intTypePromotion=3

Vô tuyến điện, thực hành đo lường điện và hướng dẫn thí nghiệm

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
261
lượt xem
105
download

Vô tuyến điện, thực hành đo lường điện và hướng dẫn thí nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành đo lường điện, vô tuyến điện gồm 8 bài, giới thiệu với người học các kiến thức về ứng dụng các phần mềm Matlab và MathCad trong kỹ thuật mô phỏng PTĐ và xử lý kết quả quan sát; sử dụng máy hiện sóng đo lường; đo tham số nguồn ổn áp một chiều dùng đồng hồ vạn năng và máy đo số vạn năng;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vô tuyến điện, thực hành đo lường điện và hướng dẫn thí nghiệm

Bïi V¨n S¸ng - Mai Quèc Kh¸nh<br /> <br /> H-íng dÉn thÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn<br /> <br /> Häc viÖn kü thuËt qu©n sù<br /> hµ néi - 1999<br /> <br /> Bïi V¨n S¸ng - Mai Quèc Kh¸nh<br /> <br /> H-íng dÉn thÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn<br /> tñ s¸ch häc viÖn kü thuËt qu©n sù<br /> <br /> <br /> <br /> Häc viÖn kü thuËt qu©n sù<br /> Hµ néi - 1999<br /> <br /> H-íng dÉn thÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn §¸nh m¸y ®iÖn tö. In t¹i X-ëng in Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù Sè l-îng 500 cuèn. Khæ 19 x 27. In xong th¸ng 12 n¨m 1999<br /> <br /> Lêi giíi thiÖu<br /> §o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn lµ mét lÜnh vùc quan träng trong kü thuËt th«ng tin ®o l-êng hiÖn ®¹i, nã ®-îc øng dông rÊt réng r·i trong c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ vµ th©m nhËp vµo nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. §o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn tr-íc hÕt lµ mét ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt thùc nghiÖm, nhê nã ta cã thÓ ®¸nh gi¸, kiÓm nghiÖm ®-îc c¸c c«ng tr×nh khoa häc; cã thÓ x©y dùng ®-îc hÖ thèng sè liÖu cña c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt quèc phßng vµ d©n dông, gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng khoa häc thùc nghiÖm. Víi nh÷ng lý do nªu trªn "§o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn","ThÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn" lµ hai m«n häc quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi ngµnh ®µo t¹o "§iÖn-§iÖn tö" ë Häc viÖn Kü thuËt qu©n sù. Hai m«n häc nµy lµ mét thÓ thèng nhÊt, kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau víi cïng mét môc ®Ých chung lµ trang bÞ cho häc viªn kiÕn thøc vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn trong lÜnh vùc ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn. Theo tiÕn tr×nh ®µo t¹o, häc phÇn "ThÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn v« tuyÕn ®iÖn" ®-îc tiÕn hµnh sau khi kÕt thóc m«n häc "§o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn". Trªn nÒn kiÕn thøc ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn ®-îc trang bÞ, häc viªn cã thÓ nhanh chãng tiÕp cËn víi ph-¬ng tiÖn ®o, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c néi dung thÝ nghiÖm, thùc hµnh. C¨n cø vµo ch-¬ng tr×nh "ThÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn" ®-îc Gi¸m ®èc Häc viÖn KTQS ký ban hµnh n¨m 1999, nhãm t¸c gi¶ gåm phã gi¸o s- phã tiÕn sÜ Bïi V¨n S¸ng vµ th¹c sÜ gi¶ng viªn Mai Quèc Kh¸nh ®· phèi hîp so¹n th¶o tµi liÖu nµy. Tµi liÖu "H-íng dÉn thÝ nghiÖm - thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn" ®-îc chia thµnh 8 bµi vµ phÇn phô lôc. Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o c¸c t¸c gi¶ ®· phèi hîp chÆt chÏ vµ th-êng xuyªn tranh thñ sù ®ãng gãp cña tËp thÓ c¸n bé gi¶ng d¹y Bé m«n Lý thuyÕt m¹ch-§o l-êng, ®Ó tµi liÖu nhÊt qu¸n vÒ néi dung chuyªn m«n, hîp lý trong c¸ch thÓ hiÖn. Tuy nhiªn tµi liÖu viÕt lÇn ®Çu, dùa theo ch-¬ng tr×nh míi ®-îc phª duyÖt, trªn c¬ së c¸c ph-¬ng tiÖn ®o hiÖn cã ë phßng thÝ nghiÖm cña bé m«n, nªn nã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp quÝ b¸u cña ®éc gi¶.<br /> <br /> §èi víi häc viªn tr-íc khi thùc hiÖn c¸c bµi thÝ nghiÖm-thùc hµnh, ph¶i nghiªn cøu kü tµi liÖu nµy vµ c¸c néi dung cã liªn quan ®-a ra trong gi¸o tr×nh "§o l-êng ®iÖn-v« tuyÕn ®iÖn". Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm- thùc hµnh, phÇn lín thêi gian tËp trung nghiªn cøu vµ sö dông c¸c nóm ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh cña ph-¬ng tiÖn ®o, tiÕn hµnh c¸c thao t¸c ®o l-êng- kiÓm tra. KÕt qu¶ thu nhËn ®-îc ë mçi bµi thÝ nghiÖm-thùc hµnh tuyÖt ®èi kh«ng ®-îc viÕt vµo mÉu c¸c b¶ng kÕt qu¶ trong ''Huíng dÉn thÝ nghiÖm-thùc hµnh ®o l-êng ®iÖn-v« tuyÕn ®iÖn''. ChÝnh v× vËy häc viªn nªn sao chôp tr-íc mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖmthùc hµnh (Phô lôc 3), dïng nã ®iÒn kÕt qu¶ vµ viÕt b¸o c¸o sau khi hoµn thµnh häc phÇn thÝ nghiÖm-thùc hµnh. C¸c t¸c gi¶ ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé gi¶ng d¹y Bé m«n Lý thuyÕt m¹ch-§o l-êng Häc viÖn KTQS , phã gi¸o s- phã tiÕn sÜ Vò Nh- Giao ®· cã nh÷ng gãp ý bæ Ých trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, hiÖu ®Ýnh tµi liÖu nµy. c¸c t¸c gi¶<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản