intTypePromotion=3

xử lý dữ liệu ADO_NET :Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls

Chia sẻ: Lý Kim Nhã | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
7
download

xử lý dữ liệu ADO_NET :Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xử lý dữ liệu ado_net :điều khiển kiểm tra dữ liệu validation web controls', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xử lý dữ liệu ADO_NET :Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls

  1. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls  Điêu khiên Custom Validator ̀ ̉  Điêu khiên nay cho phep viêt ham xư ly kiêm tra lôi ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̉́ ̉ ̃  Sư kiên: ̣ ̣ • ServerValidate: đ ăt cac xư ly kiêm tra dư liêu trong sư kiên nay. ̣ ́ ̉́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ Viêc kiêm tra nay đươc thưc hiên tai Server ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ • ClientValidationFunction: Chỉ ra tên hàm xử lý lỗi client-side • fOnServerValidate: Hàm xử lý lỗi server-side • ControlToValidate: ID của control cần kiểm tra • ControlToValidate: ID của control cần kiểm tra This is trial version 55 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  2. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls This is trial version 56 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  3. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls This is trial version 57 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  4. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls This is trial version 58 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  5. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls  Điêu khiên Validation Summary ̀ ̉  Dung đê hiên thị ra bang lôi – t ât ca ca c lôi hiên co trên trang ̀ ̉ ̉ ̉ ̃ ́ ̉́ ̃ ̣ ́ web. Nêu điêu khiên nao co dư liêu không phu hơp, chuôi thông ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣̃ ̀ ̣ ̃ bao lôi – gia trị thuôc tí nh ErrorMeaasge cua Validation Control ́ ̃ ́ ̣ ̉ se đươc hiên thị . Nêu gia trị cu a thuôc tí nh ErrorMesssage ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ không được xác định thì thông báo lỗi đó sẽ không đư ợc xuất hiện trong bảng lỗi.  Các thuộc tính: • HeaderText: dòng tiêu đề của thông báo lỗi • ShowMessageBox: quy đ ịnh bảng thông báo lỗi có đư ợc phép hiển thị như cửa sổ Messagebox hay không. Giá trị mặc định là False. • ShowSummary: True – hiển thị thông báo lỗi, False - không This is trial version 59 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  6. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls This is trial version 60 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  7. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls  Điều khiển Literal:  Tương tự như Label, dùng để hiển thị chuỗi văn bản trên web  Điểm khác biệt chính giữa Label và Literal là khi hiển thị nội dung lên trang web ( lúc thi hành), điều khiển Literal không tạo ra thêm 01 tag HTML nào cả, còn Labelsẽ tạo ra một tag span ( được sử dụng để lập trình ở phía client)  Điều khiển Panel và PlaceHoder:  Dùng để chứa các điều khiển khác  Thuộc tính thường dùng của hai điều khiển này là False  Nếu Visible=True, tất cả các điều khiển bên trong sẽ hiển thị và ngược lại  Panel cho phép k éo các điều khiển v ào trong lúc thiết k ế co2nn PlaceHolder thì không.  Để thêm control vào trong PlaceHolder dùng: ID_PlaceHolder.Controls.Add(ID_Control) This is trial version 61 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  8. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation web controls  Điều khiển Calendar: dùng để chọn ngày tháng  Thuộc tính:  DayHeaderStyle: hình thức hiển thị tiêu đ ề của các ngày trong tuầ n  DayStyle: hình thức quy định hiển thị của các ngày  SelectedDate: quy định ngày được chọn trên điều khiển  Sự kiện:  SelectionChanged: sự kiện này xảy ra khi bạn chọn m ột ngày khác với giá trị ngày đang được chọn hiện hành  VisibleMonthChanged: sự kiện này xảy ra khi bạn chọn tháng khác với tháng hiện hành This is trial version 62 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  9. www.themegallery.com This is trial version LHU http://lhu.edu.vn 63 www.adultpdf.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản