intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng mô hình kinh doanh dữ liệu di động hiệu quả

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

52
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích những nguy cơ từ sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu di động và đưa ra các mô hình kinh doanh dữ liệu di động và đưa ra các mô hình dinh doanh dữ liệu bền vững trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng mô hình kinh doanh dữ liệu di động hiệu quả

l[nh doonh (<br /> di (lpng hiG;<br /> Sir bung no luti lutfng diir lieu di dong cung<br /> vdi mu'c tang tru'dng ve tham nhap 3G, sd<br /> lu'dng thiet bi thong minh co gia thanh thap<br /> va cac li'ng dung doi hdi nhieu bang thdng da<br /> va dang anh hu'dng den hoat ddng kinh doanh<br /> ciia cac nha khai thac. Do dd, viec trien khai<br /> cac giai phap de cat giam chi phi bao gdm<br /> phat trien mang, chuyen tai (offload) lu'u<br /> lu'dng du' lieu va kiem soat chinh sach la rat<br /> can thiet. Tuy nhien, c i t giam chi phi chi giai<br /> quyet dUdc mot mat cua van de. Oe xay diTng<br /> mdt md hinh kinh doanh dC lieu di ddng ben<br /> vffng lau dai cac nha khai thac can cd nhu'ng<br /> chien liTdc ve gia cu'dc phu hdp. Bai viet phan<br /> tich nhu'ng nguy cd tit sU bung nd' lu'u lu'dng<br /> i4< du' lieu di ddng va dira ra cac md hinh kinh<br /> doanh diT lieu ben vu'ng trong tu'dng lai.<br /> <br /> <br /> T<br /> GIOITHIEU<br /> ^'^^^^-^ ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^<br /> Su phit trien bimg no cua Intemet di dgng da<br /> tao ra mdt thay ddi ca bin ttong nguyen 1^ kinh<br /> te ciia viec phin phdi dii Ueu. Tai eic iM trabng<br /> chin mudi, cMen luge ve cic dich vu cb mite cube<br /> ed dinh, dien thoai thbng muih gii ei phii chang,<br /> vi su tang tradng ve rihu cau su dung dil Ueu miy<br /> tinh xich tay USB hay dongle da din den tbi su tang<br /> tradng nhaiih chbng cua luu lugng dir Ueu tren eic<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&TT KY 1 (7.2010) 45<br /> KINH TE BUU DIEN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 1: Nhu cau sii dung noi dung dl dong tren cac thiet bi di dpng<br /> <br /> <br /> mang. Theo ngMen cim rieng eua Nokia Siemens phat trien vi tang tradng cie dich vu du Ueu di dbng<br /> Networks, vio nim 2015, luu lugng dii Ueu dl ddng ben viing trong tuong lai.<br /> hing nim se dat tbi 23 Exabytes - tuong duong<br /> vbi viec 6,3 ti ngubi til mbt cudn sich dien tii ve<br /> NGUY CO TU' Sir BUNG NO LU'U LU'O'NG<br /> miy eiia hp mdi ngiy. Su bimg nd trong luu lupng<br /> D Q L I E U D I DONG<br /> dii Ueu niy giy ra mbt ip lue rat Ibn len he thdng<br /> mang cua eic nhi cung cap dich vu trayen thbng: CMnh su ting tradng ve miie thim nhap 3G gin<br /> Su ting tradng luu lupng se vugt qui tdc do ting diy - sd ket ndi tang gap dbi tren toin eau ttong<br /> tradng doanh thu neu hp khbng dau tu dimg cbng hai nim qua - da thiie day su phat trien chua timg<br /> nghe. cb eua dii Ueu di ddng. Tai My vi Tiy Au, mite tham<br /> nhip 3G da vugt con sd 20% trong nam 2007 vi tai<br /> Di kbm vbi db li van de nghen mang, gay rot<br /> eic nen kinh te dang phit trien cua chiu A li vio<br /> pMen hay lim giim tdc dd mang, inh hudng den<br /> niia eudi nim 2011. Tai nMeu thi trabng phat trien<br /> ttii ngMem ngubi su dung. Ket qua li nhirng khich<br /> nhu Nhit Bin, mite thim nhap 3G li hon 90%. Theo<br /> hing khbng hii long eb the rbi mang bit ky lite nio<br /> va chuyen sang mbt nhi cung cap dich vu khie. KM du bio ciia Morgan StaMey, mite thim nhip 3G cbn<br /> db nhi mang can mbt khoin cM pM Ibn de trien cb the vugt qui 100% tai mdt sd thi trabng phit<br /> khai eic ke hoach dieh vu mbi rihim thu hut khaeh trien, dugc thiic day cM bdi eie tMet hi dii Ueu. Vi<br /> hing. du hang Verizon Wireless d My cho biet tiem ning<br /> tham nhip ciia eie tMet bi du Ueu tten eie mang 3G<br /> Ben canh viec phit trien ha tang mang, cic mb<br /> vi 4G eiia mUih li 400%.<br /> Mnh chuyen tii luu lugng dii Ueu va kiem soit<br /> Tuy riMen, ket ndi khbng phii li yeu td duy nhat<br /> ehinh sich de glim bbt eic cM pM Uen quan den sir<br /> thue day sir ting tradng cua dG Ueu di dbng. Su<br /> tang tradng luu lupng dii Ueu di dbng, cic nhi khai<br /> phong phu vi da dang cua cic loai IMet hi di dgng,<br /> thic cbn eb the trien khai rihiing ke hoach dich vu<br /> cac img dung ciing nhu dich vu dinh eho chimg<br /> - tuong img vbi cae mb hinh klnh doarih mbi nhim<br /> eiing gbp phan lao nen su bimg nd niy. Chinh su<br /> <br /> <br /> 46 TAP CHI CNTT&TT KY 1 (7.2010)<br /> KINH TE BUtJ OIEN I<br /> <br /> <br /> <br /> sieojooo<br /> <br /> •YearlyCost DataRevePLes<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br /> <br /> <br /> Souroe: Cheun Shsmns Conaulting. 2009<br /> <br /> Hinh 2; Dif bao tang trubng chl phi va doanh thu do lieu dl dpng tal My<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2008 2009 2010<br /> <br /> <br /> Ngudn: Chetan Sharma Consulting, 2009<br /> <br /> Hinh 3: Giam chl phi phan phoi diJ lieu di dong voi cac giai phap khac nhau<br /> <br /> <br /> xuat Men cua iPhone di lim thay ddi hoin toin van hinh Uen quan den sir gia tang ve luu lugng<br /> thbi quen su dirng dich vu cua khich hing. Hg su dii Ueu eb the eb nhirng tie dpng lieu cue den lgi<br /> dung cic dich vu dii Ueu nhieu hgn, dinh liMeu nhuan cua mbt nhi khai thic: Sir ling tradng luu<br /> thbi gian online hon, vi ket qui li dganh thu trung lupng se vugt qui tdc dd ting tradng doanh thu neu<br /> binh tren mdi ngubi diing (ARPU) dat duge eao hon hp khbng dau tu diing cbng nghe. Theo du bao eua<br /> so vbi nhiing ngubi sir dung dien thoai thbng minh Chetan Sharma, neu khbng kiem soit tdt, den nam<br /> khie(HUih 1). 2011 cM pM phan phdi dii Ueu dl ddng tai My cb<br /> Su ting tradng ve luu lugng dir Ueu dl ddng ciing khi nang vugt qui ting tradng doanh thu (Hinh 2).<br /> mang lai nMeu lgi ich cho cic nhi khai thic mang, Do db eie nhi khai thic can xiy dung cMen luge<br /> vbi doanh thu dich vu ngiy cing ting. Vi du: Phan phit trien liu dii, nhim dip img tdt cic nhu eau ve<br /> trim doanh thu den tit cic dich vu dii Ueu ddi vbi dich vu dil Ueu di dgng ttong tuong lai.<br /> nhi khai thic Nhat Bin NTT DoCoMo Men dang Trgng cac mang 3G, kieh thuac ceU phu thupc<br /> vugt qui 45%. Tai cic nube Tay Au vi My eon sd rat nMeu vio dung lugng ceU. Bdi vay, kM ceU dat<br /> niy nam 2008 li 25% doanh thu. tbi nguong tii dir Ueu eiia nb se giy ra nhiing inh<br /> Tuy liMen cimg vbi nhung lpi ich db, cie nhi khai hudng nhit dmh tbi mang. Ket qua gay rat eie<br /> thic se mat them cM pM de quin ly tdc dp ting pMen thbng tin vi lim giim tdc dd mang, die biet<br /> mrdng cua du Ueu di dbng. That viy, vdn vi eM pM li d vimg bien eua mang hay tal eae thanh phd cb<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&TT KY 1 ( 7 . 2 0 1 0 ) 47<br /> KINH TE BUtl OIEN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2 : : 3 R«VS'ILS<br /> <br /> S-3SB<br /> SVSRe.er.e • Oa'.a "rafl :<br /> I IT'S'. 3 '^ S V S ''I L 5 • vs.cs--a(fc<br /> I V - ti Hei.e- -e<br /> <br /> <br /> SDjrta: r.'crgar Stanley, 2039<br /> <br /> <br /> Hinh 4: Dubao ty le doanh thu tucac djch vu thoai va du lieu<br /> <br /> mat dp dien thoai thbng minh vi ngubi diing dongle eho ph6p cie nhi khai thac quin ly tdc do ting<br /> eao. Ddng thbi dieu db cbn gay khb chiu eho khich tradng cua dii Ueu di ddng vi phan phdi cic dich vu<br /> hing vi hp phii trii ngMem dich vu mdt cich giin ei nhin hba mbt cich Unh hoat hon.<br /> doan. Ket qui li nhi khai thic se phii ddi mat vbi Cic chirih sich mang cb the cho ph6p cic nhi<br /> mbt nguy co mbi: Cie khich hing khbng hii Ibng khai thac quin ly luu lugng dii Ueu dl dbng bing<br /> se rbi mang vi chuyen sang mdt nhi cung cap dieh cich kiem soit bang thbng thbi gian thuc de tMch<br /> vu khie. img vbi su thay ddi eiia cic dieu kien mang vi cic<br /> yeu cau cua thue bao. Cie chinh sich img dung<br /> giiip eie nhi khai thac cung cap mot eai nhin ve<br /> QUAN LY TOC DO TANG T R L T O N G DC<br /> cie dieh vu mbi vi xic dinh xem cac trabng hgp<br /> LIEU D I DQNG<br /> mi thue bao cb the tray cap img dung. Trong kM<br /> Sir ting tradng nhanh chbng cua dii Ueu dl dbng<br /> eie ehinh sich thue bao dua ra cho ngubi su dung<br /> da thuc day eie nhi khai thic xem xet vi trien khai<br /> nhiing kiem soit true tiep ve dii Ueu cua hg. Ddng<br /> eie cMen luge quin ly nghen mang, bac gdm: Kiem<br /> thbi, giiip giim cM pM dau tu (capex) vi cM pM van<br /> soit chirih sach, chuyen tii luu lugng dii Ueu, dau<br /> hinh (opex) Uen quan den quin ly luu lugng ditih<br /> tu ca sd ha tang vi tdi uu hba mang (Hirih 3). Cie<br /> neu kiem soit chinh sich Meu qua. Ngubi ta ubc<br /> cMen luge niy se cung cip cho nhi khai thic vbi<br /> tinh kiem soit ehirih sich se gbp phan tiet kiem<br /> mbt bg cbng eu eic giii phip de giii quyet van de<br /> cM pM hing nim tten 10% tai IM trabng My vio<br /> nghen mang.<br /> nim 2013, tuong duong vbi giam 15 ty USD eM pM<br /> Kiem soat chinh sach hing nam.<br /> Kiem soit chirih sich dua ra eie ehinh sich cho Chuyen tai lUu lu'dng diir lieu<br /> thue bao, img dung vi mang thbi gian thue nhim<br /> Chuyen luu lugng dii Ueu tir mot mang di dbng bi<br /> <br /> <br /> <br /> 48 TAP CHI CNTT&TT KY 1 (7.2010)<br /> KINH TE BUtJ OIEN<br /> <br /> <br /> minh. Nhung vio nam 2013, kM 95% luu lugng<br /> nghen sang mbt cbng nghe tray nhip khie ve co<br /> mang se li dQ Ueu (Hmh 4), IM cie mb Mnh kinh<br /> bin se lim thay ddi nguyen tie kinh te cua phin<br /> doanh trayen thdng se khbng cbn phii hgp nUa. Do<br /> phdi dU Ueu db. Chuyen tii (offoad) dang dugc nMeu<br /> db, ngay tit bay gib eie nhi khai thic can lira chgn<br /> nhi khai thic tren toin eau xem xbt thue Men de<br /> quin ly luu lugng dii Ueu Meu qui hon vbi 2 lua vi xiy dung mdt mb hinh kinh doanh dit Ueu mbi,<br /> chgn phd bien: Chuyen tii sang Wi-Fi vi femtoceU. ben viing trong tuong lal.<br /> Tai mdt sd khu vuc, WiMAX ciing li mot lua chgn Dubi diy li mot sd giii phip giup eic nhi khai<br /> chuyen tai quan trgng. thic phit trien cie dich vu dii Ueu ben viing trong<br /> Hon niia, chuyen tii dii Ueu cb the ket hgp vbi tuong lai:<br /> kiem soit chuih sich de dem lai Meu qui tdt nhit. Cac gdi djch vu cd mu'c ciTdc cd dinh<br /> Vi du, cic nhi khai thac cb the chuyen tii mbt sd Viec tung ra cic gbi dieh vu dii Ueu eb miic cube cd<br /> img dung dbi hdi nMeu bang thbng hay luu lugng dinh li can tMet de thue day nhu eau su dung cua<br /> tai nhirng thbi diem dac biet dua tren dieu kien thuc khaeh hing vi phi vo rio ein ve gla cube Men nay.<br /> te eua mang. Chinh su khic biet giiia eie gbi dieh vu thoai vi dii<br /> Phat trien len cac he thdng truy nhap the Ueu eb mite cube ed dmh se dim bio tirih ben virng<br /> he thurtu' cua eie giii phip niy. Trii ngMem ve eie dich vu<br /> dii Ueu (lubt net, tii nhac, gui nhan emaU...) eb mite<br /> Viec phit trien ha tang len 3,5 G (HSPA) vi 4G<br /> cube cd dinh ciing rit khic nhau, tiiy theo nhu cau<br /> (LTE) lim 0am ding ke cM pM trayen mdi bit dii<br /> su dung cua minh, khich hing se lira chpn nhung<br /> Ueu tren mang, do db lim giim tdng cM pM van<br /> gbi cube phii hgp nhat.<br /> hinh. Tuy nMen, de chuyen sang LTE dbi hdi mbt<br /> dau tu ding ke vio ha tang mbi. Do db, cie nhi khai Thay dd'i cac md hinh dich vu<br /> thic nen lua chgn mdt cMen luge phat trien liu dii Rb ring eic dich vu dii Ueu cb mite cube ed dinh<br /> hgp ly, nhim tan dung tdi da ha tang mang cb sin, rat hap din ddi vbi nMeu ngubi su dung, tuy nMen<br /> ddng thbi timg bube phit trien len LTE. ehiing lai khbng phii hgp ddi vbi nhiing khach hing<br /> Tdi u'u mang eb nhu eau sir dung Ibn vi kM luu lugng dii Ueu tiep<br /> tue ting tradng theo him mil. KM db, giii phip thay<br /> Tdi hba mang, thbng qua cic ky thuit nhu nen vi<br /> bg nhb dem eiing che ph6p tiet kiem ding ke cM<br /> pM bing cich giim tdng sd bit di qua cic mang.<br /> Theo bio cio cua Sharma, cic khai thac cb the tao<br /> ra eie khoin tiet kiem tit 5 den 10% vio nam 2013<br /> thbng qua cMen luge niy.<br /> <br /> <br /> CAC MO H I N H K I N H DOANH DICH V g<br /> BEN VQNG MOI<br /> <br /> Thuc te, do cM pM quin ly dU Ueu di dbng vugt<br /> cM pM thoai, eie nhi khai thic rat quan tim den<br /> viec xiy dung eic ke hoach dich vu. Mac dii Men<br /> nay, eic nhi khai thic van dua chu yeu vio eie<br /> dich vu thoai de duy tri hoat dbng kinh doanh eua<br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT&TT KY 1 (7.2010) | 49<br /> KINH TE BUtJ OIEN<br /> <br /> <br /> ddi mb hinh dich vu se dugc xem xbt den. Vi du:<br /> Trien khai dich vu dua tten nhu cau ciia timg nhbm<br /> khich hing de eung cap cie gbi cube phii hgp nhu<br /> gbi cube dinh ehe hoc sinh, sinh vien, Gbi dinh cho<br /> cie khich hing cb nhu cau Uen lac qude te, gbi di<br /> ddng dinh cho nhbm 0 a dlnh/ddng ngMep, gbi di<br /> dbng nbi vimg... ddng thbi ip dung Unh hoat 0iia<br /> cie gbi cube tao them thuin lpi cho ngubi su dung.<br /> Dubi day li eie mb Mnh dieh vu sing tao, ci nhin<br /> hba mi eic nhi khai thic cb the trien khai:<br /> - Cic gbi dieh vu cb tdc dd khic nhau: Giup cac<br /> nhi khai thic ting doanh thu tir rihiing khich hing<br /> eb nhu cau su dung cao bing cich dua ra cho hg<br /> mite pM cao hon<br /> - Dua ten thbi 0an: Telecom ItaUa MobUe da<br /> thinh cbng vbi viec trien khai cic gbi cube dii Ueu<br /> di dbng dua tten thbi 0an. Mb Mnh niy tirih cube KET L U A N<br /> dua tren thbi 0an mbt ngubi su dung tieu pM tren Su tang tradng nhanh chbng cua luu lugng dii Ueu<br /> mang dii Ueu. trong hai nim qua da dem lai nMeu lgi ich eho cic<br /> - Viee sir dung bang thbng vi img dung eu the: nhi khai thic vi ngubi sir dung. Tuy nMen di k6m<br /> Cie 0 i l phip kiem soit chinh sich mbi eho ph6p vbi db li van de nghen mang vi cM pM can tMet de<br /> eie nhi khai thic thue Men kiem soat vi tinh cube nang cap mang lubi.<br /> dua tren mite su dung bing thbng hay cic Icai luu Cic cMen luge quin ly nghen mang bao gdm phit<br /> lugng eu the. Do db eic nhi khai thic cb the de trien ha ting, chuyen til luu lugng dil Ueu sang cic<br /> ding tmh cube ddi vbi cae dieh vu can nMeu bang mang Wi-Fi, femtoceU, WiMAX, vi die biet li kiem<br /> thbng nhu video theo thbi 0an su dung thue te. soit ehinh sich se 0up eic nhi mang xiy dung mdt<br /> - Thbi 0an su dung ttong ngiy mb Mnh kinh doanh phii hgp trong tuong lai. CMa<br /> - Cic mb hinh dieh vu dua tten vi tri khba de tdn tai vi phit trien ben virng lau dil db li<br /> eic nhi mang nen cb cMen luge phit trien cie ke<br /> - Cic mb hinh chat lupng dich vu<br /> hoach dich vu du Ueu eb mite cube cd dinh thinh<br /> Chinh sach kiem soat va chat lu'dng djch vu<br /> nhiing mb hinh dieh vu mbi nham dip img nhu eau<br /> Neu gbi cube hgp ly vi chit lugng dich vu dim cua timg ddi tugng khich hing.<br /> bio se gbp phan tao nen sir trung thinh cua khich Thu Hang, Lan Huang<br /> hing tM eie ehinh sich kiem soit se 0up ngubi su<br /> dung kiem soil duge mite su dung du Ueu di dbng Tai lieu t h a m khao:<br /> eiia mUih va nhiing inh hudng eiia nb tbi mang. Vi [1]. Towards a profitable mobile data business model,<br /> du: Cic ehinh sich miy ttam cho dien thoai thbng Bridgewater Systems<br /> <br /> minh cung cap cho khich hing kha nang kiem soit [2], Data over wireless: Taking the strain, Total telecom plus,<br /> May 2010<br /> thbi 0an su dung dii Ueu thiie.<br /> [3]. www.iclnews.vn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5 0 I TAP CHI CNTT&TT KY 1 ( 7 . 2 0 1 0 )<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2