intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng ngân lưu tài chánh cho dự án đầu tư

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

482
lượt xem
160
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cần phối hợp công tác lập kế họach. xây dựng kỹ thuật với kế họach tài chính, phân tích kinh tế và các nguồn lực sẵn có

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng ngân lưu tài chánh cho dự án đầu tư

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư XAÂY DÖÏNG NGAÂN LÖU TAØI CHAÙNH CHO DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ CAO HAØO THI BIEÂN DAÏNG NGAÂN LÖU CUÛA DÖÏ AÙN Thöïc thu tröø thöïc chi Giai ñoaïn hoaït ñoäng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giai ñoaïn ñaàu tö ban ñaàu Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư NGUYEÂN TAÉC XAÂY DÖÏNG NGAÂN LÖU Chæ ghi vaøo ngaân löu nhöõng khoûan THÖÏC THU vaø THÖÏC CHI CHI PHÍ CÔ HOÄI CHI PHÍ CHÌM CAÙC QUI ÖÔÙC XAÂY DÖÏNG NGAÂN LÖU CUOÁI NAÊM: Caùc khoûan thöïc thu vaø thöïc chi trong naêm seõ ñöôïc ghi vaøo cuoái naêm NAÊM 0 Thôøi ñieåm thanh lyù Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư XAÂY DÖÏNG BIEÂN DAÏNG NGAÂN LÖU KEÁ HOÏACH ÑAÀU TÖ Caàn phoái hôïp coâng taùc laäp keá hoïach xaây döïng kyõ thuaät vôùi keá hoïach taøi chính, phaân tích kinh teá vaø caùc nguoàn löïc saün coù XAÂY DÖÏNG BIEÂN DAÏNG NGAÂN LÖU KEÁ HOÏACH HOÏAT ÑOÄNG Caàn phoái hôïp phaân tích thò tröôøng vôùi phaân tích nguoàn löïc vaø xaùc ñònh thu chi cho hoïat ñoäng cuûa döï aùn Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU KHAÁU HAO Taïi sao coù khaùi nieäm veà chi phí khaáu hao? Chi phí khaáu hao coù phaûi laø moät haïng muïc trong baùo caùo ngaân löu hay khoâng? CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU KHAÁU HAO Söû duïng chi phí khaáu hao trong vieäc xaùc ñònh bieân daïng ngaân löu: – Tính thueá – Tính giaù trò thanh lyù Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU KHOÛAN THÖÏC THU SO VÔÙI DOANH THU Doanh thu (Sales), Khoûan phaûi thu (Account Receivable AR) vaø Khoûan thöïc thu (Cash Receipt) Khoûan thöïc thu trong kyø = Doanh thu trong kyø + (ARñaàu – ARcuoái) CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU KHOÛAN THÖÏC CHI SO VÔÙI KHOÛAN MUA Khoûan mua haøng (Purchases), Khoûan phaûi chi (Account Payable AP) vaø Khoûan thöïc chi (Cash Expenditures) Khoûan thöïc chi trong kyø = Khoaûn mua trong kyø + (APñaàu – APcuoái) Cao Hào Thi 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU TIEÀN MAËT Tieàn maët (Cash Balance CB) Tieàn maët ñöôïc giöõ ñeå thöïc hieän caùc giao dòch trong quaù trình thöïc hieän döï aùn Phaàn taêng CB laø moät ngaân löu ra Phaàn giaûm CB laø moät ngaân löu vaøo CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CHI PHÍ ÑAÁT ÑAI Ñaàu tö vaøo daát so vôùi ñaàu tö vaøo döï aùn Caàn xöû lyù ñaát nhö moät khoûan ñaàu tö rieâng. Khoâng bao giôø keå laõi/loã veà ñaát nhö khoûan thu/chi ñoái vôùi khoûan ñaàu tö veà ñaát neáu nhö khoâng coù söï caûi thieän/taøn phaù tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát ñai gaây ra bôûi döï aùn Chi phí veà ñaát cuûa döï aùn laø chi phí cô hoäi, hoaëc giaù trò thueâ ñaát haøng naêm hoaëc chi phí voán cho döï aùn tính trong khoûang thôøi gian söû duïng ñaát. Cao Hào Thi 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư CAÙC QUAN ÑIEÅM PHAÂN TÍCH DÖÏ AÙN PHAÂN TÍCH TAØI CHAÙNH – QUAN ÑIEÅM CHUÛ ÑAÀU TÖ – QUAN ÑIEÅM TOÅNG ÑAÀU TÖ QUAN ÑIEÅM KINH TEÁ CAÙC QUAN ÑIEÅM KHAÙC CAÙC QUAN ÑIEÅM PHAÂN TÍCH DÖÏ AÙN TIP EQUITY ECONOMIC BUDGET Thöïc Thu + + + Thöïc Chi - - - Chi Phí Cô Hoäi - - - Trôï Caáp + + - Thueá - - + Vay/Traû Nôï +/- -/+ Ngoaïi Taùc +/- Cao Hào Thi 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2