W.E. Deming - Cha đẻ quản lý chất lượng

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
234
lượt xem
85
download

W.E. Deming - Cha đẻ quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học thuyết chất lượng của Deming và những yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng được tóm tắt trong “Hệ thống những kiến thức sâu rộng”. Những kiến thức này đã biên soạn thành 4 yếu tố chính: • Đánh giá đúng một hệ thống • Hiểu biết về những biến động trong quá trình thực hiện sản xuất, dịch vụ • Nguyên lý của kiến thức • Hiểu biết về tâm lý học và hành vi của con người. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: W.E. Deming - Cha đẻ quản lý chất lượng

  1. W.E. Deming, cha đ qu n lý ch t lư ng Ki m soát ch t lư ng b ng phương pháp th ng kê, t đó, hình thành m t tri t lý m i v qu n lý công vi c, W.E. Deming (1900-1993) đư c xem là "cha đ c a qu n lý ch t lư ng”. William Edwards Deming sinh ngày 14/10/1900 t i thành ph Sioux, Iowa, M . Không ch đư c tôn vinh là “cha đ c a qu n lý ch t lư ng”, ông còn đư c c th gi i th a nh n là “m t c v n trong ngành th ng kê h c”. Con đư ng tr thành m t nhà th ng kê n i ti ng c a Ed Deming r t quanh co nhưng cũng đ y may m n b t ng . • L n lên trong nghèo khó… Deming sinh ra và l n lên trong c nh nghèo túng. Khi còn là m t c u bé, m i tu n Deming ki m đư c 1,25 USD khi làm vi c trong m t khách s n. Ngoài ra, c u bé Deming còn nh n vi c th p sáng 5 ng n đèn đư ng b ng d u h a c a th tr n v i thù lao 10 USD m i đêm . Có l , hoàn c nh th i thơ u đã nh hư ng đ n vi c hình thành nhân cách ti t ki m Deming. Sau này, khi đã tr thành m t chuyên gia, ông luôn ch ng l i nh ng l thói lãng phí t ngay trong quá trình qu n lý s n xu t. William Edwards Deming (14/10/1900-20/12/1993) Sau khi t t nghi p k sư đi n t i đ i h c Wyoming năm 1921, Ed. Deming ti p t c theo h c ngành toán h c thêm 3 năm. Năm 1925, ông nh n b ng Th c sĩ t i trư ng ĐH Colorado ngành Toán h c và ngành V t Lý. Năm 1928, ông t t nghi p Ti n sĩ ngành Toán Lý t i ĐH Yale. Trong hai năm 1925 và 1926, trong nh ng tháng hè, Deming đã làm vi c t i Nhà máy s n xu t thi t b đi n mi n Tây Hawthorne (Western Electric Hawthorne Plant) T i đó, ông đã g p GS. Walter A. Shewhart. Shewhart tr thành ngư i c v n đ y kinh nghi m và đã d y ông cách ng d ng th ng kê vào tính toán và qu n lý quá trình thay đ i. Nh ng h c thuy t c a Shewhart v ki m soát s d ng k thu t th ng kê tr thành n n t ng cho công vi c sau này c a Deming. Hi u bi t rõ nh ng bi n đ ng luôn x y ra trong m i quá trình s n xu t s tr thành m t trong nh ng y u t quan tr ng trong tri t lý c a Deming. B t đ u t năm 1943 và sau đó hai năm, Deming đã tri n khai m t lo t các khoá h c th c nghi m 8 tu n cho công nghi p s n xu t vũ khí. Ông d y các k năng Ki m soát Ch t lư ng b ng Th ng kê (Statistical Quality Control – SQC) cho các công nhân s n xu t vũ khí, t vi c ki m soát quá trình th ng kê đ n vòng tròn K ho ch – Th c hi n – Ki m tra – Đi u ch nh (Plan, Do, Check, Act – PCDA). Nh ng khóa h c này đã làm gi m l ng phí và c i ti n ch t lư ng vũ khí trong su t th i gian chi n tranh. Nhưng sau Chi n tranh Th gi i l n th II, so v i ph n còn l i c a th gi i, nư c M gi ng như m t con tàu kinh t không có đi m d ng. • Nư c M t mãn, nư c Nh t kiên cư ng h c h i...
  2. Lúc này, nhi u nư c có nhu c u to l n v các s n ph m hàng lo t c a M nên các công ty M không c n ph i áp d ng các phương pháp qu n lý m i đ nâng cao năng su t và ch t lư ng s n ph m. Vì th , h c thuy t c a Deming v qu n lý ch t lư ng m d n r i bi n m t. Deming đã nhìn th y s t mãn này và c m th y bu n vì s qu n lý ngưng tr và thi u hi u bi t c a nh ng nhà qu n lý M . Khi có quá ít ngư i lãnh đ o M ch u nghe l i khuyên c a Deming, ông đã quy t đ nh tìm đ n m t đ t nư c ch u nghe và ch u thay đ i: Nh t B n. Năm 1947, Deming đã khuyên Đ i tư ng MacArthur, ch huy L c lư ng các Cư ng qu c Đ ng Minh, ng d ng k thu t th ng kê E. Deming, ngư i truy n bá tư tư ng qu n lý ch t lư ng Nh t B n đ đ nh hư ng cho vi c tái thi t Nh t B n sau Chi n tranh. Cũng trong th i gian này, ông đã có nh ng cu c ti p xúc đ u tiên v i m t vài chuyên gia th ng kê Nh t B n và tr thành m t thành viên danh d c a Hi p h i Th ng kê Nh t b n. Trong n l c khôi ph c l i n n kinh t sau chi n tranh, vào tháng 7/1950, Hi p h i K sư và Khoa h c gia Nh t B n (Japanese Union of Scientists and Engineers – JUSE) đã m i Deming sang Nh t đ hư ng d n h các k thu t ki m soát th ng kê. T i Nh t, Deming đã đưa ra 12 bài gi ng đ u tiên v Ki m soát Ch t lư ng b ng Th ng kê (SQC) cho ngư i Nh t. Không gi ng nh ng giáo trình trư c, Deming đã đem các nhà qu n tr Nh t nh m t i khái ni m: Nâng cao ch t lư ng s n ph m, d ch v s làm gi m chi phí trong khi gia tăng năng su t và tăng th ph n. Các nhà máy Nh t B n đã áp d ng r ng rãi h c thuy t này. Ngư i Nh t ngày càng tr nên lão luy n đ i v i các đòi h i c a qu c t v ch t lư ng s n ph m. Năm 1960, William Edwards Deming tr thành ngư i M đ u tiên nh n Huân chương Cao quý H ng hai (Second Order of the Sacred Treasure) do Th tư ng Nh t B n trao t ng. Ch m t vài th p k sau, năng su t c a n n kinh t M có d u hi u đi xu ng. Đ c bi t, n n s n xu t c a M trong th p niên 1970 hoàn toàn đình tr . Khi nh ng công ty hàng đ u c a M b các đ i tác Nh t B n giành l y th ph n và đ i m t v i nguy cơ phá s n thì vi c ti n hành nh ng thay đ i là đi u b t bu c. Vì th , E.Deming l i có đ t d ng võ. Trong su t th p niên 1980, t i M , ông đã gi ng d y qu n lý ch t lư ng thông qua ki m soát các quá trình s n xu t theo k thu t th ng kê cho các công ty như Ford, Xerox và General Motors. Tháng 6/1980, Đài NBC làm m t b phim tài li u v i t a đ “ Ngư i Nh t làm đư c, t i sao chúng ta không...?" và ph ng v n Deming. Đây là m t bư c ngo t cho s nghi p c v n v qu n lý ch t lư ng c a ông t i M . Năm 1987, t c 27 năm sau khi ông đư c Hoàng gia Nh t B n trao t ng huân chương cao quý dành cho nh ng đóng góp c a ông, T ng th ng M Reagan đã trao cho Deming Huân chương Nghiên c u Khoa h c Qu c gia (National Medal of Technology) Năm 1988, ông nh n đư c gi i thư ng vì s nghi p khoa h c (Distinguished Career in Science award) c a H c vi n Khoa h c Qu c gia (National Academy of Sciences). Ông còn nh n nhi u gi i thư ng khác, bao g m Huy chương Vàng Shewhart (Medal Shewhart) c a Hi p h i Qu n lý Ch t lư ng năm 1956, và gi i thư ng Samuel S.Wilks năm 1983 t Hi p h iTh ng kê M (American Statistical Association) Ông là tác gi c a vài quy n sách và 200 bài báo. Nh ng tác ph m tiêu bi u c a ông, “Ra kh i cơn kh ng ho ng” (“Out of the Crisis”, 1986), “ N n Kinh t m i” (“The New Economics”, 1994) đã đư c d ch ra nhi u th ti ng khác nhau. Hàng trăm, mà có l là hàng ngàn c a sách, phim, và nh ng băng ghi hình v ti u s c a ông, v tri t h c c a ông và nh ng ng d ng thành công trong quá trình gi ng d y c a ông trên kh p th gi i. Trong mư i năm, nh ng bu i h i ngh chuyên đ 4 ngày hàng năm c a E.Deming thư ng có kho ng 10.000 ngư i tham gia. Khách hàng c a ông là nh ng nhà s n xu t, các công ty đi n tho i, ngành đư ng s t, nghiên c u khách hàng, b nh vi n, công ty lu t, các văn phòng chính ph , các trư ng đ i h c… • Ch t lư ng công vi c ph thu c vào qu n lý Deming ch trương theo dõi ch t ch m i quá trình s n xu t b ng công c th ng kê. B ng công c th ng kê, ngư i ta s xác đ nh chính xác nh ng nguyên nhân sai l i trong quá trình s n xu t đ ti n hành kh c ph c sai l i ho c c i ti n công vi c. Trên cơ s đó, năng su t và ch t lư ng s n ph m, d ch v đư c nâng cao. B ng cách này, ngư i ta không ph i t n kém nhi u nhưng v n duy trì đư c m t b máy làm vi c hi u qu , năng su t cao.
  3. PDCA-Vòng tròn Qu n lý ch t lư ng c a Deming: L p k ho ch, th c hi n k ho ch, ki m tra và kh c ph c sai l i Deming tin r ng 80 – 85% ch t lư ng s n ph m, d ch v có đ t hay không là do v nđ qu n lý. Trong m t l n ph i nh p vi n, Deming nh n th y các y tá đ u làm vi c chăm ch . H là nh ng y tá đư c giáo d c t t nhưng b h th ng qu n lý t i làm cho chán n n. Ông bi t r ng các bác sĩ, y tá có th không c n làm vi c c c kh hơn n a nhưng ch t lư ng ph c v v n th a mãn nhu c u khách hàng, n u có th phá v h th ng qu n lý t i đang th tiêu nh ng n l c làm vi c và ni m vui trong công vi c c a h . Trong khi đó, m t quan ch c ngành y t M l i nói, ch c n nhân viên n l c làm vi c h t s c mình là có th đ t đ n ch t lư ng công vi c Nhưng Deming đã phát bi u “Chúng ta đang b tàn phá b i nh ng s n l c h t mình đó” và ông nói thêm “Nh ng n l c t t nh t cũng không thay th đư c ki n th c.” Ông cho r ng, các nhà qu n lý đã ngu bi n cho s ngu d t... Ed. Deming:"Ngư i Nh t làm đư c, t i sao chúng ta không...?"
  4. Theo Deming, vi c n m b t đư c nhu c u khách hàng, có m t h th ng ý tư ng, m c đích b t bi n và ni m vui trong công vi c hàng ngày s luôn gi v trí hàng đ u. Nh ng s n ph m và d ch v có nh ng ch t lư ng t t và n đ nh s đem đ n vi c làm, s th nh vư ng và hoà bình. Ông kh ng đ nh, trong công vi c, ngư i lãnh đ o cao nh t là ngư i duy nh t có th s a ch a l i nh ng v n đ trong công tác t ch c qu n lý. M , E. Deming đư c xem là m t anh hùng c a ch t lư ng b i vì s kiên trì và b n b trong vi c th c hi n và làm gia tăng ni m vui trong công vi c, vì nh ng ch trích c a ông v tình tr ng không t n d ng kh năng c a nhân công b ng các phương pháp qu n lý khoa h c. Ông là m t trong nh ng ngư i đ u tiên d y r ng h th ng đư c thi t k như th nào s đem l i k t qu như th y và ngư i lao đ ng trong h th ng không ph i là nh ng nguyên nhân gây ra sai l i. Các nhà lãnh đ o ph i có m t t m nhìn và các nhà qu n lý ph i th c hi n nh ng bư c c n thi t đ tái thi t l i h th ng nh m c i thi n ch t lư ng, tho mãn trong công vi c, và gi m thi u s lãng phí. Deming phát bi u “Công vi c c a qu n lý s t i ưu hoá toàn b h th ng s n xu t.” • H c thuy t Qu n lý ch t lư ng H c thuy t ch t lư ng c a Deming và nh ng y u t c n thi t đ nâng cao ch t lư ng đư c tóm t t trong “H th ng nh ng ki n th c sâu r ng”. Nh ng ki n th c này đã biên so n thành 4 y u t chính: • Đánh giá đúng m t h th ng • Hi u bi t v nh ng bi n đ ng trong quá trình th c hi n s n xu t, d ch v • Nguyên lý c a ki n th c • Hi u bi t v tâm lý h c và hành vi c a con ngư i. Trong tác ph m “Thoát kh i cơn kh ng ho ng”, ông đã dưa ra 14 đi m nh m Qu n lý c i ti n ch t lư ng. Đ i v i văn hóa M , nh ng thay đ i như v y không đư c ch p nh n d dàng. Chính vì v y đã khi n cho n n công nghi p M không đ t đư c nh ng k t qu n tư ng như ngư i Nh t đã đ t đư c. 1. Xây d ng nh ng m c đích b t bi n dành cho s c i ti n s n ph m và d ch v nh m m c tiêu đ có th c nh tranh, t n t i trong gi i kinh doanh, và ti p t c t o ra công ăn vi c làm. 2. Ngư i qu n lý ph i ý th c đư c trách nhi m c a mình và đ m nhi m v trí d n đ u trong m i thay đ i. 3. Xây d ng ki m tra ch t lư ng s n ph m ngay t đ u vào. 4. Đ u tư th i gian và ki n th c giúp c i ti n ch t lư ng và gi m thi u toàn b chi phí. L i nhu n đư c t o ra b i các khách hàng trung thành và thư ng xuyên. 5. Quá trình không bao gi hoàn toàn t i ưu. Ph i luôn luôn c i ti n và hoàn thi n k ho ch, s n ph m, d ch v . Nâng cao ch t lư ng và năng su t d n đ n gi m b t chi phí đ u tư. 6. Ti n hành các l p hu n luy n công vi c. Đây là nh ng ho t đ ng h ng ngày c a m i nhân viên trong doanh nghi p. 7. Hu n luy n cách th c lãnh đ o. M c tiêu c a s giám sát là giúp đ nhân viên, và c i ti n thi t b và máy móc đ làm cho công vi c t t hơn. S giám sát trong qu n lý, trong vi c ki m tra cũng k lư ng như vi c giám sát các công nhân s n xu t. 8. N i lo s b ph t s d n đ n tàn phá. Lo i b các nguyên nhân gây ra n i s hãi, nh v y m i ngư i có th yên tâm làm vi c m t cách có hi u qu hơn cho công ty. 9. Phá v các rào c n gi a nhân viên các phòng ban. Nhân viên c a phòng thi t k , nghiên c u kinh doanh hay s n xu t ph i t o thành m t nhóm làm vi c, đ cùng nhau nhìn th y trư c nh ng v n đ có th x y ra cho s n ph m và trong vi c s d ng s n ph m đó hay d ch v đó. 10. Lo i b nh ng kh u hi u, nh ng l i hô hào và các tiêu chí “khuy t t t m c zero” và s vươn t i m c m t năng su t m i. Nh ng câu hô hào ch t o ra các m i quan h đ i phó, vì ph n l n nh ng nguyên nhân d n đ n ch t lư ng và năng su t th p thu c v h th ng và n m ngoài quy n năng c a công nhân viên. 11. Lo i b nh ng tiêu chu n công vi c (đ nh m c) trong các công xư ng, thay th vào đó b ng s lãnh đ o khoa h c. Lo i b qu n lý b ng nh ng s , nh ng m c đích b ng con s . Thay vào đó là kh năng lãnh đ o
  5. 12. H u h t các bi n đ i đ u do h th ng t o ra, c n xem xét l i h th ng. Phê phán, ph t, x p th b c công nhân dư i trung bình có th phá đi tinh th n đ ng đ i c a công ty. Lo i tr nh ng rào c n đã cư p m t c a ngư i lao đ ng lòng t hào trong ngh nghi p. Lo i b các h th ng đánh giá hàng năm hay b nhi m nhân viên d a trên công tr ng c a h . 13. Thi t l p m t chương trình giáo d c m nh m và t c i ti n trong m i ngư i. Hãy đ cho m i ngư i tham gia và t ch n cho mình m t lĩnh v c thích h p đ phát tri n. 14. Đ t nhân viên trong công ty luôn làm vi c đ đ t đ n s thay đ i. Thay đ i là công vi c c a m i ngư i. Trong các bài báo c a ông sau khi ông t t nghi p ĐH Yale, ch y u nêu lên nh ng khía c nh lý tính c a v n đ , tuy nhiên cũng có vài đi m ch ng t m i Trang bìa tác ph m "Thoát quan tâm c a Deming v phương pháp lu n th ng kê. T m t nhà toán lý tr kh i s kh ng ho ng" thành m t nhà th ng kê đã giúp b n thân Deming r t nhi u. Ngoài ra, k t qu phân tích th c nghi m trong lĩnh v c vi khu n h c và hóa h c đã giúp Deming có cơ h i tìm hi u thêm v đi u ch nh th ng kê các d li u. Trên t p chí Tri t h c, ông đã vi t v “ ng d ng c a nh ng hình vuông bé nh t.” Trong tác ph m c a mình-"Đi u ch nh th ng kê d li u" (Statistical Adjustment of Data), ông đã k t h p t t c các ki n th c mà ông đã h c đ vi t v đ tài này. Hi n nay, tác ph m này v n còn đư c s d ng như m t tài li u tham kh o ch d n cho vi c ng d ng phương pháp tính toán th p nh t trong nhi u trư ng h p khác nhau. Các công trình nghiên c u c a Ed Deming đã đem l i hi u qu trong vi c c i ti n ch t lư ng. Và ông đư c c th gi i g i là nhà “tiên tri ch t lư ng” và là nhà tri t h c c a qu n lý. Nh ng đóng góp to l n c a Deming trong lĩnh v c th ng kê v n còn nh hư ng cho t i n n kinh t hi n đ i. Su t cu c đ i ông, ông đã b o v cho ni m tin r ng lý thuy t th ng kê cho th y r ng toán h c, s phán x , ki n th c th c ti n đư c k t h p chung v i nhau trong công vi c s đem l i nhi u thu n l i. Ông là b c th y c a ngành lôgich h c và là ki n trúc sư c a th ng kê h c. William Edwards Deming m t vào ngày 20/12/1993. • Hương Cát (T ng h p) - Hi u đính: Bùi H ng C m, chuyên gia tư v n qu n lý ch t lư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản