Vẽ autocad 3D phần 2

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
1.877
lượt xem
1.442
download

Vẽ autocad 3D phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp kiến thức về các lệnh tạo khối cơ bản, các phép toán đại số...trong vẽ autocad 3D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ autocad 3D phần 2

 1. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN Box Cone Cylinder COÙ HAI PHÖÔNG PHAÙP ÑEÅ TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN Taïo caùc khoái cô baûn töø caùc leänh Box, Cylinder, Wedge, Sphere… Taïo töø ñoái töôïng 2D baèng phöông phaùp quyùet ñoái töôïng Thanh coâng cuï taïo khoái Wedge Sphere Torus CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN 1. Leänh Box Ví duï: veõ khoái coù kích thöôùc laø 150,100,60 Caùch goïi leänh Draw/modeling/box Ñieåm goác thöù nhaát Box Toolbar Modeling Doøng leänh. Specify corner of box or [CEnter] : Choïn goác thöù nhaát cuûa ñöôøng cheùo Specify corner or [Cube/Length]: c Ñieåm goác thöù hai Choïn ñieåm goác ñoái dieän 1
 2. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN Caùc löïa choïn: Caùc löïa choïn: Cube taïo khoái laäp phöông Length: nhaäp kích thöôùc caùc caïnh Specify length: 50 chieàu daøi caïnh cuûa khoái Specify length: 100 Chieàu daøi theo truïc X Specify width: 80 Chieàu roäng theo truïc Y Ví duï: taïo khoái laäp phöông coù chieàu daøi caùc caïnh baèng 50 Specify height: 40 Chieàu cao theo truïc Z 100,80,40 CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN 2. Leänh Cylinder 2. Leänh Cylinder Coâng duïng: ñeå taïo khoái truï coù maët ñaùy laø ellip hay hình Doøng leänh: troøn Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] : Caùch goïi leänh (choïn taâm c voøng troøn ñaùy truï) Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: Draw/modeling/Cylinder (nhaäp baùn kính hoaéc nhaäp d ñeå nhaäp ñöôøng kính) Cylinder Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100 nhaäp c Toolbar Modeling Neáu löïa choïn khoái truï khoâng naèm song song truïc Z Specify center of other end of cylinder: @50,0,0 (toïa ñoä taâm maët ñònh vò) 2
 3. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ Caùch hình thaønh khoái Ví duï: Veõ khoái truï coù D = 50 vaø Z = 100 Moâ hình 3d solids ñöôïc keát hôïp töø nhieàu khoái cô sôû goïi laø solid ña hôïp ñoái töôïng naøy ñöôïc hình thaønh töø caùc solid cô sôû vaø caùc pheùp toaùn ñaïi soá Caùc leänh Union, subtract, intersect ñeàu naèm Ñöôøng taâm truï Ñöôøng taâm truï Ñöôøng taâm truï treân thanh coâng cuï Solids Editing cuøng truïc Z cuøng truïc Y cuøng truïc X @0,100,0 @100,0,0 CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ Thanh coâng cuï solids editing 1. Leänh Union Coâng duïng: Duøng ñeå taïo khoái ña hôïp baèng caùch coäng solid Subtract Caùch goïi leänh Modify/Solidediting/Union Union Toolbar Solids editing Union Intersect 3
 4. CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ Doøng Leänh: 2. Leänh Subtract Select objects: choïn caùc solid caàn coäng Coâng duïng: Duøng ñeå taïo khoái ña hôïp baèng caùch Tröø solid Specify opposite corner: 2 found (choïn caùc solids caàn coäng) Caùch goïi leänh Select objects: (tieáp tuïc choïn hoaëc nhaán Enter ñeå keát thuùc leänh) Modify/Solidediting/Subtract Solid 1 Solid 2 Su R=40,100 Toolbar Solids editing 100,150,40 Union CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ Doøng Leänh: R=15, 80 Select solids and regions to subtract from. choïn caùc ñoái töôïng bò tröø ) Select objects: 1 found Solid3 Solid4 Select objects: Select solids and regions to subtract (choïn caùc ñoái töôïng tröø ) Subtract Select objects: 1 found Select objects: (tieáp tuïc choïn hoaëc nhaán Enter ñeå keát thuùc leänh) 4
 5. CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ 3. Leänh Intersect 3. Leänh Intersect Coâng duïng: Duøng ñeå taïo khoái ña hôïp baèng giao caùc solid Doøng Leänh: Caùch goïi leänh Select objects: (choïn caùc solid caàn laáy giao nhau) Modify/Solidediting/Intersect Select objects: IN (tieáp tuïc choïn hoaëc nhaán Enter ñeå keát thuùc leänh) Toolbar Solids editing CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ CAÙCH TAÏO KHOÁI ÑA HÔÏP 3. Leänh Intersect Ta coù theå taïo khoái ña hôïp theo trình töï sau: Phaân tích khoái ña hôïp coù bao nhieâu khoái cô sôû Taïo khoái cô sôû baèng caùc leänh Box, Cylinder, Wedege, Cone, …. Solid 5 Move Solid 6 ñònh vò trí thích hôïp cho caùc khoái cô sôû nhôø vaøo caùc leänh hieäu chænh: Move, Copy, Array3d, Rotate3d,… Söû duïng caùc pheùp toaùn ñaïi soá ñeå taïo khoái ña hôïp töø caùc khoái cô sôû Intersect Ngoaøi ra chuùng ta coøn söû duïng moät soá leänh hieäu chænh khoái nhö. Chamfer, Fillet, Silce,….Khi taïo caùc khoái ña hôïp 5
 6. Ví duï minh hoïa Ví duï minh hoïa Böôùc 1: Xaùc ñònh khoái ña hôïp Goàm coù 6 khoái cô sôû, 4 Cylinder vaø 2 Box Böôùc 2: Veõ 6 khoái cô sôû Box 1 Box 2 Ví duï minh hoïa Ví duï minh hoïa Böôùc 2: Veõ 6 khoái cô sôû Böôùc 3: Di chuyeån caùc khoái Box Vaø Cylinder vaøo ñuùng vò trí Cylinder 1 Cylinder 2 Cylinder 3 Cylinder 4 6
 7. Ví duï minh hoïa TOÂ BOÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG Böôùc 4: Thöïc hieän caùc pheùp tình ñaïi soá Leänh Shade Coâng duïng: duøng ñeå toâng boùng theo maøu cho moâ hình khoái raén. Caùch goïi leänh View/ visual styles/…. Toolbar Visual styles TOÂ BOÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG TOÂ BOÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG Caùc cheá ñoä toâ boùng maøu 2D wireframe 2D khung daây 3D Wireframe 3D khung daây Söï khaùc nhau 2D wireframe 3D wireframe 7
 8. TOÂ BOÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG TOÂ BOÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG Caùc cheá ñoä toâ boùng maøu Caùc cheá ñoä toâ boùng maøu Hidden Flat Shade Edges on Gouraud Shade Edges on Toâ boùng khoâng trôn coù Toâ boùng trôn coù theå hieän theå hieän caïnh caïnh Flat Shade Gouraud Shade QUAN SAÙT MOÂ HÌNH 3DORBIT CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ SÔÛ TIEÁP THEO Coâng duïng: Duøng ñeå quan saùt söï töông taùc moâ hình 1. Leänh Wedge. trong 3D Caùch goïi leänh Caùch goïi leänh Draw/modelingWedge View/3dorbit We 3do Toolbar Modeling Toolbar 3Dorbit 8
 9. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ SÔÛ TIEÁP THEO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ SÔÛ TIEÁP THEO Doøng leänh: 2. Leänh Cone. Specify first corner of wedge or [CEnter] : Caùch goïi leänh (nhaäp toïa ñoä hoaëc choïn ñieåm trong maët phaúng XY) Specify corner or [Cube/Length]:@50,50,100 Draw/modeling/Cone (nhaäp toïa ñoä theo caùc höôùng X, Y, Z.) Cone Toolbar Modeling Chuù yù: Caùc tuøy choïn gioáng nhö trong caùc tuøy choïn cuûa leänh taïo hình chöõ nhaät Box. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Doøng leänh: Löïa choïn: Apex Specify center point for base of cone or [Elliptical] : (nhaäp hoaëc choïn ñieåm laøm taâm ñaùy) Giuùp ta xaùc ñònh vò trí ñænh cuûa khoái hình noùn taïi doøng Specify radius for base of cone or [Diameter]: 50 nhaéc sau (nhaäp baùn kính voøng troøn ñaùy) Specify height of cone or [Apex]: 100 (chieàu cao cuûa khoái hình noùn)] 9
 10. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI 3. Leänh Sphere. Doøng leänh: Caùch goïi leänh Specify center of sphere : Draw/solid/Sphere (choïn taâm cuûa khoái caàu) Specify radius of sphere or [Diameter]: 50 Sphere (ñöôøng kính hoaëc baùn kinh cuûa khoái caàu) Toolbar Solids CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ SÔÛ TIEÁP THEO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ SÔÛ TIEÁP THEO 4. Leänh Torus. Doøng leänh: Caùch goïi leänh Specify center of torus : (choïn taâm cuûa hình xuyeán) Draw/Modeling/Torus Specify radius of torus or [Diameter]: 50 Torus (nhaäp baùn kính hoaëc ñöôøng kính voøng ngoaøi cuûa oáng) Toolbar Modeling Specify radius of tube or [Diameter]: 10 (nhaäp ñöôøng kính hoaëc baùn kính trong cuûa oáng) 10
 11. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI 1. Leänh Extrude Note: Ñieàu kieän veà bieân daïng 2D khi thöïc hieän leänh Extrude Coâng duïng: Duøng ñeå taïo khoái 3d töø caùc maët 2D Ñoái töôïng 2D phaûi laø moät ñoái töôïng noái kín chaúng haïn Caùch goïi leänh nhö: Pline kín, Polygon,Circle, elip, spline, donut … Modify/Solids/Extrude Caùc Pline khoâng ñöôïc coù caùc phaân ñoaïn giao nhau. Ext Neáu ñoái töôïng 2D chöa ñöôïc noái kín thaønh moät khoái ta Toolbar Solids coù theå laøm kín bieán daïng baèng caùc leänh Pedit, Bo, Region CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Doøng leänh: Ví duï: Hình aûnh beân döôùi goàm 8 ñoái töôïng rieâng bieät 4line Select objects: 1 found (choïn ñoái töôïng caàn Extrude) vaø 4 Arc Select objects: Nhö vaäy sau khi chuùng ta thöïc hieän veõ song bieân daïng 2D (choïn tieáp ñoái töôïng caàn Extrude hoaëc Enter) chuùng ta noái bieân daïng lai baèng caùc leänh Pe, Bo, Specify height of extrusion or [Path]: 50 Region. (nhaäp chieàu cao theo truïc Z cuûa ñoái töôïng caàn Extrude) Specify angle of taper for extrusion : Nhaäp giaù trò goùc vaùt cuûa hình caàn Extrude Ví duï 11
 12. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Ví duï Goùc vaùt: Sau khi extrude Goùc vaùt coù theå mang giaù trò döông, aâm hoaëc baèng 0 Ñoái töôïng 2D Neáu giaù trò goùc vaùt baèng 0 thì quyùet vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñaõ choïn. Neáu giaù trò goùc vaùt laø döông thì seõ vaùt vaøo Neáu giaù trò goùc vaùt laø aâm thì seõ vaùt ra ngoaøi CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Goùc vaùt: Sau khi extrude Ñoái töôïng 2D Goùc vaùt coù theå mang giaù trò döông, aâm hoaëc baèng 0 vôùi goùc vaùt =+6 Neáu giaù trò goùc vaùt baèng 0 thì quyùet vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñaõ choïn. Neáu giaù trò goùc vaùt laø döông thì seõ vaùt vaøo Neáu giaù trò goùc vaùt laø aâm thì seõ vaùt ra ngoaøi 12
