intTypePromotion=1

Xem Phong Thủy Nhà

Chia sẻ: Lê Bảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
2.087
lượt xem
1.710
download

Xem Phong Thủy Nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm cơ bản của Phong Thủy là: " Khí nương theo gió thì tản mạn, gặp nước giới hạn thì dừng, người xưa làm cho tụ mà không cho tán, làm cho lưu thông mà có chỗ dừng, cho nên gọi là Phong Thủy"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem Phong Thủy Nhà

 1. Xem Phong Th y Nhà Khái ni m c b n c a Phong Th y là: "Khí n ng theo gió thì t n m n, g p n c gi i n thì d ng, ng i x a làm cho t mà không cho tán, làm cho l u thông mà có ch ng, cho nên g i là Phong Th y". ây ch c p n c a c n nhà c a b n. Xem phong th y, nói cho cùng là xem tác d ng t t x u c a "khí" i v i v trí không gian nh t nh. Trong hai t ng này, "phong" và "th y" là môi gi i liên k t "khí" v i a hình, là cách lu n oán t hình t ng c th chuy n hóa thành các tác ng tr u ng. Trong quá trình ch n l a, i t ng c phán oán c th là a hình, gi i thích và bình ph m ch t l ng s d ng a hình là khái ni m phong th y. ng th i nh ã nói trên, ng i ta dùng "phong" và "th y" thì l i l y a hình di n t tr ng thái tác ng c a nó, cho nên trong thuy t phong th y, hai quá trình này cùng t n t i. Tình hu ng nh v y khi n cho nhi u ng i c m th y thuy t phong th y v a r t huy n bí, v a r t ph c t p. a trong phong th y còn g i là "huy n quan". V v n này m i phái u có cách lý gi i riêng, nh ng nói chung h u công nh n c a là quan tr ng nh t. i ôi v i c a chính (huy n quan) còn có m t thu t ng g i là 'Th huy n quan (tr n gi c a). "Th huy n quan" là phía sau c a kho ng 1,5 mét cho n 2 mét t m t t m bình phong, gi ng nh m t n v tr n th c a chính. Công d ng c a bình phong là thay i ng i c a dòng khí, không cho khí xung chi u tr c ti p vào. Bình phong dùng th huy n quan có th dùng b t c v t li u ho c hình dáng gì, và không c n l n, ch c n c i bi n h ng i c a dòng khí là c. Ng i ta c ng có th dùng t m g ng làm bình phong, dùng th huy n quan ng th i v a dùng trang trí i th t. Ho c dùng m t cái bàn tròn hóa gi i dòng khí xung chi u tr c ti p vào. ó là các bi n pháp nh m t o lu ng khí hòa hoãn sinh tài. a không c i nhau Dùng bình phong hóa gi i lu ng khí. Bên trong nhà th ng có m t s phòng và a c a nó, các c a này c n ph i tránh i nhau tr c ti p, vì t khi các c a thông nhau s làm nh h ng phong th y bên trong nhà. Lúc y dòng khí s th nh m t n i và y u i n i khác, khó t t i s hài hòa. Do ó n u nh phong th y c a m t phòng không c t t s nh h ng sang phòng khác. Các nhà Các c a nên tránh i phong th y cho r ng n u ph m vào tr ng h p này thì ng i nhau tr c ti p. trong nhà hay cãi vã, xung t. N u không th s a i l i cách trí c a trong nhà c, ng i ta có th t bình phong ho c treo rèm c a c i thi n.
 2. a phòng không c xuyên su t t tr c nhà ra sau. Tr ng h p trong hình là ph m vào cu c "Môn xung sát" r t có i cho ch nhân, hình thành hi n t ng mà các nhà phong th y i là "Xuyên ng phong" (gió xuyên qua các phòng). Trong tr ng h p này dòng khí s quá m nh làm nh h ng n s n nh c a khí t ng, có th gây t n th ng n s c kh e ng i trong nhà. a phòng không nên xuyên su t t a l n không c i nhau v i c a s tr c ra sau nhà. a l n là n i ng i ta ra vào, và c ng là n i dòng khí vào nhà, n u c a l n c t h ng t t, m t khi cát khí vào nhà s theo c a s mà i m t, không t c. a l n không nên iv ic as . a l n không c i th ng v i b c thang hay ng hành lang. Nh trong hình bên là tr ng h p c n tránh, ây g i là cách cu c "Môn xung sát" hay là "Th ng sát". a c a hai nhà không c i nhau. Ngay c tr ng h p c a c a hai nhà khác nhau c ng không c i nhau. Các nhà phong th y cho r ng có th làm nh ng a l n không nên i th ng v i b c thang. cách sau hóa gi i nh dùng bình phong che ch n phía trong a, t c p t ng hình k lân c a b xung chi u, ho c c p t ng nh hình con rùa ng ng c ng c (t ng này có th hóa gi i nh ng lo i v t phong th y x u khác xung chi u vào c a), t o thành m t hành lang làm hòa hoãn dòng khí... a không c i v i c nh góc phòng. Nh trong hình bên, ng i ng trong phòng nhìn ra ngoài phòng th y c nh góc c a phòng i di n xung chi u th ng vào phòng, ây c ng là uc mk . a phòng không c i th ng v i xà nhà. Dù là nhà g , nhà xây hay úc bê tông u ph i chú ý không a không c i thi t k xà nhà âm th ng vào c a chính. i c nh góc phòng.
