intTypePromotion=1
ADSENSE

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

202
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K H ACH TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KH E C A NGÀNH H C M M NON NĂM H C 2006-2007 Tháng 9/06: 1. Gi i thi u các hình th c giúp tr thích nghi khi b t u n trư ng M m non. 2. Gi i thi u các ho t ng, thành tích c a nhà trư ng trong năm h c v a qua. 3. Gi i thi u quy ch c a ngành. 4. Gi i thi u 4 nhóm th c ph m và l i khuyên ăn u ng h p lý. Gi i thi u th c ơn cho các l a tu i. 5. Trang ph c mùa mưa – Phòng b nh mùa mưa. 6. Phòng b nh v o c t s ng. 7. Các bi n pháp phòng ch ng suy dinh dư ng. 8. Các bi n pháp phòng ch ng béo phì. Hư ng d n ánh giá tr béo phì. Gi i thi u 4 nhóm th c ph m 1. Nhóm th c ph m giàu protein (ch t m): Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Vai trò c a Protein: - Protein là thành ph n quan tr ng c a m i t bào. Giúp cho cơ th ch ng l i b nh t t, n u thi u Protein cơ th tr không th không th l n lên và kh e m nh ư c. - Protein cung c p năng lư ng 4 Kcal/g, ư c xem là ch t cơ b n c a s s ng. Nó còn là thành ph n c a các ch t i u ti t m i h at ng sinh lý c a cơ th . + Ngu n th c ph m ch a Protein: - Protein có nhi u trong th c ăn ng v t: th t, cá, tr ng, s a, tôm , cua, ngô, khoai, các lo i u, l c, v ng… + Nhu c u Protein trong t ng giai an c a tr : - Tr dư i 1 tu i c n 23g protein/ngày - Tr 1-3 tu i c n 26g protein/ngày - Tr 4-6 tu i c n 30g protein/ngày + Cách b sung Protein: Protein ng v t có t l cân i các axit amin, có nhi u axit man c n thi t hơn mà tr3 nh l i r t d ti p thu, vì th chú ý ưu tiên cho tr ăn th c ăn ng v t. Tr còn bú thì lư ng protein ư c cung c p t s a m i v i tr l n ph i ăn theo ch b sung thì c n cho tr ăn th t , cá, tr ng, s a, tôm, cua, u , ngũ c c… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2 Nhóm th c ph m giàu Lipit ( ch t béo): + Vai trò c a Lipit : - Là ch t dinh dư ng cung c p năng lư ng r t cao, 9,3Kcal/g. - Ngoài ra ch t béo còn là môi trư ng hòa tan các vitamin như: vitamin A, D, K, E… vì v y thi u lipit là nguyên nhân gây nên các b nh thi u các vitamin ó. + Ngu n th c ph m giàu lipit: - Lipit có ngu n g c t ng v t: g m m l n trong th t, trong s a, bơ, phomát, cá béo, các l ai th t(l n, gà, v t, bò…), các l ai tr ng( gà , v t…), c bi t là trong lòng tr ng gà. - Lipit có ngu n g c t th c v t: d u l c, d u ôliu, d u v ng, d u u nành… + Cách b sung Lipit: - i v i tr ăn b t: t i a 10g d u m / ngày(g n 2 thìa cà phê), cho ăn b ng cách n u b t chín sau ó cho d u m vào qu y và un chín l i. - i v i tr ăn cháo: c ng gi ng như qu y b t, lư ng m trong m i b a ăn là 10g - i v i tr ăn cơm có th dùng d u, m trong các món xào, rán, tr n tr c ti p vào cơm, dung lư ng tư 5-25g/ ngày. 3. Nhóm th c ph m giàu gluxit( ch t ng t) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Vai trò c a gluxit: - Là ch t cung c p năng lư ng ch y u trong b a ăn c a tr , 1g gluxit cung c p 4,4 kcal - i v i tr em nhu c u gluxit tương i cao, trong kh u ph n ăn h ng ngày, t l gluxit chi m 50-60% năng lư ng - N u thi u gluxit có th tr d sinh chúng h ư ng huy t, nh hư ng không t t n quá trình tiêu hóa + Ngu n th c ph m giàu gluxit: Gluxit có trong mía, c c i ư ng, m t, bành k o, các l ai ngũ cóc như: g o, ngô, kê, b mì, các l ai khoai, s i mì, mi n… các l ai hoa qu tươi + Cách b sung gluxit: Tr càng l n càng c n cho ăn nhi u, g o cung c p 80% năng lư ng, ¾ ch t protein, h u h t các ch t canxi, photpho, s t, b1, b2, pp… n u tr ăn no v i lương th c là g o, ngô, khoai…t c là tr ã nhu c u v gluxit 4. Nhóm th c ph m giàu vitamin và khóang ch t: + Vitamin: - Vai trò c a vitamin: nhu c u v vitain ch c n 1 lư ng nh , nhưng thi u nó s nh hư ng r t l n n s phát tri n bình thư ng c a cơ th , nh t là i v i tr em, thi u vitamin s gây au m, ch m phát tri n. Nhu c u vitaminthay i theo tu i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nhóm th c ph m giàu vitamin: Vitamin a có trong lòng tr ng gà, , gan cá, gan gà, gan l n, gan bò…ngoài ra vitamin A còn có nhi u trong m t s l ai rau qu tươi. Vitamin d có trong th c ăn ng v t như: th t, cá, tr ng,. ..ngòai ra còn có trong các l ai ngũ c c, rau, qu , các l ai khoai Viatmin c có nhi u trong rau xanh, c , qu tươi, như: khoai lang, cà chua, nư c cam, chanh… Vitamin b1 có nhi u trong các l ai th t cá tr ng, ngũ c c, và các l ai u Ngòai ra còn cơ th còn c n m t s vitamin khác n a: vitamin k, e, pp, b6, h,… + Khóang ch t: - Vai trò c a khóang ch t: cơ th con ngư i có n trên 50 khóang ch t, ó là thành ph n c a các t ch t t bào, c bi t là các t ch c xương, thi u các ch t ó thì cơ th s m c b nh - Ngu n th c ăn ch a khóang ch t: Ch t s t có có ch c năng t o máu, có nhi u trong các th c ăn ng v t, rau h u, gan, tim, th n, lòng tr ng gà, v ng l c, m c nhĩ…ngòai ra còn cáo tong các l ai rau qua như nư c d a, nư c bư i, chanh, quýt, nho… I t có trong các l ai h i s n, vì trong nư c bi n có ch a nhi u i t, ngòai ra khi ch bi n th c ăn c n chú ý n vi c dùng mu i i t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngòai ra cơ th còn c n m t s l ai khóang ch t khác như: k m, natri, photpho, kali…nên b sung các khóang ch t trong b a ăn hàng ngày. L i khuyên ăn u ng h p lý 1- Ăn ph i h p nhi u l ai th c ph m và thư ng xuyên thay i món. 2- Cho tr bú m ngay sau khi sinh, bú s a m hòan tòan trong 6 tháng u, cho tr ăn b sung h p lí và ti p t c bú cho t i 18-24 tháng 3- Ăn th c ăn giàu m v i t l cân i gi a ngu n th c v t và ng v t, tăng cư ng ăn u ph và cá 4- S d ng ch t béo m c h p lý, chú ý ph i h p gi a m và d u th c v t t l cân i, ăn thêm v ng l c. 5- S d ng mu i i t, không ăn m n. 6- Ăn th c ph m s ch và an tòan, ăn nhi u rau c và qu chín h ng ngày 7- U ng s a u nành, tăng cư ng dùng th c ph m giàu canxi như s a, các s n ph m t s a 8- Dùng nư c s ch ch bi n th c ăn, u ng nư c chín h ng ngày. 9- Duy trì cân n ng m c tiêu chu n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 10- Th c hi n n p s ng lành m nh, năng ng, h at ng th l c u n, không hút thu c lá, h n ch u ng rư u, bia, ăn ng t. Trang ph c mùa mưa, phòng b nh mùa mưa 1/ Trang ph c mùa mưa: - Cách ăn m c phù h p theo mùa cũng là cách b o v s c kh e cho tr , vào mùa mưa th i ti t l nh hơn và m ư t hơn nên tr d m c 1 s b nh v hô h p như: hen ph qu n, viêm amydal, viêm ph i…Nên khi ch n trang ph c cho tr vào mùa mưa c n chú ý: - Qu n áo ph i m m b o tr không b nhi m l nh, tuy nhiên không quá bó vào ngư i s làm tr khó ch u. - Nên ch n cho tr nh ng b qu n áo dài tay, c kín b o v cơ quan hô h p cho tr không nhi m b nh. Găng tay, v (t t), mũ len i u, khăn quàng c …cũng là nh ng th không th thi u cho trang ph c mùa mưa c a tr . 2/ Phòng b nh vào mùa mưa: + M t s b nh tr thư ng g p vào mùa mưa: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com a. C m m o thư ng bi u hi n dư i d ng d ng mũi. Ngư i b nh h t xì thành cơn dài liên t c, kèm theo ch y nhi u nư c mũi trong và l ng, không s t. Có th dùng m t s thu c ch ng d ng thông thư ng như Phenergan, Chlopheniramin, Theralen... trong vài ngày là h t. b. Viêm mũi: b nh xu t hi n sau khi b nhi m l nh, có tri u ch ng ng a l mũi (tr hay d i tay lên mũi) và ch y nư c mũi nhi u, có th s t ho c không. tr còn bú, khi b viêm mũi thư ng gây khó ch u, ng không yên gi c, ngh t mũi gây th khò khè, thư ng ph i th b ng mi ng và ph i ngưng l i nhi u l n th khi bú. Hi n tư ng viêm mũi tái i tái l i nhi u l n có th là d u hi u c a b nh V.A, Ami an. c. V.A - sùi vòm: b nh ph bi n tr em 3-7 tu i. V.A là nơi s n xu t ra kháng th ch ng l i vi trùng xâm nh p vào cơ th , ng th i cũng là nơi t p trung vi trùng n u không còn kh năng tiêu di t. Tr viêm V.A thư ng g y y u, kém nhanh nh n, ch y nư c mũi thư ng xuyên, ban u là nư c mũi trong sau c m vàng ho c xanh, b nóng s t v t kèm ho nhi u, trong tai có th ch y m , ngáy to khi ng do mũi b ngh t và ph i th b ng mi ng. Ngoài ra, viêm V.A khi n tr d b suy dinh dư ng. d. Viêm ami an: Ami an cũng có công d ng như V. Tr b viêm ami an c p s s t cao t 39-40 C, au h ng, khó nu t, ch y nư c mi ng nhi u, m t m i, bi ng ăn, bi ng chơi. Viêm Ami an r t d gây bi n ch ng n u không ư c i u tr úng. e. Viêm h ng c p: là b nh thư ng x y ra vào mùa ông, g p c ngư i l n và tr em. Tri u ch ng u tiên là au h ng khi nu t, kèm theo s t, khàn ti ng. Nguyên nhân gây b nh là lo i vi khu n liên c u tan máu beta nhóm B nh có th gây au kh p, bi n ch ng d n n b nh th p tim tr em. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com f. Viêm xoang: thư ng x y ra sau nh ng b nh v mũi như s mũi mùa, ngh t mũi, viêm mũi. Nh c u là bi u hi n n i b t trong viêm xoang. Ngoài ra ngư i b nh còn b ngh t mũi, nư c mũi c, c n ư c ch p phim xác nh tình tr ng xoang b viêm. g. Viêm ph qu n: có th x y ra b t c l a tu i nào, thư ng sau khi thay i th i ti t, ho c b viêm h ng, viêm mũi... Nhi u trư ng h p tr ch s mũi trong, ho nh vài cái, v n chơi, ăn u ng bình thư ng. N u tình tr ng này kéo dài, không i u tr úng, tr d d n n bi n ch ng b i nhi m vi trùng gây viêm ph qu n ph i r t nguy hi m. h. B nh suy n (hen ph qu n): thư ng g p tr có cơ ad ng như có b nh chàm, n i m ay, ng a... Khó th là bi u hi n i n hình, khó th khi th kéo dài làm ph p ph ng cánh mũi, gây co kéo hõm c, ti ng th khò khè, môi tím, v m t s hãi. Nhi u trư ng h p khó th c p tính c n x trí c p c u k p th i. i. S t xu t huy t: b nh do mu i truy n, có th xu t hi n quanh năm, nhưng phát tri n m nh vào mùa mưa, không khí m th p. B nh hay g p tr em, c bi t là dư i 10 tu i. Bi u hi n c a b nh là s t cao t ng t và liên t c (39-40 C) trong vòng 2-4 ngày, có th xu t hi n d u xu t huy t dư i da m c thành t ng ám r i rác, có th xu t huy t niêm m c mi ng, i tiêu phân máu... + Cách phòng b nh : - C n chăm sóc tr chu áo, tránh nhi m l nh do mưa, gi m, tránh gió l nh v chi u. Không nên n m ng trong phòng máy l nh kéo dài hay qu t su t êm. - C n v sinh ăn u ng, v sinh răng mi ng thư ng xuyên cho tr tránh nhi m trùng. - R a tay s ch s , không cho tr mút tay, ngoáy mũi. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - B trí phòng thoáng mát, s ch s , tiêu di t mu i, thông thoát nư c t t, tránh nư c ng vũng t o môi trư ng m th p. - C n ch ng ng a cho tr y theo chương trình quy nh. - Theo dõi và i khám b nh s m, tránh b nh ti n tri n gây bi n ch ng nguy hi m. Phòng b nh v o c t s ng. + V o c t s ng gây l ch tr ng tâm cơ th , khi n tr ng i h c mau m i, tê chân, không gi ư c tư th ngay ng n, gây c n tr cho vi c c và vi t, d n n căng th ng th giác, kém t p trung. N u v o 50-60 , các ch c năng hô h p và tim m ch s b nh hư ng. các em gái, nó còn gây khó khăn cho vi c sinh n sau này. Ngoài ra, ch ng v o c t s ng thư ng kèm thêm nhi u b nh khác như sa ru t, sa d dày, chân vòng ki ng, chân ch X, bàn chân b t, b p l ng ng c, méo xương ch u... So v i các h c sinh bình thư ng, h c sinh v o c t s ng cũng thư ng có th l c kém hơn. Tai h i nh t là ch ng v o c t s ng nh hư ng n tương lai c a tr vì chúng không th theo nh ng ngành òi h i có thân hình cân i và phát tri n t t. + Bi n pháp phòng b nh v o c t s ng: Khi vi t bài, h c sinh không ư c t v th ng, vì như th s ph i rê khu u tay theo dòng ch , d gây v o c t s ng. Mu n gi ư c tư th ngay th ng, nên t v chéo 25 . Ng i ngay ng n, chân xu ng t, c ng chân th ng góc v i ùi, ùi th ng góc v i mình, u hơi cúi, c hai c ng tay lên m t bàn. Tránh so vai, Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ngo o c , nghiêng v o, cúi gù, cho chân lên gh ho c ng i x m, ng i b t. Tránh n m nghiêng, ch ng c m c sách. Khi eo c p sách c n eo c hai vai, tr ng lư ng c p không quá 4 kg. Không cho h c sinh ng i chung bàn quá nhi u. Chi u r ng ch ng i vi t không ng khu u tay nhau là 30 cm i v i m u giáo, 40 cm v i ti u h c, 50 cm v i trung h c cơ s và 55-60 cm v i trung h c ph thông. Không óng lo i bàn li n gh . N u có t a lưng, chi u cao t a ph i th p hơn m m xương b khi ng i, d v n ng hai tay. M t gh không quá sâu khi ng i t a, mép gh không tỳ vào khoeo chân; cũng không ư c quá h p vì d làm tê chân, chóng m i. Trong l p, bàn u cách b ng 2-3 mét, l i i gi a t i a 1 mét, l i i bên 0,5 mét. Không ư c kê bàn chéo góc so v i b ng vì góc quay c s r t l n. Các bi n pháp phòng ch ng suy dinh dư ng 1. T i sao tr b suy dinh dư ng? - Thi u n, b a n thi u s lư ng, thi u các ch t dinh dư ng c n thi t phát tri n: - Tr dư i 5 tu i có nhu c u dinh dư ng cao phát tri n cơ th . áp ng nhu c u ó, c n cho tr n u ng y theo l a tu i. Tr dư i 4 tháng tu i c n ư c bú m hoàn toàn. S a m là th c n lý tư ng c a tr nh . T tháng th 5 tr b t u n thêm ngoài s a m . T tháng tu i này, th c hành nuôi dư ng tr có ý nghĩa quan tr ng iv i suy dinh dư ng. Nhi u bà m ch cho tr n b t mu i, th c n sam (d m) thi u d u m , th c n ng v t, rau xanh, hoa qu . ây là nh ng t p quán nuôi dư ng chưa h p lý c n ư c kh c ph c. M c khác, m b o nhu c u dinh dư ng, tr c n ư c n nhi u b a Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com trong ngày vì tr nh không th n m t l n v i kh i lư ng l n như tr l n ho c ngư i l n. i u này có liên quan nv n ch m sóc tr . - Ngư i m b suy dinh dư ng: Ngư i m trư c và trong khi mang thai n u ng không y d n n b suy dinh dư ng và có th ra ưa con nh cân, còi c c. a tr b suy dinh dư ng t trong bào thai s d b suy dinh dư ng sau này. - Các b nh nhi m khu n như viêm ư ng hô h p, tiêu ch y, các b nh ký sinh trùng: Ch nuôi dư ng không h p lý khi tr b nh là m t nguyên nhân d n n suy dinh dư ng sau m c b nh tr dư i 5 tu i. - Thi u ch m sóc hay a tr b "b rơi": Ngoài ch m sóc v n u ng, a tr c n ch m sóc v s c kho (tiêm ch ng, phòng ch ng nhi m khu n), ch m sóc v tâm lý, tình c m và ch m sóc v v sinh. Môi trư ng s ng gia ình b ô nhi m, s d ng ngu n nư c không s ch n u n, t m gi t cho tr , s lý nư c th i, phân, rác không m b o là nh ng y u t d n n suy dinh dư ng. 2. Bi n pháp phòng ch ng SDD: - Ch m sóc n u ng c a ph n có thai t m c t ng cân 10-12 cân trong th i gian có thai. Khám thai ít nh t 3 l n, tiêm 2 mũi phòng u n ván. - Cho tr bú s m trong n a gi u sau khi sinh, bú hoàn toàn s a m trong 4 tháng u và ti p t c cho bú n 18-24 tháng. - Cho tr n b sung ( n sam, d m) t tháng th 5. Tô màu ĩa b t, t ng thêm ch t béo (d u, m , l c, v ng). n nhi u b a. - Th c hi n phòng ch ng thi u vi ch t dinh dư ng: Ph n có thai u ng viên s t/ acid folic hàng ngày. Tr em 6-36 tháng u ng vitamin A li u cao 2 l n m t n m. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phòng ch ng các b nh nhi m khu n (tiêu ch y, viêm ư ng hô h p). Th c hi n tiêm phòng y . Ch m sóc và nuôi dư ng h p lý tr b b nh. - Phát tri n ô dinh dư ng trong h sinh thái VAC (vư n, ao, chu ng) có thêm th c ph m c i thi n b a n gia ình. Chú ý nuôi gà, v t tr ng, tr ng rau ngót, u , g c. - Ph n u b a n nào cũng có 4 món cân i. Ngoài cơm (cung c p n ng lư ng), c n có 3 món n a là: rau qu (cung c p vitamin, ch t khoáng và ch t xơ); u ph , v ng l c, cá, th t, tr ng (cung c p ch t m, béo) và canh cung c p nư c và các ch t dinh dư ng b sung giúp n ngon mi ng. - Th c hi n v sinh môi trư ng, dùng ngu n nư c s ch, t y giun theo nh kỳ, r a tay trư c khi n và sau khi i i ti u ti n. m b o v sinh th c ph m, th c n không là ngu n gây b nh. - Th c hi n gia ình h nh phúc, có n p s ng v n hoá, n ng ng, lành m nh. Có bi u t ng trư ng theo dõi s c kho c a tr . Không có tr suy dinh dư ng, không sinh con th ba. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bi n pháp phòng ch ng béo phì 1. Nguyên nhân c a b nh th a cân – béo phì: a. Do nuôi tr không úng cách: cho tr ăn nhi u th c ăn giàu năng lư ng (d u, m ), cho tr ăn nhi u vào bu i t i. Tr nuôi b ng s a b t, s a c có ư ng d béo phì hơn là tr ư c nuôi b ng s a m . b. N p s ng ít h at ng làm tăng nguy cơ béo phì tr em: - Tr ít h at ng làm tăng tích lũy m ,h n ch s phát tri n c a cơ b p - Tr xem tivi nhi u là y u t quan tr ng làm tăng nguy cơ th a cân, xem tivi trên 5gi /ngày có kh năng b th a cân cao g p 4 n 6 l n so v i tr xem tivi không quá 2 gi /ngày, trong khi xem tivi tr còn òi ăn v t thích ăn nh ng món ăn do ti vi q ang cáo:k o béo. Socola, nư c ng t… - Tr s ng trong môi trư ng ch t h p không có không gian cho tr vui chơi h at ng c. Y u t gia ình - Cha m thi u ki n th c nuôi d y con - Tr béo phì thư ng là con m t, con bé nh t, ư c cha m cưng chi u, ân c n quá m c trong vi c ăn u ng d. Y u t duy truy n - Trong gia ình có c cha và m th a cân, kh năng th a cân béo phì tr cao hơn Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. nh hư ng c a s th a cân béo phì n s phát tri n c a tr : - Béo phì s m tr nh tr m tr ng và khó i u tr hơn béo phì khi l n tu i - Béo phì thư ng tăng nguy cơb nh t t và t vong: tăng lipit máu, b nh v xương kh p, b nh v hô h p, cao huy t áp, b nh tim m ch, r i l an gi c ng , ng ng th - Béo phì tr em s ãnh hư ng n s c kh e khi tr trư ng thành, do m c các b nh như: ti u ư ng, tim m ch - Béo phì nh hư ng n s phát tri n tâm lý và kh3 năng h c t p c a tr , tr ch m ch p, v ng v hay b b n bè châm ch c, phân bi t i x , do v y tr thư ng m c c m t ti s ng cô l p - Béo phì làm h n ch kh năng thích ng c a tr v i môi trư ng, tr có kh năng ch u nóng kém, tr nhanh m t khi v n ng nh t là vào mùa hè. 3. Bi n pháp phòng b nh th a cân – béo phì tr em - Nuôi tr b ng s a m - Cho tr ăn th c ăn b sung úng cách tr phát tri n úng quy lu t, phù h p v i ti m năng v n có c a nó b ng cách: + Cho tr ăn nhu c u năng lư ng trong ngày Tr dư i 1 tu i 800-1000 Kcal/ngày Tr 1-3 tu i 1300 Kcal/ngày Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr 4-6 tu i 1600 Kcal/ngày + Tr trên 1 tu i không nên u ng quà n a lít s a tươi nguyên kem trong 1 ngày + Nên ăn úng b a không ăn v t + Khuy n khích tr ăn rau, qu tươi ngay t nh + Khi ch bi n th c ăn cho tr tránh cho nhi u d u m , bơ và ư ng n u không c n thi t, tránh ăn thư ng xuyên các món ăn xào rán, th t m , không thư ng xuyên u ng nư c ng t + Không b t tr béo phì nh n ăn,làm như v y tr s c m th y quá ói, d n t i khi ư c ăn tr s ăn “tr thù”. - Khuy n khích tr v n ng phù h p v i l a tu i và th l c c a tr , nh t là các trò chơi v n ng( chơi bóng, u i b t), trò chơi dân gian(cư p c , mèo u i chu t, tr n tìm, t ch c cho tr ươc h at ng, vui chơi ngòai tr i - i u ch nh m t s thói quen, n p s ng c a gia ình nh hư ng t i tình tr ng béo phì c a tr như thích ăn các món chiên xào, bánh kem, u ng nư c ng t có ga, h n ch th i gian xem tivi, chơi i n t - Thư ng xuyên theo dõi cân n ng chi u cao c a tr có th can thi p s m khi t c tăng cân quá nhi u. 4. Hư ng d n cách ánh giá tr béo phì: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - i v i tr dư i 6 tu i xát nh tr th a cân – béo phì hay không có nhi u bi n pháp khác nhau, song trong th c t c ng ng ngư i ta ch y u d a vào cân n ng và chi u cao. - o cân n ng và chi u cao c a tr , sau ó tra b ng chi u cao so v i cân n ng. i m giao nhau c a 2 c t ( chi u cao và cân n ng ) giúp b n xác nh cân n ng c a tr n m kh ang nào: T -2SD n +2SD là tr bình thư ng Dư i -2SD là tr b suy dinh dư ng Trên +2SD là tr b th a cân, béo phì . . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2