Windows Errors part 70

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
5
download

Windows Errors part 70

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 70', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 70

  1. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] "StatusBarOther"=dword:00000001 Lưu tập tin này lại và đặt tên là showstatusbar.reg Mở rộng Control Panel trong Start Menu Mở Notepad và chép đoạn code sau : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\Advanced] "Start_ShowControlPanel"=dword:00000002 "CascadeControlPanel"="YES" Lưu tập tin này lại và đặt tên là showstatusbar.reg Không thể di chuyển các tập tin thư mục trong Windows Explorer Khi bạn không thể di chuyển các tập tin , thư mục , biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc Windows Explorer . Bạn đừng lo lắng quá , chuyện nhỏ khi ta “vọc” máy tính mà , cách sau sẽ giúp bạn khắc phục lỗi này nhanh chóng . Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}] @="IDataObject" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}\NumMethods] @="12" [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000- 000000000046}\ProxyStubClsid32] @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}] @="oleprx32_PSFactoryBuffer" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000- 000000000046}\InprocServer32] @="C:\\WINDOWS\\system32\\ole32.dll" "ThreadingModel"="Both" Lưu lại và đặt tên là fixdrag.reg . Lưu ý : C: là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP .
  2. Cho phép hoặc không cho phép xuất hiện các biểu tượng ở thanh System Tray Bạn có muốn không cho phép hoặc cho phép các biểu tượng xuất hiện ở thanh System tray hay không ? Để làm được điều mà bạn muốn bạn có thể sử dụng công cụ Registry Editor để thay đổi nó . Tuy nhiên bạn có thể sữ dụng cách sau để cho phép hoặc không cho phép xuất hiện các biểu tượng ở thanh System tray . Bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã sau vào : Message = "Doan ma se tu dong dong" & vbCR Message = Message & "va khoi dong lai trinh ung dung Windows Explorer" & vbCR Message = Message & "Chuc nang nay khong gay tac hai cho may tinh cua ban" & vbCR & vbCR Message = Message & "Ban co muon tiep tuc hay khong?" X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Enable/Disable Icons in System tray") If X = 6 Then On Error Resume Next Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, errnum, vers Dim itemtype Dim enab, disab, jobfunc Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p= "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoTrayIt emsDisplay" itemtype = "REG_DWORD" enab = "Mo" disab = "Dong" jobfunc = "Cac bieu tuong o System Tray bay gio se duoc" t = "Xac nhan" Err.Clear n = WSHShell.RegRead (p) errnum = Err.Number if errnum 0 then WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype End If
  3. If n = 0 Then n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR, 4096, t) ElseIf n = 1 then n=0 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR, 4096, t) End If Set WshShell = Nothing On Error GoTo 0 For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'") Process.terminate(0) Next MsgBox "Ket thuc" & vbcr & vbcr , 4096, "Done" Else MsgBox "Chuc nang nay khong duoc thay doi" & vbcr & vbcr, 4096, "Tam thoi dung lai" End If Lưu đoạn mã trên với tên là iconsystray.vbs và tiến hành chạy nó . Phục hồi các tập tin hình ảnh Khi bạn mở các tập tin hình ảnh chẳng hạn như .BMP , .GIF , .JPG , … có thể bạn sẽ mở không được chúng , nguyên nhân dẫn đến lỗi trên có thể bạn thay đổi khóa trong Registry Editor hoặc xung đột giữa các tập tin hệ thống khi bạn cài đặt phần mềm mới . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn phục hồi lại tình trạng trước đó của các tập tin hình ảnh này không mấy quá khó khăn . Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào . Option Explicit Dim WSHShell, p1, p2, p3 Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p2 = "\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}\" p3 = "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}" For Each p1 in Array(".art",".bmp",".dib",".gif",".jfif",".jpe",".jpeg",".jpg",".png",".wmf")
  4. WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 Next p1 = ".tif" p3 = "{1AEB1360-5AFC-11d0-B806-00C04FD706EC}" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".tiff" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".htm" p3 = "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 p1 = ".html" WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3 MsgBox "Tap tin hinh anh " & vbCR & "se duoc phuc hoi.", 4097, "KTXONLINE" Set WSHShell = Nothing Bạn lưu tập tin này lại và đặt tên là restoreimage.vbs Giới hạn người dùng chạy chức năng Task Scheduler trong Hệ điều hành Windows XP Trong cơ quan của bạn , máy tính của bạn thường có rất nhiều người sử dụng , họ có thể tạo tài khoản riêng của họ bằng quyến Administrator của chính bạn . Có thể họ sẽ chạy chức năng Task Scheduler (lập biểu) để kích hoạt các chương trình đã được định trước . Họ có thể gắn Trojan để chiếm đoạt quyền Administrator của bạn bằng công cụ Task Scheduler có sẵn trong hệ điều hành Windows . Vậy làm thế nào để ngăn chặn người dùng (user) chạy Task Scheduler trong hệ điều hành Windows . * Không cho User thêm hoặc xóa lập biểu : Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator .Vào Start – Run gõ gpedit.msc và nhấn nút OK Chọn nút Computer configuration - Administrative Templates và chọn Windows Components . Chọn Task Scheduler . Trong phần Task Scheduler : Bạn chọn Prevent Task Run or End . Nhấn chuột phải chọn Properties . chọn Enabled và nhấn nút OK . Nhấn chuột vào Prohibit New task Creation chọn Properties và chọn Enabled và nhấn nút OK
  5. Nhấn chuột vào vào Prohibit Drag-and-Drop chọn Properties và chọn Enabled và chọn OK Thoát khỏi Group Policy Đương nhiên nếu như user điều chỉnh lại các chức năng này trong Group Policy thì công việc của bạn sẽ trở nên vô ích . Mở Registry Editor lên , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0 Bạn tìm các khóa DragAndDrop , Execution , Task Creation và Task Deletion với giá trị là DWORD Value , và trong Value Data của các khóa này bạn gõ giá trị là 1 . Đóng Registry của bạn , khởi động lại máy tính . Lưu ý : Nếu bạn không tìm thấy các khóa trên , bạn tạo các khóa này nhé . Loại bỏ hiệu ứng Flash khi truy cập Internet Khi bạn “lang thang” vào một website trên Internet có nhúng hiệu ứng Flash . Nếu bạn dùng đường truyền dialup rất có thể trình duyệt IE của bạn sẽ mất vài phút để nạp các hiệu ứng Flash này . Hiệu ứng Flash này được tập tin flash.ocx trong hệ điều hành Windows XP hổ trợ (WINDOWS\system32\macromed\flash) Thủ thuật sau sẽ giúp bạn khóa hiệu ứng Flash này bằng cách sử dụng ActiveX trong trình duyệt Internet Explorer. Vào Start – Run gõ regedit nhấn phím Enter bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX
Đồng bộ tài khoản