 3. NG D NG PHONG TH Y VÀO CU C S NG PHAN NGH (Theo Infos Santé 3/1999) n ng không c ngon gi c? B n c ng th ng hay cáu k nh? R i ôi khi l i chóng m t, nh c u, luôn b n ch n khó ch u. Không sao âu. Ch c n thu d n l i nhà c a, ch nh n l i n i th t là b n có th l y l i c s cân b ng và s c kh e. Trong m t th gi i b bão hòa b i stress, ô nhi m và nh ng ám nh và các s c c a n m 2000, ngay c n nh ng xí nghi p l n c ng ph i c u c u t i Feng Sui, t c là v n phong th y. Sau Marks & Spencer, British Airways v a dành m t ngân kho n 1,8 t thi t l p m t tr s m i, theo l i khuyên c a m t ông th y a lý. Ng i ta c bi t thu t phong th y ã c ng d ng trên t n c Trung Qu c t nhi u ngàn n m nay. Ngh thu t y d y chúng ta s ng hài hòa v i môi tr ng c a chúng ta. Nguyên lý? N i ch n và v t có m t nh h ng không nh v i nh ng t p tính và s c kh e c a chúng ta. Thí d , theo phong th y, nh ng cái c a c coi nh nh ng cái mi ng c a ngôi nhà. Và n u t cái c a không khép kín, ng i bên trong s có th b au... r ng. k ho ch hóa n i th t, phong th y a ra m t s nguyên t c tuy ph c t p, nh ng th c s th c hi n không khó kh n gì. Tr c h t ph i làm s ch không gian cho sinh khí l u thông. ó là u c n thi t, nh t là khi ng i ta ang trong tr ng thái tr m c m. Báo c , nh ng cu n sách y b i b m, r i nh ng qu n áo c không còn dùng n a ch t ng trong t , ó là nh ng th c n ph i th i b t i, cho không gian c thoáng mát. Phòng ng ó là m t n i n náu. Chính t i y chúng ta có th th giãn và m chìm trong m t gi c ng l y l i s c. duy trì c m giác an toàn, phòng ng ph i cách xa l i ra vào. Tránh: Không nên t gi ng tr c c a, b i quá l li u ho c sau c a, b i s không nhìn th y ng i ti n vào. Chú ý: N u b n b nh c u, ng p th ho c b kích thích - nh ng tri u ch ng y có th gây ra i nh ng cái k , h c t ng ho c sàn nhà, chúng có tác d ng nh m t s c ép. C ng không nên treo g ng tr c gi ng, vì nó quá kích ho t. Sau h t, lo i b t t c nh ng th g i cho ng i ta ngh t i công vi c: máy tính, h s ... Trong phòng nên dùng nh ng màu s c d u - ánh sáng c ng v y - và nh ng v t d ng hình tròn. Phòng khách ó là n i ti p b n bè và c ng là n i th giãn sau khi làm vi c. Không nên bày bi n r m rà làm ch ng ng i không gian: nó s c n tr s l u thông c a khí. Canapé t sát vào t ng có th d nhìn th y ai b c vào phòng. Nh ng không nên t nó gi a hai c a s vì gió lùa quá m nh khi n b n khó b th giãn. Nhà b p Theo phong th y, nhà b p t ng ng v i d dày, và c a ra vào t ng ng v i cái mi ng. Cho nên hai n i ó ph i cách xa phòng t m và toa lét, ó c a luôn c khép kín v i m t cái ng treo phía tr c.
 4. Thi t k phòng khách theo nh ng nguyên t c Phong Th y N u phòng khách nhà b n có lò s i (th t hay ch trang trí), hãy c g ng bi n nó thành m nh n quan tr ng nh t, thay cho nh ng chi c tivi l n hay dàn hi-fi s . Các chuyên gia phong th y cho r ng c n phòng s tr nên l nh l o và thi u s c s ng n u nh ng c hi n i l n át. Phòng khách ch nên hình vuông và ch nh t, khí không có ch ng. Tr tr ng h p phòng khách nhà b n quá nh , còn n u không ng bao gi kê c sát t ng. N u c n phòng không c vuông v n, hãy t m t ch u cây góc th a khí không b Lò s i nên là m nh n c a ngôi nhà. n nén vào m t ch . ng bao gi kê gh theo h ng quay l ng i phía c a ra vào b i khi ó b n s có tâm tr ng b t an. trí giá sách, ch u cây ho c m t s c "l p ch tr ng" vào nh ng khu v c ít quan tr ng trong c n phòng. Luôn ph i m b o kho ng gi a phòng khách c ng nh bàn n lúc nào c ng s ch s b i vì ó là nh ng ch mang tính quy t nh n s c kh e và s ng ng c a b n. Hoa và cây c nh s làm tròn i nh ng "m i tên ng m" (góc bàn, góc gh ) trong phòng. Dùng hoa khô có th mang t i m g và nh b hoa t i i tr c khi chúng úa tàn. ng bao gi kê bàn gh d i xà ho c r m nhà, ng i ng i s luôn c m giác nh có cái gì ó è n ng lên mình. Các c nhi u góc c nh ho c c ng k nh ph i h t s c phù h p v i di n tích c n phòng. Nh ng c m m (sofa, g i, m ng i...) giúp cân ng âm d ng. Treo m t t m g ng (bát giác là t t nh t) phía trên lò s i, nó s giúp b n có c m giác n phòng r ng ra. G ng th t s h u d ng khi b n mu n m r ng không gian ( o) và làm c n phòng thêm sáng s a. B cá c nh c ng là v t h u ích giúp b n them nhi u may m n, ti n b c và thu n hoà.
 5. i sao là Phong Th y? K hi cu n Phong Th y Và Cu c S ng Hôm Nay phát hành vào tháng 6 n m 1999, s ón nh n c a c gi kh p n i làm ng c nhiên nhi u ng i. Sách tái b n sau ba tháng và ã in l i n th ba trong vòng m t n m u. i v y, có ng i h i: – T i sao l i là Phong Th y? Ph i, chúng ta ã b c vào m t thiên niên k m i, m t v tinh thám hi m c a Hoa K ã áp xu ng H a tinh, mà chúng ta lui l i tìm hi u m t khoa h c ã có t b n ngàn n m tr c làm gì? Trong chúng ta, h n ã có nhi u ng i t ng lao tâm kh l c t o d ng s nghi p, nh ng t ngày nào ó, tay tr ng v n hoàn tr ng tay. C ng nh có nhi u ng i ã hy sinh c công danh, tài s n mong mu n m t mái m gia ình, m t tình yêu chân th t, nh ng cu i cùng ng ch là nh ng chua xót, ng cay. i m t lúc nào ó, trong m t giây phút tâm t th t l ng ng, có bao gi chúng ta t h i nh ng u khúc m c c a chính b n thân mình, hay là c a nh ng ng i chung quanh. Ph i, có bao gi chúng ta t mình vào nh ng hoàn c nh nh sau chia x v i ng i trong cu c nh ng u t và s au kh vì không tìm ra câu tr l i: – M t bà m thành ph Garden Grove có ng i con trai ang h c gi i, c gi y ban khen a t ng th ng, nh ng t ngày nhà bên c nh làm m t cái giàn hoa gi y, nh ng cây nh n gác trên giàn hoa ch a ngay vào phòng c a ng i con, c u bé âm ra l i bi ng, ch thích ch i game, b bê vi c h c hành. – Ch m t ti m n thành ph Seattle, lo i ti m có b p t ngay gi a, th c khách ng i chung quanh. Lo i nhà hàng này r t ông khách mi n Tây-B c Hoa K , nh ng ti m c a ông t ngày khai tr ng n nay ch toàn là l , m c dù ông ã làm úng theo khuôn m u nh nh ng ti m khác, ch có u là cái toilet trong ti m c a ông l i ngay góc ông-Nam c a ti m. – M t bà Toronto, Canada không bi t t i sao v a d n vào c n nhà m i có hai tháng là m t vi c, m c dù ã làm t i công ty này h n 10 n m r i. C n nhà m i khang trang và p h n c n nhà c nhi u, ch có ph n h ng B c b khuy t. – M t c n nhà xinh p trong m t khu sang tr ng c a thành ph Westminster, mi n Nam California, ã i ch b n l n, và trong b n i ch ó thì ba ng i v ch t, m t ng i ch ng ch t, t t c x y ra trong th i gian t i c n nhà này. Và còn bi t bao nhiêu tr ng h p khác, mà ng i trong cu c ch còn bi t t h i "T i sao?".
 6. Khi chúng ta n l c t o d ng m t cu c s ng t t p cho mình, cho nh ng ng i thân yêu a mình là chúng ta ã "t n nhân l c". Và cái giây phút mà chúng ta nhìn l i cu c i và t i "T i sao?", thì ó là lúc chúng ta ã "tri thiên m nh". Nh ng khoa h c th c ti n nh V t lý h c, Hóa h c, Tâm lý h c, Chính tr h c v.v... là nh ng ph ng ti n giúp cho chúng ta "t n nhân l c". Nh ng ch có nh ng khoa h c huy n bí nh ng M nh, T Vi, Phong Th y v.v... m i giúp con ng i "tri thiên m nh". Nh v y, t i sao chúng ta ch n khoa Phong Th y kh o c u? Lý do n gi n là trong các khoa h c huy n bí v a nêu trên, thì Phong Th y là m t khoa h c r t g n v i cu c s ng th c ti n h ng ngày c a chúng ta, và u quan tr ng h n là khoa Phong Th y th hi n c cái quan ni m s ng tích c c, ph n u, vì "X a nay nhân nh th ng thiên c ng nhi u". Th t v y, trong lúc khoa T Vi t c n b n trên gi , ngày, tháng và n m sinh quy t nh s nh c a m t ng i, nh th , thì làm sao chúng ta có th thay i c? Nh ng khoa Phong Th y th hi n c lòng mong c thay i ph n nào s m nh c a con ng i. Ch ng h n, khi trong m t c n nhà mà Phong Th y không t t, chúng ta có th s a ch a ho c i c n nhà khác. Và lý do sau cùng là khoa Phong Th y ngày hôm nay ã c n gi n, d hi u và r t g n v i cu c s ng h ng ngày. Phong Th y có th giúp cho cu c s ng v ch ng chúng ta m m h n, nh phúc h n, giúp cho con cái chúng ta ngoan ngoãn h n, h c hành ti n b h n, và giúp cho công vi c làm n, kinh doanh c a chúng ta có k t qu t t p h n. Do ó, có th nói, s thành t c a m i ng i ph i h i ba y u t : "Tr i, t và Ta." – Tr i: có th xem là "Thiên Th i", bi u t ng cho thiên m nh, là y u t mà chúng ta không th thay i. – t: là " a L i", là c n b n c a khoa Phong Th y, là y u t mà chúng ta có th tác ng c. Và cu i cùng là: – Ta: bi u t ng cho" Nhân Hòa", cho lòng mong mu n thay i ph n nào s m nh, cho s n c cá nhân c a m i ng i. Trong ba y u t ó, chúng ta có th ch ng c hai, a L i và Nhân Hòa, ph n a L i là u t mà chúng ta có th ch n l a c m t cách d dàng n u chúng ta có m t s hi u bi t n b n v khoa Phong Th y. i v y, nh ng trang sách này, s là chìa khóa giúp m i ng i t mình m c a b c vào khu n y màu s c huy n nhi m c a m t khoa h c huy n bí mà ng i Trung Hoa ã bi t, ã áp ng g n b n ngàn n m nay, và c ng là nh ng l i gi i áp cho các u th c m c nêu trên. Cu c i có nh ng u n m ngoài t m tay v i c a mình, Phong Th y ch là m t tr l c, m t tác ng ngo i thân, nh ng n u có lòng tin, bi t âu, cu c i s có nh ng thay i t t p t ây.
 7. Thay i nh có c n b p h p lý Phong Th y N u h a lò i di n v i t ng tr c a s , thì dù c nh v t bên ngoài p t i âu v n không có l i cho ng i n u b p. Trong tr ng h p ó, hãy t m t t m g ng l n ng n ch n nh h ng x u, ho c treo m t chuông gió hay m t qu c u th y tinh th ng hàng v i b p lò và cánh c a. Trên th c t , trong thi t k gian b p, v n trung tâm là o s thu n ti n và tho i mái cho ng i ng n u. Nên ng i u b p luôn trong t th ch ng, có ngh a anh ta c n bi t khi ai ó b c vào ch un n u, n u không s làm t n th ng hòa khí trong nhà. Chính vì th , gi i pháp n b p có phong th y t t treo g ng phía sau ho c bên c nh bàn n u th ng c khi m b o cs l u thông c a dòng khí, em l i d ng. G ng không ch giúp m r ng không gian mà th nh v ng cho ngôi nhà. còn nhân ôi - m t cách hình t ng - th c ph m và h i m, ngh a là s sung túc và hòa thu n trong gia ình. m nhà n m trên b p lò ho c khu v c n u ng s làm th t thoát tài chính. Gi i pháp là treo hai cây sáo tre v i d i ng c t quanh t o m t ph n hình bát quái cùng v i cây à nhà. Cách khác: bu c m t d i tua d c theo chi u dài c a thanh r m. ng nên c n th n v i nh ng v t d ng trong nhà b p. M t cách bi u t ng, chi c xoong c ng là bi u tr ng cho s th ng ti n v tài chính c a ngôi nhà. N u trong b p có t giá n i s ch s và thu n ti n thì ti n b c có th d dàng nh p vào nhà. S l ng a lò c ng quan tr ng nh ng c n thi t h n h n c là ph i gi t t c luôn l a. Hình ng bàn n c ng c các chuyên gia phong th y quan tâm. L i khuyên c a h là tránh dùng lo i bàn v t góc. Bàn hình ch nh t thì ng quá dài.
 8. Tìm s cân i cho ngôi nhà nh Phong Th y S hài hoà và cân i cho t m c a mình là u mà b t k ai c ng mong mu n. c nh v y, b n c n quan tâm n nh ng khu v c nh phòng khách, sinh ho t chung hay b p và c n d a vào các nguyên t c phong th y d i ây. - t nh ng lo i cây tr ng trong nhà và các khung nh gia ình (khung g ) theo m t 3 chi c b c t ng phía ông. - t èn chi u sáng và n n phía nam m b o s h nh phúc. - m i quan h gi a các th h c hoà thu n, t g ng và nh ng b c nh, c bi t là tr em, trong các khung kim lo i, nhi u kích c ki u dáng, có th lên t i 7 chi c a vào phía t ng h ng tây. - t nh ng v t b ng kim lo i h ng tây b c t ng tr ng cho cha và các v t ng t h ng tây nam t ng tr ng cho m , mang n s oàn k t. - Cu i cùng, m i thành viên trong gia ình nên ng i nh ng v trí thích h p t i bàn n. Con trai gi a - h ng b c Con trai út - h ng ông b c Con trai c - h ng ông Ng i cha - h ng tây b c Con gái c - h ng ông nam Con gái th - h ng nam Ng i m - h ng tây nam Con gái út - h ng tây bàn n h p phong th y.
 9. Phong Th y v i i s ng v ch ng C huy n xây nhà, t gi ng, b trí phòng ng c ng nh h ng ít nhi u n s hòa p tình d c và h nh phúc l a ôi. Ch ng h n, v ch ng luôn hòa h p, duy trì h nh phúc b n lâu, nên ch n phòng ng quay c a v h ng Tây Nam. Nên s n phòng ng theo gam màu nh t. Tránh nh ng màu quá m vì d gây nên s khó ch u, xung kh c. Theo các nhà thi t k , màu vàng là màu c a s g n k t, c ng tác. gi a v và ch ng không n y sinh b t ng, cãi c , b n nên t hai cây n n màu ng g n trong th y tinh hai u gi ng ng . Màu h ng mang l i h nh phúc, h i m t ng n n n s giúp tình c m c a hai ng i thêm n ng m. ng c ng là v t không nên t trong phòng ng vì nó s ph n chi u hình nh b ph , u bù, tóc r i c a b n m i bu i sáng. Ngoài ra, g ng còn khi n h nh phúc c a n có nguy c tan v b i s xu t hi n c a... ng i th ba. Khi ó, g n thêm m t t m màn c a phòng ng s mang l i ngu n n ng l ng d i dào và xua i nguy c ph n i. Ngoài ra, không nên t gi ng ng i di n v i c a phòng vì nh th v ch ng b n có th g p v n v s c kh e. Cu i cùng, mang l i c m giác lãng m n cho phòng ng , không gì b ng s ng t ngào a mùi h ng vani. t m t ng n n n th m h ng vani góc Tây Nam c a c n phòng s kích thích ham mu n ân ái c a c hai ng i. Tuy ch là nh ng ch d n mang tính tham kh o nh ng n u có th làm m t trong vài u trên, dù n gi n, b n c ng ã có thêm ni m tin vào h nh phúc l a ôi. Khi ã tin ng, ch c ch n ni m h nh phúc y s n m trong t m tay c a b n.
 10. Làm Th Nào Gi H nh Phúc Gia ình? C c i có bao nhiêu cái ích cho con ng i c g ng t t i: công danh, s nghi p, ti n tài, h nh phúc v.v... Và t c chí kim, nhìn l i mà xem, có bao nhiêu ng i t c t t c nh ng lãnh v c v a nêu trên? Có ng i c công danh thì ch ng có ti n tài. Có ng i có ti n tài thì ch ng c h nh phúc... B n tin m i ây c a các báo là có hai v ch ng v a trúng s h n sáu tri u ng thì ã a nhau ra tòa ly d . Còn bi t bao nhiêu c p v ch ng khác, c g ng làm n, dành d m mua c c n nhà r i t nhiên bao nhiêu chuy n x y n, nh thì v ch ng th ng hay cãi nhau, n ng thì chia tay i ng i m i ngã. ã nhi u ng i au kh h i t i sao? Nh ng t t nh t là ng n lúc ó r i m i h i t i sao thì c ng ã mu n màng r i. Khoa Phong Th y giúp cho chúng ta nhìn th y tr c nh ng u b t h nh này. v h nh phúc trong gia ình có th n ph ng do ng i ch ng, n ph ng do ng i v , ho c do c hai v ch ng. B i v y, ây, chúng ta bàn n nh ng tr ng h p mà c hai v ch ng ph i l u ý, c ng nh nh ng tr ng h p mà ng i v nên l u ý gi gìn ng i ch ng, và ng c l i, nh ng tr ng h p mà ng i ch ng c ng không nên h ng. Nh ng tr ng h p mà hai v ch ng ph i l u ý: * Nhà không nên xây v h ng Ng Qu : Nh c l i ây, m i ng i có 4 h ng t t là Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph c Vì, và b n h ng x u là H a H i, Ng Qu , L c Sát, Tuy t M ng. Trong ó, Ng Qu là h ng mà v ch ng th ng hay b t hòa, cãi vã nhau h ng ngày. ó chính là m t trong nh ng m m m ng làm cho h nh phúc tan v n d n. - Các ông sinh n m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có ng Tây-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có ng ông-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h ng chánh Tây là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có ng ông-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có ng T y-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h ng chánh B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h ng chánh ông là h ng Ng Qu .
 11. - Các ông sinh n m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h ng chánh Nam là h ng Ng Qu . * N u nhà có d ng hình ch U, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng gia ch ph n hai c nh ch U (khu v c s 1 và s 2). Phòng ng t t i v trí này s làm cho ch ng th ng hay có nh ng suy ngh và hành ng xung kh c nhau, t ó v ch ng hay b t hòa và tình ngh a d d n phai nh t. * Nhà không nên thi u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th y, góc h ng Tây- Nam c a c n nhà chính là v trí c a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t ng tr ng cho tình yêu, tình ngh a v ch ng c ng nh h nh phúc gi a hai v ch ng có c b n v ng hay không. Khi m khuy t cung này s có nh h ng sâu xa i v i gia ch : nh thì v ch ng kh c nhau hay chia ly, n ng có th là t bi t. Chúng ta không ph i ch l u ý n góc Tây-Nam c a c n nhà, mà còn ph i l u ý n góc Tây-Nam trong phòng ng c a hai v ch ng gia ch n a. N u góc này b khuy t, thì nh h ng ng nh v a nêu trên, nh ng m c s nh h n. Cung Tình Duyên b khuy t s nh ng m nh m cho gia ch khi còn tr . Khi v già, nh h ng s nh h n, ch còn là xung kh c gi a hai v ch ng, nh ng lúc ó l i nh h ng nhi u h n cho con cái. Cho nên b c cha m không th coi nh u này n u con cái ã n tu i tr ng thành. * Toilet không th ngay cung Tình Duyên: N u m t cái toilet ngay góc Tây-Nam a c n nhà hay phòng ng c a hai v ch ng gia ch , thì tình ngh a gi a hai v ch ng n d n s b n c cu n trôi i. * Không nên có ki ng trong phòng ng : Phòng ng c a v ch ng gia ch không nên có ki ng, nh t là ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, có ki ng trong phòng ng nh có m t ng i th ba, khi n cho v ch ng t ch hay b t hòa n chia tay là chuy n có th x y ra. * Không nên t gi ng ng c a hai v ch ng ngay d i m t cây xà, mà cây xà này “chia ôi” gi ng ng c a hai v ch ng ngay gi a theo chi u d c. ó là bi u hi u t s chia c t có th x y n trong t ng lai n u không bi t nh ng cách hóa gi i. * N u bi t và có th tránh c thì không nên m n ho c mua m t c n nhà, mà ch nhà ã trong tình tr ng v , ho c là chia tay, ho c là n a ng t gánh. Nh ng tà khí t ng h y ho i h nh phúc c a i ch tr c v n còn l u l i trong c n nhà và ti p c nh h ng n ng i k ti p. Tr ng h p ó, khoa Phong Th y g i là Lu t L u Truy n, ng i M g i là Predecessor Law, còn ng i Vi t thì g i m t cách bình dân là có “huông”. Nh ng tr ng h p v a nêu trên là nh ng u mà c hai v ch ng u ph i l u ý. Ngoài ra, có nh ng tr ng h p mà quý bà nên quan tâm tránh kh i s vô tình y ng i ch ng ra kh i t m tay c a mình: * N u nhà có d ng hình ch L và có m t c nh ch L n m nhô ra g n ng, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng trong khu v c này. Phòng ng t t i v trí này khi n cho ng i ch ng d có nh ng hoàn c nh a y, ch ng h n vì công vi c, vì giao t ... r i n y sinh ra tình c m riêng t . * N u thích nhà có h n c, h cá hay h th hoa sen, hoa súng... thì các bà nên uý ng bao gi làm m t cái h ngay tr c nhà và v bên ph i c a c a chính, n u
 12. ng t trong nhà nhìnra. M t d ng n c nào v trí này, thì nh h ng c ng t ng t nh tr ng h p v a nêu trên. Ng i ch ng th ng ki m c h i n và ng qua êm ngoài, r i chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. Ph n các ông, dù lúc nào c ng y phong c a m t ng nam nhi, tuy nhiên, ng nên có m t chút quan tâm n h nh phúc chung c a gia ình. B i v y: * i v i khoa Phong Th y, góc Tây-Nam c a c n nhà bi u t ng cho ng i v , ng i trong gia ình. Cho nên, n u c n nhà có ph n h ng Tây-Nam n m nhô ra, thì nh ng nh h ng m nh m c a ph n này s tác ng n ng i v . Có th nh ng s a y tình c nào ó trong cu c s ng, khi n cho ng i àn bà tr nên có khuynh ng thích cu c s ng bên ngoài h n cu c s ng trong gia ình. ây chúng ta phân ra hai tr ng h p: N u góc Tây-Nam nhô v h ng Nam, ng i àn bà có th vì danh v ng, a v ngoài xã h i mà coi nh h nh phúc gia ình. N u góc Tây-Nam nhô v h ng Tây, ng i àn bà có khuynh h ng thích sinh ho t trong các lãnh v c v v n h c, ngh thu t r i t t lãng quên trách nhi m và b n ph n c a m t ng i v , ng i m . * N u quý ông là ng i thích g n g i v i thiên nhiên, thích tr ng cây, tr ng hoa trong n, thì c ng nên nh m t vài u c m k c a khoa Phong Th y v v n cây ki ng. Ng i Trung Hoa có câu: “ ông ào, Tây li u”, có ngh a là h ng ông không nên tr ng cây ào, h ng Tây không nên tr ng cây li u. Cây ào, cây li u tr ng trong v n theo hai h ng này làm cho ng i àn bà, con gái trong gia ình tr nên có khuynh ng a tình, lãng m n. * Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông c ng không nên tr ng hoa ào tr c ngõ. Hoa ào tr c nhà là hình nh c a ng i thi u ph t a c a i ng i tình trong m ng. Cu i cùng, khu v c h ng ông c a c n nhà là v trí cung Gia o, n i bi u t ng cho tình ngh a v ch ng. nh h ng c a cung này m nh h n khi gia ch ã l n tu i, lúc ó cung Gia o không nh ng nh h ng n tình ngh a mà còn nh h ng n c kh e c a hai v ch ng n a. H ng ông thu c hành M c và h p v i màu xanh, màu l c, cho nên khi tác ng vào cung Gia o tình ngh a v ch ng thêm n ng th m thì ph i l u ý n u này. Chúng ta v n th ng nghe nói, “Cam tr ng t T thì ng t, tr ng qua t Tri u thì chua”. Con ng i c ng v y, có th trong c n nhà này thì cu c s ng t t p, mà d i vào c n nhà khác thì m i vi c u ng c l i. Khi chuy n x y ra r i chúng ta m i t h i, i t i ai? Có khi l i ch ng t i ai c . Cam tr ng t khác b chua thì l i t i cam hay t i t? Phong Th y nh h ng trên cây c . Phong Th y nh h ng trên cu c s ng c a con ng i. Hi u rõ u này, chúng ta có th tránh c nh ng s vô tình có th h y ho i h nh phúc c m t i ng i.
 13. Nhà Nên Có H T m Hay Không? M t cái h t m v n sau làm t ng thêm v sang tr ng cho m t c n nhà. M t cái h v a nuôi cá, v a tr ng hoa sen, hoa súng trong v n c ng làm t ng thêm v th m ng cho c n nhà và g i cho chúng ta nh v nh ng hình nh êm m c a quê h ng. Tuy v y, nh ng ng i ch n mua m t c n nhà ã có hai ý ki n rõ ràng: m t s ng i thích có h t m, dù là quanh m không bao gi b c chân xu ng h m t l n. M t s khác khi mua nhà ã d n dò chuyên viên a c: “Nh tìm nhà ng có h t m”. Lý do là t i sao? Th ng kê h ng n m cho th y tai n x y ra cho tr con b i h t m v n còn cao. Thêm vào ó, thì gi và ti n b c gi cho h m c úng theo tiêu chu n c ng là m t v n . Ngoài ra, v i quan ni m c a khoa Phong Th y, nh ng hình th c c a n c chung quanh m t n nhà, thiên nhiên nh sông, h , ao, bi n và nhân t o nh h t m, h cá v.v... c ng là m t n quan tr ng, nh h ng r t l n n các lãnh v c nh ti n b c, s c kh e, h nh phúc c a gia ch và c nh ng ng i cùng s ng trong c n nhà. u ó ã khi n cho m t s ng i ph i quan tâm và th c m c: - Nhà nên có h t m, h nuôi cá hay không? Cái khó kh n cho nh ng ng i thích nhà có h t m hay h nuôi cá là th ng th ng h t m hay h cá lúc nào c ng phía v n sau c a c n nhà. Và n u m t ng i ã có lòng tin vào Phong Th y, thì h bi t ó l i là m t u nên tránh i v i khoa Phong Th y. Khoa Phong Th y có m t nguyên t c c n b n là: N c lúc nào c ng ph i phía tr c c n nhà. Có th nói, nguyên t c này d a trên m t trong nh ng quan ni m v bi u t ng c a khoa Phong Th y: N c là bi u t ng c a ti n b c và c a nh ng v n h i may m n. N c h p d n, tích t sinh khí và c ng là m t ph ng ti n luân chuy n c a sinh khí. Cho nên, n u n c b t d i hình th c nào, nh sông, h , ao, bi n v.v... phía tr c m t c n nhà, s h p d n nhi u sinh khí n và luân chuy n vào nhà m t l ng sinh khí r t phong phú, t o nên nh ng ut t p cho gia ch . Nguyên t c này ã c ng i Trung Hoa áp d ng t ngàn n m v tr c cho nh ng ki n trúc quan tr ng nh hoàng thành c a các b c vua chúa. n hình nh hoàng thành xây t tri u nhà Minh và c tái thi t vào tri u nhà Thanh, có c ng chính c a T C m Thành là Thái Hòa Môn nhìn v h ng Nam, tr c c ng có su i Hoàng Th y ch y qua, bi u t ng cho b ng l c t t n c a tr i. Tr c c ng có xây 9 c t tr , bi u t ng cho s tr ng c u c a quy n uy. Còn ng c l i, n u n c phía sau nhà, thì sinh khí trong nhà s b n c cu n hút ra kh i nhà t nhanh và di chuy n i n i khác. ó c ng có ngh a là ti n tài, s c kh e, h nh phúc... s b cu n trôi i m t cách d dàng. Nói nh v y, s có ng i th c m c: Th ng nh ng nhà c ti n m i có h t m, h nuôi cá... Mà làm ch c m t c n nhà nh v y, thì sao g i là không có ti n? Ho c nh Oange County a ti u bang California, có khu Huntington Harbor, giá nhà trung bình trên d i m t tri u. c bi t c a khu này là nhà nào phía sau c ng sát v i các kênh ào, n u ch nhà có du thuy n nh , thì có th u ngay sau nhà c a mình c. Nh ng ng i có nghiên c u m t chút v
 14. Phong Th y u th y c s ph m Phong Th y ó, nh ng ây l i là khu nhà c a nh ng ng i giàu có. Nh v y, nguyên t c c n b n v a nêu trên là úng hay sai? Câu tr l i là: - H nh phúc c a m t i ng i không ph i ch là v n ti n b c. Nhìn nh ng ng i s ng trong các c n nhà sang tr ng ó, u mà chúng ta ch th y c bên ngoài, h là nh ng ng i giàu có, hay ít ra h ang giàu có. Nh ng làm sao chúng ta bi t c s giàu có c a h c bao lâu? Có th ba n m sau, c n nhà ó ã i ch . Và ngay trong lúc h giàu có ó, làm sao ai bi t c cu c s ng c a h có th t s h nh phúc hay không? Nhìn m t c n nhà, ng tr c xe Mercedes bóng loáng, ng sau du thuy n l ng l y, ai bi t c h không au kh vì có th con cái b nhà i hoang, ho c xì ke, ma túy, c ng có th v ch ng tuy ang s ng chung d i t mái nhà, nh ng m t i m t nhìn nhau nh k thù? i v y, có m t u mà chúng ta c n ph i l u ý thêm là: n c ng sau nhà không ph i ch làm cho gia ch b hao t n v tài l c, mà s b t h nh lãnh v c nào còn tùy thu c m t sau c a n nhà r i vào cung nào trong tám cung. Ch ng h n, n u m t sau c a c n nhà xây v h ng ông-Nam, t c là cung Tài L c, thì s hao t n ch y u là v n ti n b c. Nh ng n u ph n sau a c n nhà xây v h ng Tây, là v trí c a cung T T c, nh h ng x u s r i vào ph n con cái. Ho c n u ph n sau c a c n nhà xây v h ng Tây-Nam, là n i mà cung Tình Duyên t a c, thì dù m t h không d y sóng, nh ng thuy n tình a ta vào b n m ng c ng khó c bình yên, ph ng l ng. Tuy nhiên, nh ng ng i thích có h t m, h nuôi cá sau nhà c ng ch a n n i th t v ng vì nguyên t c c n b n nêu trên c ng có th uy n chuy n ôi ph n v i nh ng u ki n sau ây: - u ki n th nh t: H t m, h nuôi cá không nên v trí g n sát v i c n nhà, vì nh v y, sinh khí trong nhà s b cu n hút ra m nh và nhanh h n h xa nhà. - u ki n th hai: Kích th c c a h không nên l n quá so v i kích th c c a c n nhà và so i di n tích c a v n sau. H càng nh càng gi m c nhi u b t l i. - u ki n th ba: H không nên có d ng hình vuông hay hình ch nh t. T i k là các góc nh n c a h h ng ngay vào c a. T t nh t là h có d ng hình cong nh , nh hình v u hay hình qu th n và ph n l m h ng vào nhà, có ngh a là h t a nh vòng tay ôm l y c n nhà. - u ki n th t : N u là h nuôi cá hay tr ng hoa sen, hoa súng... thì ph i gi cho n c trong ng b bùn l y và có mùi hôi khi n cho h tr thành n i phát sinh ra tà khí. N u h có làm thác n c, su i n c nhân t o, thì giòng n c t cao xu ng nên h ng ngay vào c a tr c hay c a sau c a c n nhà, ng ý là ti n b c và nh ng v n h i may m n s vào nhà mình. Tóm l i, i v i khoa Phong Th y, n c là bi u t ng c a ti n b c và c a nh ng s t p, nh ng n u n c không úng v trí, thì thà ng có n c v n là t t h n.
 15. m Nang Phong Th y Hàng xóm c a mình là ai? Nh ng gì chung quanh nhà u có nh h ng r t l n trên cu c s ng c a mình. B i y: Nhà không nên c nh ngh a trang, nhà quàn, b nh vi n, s c nh sát, nhà tù, chùa, nhà th v.v... vì nh ng n i này âm khí r t m nh. Cách hóa gi i: u nhà c nh nh ng n i v a nêu trên, ch ng h n c nh ngh a trang, thì s n vách ng i di n v i ngh a trang b ng nh ng màu sáng và “ m”, nh màu h ng, màu cam v.v... Ho c g n nhi u èn m t t ng này gi m b t âm khí t ngh a trang tràn vào nhà. Có ki ng trong phòng ng , nh có m t ng i th ba. Không nên g n ki ng trong phòng ng . Và t i k nh t là n u ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, ki ng g n trong phòng ng là t o nên hình nh c a ng i th ba. Do ó, v ch ng t kh c kh u, n chuy n chia lìa nhau, v n ch là th i gian. Phòng ng c ng không nên ch ng bày nh ng gì có n c, nh b n cá, cây n c phun (fountain), hòn non b , hay thác n c nhân t o (water fall). Phòng ng không nên ch ng cây ki ng. t gi ng ng nh th nào là úng cách? u gi ng ng nên h ng vào m t b c t ng ( c s che ch ). u gi ng ng không nên h ng ra c a s (thi u s che ch ). Gi ng ng t i k nh t là t i di n ngay v i c a phòng. trí t t nh t c a gi ng ng là t th nào ng i n m trên gi ng có th nhìn ra a phòng ng , và nhìn c m t góc bao quát h t c c n phòng. u gi ng ng t ng d i, t i k nh t là ngay bên trên là m t cái toilet. Toilet góc ông-Nam: ti n nh n c ch y qua c u. i v i khoa Phong Th y, m t trong nh ng u t i k nh t là toilet ngay góc ông- Nam c a c n nhà hay c a m t c n phòng. T h i h n, n u phòng này là phòng ng chính (master bedroom), hay là phòng làm vi c c a gia ch . M i l n gi t n c là m i n sinh khí b cu n i. ó c ng có ngh a là ti n b c b cu n trôi theo dòng n c.
 16. Cách hóa gi i: n gi gìn toilet này cho th t sáng s a, s ch s . Treo vài b c tranh t i sáng. Ch ng hoa th t ho c hoa gi màu , màu tím. C a luôn luôn óng kín, và tuy t i không dùng toilet này n a. c tr c nhà, nh ng ph i bên trái. Nguyên t c c a Phong Th y là: “ c lúc nào c ng phía tr c nhà”, cho nên, tr c nhà n u làm h cá, ao th hoa sen, hoa súng, t m t cây n c phun (fountain) hay thác n c nhân t o (water fall) v.v... u t t v Phong Th y. Nh ng c n l u ý m t u: nh ng th v a k trên, bao gi c ng t phía bên trái a c a chính ( ng t trong nhà nhìn ra). N u t phía bên tay ph i, gia ch s vi c xao lãng n c m nhà, n chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. u nhà xây m t v h ng Nam, thì không nên thi t trí nh ng th nêu trên. Góc ông-Nam c a m t khu ph là “túi ti n” tr i dành cho. t v n phòng hay m t c s th ng mãi n m ngay góc ông-Nam c a m t khu ph (shopping center) là óng ngay cung Tài L c c a khu ph ó. Nh ng v n phòng d ch v hay nh ng c s mua bán nào t i v trí này, th ng h ng c nhi u may m n và thu n l i h n nh ng c s th ng mãi khác cùng trong khu ph ó. t c m t c s th ng mãi ngay cung Tài L c c a m t khu ph , và n u h ng c a s này h p v i ch nhân và không có gì ph m vào Phong Th y, thì úng là l c c a tr i ã n tay.
 17. trí nhà b p theo Phong Th y Khi xây nhà, b t k ng i nào c ng ph i cân nh c k v trí t b p. Khu v c này vô cùng quan tr ng, quy t nh s thành b i c a gia ch ch không ch n thu n là m t n i u n ng. t trong nh ng y u t quan tr ng u tiên khi t b p là ph i có s t ng ng v i c a và cao trên r n c a ch nhà. t c n b p r ng rãi, thông thoáng và ti n nghi. Ng i Trung Qu c úc k t r ng ông b c là h ng t t nh t t b p. K ti p là h ng nam, h ng chính tây. Các ng khác u không t t. p th ng d a vào vách trái t trong nhà nhìn ra và không c i di n nhà v sinh. t chéo v i góc trái c a nhà c ng thích h p, có ý ngh a mu n xua i tai ho . Ngoài ra, nh ng v trí nên tránh là t b p trên h n c, d i g m c u thang và quay cùng chi u v i c a chính c a nhà. H cá c ng không nên t g n b p. M t m t g ng soi lên b p là u t t k . Nh v y là không may m n, phúc l c s r i xa. trí c a b p ph i kê trên n n cao ráo, không khí thoáng và ánh sáng y . Chân p không c g p g nh. Nghiêng l ch là u t i k khi t b p. Mái nhà b p không c d t, có n c r i vào.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2