Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 4

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
198
lượt xem
129
download

Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN IV : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn là bộ tài liệu được dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dấn cán bộ các cấp nắm được cáchxaay dựng và tổ chức triển khai quản lí theo dõi đánh giá các dự án phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 4

 1. iv. qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n 4.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n 4.1.1. Qu¶n lý dù ¸n lμ g×? Qu¶n lý dù ¸n lµ tiÕn tr×nh tæ chøc vµ sö dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t môc tiªu tæng qu¸t vµ nh÷ng môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n. C¸c yÕu tè cña qu¶n lý dù ¸n ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 2. Môc tiªu Ph−¬ng ph¸p Bèi c¶nh Qu¶n lý dù ¸n Ng−êi thùc hiÖn C¸c nguån lùc Ph−¬ng tiÖn Thêi h¹n S¬ ®å 2: C¸c yÕu tè cña qu¶n lý dù ¸n 4.1.2. NhiÖm vô qu¶n lý dù ¸n • KÕ ho¹ch ho¸ vµ trËt tù ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. • Tæ chøc v¨n phßng dù ¸n. • TuyÓn mé, giao viÖc, h−íng dÉn vµ gi¸m s¸t c¸c c¸n bé dù ¸n. • Gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. • Qu¶n lý tµi chÝnh vµ kÕt hîp c¸c tæ chøc tµi trî. • §¸nh gi¸ c¸c b¸o c¸o do c¸c t− vÊn dù ¸n göi tíi. • X©y dùng c¸c b¸o c¸o göi ®i theo yªu cÇu cña tæ chøc tµi trî. 52 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 2. 4.1.3. TiÕn tr×nh x©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n theo chu tr×nh ViÖc qu¶n lý dù ¸n n»m trong khu«n khæ chung cña chu tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý dù ¸n nh− tr×nh bµy trong s¬ ®å 3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ChuyÓn giao/ Dù ¸n míi Thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t X¸c ®Þnh vÊn ®Ò X©y dùng dù ¸n DuyÖt dù ¸n Preparation ThÈm ®Þnh dù ¸n S¬ ®ß 3: Chu tr×nh x©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n 4.1.4 .C¸c khÝa c¹nh cÇn ®−îc xem xÐt khi theo dâi vμ gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n • C¸c c«ng viÖc ®· vµ ®ang thùc hiÖn. • C¸c chØ sè chØ b¸o cÇn ph¶i theo dâi gi¸m s¸t. • HÖ thèng theo dâi, gi¸m s¸t vµ b¸o c¸o. • C¸c chi phÝ : Chi phÝ thùc so víi chi phÝ dù trï (T¹m øng vµ quyÕt to¸n). • TÝnh hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng cña tõng phÇn dù ¸n ( Chi phÝ- kÕt qu¶). • Sù hîp t¸c vµ sù phèi hîp cña c¸c bªn (C¬ chÕ phèi hîp vµ hiÖu qu¶ thùc tÕ). • Sù tin t−ëng lÉn nhau (M©u thuÉn vµ xung ®ét). • KÕt qu¶ cã khíp víi môc tiªu dù trï kh«ng (Môc tiªu vµ kÕt qu¶ thùc). Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 53
