WiFi là gì ?

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
541
lượt xem
76
download

WiFi là gì ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Wi-Fi là một mạng không dây có khả năng kết nối với các mạng khác hay với máy tính bằng sóng vô tuyến . Nó nhanh hơn và phạm vi hoạt động lớn hơn Bluetooth

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: WiFi là gì ?

  1. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 WI-FI là gì? Wi-Fi hay WiFi hay wi-fi hay wifi u là nh nhau. Nó c vi t t t c a t Wireless Fidelity (không dây trung th c). Th c ra nó có tên là The Standard for Wireless Fidelity (chu n cho không dây trung th c). Wi-Fi là m t m ng không dây có kh n ng k t n i v i m ng khác hay v i máy tính b ng sóng vô tuy n. Nó nhanh h n và ph m vi ho t ng l n h n Bluetooth. t ng i v i thi t b có cài t Wi-Fi nh máy tính, n tho i, PDA có th k t i Internet khi g n m truy c p. Wi-Fi ho t ng hai t c : v i chu n 802.11b thì t c trao i d li u là 11Mbps và v i chu n 802.11g thì t c t c 54 Mbps. Rõ ràng là nó nhanh h n Bluetooth r t nhi u, vì Bluetooth ho t ng kho ng 0.57 Mbps. Và s có m t chu n m i là 802.11n vào n m 2007, v i chu n này thì cho phép kh n ng k t n i nhanh h n. Wi-Fi 802.11 ho t ng ng t n 2.4 Ghz, v i ph m vi ho t ng kho ng 500 feets trong môi tr ng truy n thông thoáng, còn n u trong nhà thì nó ch kho ng 150 feets. Nh ng v i 802.11n thì có th l n h n. WI-FI ho t ng nh th nào? Truy c p Internet không dây g m có 4 thành thành: ng truy n t c cao, m t ng m ng, m t m ng không dây, và ng i dùng không dây. Ng i dùng s k t n i v i ng không dây qua c ng m ng, và sau ó nó s kh i ch y trình duy t Internet. 1. ng truy n t c cao: là m t s k t n i Internet b ng thông r ng. Vi c k t i này s nhanh h n so v i d ch v k t n i quay s . 2. C ng m ng: nó ho t ng gi ng nh là m t cái c ng th t s . Nó có nhi m v là ng n ch n nh ng ng i truy c p vào m ng không dây c a b n mà không c phép, ng th i nó c ng cung c p nh ng công c qu n lí r t t t nh th m quy n, ki m tra ng, và các d ch v khác nh in n, voice thông qua IP. 3. M ng LAN không dây là m t h th ng k t n i máy tính c a b n v i các thi t b khác b ng sóng vô tuy n thay vì là dây d n. 4. Ng i dùng không dây là nh ng ng i mà có m t máy tính v i m t adapter không dây, là nh ng ph ng ti n h truy c p không dây vào Internet. Adapter không dây có th c tích h p s n, ho c là là m t thi t b r i s c c m vào máy tính. ây là mô hình tiêu bi u cho m t m ng Wi-Fi 1
  2. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 2
  3. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 Sóng vô tuy n c truy n t các anten và các router, và s c nh n b i các b nh n WiFi nh các máy tính, n tho i di ng c trang b card WiFi. Khi các thi t b này nh n c tín hi u thì các card WiFi s c tín hi u và t o k t n i không dây. M t khi m t k t n i c thi t l p gi a ng i dùng và m ng thì ng i dùng s c nh c nh ng m t màn hình login và password n u nh ó là m ng thuê. Vùng ph sóng b i 1 hay nhi u AP c g i là 1 hot spot. M t hot spot có ph m vi kho ng t 1 c n phòng n vài d m. Trên th gi i thì các hot spot này c t các thành ph m i ng i v i m t laptop có th truy c p internet, hot spot có kh p n i nh trong nhà hàng, khách s n, tr ng h c, sân bay…Nh ng Vi t Nam, có l không nhi u ng i bi t c m t hot spot là gì? B i l , ngây c Châu âu, n i ã có h n 1000 m truy c p WiFi thì khi kh o sát 1000 khách hàng v i yêu c u cho bi t c m t Wi-Fi hotspot có ngh a là gì? K t qu cho th y thu t ng công ngh không dây n nay v n làm nhi u ng i b i r i và vì v y r t nhi u ng i có nh ng cách hi u khá k quái: 5% cho r ng c m t này ám ch t h p êm, trong khi 2% ngh ó là t cái gì b ph i ng quá lâu b c mùi khét. Trong s nhi u cách gi i thích khác mà ng i ta a ra còn có "bình n c nóng c a nhà giàu", "gi ng t m n ng" và " a n s n n u b ng lò vi sóng". 1% s ng i có gia ình l i ngh r ng c m t này có ngh a là " t ai ó ang p tr c tr c trong quan h v ch ng". Cho n th i m này, trong 7 nhà cung c p d ch v Internet Vi t Nam ch có VDC (Công ty n toán và truy n s li u) và Viettel tri n khai d ch v truy c p Internet t c cao không dây WiFi và c ng ch v i quy mô r t nh . M t s sân bay, khách s n l n hay quán cà phê ã tr c ti p cung c p d ch v WiFi nh ng s l ng khách hàng ch a nhi u. D ch v WiFi ph c v cho các s ki n l n c a qu c gia nh SEAGames 22 hay ASEM 5 ã phát huy t t hi u qu s ki n k t thúc thì WiFi c ng b lãng quên. Và v i con s hotspot khiêm t n không p chút nào là 13 trên toàn qu c. o m t trong Wi-Fi nh th nào? Wi-Fi ã ra i, và ti p t c n y sinh m t vài v n v b o m t. Tháng 9/1999, WEP (Wired Equivalent Privacy) là m t chu n cho các PC không dây. WEP c dùng trong p v t lí, và l p liên k t d li u. Và nó c thi t k cung c p m t s o m t trong WLANs t ng t nh trong LANs. WEP s cung c p s b o m t b ng cách mã hóa d li u trong lúc truy n t n i này n n i khác. Không gi ng nh LANs là nh ng m ng c xây d ng trong các tòa nhà, chúng ã c b o v . Các WLANs có nhi u nguy c b t n công h n do s d ng sóng vô tuy n r t s b ng n n. M t lí do khác n a là trong m t vài các t p oàn, thì các nhà qu n lí không thay i các khóa dùng chung trong m t tháng hay trong m t n m, vi c dùng m t khóa trong th i gian quá lâu có th s b nh ng k x u có c, và u này là vô cùng nguy hi m cho các t p oàn. m 2002 v n b o m t c a Wi-Fi c nâng lên khi WPA (WiFi Protected Access) c gi i thi u. WPA có m t vài c i ti n nh mã hóa t t h n. Và vi c cài t WPA thì n gi n h n nhi u so v i vi c cài t WEP. Và WPA ra i v i 2 d ng: Enterprise cho các t p oàn, và Personal cho các cá nhân, gia ình. 3
  4. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 Tháng 6/2004 thì 802.11i ra i, nó tr thành m t chu n m i cho WiFi. 802.11i d ng WPA2, so v i WPA thì c hai có m t vài tính n ng gi ng nhau. Nh ng WPA2 ng c ng kh n ng mã hóa d li u h n v i AES (The Advanced Encryption Standard). WPA2 t ng thích v i WPA do v y ng i dùng có th nâng c p t WPA lên WPA2 d dàng, nh ng WPA2 không t ng thích v i các chu n WEP. C ng gi ng nh WPA, WPA2 c ng có 2 phiên b n: Enterprise và Personal. Ngày nay, các t p oàn s d ng m t m g riêng o (Virtual Private Network) i và nh n nh ng thông tin quan tr ng. VPN s d ng Enternet g i và nh n thông tin ng cách t o ra m t k t n i ng m gi a 2 ng i s d ng. VPN s mã hóa d li u tránh các hacker kh i ánh c p d li u trong lúc g i. s d ng VPN thì 2 ng i dùng ph i s ng cùng chung m t giao th c xác nh n, n u không nó s không làm vi c. Giao th c xác nh n s m b o các ng i s d ng truy c p m t cách an toàn n các thông tin. Và còn có m t vài cách khác b o v máy tính không dây c a b n. u u tiên b n ngh n là thay i nh ng thông tin m c nh trên router không dây c a b n. Lí dó là r t nhi u hacker có th có truy c p vào c các thông tin m c nh c a router b n t nh ng công ty khác, nh ng ng i mà ã t n i không dây v i b n. Và nh th thì s d dàng cho các hacker có th truy p c các thông tin c a b n. Và b n nên t o m t password m nh trên máy tính không dây ng n các hacker không truy c p vào nh ng d li u nh y c m. M t cách n a là b n d ng b c t ng l a, các b c t ng l a s giám sát và gi i h n “giao thông vào và ra” trên máy tính c a b n. Vi c i các ph n m m ch ng virus vào trong máy tính c a b n c ng là t cách b o v máy tính c a b n. B n nên c p nh t ph n m m ch ng virus th ng xuyên i vì m i tháng có ít nh t t 10 n 50 virus m i hay các worms. Và n u b n ang s d ng máy tính không dây trong khu v c công c ng, n nên t ch chia s tài li u. B i vì n u b n ch chia s tài li u thì các hacker có th d dàng vào c h th ng máy c a b n. Và khi b n không còn ti p xúc v i máy tính n a thì b n nên turn off nó. ây là cách b o m t nh t cho các file máy tính c a b n, vì không m t hacker nào có th vào cm t th ng mà nó không còn ho t ng. phát tri n c a Wi-Fi trong t ng lai? Bluetooth là m t k thu t không dây cho phép các máy tính, n tho i di ng, và các thi t b khác có th giao ti p v i nhau trong m t ph m vi nh kho ng 10m. B n có th tìm th y nó trong các n tho i di ng th h m i, các máy tính xách tay, c ng nh trong các s n ph m khác. Bluetooth c thi t k ng sóng vô tuy n và vi c k t n i không c ti n trao i thông tin gi a các thi t không dây. Bluetooth có th c dùng trao i các bussiness card, hay th m chí là gi gi ng nói t m t b n ài n m t n tho i di ng. Ví d cho d ng này là n tho i Nokia 6600, Sony Ericsson P900. Nh ng n tho i này có th cho n k t n i v i PC. M t b t l i c a k thu t này là nh ng thông tin riêng t có 4
  5. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 th b l b i nh ng k n c danh c ng s d ng n tho i di ng có Bluetooth. li u không ch là danh b n tho i, l ch công tác mà còn là nh ng media files nh hình nh nh và tin nh n. H u h t các thi t b u có m t l a ch n mà b n có th thi t b c a b n trong tình tr ng thái n b n không th nhìn th y c các thi t có Bluetooth khác. Trong ch này thì t t c thông tin và d li u c a b n hoàn toàn an toàn. Bluetooth là m t công ngh t t nh ng m t trong nh ng công ngh d n u là Ultra-wideband (UWB). UWB là m t công ngh d ng k thu t u ch sóng vô tuy n trên c s là truy n các xung trong kho ng th i gian r t ng n, nh ó mà b ng thông r ng ang s d ng có th có giá tr r t l n. UWB ang c phát cho c ích th ng m i và công c ng. Có kh n ng nó s tr thành m t c ng ngh t nh t k ti p trong k thu t không dây. B i vì UWB ho t ng ngu n n ng ng th p nên có s giao thoa r t nh nh h ng n các h th ng khác. M t thu n i khác là nó có th k t n i v i h u nh t t c các thi t b a ph ng ti n trong gia ình mà không s d ng dây. M t th nh n d ng t n s vô tuy n (A Radio Frequency Identification (RFID) tag) là m t vi m ch silicon nh c g n v i m t anten, nó phát ra m t d y s riêng qua sóng vô tuy n trên nh ng kho ng cách ng n. Thi t b RFID ph c v c ích gi ng nhau nh m t mã v ch hay m t d i t phía sau c a th tín d ng hay th ATM. Nó cung c p s nh n d ng riêng cho m i i t ng, thi t b RFID ph i c quét tìm thông tin. Thi t b RFID làm vi c trong ph m v vài feet v i m t máy quét ( có th lên n 20 feet v i m t thi t b t n s cao). Ví d , b n có th b t c c các món hàng hay nh ng v t b n ch n mua trong m t cái bao, và cái bao ó trong ph m vi c a m t máy quét. Nó có th truy v n t t c các thi t b RFID và tính ng gái tr các s n ph m ngay l p t c. Tuy nhiên các nhãn RFID thì r t khó cho ng i dùng có th g b chúng vì chúng r t nh và m t s khác có th n hay c nh ng bên trong các s n ph m mà các khách hàng không th nhìn th y chúng. i th áng g m c a Wi-Fi Hi n nay, ã xu t hi n m t công ngh m i trên th gi i mang tên Wimax. Và Vi t Nam, T ng công ty b u chính vi n thông Vi t Nam là doanh nghi p tiên phong trong vi c th nghi m công ngh này. Và nh v y s có s bùng n c a Wimax trong i l nh v c vi n thông nh Internet, n tho i, n tho i VoIP… ây là d ch v truy nh p Internet b ng r ng vô tuy n. c bi t, vi c truy nh p này có c d ch v có tho i, nh ng khác v i các d ch v vi n thông khác, trong công ngh Wimax, tho i ch là 1 ng d ng. B ng t n c a di ng là 800-1.800 MHz còn b ng t n a Wimax cao h n, là 2.3 - 3.3 GHz, b ng t n 3G là 1.900-2.100 và 2.200 GHz. u m c a công ngh này 1 tr m Wimax có th ph sóng t 10 n 50km, i ch c n ít tr m phát sóng, nh ng ch t l ng d ch v v n c m b o. Do ó, vi c p t r t d tri n khai, thu n l i cho các doanh nghi p cung c p d ch v . c ph c p d ch v ph thu c thi t b u cu i cá nhân. Thi t b u cu i d ng Wimax g m PDA, n tho i di ng, máy tính có ch c n ng thu vô tuy n. Có th dùng Card c m vào máy tính truy nh p, u nhà xa tr m phát (trên 5km) ph i dùng 1 ng-ten parabol nh thu tín hi u. 5
  6. Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 i v i d ch v n tho i di ng, khi ã có công ngh Wimax ph c p, ch c ch n s khi n nhu c u s d ng máy u cu i - máy di ng h tr công ngh này t ng nh (t ng t nh các i máy có h tr GPRS tr c ây). Trong vòng 1-2 n m n a, các lo i máy cao c p này s xu t hi n i trà Vi t Nam. c m c a các máy này ng t gi ng nh PDA nh ng có ch c n ng thu tín hi u vô tuy n. Wimax có u m là t c cao truy n d n d li u cao, có khi lên t i 70 Mbps, u t b o m t t t, d ng c ph t n c p phép và không c c p phép. Vì v y, vi c phát tri n các d ch v n i dung trên n tho i di ng c h tr b i công ngh Wimax ng s em l i nhi u ti n ích cho ng i s d ng TD . Wimax là t vi t t t c a c m t World Interoperability for Microwave Access: Kh n ng khai thác liên m ng trên toàn c u i v i truy nh p vi ba. Công ngh Wimax có u mv t c và c ly, ti n l i, r ti n, d b o m t. ( n b o m t c a Wimax các b n tìm hi u thêm) 6
Đồng bộ tài khoản