 13. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Löïa choïn Path quyùet ñoái töôïng 2D theo ñöôøng daãn Sau khi extrude Select objects: Ñoái töôïng 2D vôùi goùc vaùt =-6 (choïn ñoái töôïng 2D) Specify height of extrusion or [Path]: p (choïn söï löïa xchoïn laø Path) Select extrusion path or [Taper angle]: (choïn ñöôøng daãn ñeå Extrude) Ví duï: Ñöôøng daãn Ñoái töôïng 2D CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Note: Ñeå döõ laïi bieân daïng 2D sau khi thöïc hieän Baøi taäp aùp duïng: leänh Extrude ta söû duïng bieán DELOBJ Veõ moâ hình caùi Goõ DELOBJ khay söû duïng löïa choïn Path cuûa leänh Enter new value for DELOBJ : 0 Extrude. Neáu giaù trò bieán naøy = 0 thì giöõ laïi bieân daïng 2d sau khi thöï hieän leänh Extrude Neáu giaù trò bieán naøy = thì khoâng giöõ laïi bieân daïng 2d sau khi thöï hieän leänh Extrude Bieân daïng 2D 13
 14. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Böôùc 1: Xoay heä truïc toïa ñoä ñuùng taàm nhìn cuûa chuùng ta Veõ bieân daïng 2d Path 1 vaø Path 2 Ñònh bieán Delobj = 0 Bieân daïng 2D Bieân daïng Path Path 2 Path 1 CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Böôùc 2:Duøng leänh Extrude queùt bieân daïng 2D Theo path 1 ta Böôùc 3:Duøng leänh Extrude queùt bieân daïng 2D Theo path 2 ta ñöôïc moâ hình khay bò khuyeát nhö hình döôùi ñöôïc moâ hình nhö hình döôùi 14
 15. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI Böôùc 4: Gaùn cho caùc solid vöøa veõ moät layer sau ñoù ñoùng noù Böôùc 5: Môû lôùp Solid leân sau ñoù duøng leänh Union ñeå coäng laïi caùc khoái laïi Noái Path 1 vaø Path 2 baèng leänh Pe Extrude khoái vöøa taïo vôùi chieàu daøy khay laø 5 CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI KHOÁI 2.Taïo solid troøn xoay: Leänh Revolve Doøng leänh: Select objects: Coâng duïng: Ñeå taïo khoái solid theo maët troøn xoay (choïn ñoái töôïng caàn xoay) Caùch goïi leänh Specify start point for axis of revolution or define axis by Draw/Solid/Revolve [Object/X (axis)/Y (axis)]: (choïn ñieåm thöù nhaát cuûa truïc) Rev Specify endpoint of axis : Toolbar Solids editing (choïn ñieåm thöù hai cuûa truïc) Specify angle of revolution : (nhaäp giaù trò cuûa goùc quay) 15
 16. CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI VAØ HOÃ TRÔ TAÏO KHOÁI Baøi Taäp Aùp Duïng Ví duï Veõ moâ hình caùi ly söû duïng leänh Revolve vaø Extrude Bieân daïng 2d Baøi Taäp Aùp Duïng Baøi Taäp Aùp Duïng Caùch thöïc hieän: Bieân daïng 2D Böôùc 1 Taïo thaân ly Chuyeån truc taïo ñoä veà goùc nhìn Right Veõ bieân daïng 2D theo kích thöôùc cho tröôùc Veõ truïc xoay nhö hình veõ Truïc Xoay Rôøi heä truïc toïa ñoä nhö hình veõ 16
 17. Baøi Taäp Aùp Duïng Baøi Taäp Aùp Duïng Böôùc 2 Böôùc 3 Söû duïng leänh Revolve quay bieân daïng 2D quaynh truïc moä Rôøi heä truïc taïo ñoä vaø quay heä truïc nhö hình veõ ñeå veõ bieân goùc 360 ñoä daïng cuûa quai ly nhö hình sau. Xoùa truïc ñi ta coù hình nhö sau. Ñöôøng Path quai ly Baøi Taäp Aùp Duïng Böôùc 4 Thöïc hieän leänh Extrude theo ñöôøng daãn quai ly Coäng hai ñoái töôïng baèng leänh Union Toâ boùng ñoái töôïng leänh Shade 17
Đồng bộ tài khoản