 3. • Nh÷ng thay ®æi vµ ®iÒu chØnh cÇn thiÕt (§iÒu chØnh kÕ ho¹ch, tho¶ thuËn, ph−¬ng thøc qu¶n lý...). • Ng−êi thùc hiÖn cã nhËn biÕt tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph¸t sinh? 4.1.5. HÖ thèng kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n HÖ thèng kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 4. X¸c ®Þnh chiÕn l−îc C¸c chøc n¨ng qu¶n lý Quan hÖ víi m«i tr−êng Qu¶n lý dù ¸n C¸c vai trß Cung øng vµ qu¶n lý ký hîp ®ång Tæ chøc vµ LËp kÕ ho¹ch vµ thêi Quan hÖ bªn ngoµi gian biÓu Thu thËp vµ kiÓm so¸t c¸c nguån lùc S¬ ®å 4: HÖ thèng kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n 54 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 4. 4.1.6. C¸c nguyªn t¾c trong kiÓm so¸t dù ¸n • KiÓm so¸t c«ng viÖc chø kh«ng ph¶i ng−êi thùc hiÖn. • KiÓm so¸t ph¶i dùa trªn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. • §èi víi nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p, kiÓm so¸t dùa trªn sù khÝch lÖ vµ chÕ ®é tù kiÓm so¸t. • Ph−¬ng ph¸p lÊy d÷ liÖu kiÓm so¸t nªn ®−îc ®−a vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc. • D÷ liÖu kiÓm so¸t ph¶i ®−îc chuyÓn ®Õn cho ng−êi thùc hiÖn c«ng viÖc. 4.1.7. Nh÷ng khã kh¨n trong qu¶n lý dù ¸n • Dù ¸n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. • Môc tiªu dù ¸n: khã ®Þnh l−îng. • Dù ¸n cã nhiÒu môc tiªu. • Nh©n sù th−êng kh«ng ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy. • C¸c quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh khã ®−îc vËn dông ®Çy ®ñ. • Tæ chøc dù ¸n: cã nhiÒu c¬ quan tham gia, kÓ c¶ d©n tham gia, d©n võa lµ ng−êi tæ chøc, ng−êi thùc hiÖn vµ lµ ng−êi h−ëng lîi. • Dù ¸n gåm nhiÒu kÕt qu¶, nhiÒu c¸c ho¹t ®éng lång ghÐp, cã liªn quan lÉn nhau. • Sù thµnh c«ng cña dù ¸n phô thuéc nhiÒu vµo m«i tr−êng tù nhiªn, x· héi, kinh tÕ vµ ng−êi h−ëng lîi. HiÖu qu¶ kh«ng râ rµng. • Khã h×nh thµnh chØ sè gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. Th«ng tin th−êng hay bÞ chËm, kh«ng ®ång bé. 4.1.8. §iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n §Ó qu¶n lý dù ¸n cã hiÖu qu¶ cÇn cã 8 ®iÒu kiÖn (8 S) nh− sau: 1. Ph¶i cã chiÕn l−îc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ( Strategy). §iÒu ®ã nghÜa lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch s¸t ®óng, khoa häc. Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 55
 5. 2. Ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp ®Ó ®¶m ®−¬ng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n (Structure). Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý dù ¸n. 3. Ph¶i cã hÖ thèng râ rµng (Systems). NghÜa lµ chØ râ ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®Ó c¸c ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn, ®−îc gi¸m s¸t vµ kiÓm tra. 4. Ph¶i cã ®ñ c¸n bé cã n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc (Staff). Nguyªn t¾c nµy cã liªn quan ®Õn tuyÓn chän, sö dông c¸n bé dù ¸n mét c¸ch phï hîp. 5. C¸n bé qu¶n lý ph¶i cã kü n¨ng kü thuËt vµ kü n¨ng qu¶n lý (Skills). 6. C¸n bé dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc lµm viÖc víi céng ®ång, phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸, x· héi cña céng ®ång, am hiÓu n«ng th«n (Style/culture). 7. C«ng viÖc qu¶n lý ph¶i ®−îc x· héi ho¸ (Socialisation). NghÜa lµ viÖc qu¶n lý ph¶i cã sù tham gia cña céng ®ång, nhÊt lµ céng ®ång h−ëng lîi. 8. Ph¶i tÝnh ®Õn lîi Ých cña c¸c bªn liªn ®íi ®Õn dù ¸n (Stakeholders). 4.1.9. C¸c chøc n¨ng cña ng−êi qu¶n lý dù ¸n C¸n bé qu¶n lý dù ¸n cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh nh− sau: 1. X©y dùng kÕ ho¹ch. Lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý nh»m v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng trong t−¬ng lai. 2. Ra quyÕt ®Þnh. C¸c nhµ qu¶n lý lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c nhau khi hä thùc hiÖn viÖc ra quyÕt ®Þnh. 3. Tæ chøc. C¸c c©n nh¾c vÒ viÖc ®iÒu hµnh, ph©n c«ng lao ®éng, vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm lµ mét phÇn thuéc chøc n¨ng tæ chøc. 4. TuyÓn mé vμ ph¸t triÓn c¸n bé. §©y lµ mét viÖc bao gåm tuyÓn chän, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh÷ng ng−êi cã thÓ ®ãng gãp vµo sù thµnh c«ng cña tæ chøc. 5. Giao tiÕp truyÒn ®¹t. C¸c nhµ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm cho viÖc giao tiÕp truyÒn ®¹t tíi nh©n viªn cña m×nh nh÷ng kiÕn thøc vÒ kü thuËt, nh÷ng h−íng dÉn, luËt lÖ, vµ nh÷ng th«ng tin ®−îc yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. 6. §éng viªn khÝch lÖ. Mét ®Æc ®iÓm quan träng cña qu¶n lý ngµy nay lµ ®éng viªn khÝch lÖ c¸c c¸ nh©n theo ®uæi c¸c môc tiªu chung b»ng c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu vµ ®¸p øng kú väng th«ng qua viÖc cung cÊp c«ng viÖc cã ý nghÜa vµ phÇn th−ëng xøng ®¸ng. 56 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 6. 7. L·nh ®¹o. C¸c nhµ qu¶n lý trë thµnh nh÷ng nhµ l·nh ®¹o ®Çy tÝnh thuyÕt phôc b»ng c¸ch phôc vô nh− nh÷ng ng−êi kiÓu mÉu cã vai trß quan träng vµ thÝch øng kiÓu qu¶n lý cña hä víi ®ßi hái cña t×nh huèng. 8. KiÓm so¸t. Khi c¸c nhµ qu¶n lý so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn víi môc tiªu vµ thùc hiÖn hµnh ®éng söa ch÷a cÇn thiÕt, hä ®ang gi÷ cho mäi viÖc theo ®óng h−íng th«ng qua chøc n¨ng kiÓm so¸t. 4.2. Tæ chøc bé m¸y vµ nh©n lùc qu¶n lý dù ¸n Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý dù ¸n lµ x¸c ®Þnh chøc n¨ng vµ c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c thµnh viªn vµ c¸c ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña dù ¸n. 4.2.1. Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y vμ nh©n sù qu¶n lý dù ¸n • Ph¶i dùa trªn nhiÖm vô qu¶n lý dù ¸n mµ bè trÝ nh©n lùc. • Ph¶i ph©n c«ng râ rµng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn liªn quan trong Ban qu¶n lý dù ¸n. VÝ dô vÒ b¶ng ph©n c«ng c¸c thµnh viªn trong ban qu¶n lý vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña hä: C¸c thµnh viªn Chøc n¨ng/NhiÖm vô Gi¸m ®èc dù ¸n Phã gi¸m ®èc dù ¸n KÕ to¸n C¸c hîp phÇn: Tr−ëng hîp phÇn Phã hîp phÇn KÕ to¸n C¸n bé dù ¸n cÊp huyÖn C¸n bé dù ¸n cÊp x· C¸n bé dù ¸n cÊp th«n b¶n • Bé m¸y qu¶n lý ph¶i tinh gi¶n, h¹n chÕ c¸c kh©u trung gian, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý, t¨ng c−êng hiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc cña qu¶n lý. Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 57
 7. • Qu¶n lý ph¶i thÓ hiÖn trùc tiÕp tíi ng−êi h−ëng lîi: ng−êi h−ëng lîi cµng gÇn víi c«ng t¸c qu¶n lý th× cµng tèt. • TiÖn lîi cho gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. • §¶m b¶o tÝnh bªn v÷ng, ®Æc biÖt chó träng båi d−ìng c¸n bé ®Þa ph−¬ng tham gia qu¶n lý dù ¸n. 4.2.2. Néi dung tæ chøc nh©n lùc cho qu¶n lý dù ¸n • TuyÓn mé nh©n lùc: Th− mêi, nhËn hå s¬ tuyÓn, tuyÓn s¬ bé, tuyÓn chÝnh thøc. • S¾p xÕp, bè trÝ nh©n sù thÝch hîp vµo c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n. • Båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý th«ng qua lµm viÖc, gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ c¸c líp båi d−ìng ng¾n h¹n. 4.3. Tæ chøc ph−¬ng tiÖn vËt chÊt cho qu¶n lý dù ¸n 4.3.1. Tæ chøc V¨n phßng dù ¸n • X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña V¨n phßng dù ¸n. • TuyÓn nh©n viªn phï hîp vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc • Bè trÝ kh«ng gian lµm viÖc hîp lý. 4.3.2. Mua s¾m vμ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ V¨n phßng dù ¸n • Bµn ghÕ lµm viÖc. • B¶ng th«ng b¸o vµ ph©n c«ng nhiÖm vô. • ThiÕt bÞ th«ng tin (Fax, ®iÖn tho¹i, m¹ng Internet/Email) • C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng (m¸y tÝnh, tñ tµi liÖu, v¨n phßng phÈm, gi¸ s¸ch, gi¸ c«ng v¨n, 4.3.3. Mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c • ¤ t« • Xe m¸y • M¸y ¶nh • … 58 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 8. 4.4. Qu¶n lý tµi chÝnh dù ¸n • X©y dùng lÞch tr×nh chi tiÕt vÒ kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cô thÓ liªn quan ®Õn kinh phÝ dù ¸n. • X©y dùng vµ duy tr× tèt hÖ thèng kÕ to¸n cho dù ¸n. • X©y dùng kÕ ho¹ch cïng víi Tæ chøc tµi trî ®Ó gi¶i ng©n. • DuyÖt c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó thanh to¸n. • X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n dù ¸n. • X©y dùng b¸o c¸c tµi chÝnh dù ¸n. 4.5. Qu¶n lý dÞch vô vµ thuª kho¸n 4.5.1. Qu¶n lý t− vÊn dù ¸n • ChuÈn bÞ c¸c b¶n tham chiÕu nhiÖm vô t− vÊn. • Mêi c¸c ®¬n vÞ/c¸ nh©n göi ®Ò c−¬ng t− vÊn. • §¸nh gi¸ c¸c ®Ò c−¬ng t− vÊn. • Th−¬ng l−îng vµ ký kÕt hîp ®ång. • Gi¸m s¸t c«ng viÖc cña c¸c t− vÊn. 4.5.2. Qu¶n lý thÇu kho¸n vμ thi c«ng • X©y dùng c¸c danh môc thiÕt bÞ cÇn mua s¾m vµ c¸c hîp ®ång mua b¸n. • ChuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n mêi thÇu vµ gäi thÇu. • §¸nh gi¸ c¸c dù ¸n thÇu vµ th−¬ng l−îng hîp ®ång. • KiÓm tra chÊt l−îng vËt t−, thiÕt bÞ. • Gi¸m s¸t thi c«ng, x©y l¾p. 4.6. Qu¶n lý c¸c hîp ®ång thùc hiÖn dù ¸n 4.6.1. Lý do hîp ®ång Bªn thùc hiÖn dù ¸n th−êng kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng (nhÊt lµ do thiÕu nh©n lùc) ®Ó thùc hiÖn hÕt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. Do ®ã ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 59
 9. ph¶i ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ/c¸ nh©n kh¸c ®Ó bæ sung nguån nh©n lùc, vËt lùc mµ ®¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. 4.6.2. Vai trß cña hîp ®ång • Nªu râ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña bªn qu¶n lý dù ¸n (bªn A) vµ bªn thùc hiÖn (bªn B) ®Ó lµm cho c¸c ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ tiÕn ®é. • Nªu râ quyÒn lîi cña bªn thùc hiÖn (bªn B), lµm c¬ së ®Ó tr¶ c«ng vµ thanh to¸n dù ¸n. • Lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n víi Ban qu¶n lý dù ¸n cÊp trªn. • Lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó qu¶n lý dù ¸n. 4.6.3. C¸c b−íc hîp ®ång a. X¸c ®Þnh c«ng viÖc cÇn hîp ®ång C¨n cø vµo kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n, x¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i triÓn khai hîp ®ång. C¸c viÖc cÇn lµm hîp ®ång gåm: C¸c viÖc cã tÝnh thi c«ng, x©y l¾p ®ßi hái kÜ thuËt cao. C¸c c«ng viÖc cã tÝnh dÞch vô: t− vÊn thiÕt kÕ, chØ ®¹o… b. X©y dùng c¸c ®iÒu kho¶n tham chiÕu (TOR) cho tõng viÖc Néi dung cña TOR bao gåm: Bèi c¶nh. Môc tiªu Néi dung KÕt qu¶ mong ®îi Yªu cÇu n¨ng lùc vµ chuyªn m«n cÇn thiÕt Quü thêi gian §Þa chØ liªn hÖ. c. Mêi hîp ®ång Göi TOR ®Õn c¬ quan mêi hîp ®ång: Tuú theo, nªn göi tõ 3 c¬ quan hay c¸ nh©n trë lªn, cã thÓ trùc tiÕp hay ®¨ng lªn b¸o chÝ. 60 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 10. d. TiÕp nhËn hå s¬ vµ ®Ò ¸n cña bªn nhËn t− vÊn/thÇu kho¸n e. §µm ph¸n hîp ®ång Lµ qu¸ tr×nh trong ®ã c¸c bªn tham gia cã nh÷ng lîi Ých riªng ®i ®Õn nh÷ng tho¶ thuËn cã thÓ chÊp nhËn ®−îc th«ng qua qu¸ tr×nh cam kÕt vµ th¶o luËn. §Ó ®µm ph¸n tèt cÇn: X¸c ®Þnh râ chñ thÓ cña ®µm ph¸n: Hä lµ ai? Cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh kh«ng? Hä quan t©m ®Õn g×? Nªn x©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c nhau nh»m dung hoµ lîÞ Ých c¸c bªn ngay tr−íc khi ®µm ph¸n. TËp trung vµo nh÷ng lîi Ých chung h¬n lµ chó ý m©u thuÉn gi÷a c¸c bªn. Dùa vµo chuÈn mùc kinh tÕ- kÜ thuËt- ph¸p lý. MÒm máng vµ t«n träng lîi Ých cña c¸c bªn. f. Ký kÕt hîp ®ång Hîp ®ång lµ v¨n b¶n luËt ph¸p, lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®µm ph¸n giòa c¸c bªn. Nã bao gåm: Cam kÕt cña c¸c bªn tham gia vµ quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn sù cam kÕt ®ã. Bªn B: Cam kÕt : Thùc hiÖn c«ng viÖc ®ñ sè l−îng, ®¶m b¶o chÊt l−îng, thêi gian vµ gi¸ c¶ theo tho¶ thuËn. Hîp t¸c víi bªn A ®Ó cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt theo nh÷ng tiÕn ®é c«ng viÖc: Bªn A: Cam kÕt §¶m b¶o vËt chÊt vµ tæ chøc ®Ó bªn B thùc hiÖn c«ng viÖc dù ¸n. KiÓm tra theo dâi tiÕn ®é vµ bµn b¹c víi bªn B khi thùc hiÖn dù ¸n. §¶m b¶o nghÜa vô víi bªn B theo nh− cam kÕt. L−u ý khi lµm hîp ®ång: - Râ rµng Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 61
 11. - Cô thÓ - §ñ ý - ChÝnh x¸c, kh«ng qu¸ víi tho¶ thuËn - X¸c nhËn cña c¸c bªn tham gia. 4.6.4. Qu¶n lý hîp ®ång a. Néi dung qu¶n lý Lµm cho c¸c bªn tham gia hiÓu vµ n¾m v÷ng c¸c ®iÒu ®· cam kÕt, ph¶i cã b¶n hîp ®ång. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång. Theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c thay ®æi bÊt th−êng. Cung cÊp nh÷ng luËn cø ®Ó gi¶i thÝch sù thay ®æi khi thanh to¸n hîp ®ång. DuyÖt c¸c ho¸ ®¬n chi phÝ khi c«ng viÖc ®ang tiÕn hµnh. b. Ph−¬ng ph¸p C¸c bªn tham gia ph¶i kÝ nhËn sù cam kÕt. TriÓn khai c«ng viÖc chØ khi hîp ®ång ®−îc ký. H×nh thµnh c¸c lo¹i hå s¬ vÒ hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång: + TiÕn ®é c«ng viÖc, + Tr¶ c«ng, + VËt t−, mua s¾m thiÕt bÞ. CËp nhËt th«ng tin: hµng ngµy, hµng tuÇn, ®¸nh gi¸ tiÕn ®é theo tuÇn, th¸ng, quý… 4.7. L−îng gi¸ dù ¸n 4.7.1. Kh¸i niÖm L−îng gi¸ lµ ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh dù ¸n mét c¸ch chi tiÕt, lµ mét tiÕn tr×nh ®−îc thùc hiÖn xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n (S¬ ®å 5). 62 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 12. 4.7.2. C¨n cø ®Ó l−îng gi¸ dù ¸n • Nguån tµi liÖu c¬ b¶n lµ v¨n b¶n, kÕ ho¹ch vµ c¸c tµi liÖu liªn quan cña dù ¸n. • Môc ®Ých vµ c¸c môc tiªu cña dù ¸n. • C¸c kÕt qu¶ mµ dù ¸n mong muèn ®¹t ®−îc. • C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. • C¸c gi¶ ®Þnh quan träng cña dù ¸n. • ý ®Þnh, mong ®îi cña c¸c tæ chøc, c¸c nh©n liªn quan ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. • §¸nh gi¸ tiÕn tr×nh vµ kÕt qu¶. 4.7.3. Th«ng tin l−îng gi¸ dù ¸n 1. Nguån vµ c¸ch thu thËp th«ng tin • C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c nhãm. • Tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng • Tõ ng−êi ®−îc h−ëng lîi • Tõ c¸c c¬ quan, c¸ nh©n thùc hiÖn dù ¸n • Th¨m vµ quan s¸t hiÖn tr−êng • §o l−êng trùc tiÕp • Pháng vÊn theo b¶ng hái, b¶ng kiÓm • Pháng vÊn vµ pháng vÊn b¸n ®Þnh h−íng • Th¶o luËn nhãm ®èi t−îng • Nghiªn cøu tr−êng hîp ®iÓn h×nh... • C¸c khÝa c¹nh kh¸c: RÎ hoÆc ®¾t Nhanh hay chËm Chi tiÕt hoÆc chung chung Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 63
 13. ChÝnh x¸c hoÆc t−¬ng ®èi... 2. Xö lý vµ tr×nh bµy th«ng tin • B»ng sè (Sè tuyÖt ®èi, sè t−¬ng ®èi, xö lý to¸n häc, thèng kª). • B»ng s¬ ®å, biÓu ®å, ®å thÞ ( C¸c d¹ng ®å thÞ, biÓu ®å...). • B»ng ch÷. • B»ng tranh ¶nh, b¨ng video, b¨ng ghi ©m... • B»ng c¶ b¶ng biÓu, tranh ¶nh vµ b»ng lêi... • B»ng hiÖn vËt (TriÓn l·m, tr−ng bµy...). • B¸o c¸o ®iÓn h×nh. 4.7.4. C¸c møc ®é l−îng gi¸ • L−îng gi¸ gi¸ tiÕn tr×nh: hiÖu qu¶, ¶nh h−ëng, ph©n tÝch nguyªn nh©n. • L−îng gi¸ hiÖu qu¶ vµ ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña tõng ho¹t ®éng. • L−îng gi¸ ¶nh h−ëng gi¸n tiÕp, trung gian (VÝ dô: trong c©y vÊn ®Ò hoÆc c©y môc tiªu). • L−îng gi¸ ¶nh h−ëng tÝch cùc vµ tiªu cùc (Hai mÆt cña vÊn ®Ò). • L−îng gi¸ tæng thÓ, trong mèi liªn quan tæng thÓ, hÖ thèng. • L−îng gi¸ tõng ho¹t ®éng, kÕt qu¶ riªng biÖt... 4.7.5. C¸c khÝa c¹nh l−îng gi¸ • HiÖu qu¶ vµ ¶nh h−ëng vÒ kinh tÕ, thu nhËp tõ R,V,A,C,D,T (§Çu vµo - §Çu ra). • HiÖu qu¶ vµ ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng. • HiÖu qu¶ x· héi : Môc tiªu vÒ ph¸t triÓn con ng−êi. • HiÖu qu¶ vµ ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thèng vµ chuyÓn ®æi hÖ thèng s¶n xuÊt. TÝnh æn ®Þnh, tÝnh c«ng b»ng, tÝnh bÒn v÷ng, tÝnh tù chñ...cña hÖ thèng s¶n xuÊt. 64 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 14. • L−îng gi¸ KiÕn thøc, NiÒm tin, Th¸i ®é vµ Kü n¨ng thùc hµnh (KABP). • §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh, sö dông c¸c nguån lùc cña dù ¸n. • Sù hîp t¸c, ®èi t¸c vµ c¸c bªn tham gia ... 4.7.6. C¸c h×nh thøc so s¸nh • §¸nh gi¸ t×nh h×nh hiÖn t¹i so víi môc tiªu, kÕt qu¶ cã trong kÕ ho¹ch. • §¸nh gi¸ so s¸nh theo tiÕn tr×nh thêi gian (Qu¸ khø - hiÖn t¹i - t−¬ng lai). • §¸nh gi¸ so s¸nh theo kh«ng gian: N¬i nµy víi n¬i kh¸c trong cïng kho¶ng thêi gian vµ ®iÒu kiÖn t−¬ng tù (Ph−¬ng ph¸p ®èi chøng). • So s¸nh theo c«ng viÖc/ ho¹t ®éng ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau hoÆc ë c¸c n¬i kh¸c nhau, hoÆc do c¸c c¬ quan, c¸c nh©n kh¸c nhau tiÕn hµnh... Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 65
 15. Download:: http://Agriviet.Com YÕu tè bªn ngoµi §Çu vµo Ho¹t ®éng §Çu ra T¸c ®éng Thay ®æi Khã kh¨n Thö nghiÖm KÕt qu¶ Mong ®îi Do dù ¸n Nhu cÇu ®óng môc tiªu Kh«ng mong ®îi Kh«ng do dù ¸n Tµi nguyªn LÖch môc tiªu TÝch cùc Gi¶ thuyÕt Tiªu cùc ®Þnh h−íng Gi¶ thuyÕt míi Thay ®æi ph−¬ng ph¸p §æi môc tiªu Tr¾c nghiÖm gi¶ thuyÕt ý t−ëng míi Ban ®Çu L−îng gi¸ LG nhu cÇu LG tiÕn tr×nh LG môc tiªu S¬ ®å 5: C¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ vμ l−îng gi¸ dù ¸n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản