Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 1

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

272
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 1: THIÊN NHAI TƯ QUÂN BẤT KHẢ VONG Chữ tình buộc lấy chữ sầu, Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết. Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết. Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 1

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 1 THIEÂN NHAI TÖ QUAÂN BAÁT KHAÛ VONG Xuaân du haïo ñaõng, thò nieân nieân haøn thöïc, leâ hoa thôøi tieát. Baïch caåm voâ vaên höông laïn maïn, ngoïc thuï quyønh bao ñoâi tuyeát. Baøi töø “Voâ Tuïc Nieäm” naøy voán laø cuûa moät vò voõï hoïc danh gia, cuõng laø moät ñaïo só ôû vaøo cuoái ñôøi Nam Toáng hoï Khöu teân Xöù Cô, ñaïo hieäu Tröôøng Xuaân Töû. OÂng laø moät trong Toaøn Chaân thaát töû,ø vaø laø nhaân vaät xuaát saéc cuûa phaùi Toaøn Chaân. Trong “Töø Phaåm” ñaõ bình veà baøi töø naøy nhö sau : “Tröôøng Xuaân, ngöôøi ñôøi vaãn coi laø moät vò tieân, neân lôøi töø môùi hay vaø xuaát saéc ñeán theá” Baøi töø tuy noùi veà hoa leâ, nhöng thaät ra chính laø ñeå ca tuïng moät thieáu nöõ xinh ñeïp maëc aùo traéng, coi naøng “thöïc khoâng phaûi ngöôøi phaøm, thieân tö linh tuù, khí ñoä cao khieát”, laïi noùi naøng “haïo khí thanh anh, tieân taøi traùc laïc ”, “baát dó quaàn phöông ñoàng lieät ” (khoâng gioáøng nhö nhöõng ngöôøi khaùc). Ngöôøi con gaùi ñeïp moâ taû trong baøi töø naøy, chính laø truyeàn nhaân cuûa phaùi Coå Moä, Tieåu Long Nöõ. Naøng voán öa maëc ñoà traéng, chaúng khaùc gì gioù thoåi qua caây ngoïc, ñoùa quyønh nôû trong tuyeát, chæ hieàm tính khí laïnh luøng, neân môùi taû hình dung laø “laõnh maïn dung dung nguyeät”. Khöu Xöù Cô taëng naøng ba chöõ “Voâ Tuïc Nieäm” thaät möôøi phaàn xaùc ñaùng. Tröôøng Xuaân Töû Khöu Xöù Cô ôû ngay beân caïnh naøng taïi Chung Nam Sôn, moät laàn gaëp maët neân vieát ra baøi töø naøy. Luùc baáy giôø Khöu Xöù Cô taï theá ñaõ laâu, Tieåu Long Nöõ cuõn g ñaõ laøm vôï Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù. Treân sôn ñaïo nuùi Thieáu Thaát, tænh Haø Nam, coù moät thieáu nöõ, ñang cuùi ñaàu laåm nhaåm baøi töø naøy. Coâ gaùi öôùc chöøng möôøi taùm, möôøi chín tuoåi, maëc aùo maøu vaøng nhaït, cöôõi moät con löøa ñen, ñi chaàm chaäm leân nuùi, vöøa ñi vöøa nghó thaàm: -Chæ coù ngöôøi nhö Long tæ tæ môùi xöùng ñaùng laáy ñöôïc chaøng maø thoâi. Chöõ “chaøng” hieån nhieân laø noùi ñeán Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù. Coâ gaùi loûng daây cöông, cöù ñeå cho con löøa töï yù, thaúng ñöôøng leân nuùi. Moät luùc laâu sau, coâ laïi laåm baåm: “hoan laïc thuù, ly bieät khoå, töïu trung caùnh höõu si nhi nöõ. Quaàn öùng höõu ngöõ, dieåu vaïn lyù taèng vaân, thieân sôn moä tuyeát, chích aûnh höôùng thuøy khöù?” http://hello.to/kimdung 1
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Coâ gaùi löng ñeo ñoaûn kieám, saéc maët coù nhuoám ñoâi chuùt phong traàn, hieån nhieân ñaõ vieãn du laâu ngaøy. Göông maët xinh töôi, ñang ôû vaøo tuoåi voâ tö löï, nhöng sao dung nhan nhö coù gì muoän phieàn, ñaàu maøy cuoái maét khoâng theå che daáu ñöôïc. Naøng hoï Quaùch, teân chæ coù moät chöõ Töông, chính laø con thöù cuûa ñaïi hieäp Quaùch Tónh vaø nöõ hieäp Hoaøng Dung, coøn coù ngoaïi hieäu laø Tieåu Ñoâng Taø. Naøng moät löøa, moät kieám, lang thang moät mình, nhöõng töôûng phieàn muoän trong loøng vôi ñi, ai ngôø saàu laïi theâm saàu, nôi danh sôn leû boùng laïi caøng hiu quaïnh. Nuùi Thieáu Thaát thuoäc tænh Haø Nam cuõng khaù cao, ñöôøng leân nuùi laø nhöõng baäc thang baèng ñaù roäng raõi, qui moâ lôùn lao, coâng trình boû ra khoâng phaûi nhoû, laø do vua Ñöôøng Thaùi Toâng ñeán thaêm chuøa Thieáu Laâm maø boû ra taïo döïng, daøi caû thaûy taùm daëm. Quaùch Töông cöôõi con löøa ñen ueå oaûi treøo leân, thaáy tröôùc maët töø ngoïn treân nuùi aøo aøo ñoå xuoáng naêm doøng thaùc tung toeù nhö ngoïc, laïi nhìn nhöõng ngoïn nuùi khaùc chæ nhoû nhö ñaøn kieán. Theo ñöôøng sôn ñaïo chuyeån vaøo moät khuùc quanh, thì thaáy moät toøa töï vieän töôøng vaøng ngoùi xanh. Naøng ñöùng ngaém daõy chuøa moät hoài, nghó thaàm: -Thieáu Laâm töï voán laø nguoàn goác voõ hoïc cuûa thieân haï, nhöng sao hai kyø luaän kieám Hoa Sôn, trong soá nguõ tuyeät khoâng thaáy cao taêng naøo cuûa chuøa Thieáu Laâm caû? Khoâng leõ hoøa thöôïng trong chuøa khoâng taøi caùn gì, sôï maát uy danh, neân khoâng daùm phoù hoäi? Hay laø taêng löõ tu haønh tinh thaâm, khoâng coøn tham luyeán hö danh, voõ coâng tuy cao, nhöng khoâng muoán tranh cöôøng ñoå thaéng vôùi ngöôøi ngoaøi? Naøng xuoáng löøa, löõng thöõng ñeán tröôùc cöûa chuøa, chæ thaáy caây coái raäm raïp, boùng raâm che phuû moät khu röøng bia. Bia ñaù quaù nöûa ñaõ bò huûy phaù, neùt chöõ mô hoà, khoâng bieát vieát nhöõng gì. Naøng nghó thaàm: -Chöõ khaéc saâu treân ñaù, theo naêm thaùng cuõng moøn, theá nhöng sao nhöõng gì khaéc trong tim ta, thôøi gian caøng laâu caøng saâu ñaäm? Chôït thaáy moät taám bia lôùn khaéc vieäc Ñöôøng Thaùi Toâng ban cho chuøa Thieáu Laâm ngöï traùt, khen taêng nhaân veà vieäc laäp coâng tröø loaïn. Trong bia noùi laø khi Ñöôøng Thaùi Toâng coøn laø Taàn Vöông, ñem binh ñaùnh Vöông Theá Sung, hoaø thöôïng chuøa Thieáu Laâm ñaàu quaân, xuaát saéc nhaát coù caû thaûy möôøi ba ngöôøi. Trong soá ñoù chæ coù Ñaøm Toâng nhaän phong laøm Ñaïi Töôùng Quaân, coøn möôøi hai ngöôøi coøn laïi khoâng muoán laøm quan, Ñöôøng Thaùi Toâng ban cho moãi ngöôøi moät aùo caø sa baèng luïa tía. Naøng töôûng töôïng ngay töø thôøi Tuøy Ñöôøng maø voõ coâng chuøa Thieáu Laâm ñaõ danh vang thieân haï, maáy traêm naêm nay laïi caøng theâm tinh xaûo, khoâng bieát trong chuøa coù bao nhieâu ngoïa hoå taøng long. http://hello.to/kimdung 2
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Quaùch Töông töø khi chia tay vôùi vôï choàng Döông Quaù, Tieåu Long Nöõ ôû treân ñænh Hoa Sôn tôùi giôø ñaõ ba naêm khoâng nghe chuùt tin töùc gì cuûa hai ngöôøi. Trong loøng mong nhôù, naøng thöa vôùi cha meï, noùi laø muoán ñi ngao du sôn thuûy, nhöng thöïc ra laø ñeå nghe ngoùng tin töùc cuûa Döông Quaù. Naøng thöïc taâm cuõng chaúng caàn phaûi gaëp maët caëp vôï choàng naøy, chæ caàn nghe tin hoï haønh hieäp ra sao cuõng ñaõ thoûa maõn. Theá nhöng töø khi töø bieät, hai ngöôøi khoâng loä dieän giang hoà, chaúng bieát aån cö nôi naøo. Thaønh thöû Quaùch Töông ñi töø baéc xuoáng nam, laïi töø ñoâng sang taây, töôûng chöøng ñaõ ñaët chaân quaù nöûa ñaát trung nguyeân, thuûy chung vaãn khoâng nghe thaáy ai noùi ñeán Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù caû. Moät hoâm naøng ñeán ñaát Haø Nam, chôït nhôù ra chuøa Thieáu Laâm coù moät nhaø sö teân Voâ Saéc laø baïn thaân cuûa Döông Quaù, hoài mình sinh nhaät möôøi saùu tuoåi, neå maët hoï Döông neân oâng ñaõ sai ngöôøi ñem taëng moät moùn quaø. Tuy chöa bao giôø gaëp maët nhaø sö naøy nhöng cuõng neân leân hoûi thöû moät caâu, bieát ñaâu oâng ta laïi roõ tung tích cuûa hai ngöôøi. Vì theá Quaùch Töông môùi leân chuøa Thieáu Laâm. Ñang luùc xuaát thaàn, boãng nghe thaáy töø choøm caây beân caïnh röøng bia truyeàn ra tieáng leng keng, loaûn g xoaûng vaø tieáng ngöôøi nieäm kinh Phaät: -Thò thôøi Döôïc xoa coäng vöông laäp yeáu, töùc ö voâ löôïng baùch thieân vaïn öùc ñaïi chuùng chi trung, thuyeát thaéng dieäu giaø tha vieát: do aùi coá sinh öu, do aùi coá sinh boá; nhöôïc li ö aùi giaû, voâ öu dieäc voâ boáø... Quaùch Töông nghe boán chöõ keä ñoù, boãng thaáy ngô ngaån, trong loøng cuõng laëng leõ nieäm theo: “do aùi coá sinh öu, do aùi coá sinh boá; nhöôïc li ö aùi giaû, voâ öu dieäc voâ boáø” (vì yeâu maø sinh ra buoàn phieàn, vì yeâu maø sinh ra sôï haõi, neáu nhö döùt ñöôïc yeâu, chaúng buoàn cuõng chaúng sôï). Chæ nghe thaáy tieáng loaûng xoaûng cuøng tieáng tuïng kinh xa daàn. Quaùch Töông cuùi ñaàu : -Ta ñònh hoûi y laøm caùch naøo coù theå thoaùt khoûi tình yeâu, laøm caùch naøo ñeå khoâng buoàn khoâng sôï? Thuaän tay naøng buoäc löøa vaøo moät goác caây, vaïch luøm caây ñuoåi theo. Chæ thaáy ñaèng sau taøn caây laø moät ñöôøng moøn leân nuùi, coù moät taêng nhaân gaùnh moät ñoâi thuøng lôùn, ñang ñi chaàm chaäm. Quaùch Töông raûo böôùc chaïy theo, ñeán caùch nhaø sö chöøng baûy, taùm tröôïng, boãng giaät mình. Chæ thaáy ngöôøi ñoù gaùnh moät ñoâi thuøng saét lôùn, so vôùi thuøng gaùnh nöôùc thöôøng phaûi hôn gaáp ñoâi, vaäy maø treân coå, caùnh tay, caúng chaân coøn quaán quít ñaày xích lôùn, moãi khi ñi ñöùng tieáng keâu loaûng xoaûng. Hai chieác thuøng http://hello.to/kimdung 3
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khoâng cuõng ñaõ ñeán hôn hai traêm caân, trong laïi ñaày nöôùc, phaûi naëng ñeán kinh ngöôøi. Quaùch Töông keâu leân: -Ñaïi hoøa thöôïng, xin döøng chaân, tieåu nöõ coù ñieàu muoán thænh giaùo. Nhaø sö ñoù quay ñaàu laïi, hai ngöôøi nhìn nhau, ñeàu toû veû ngaïc nhieân. Hoùa ra vò hoøa thöôïng ñoù laø Giaùc Vieãn, ba naêm tröôùc, hai ngöôøi ñaõ gaëp nhau taïi ñænh Hoa Sôn. Quaùch Töông bieát oâng ta tuy tính hôi coå huû nhöng noäi coâng tinh thaâm, khoâng keùm baát cöù cao thuû naøo hieän thôøi, neân noùi: -Töôûng ai hoùa ra laø Giaùc Vieãn ñaïi sö. Taïi sao oâng laïi ra noâng noãi naøy? Giaùc Vieãn kheõ gaät ñaàu, mæm cöôøi, chaép tay haønh leã, nhöng khoâng traû lôøi, quay mình böôùc ñi. Quaùch Töông voäi goïi: -Giaùc Vieãn ñaïi sö, oâng khoâng nhaän ra toâi sao? Toâi laø Quaùch Töông ñaây maø! Giaùc Vieãn quay laïi mæm cöôøi, kheõ gaät ñaàu nhöng khoâng ngöøng böôùc. Quaùch Töông laïi hoûi: -Ai laáy xích buoäc oâng vaäy? Sao laïi haønh haï oâng nhö theá? Giaùc Vieãn ñöa tay traùi ra sau ñaàu xua xua maáy caùi, nhö aùm chæ coâ ta ñöøng hoûi nhieàu. Quaùch Töông thaáy chuyeän kyø quaùi, leõ naøo khoâng tìm cho ra ñaàu ñuoâi? Laäp töùc caát böôùc ñuoåi theo, tính seõ chaën tröôùc maët nhaø sö. Naøo ngôø Giaùc Vieãn tuy toaøn thaân ñaày xích, laïi gaùnh ñoâi thuøng saét, vaäy maø daãu Quaùch Töông heát söùc chaïy, thuûy chung vaãn khoâng vöôït qua ñöôïc oâng ta. Tính treû con cuûa coâ gaùi noåi leân, thi trieån khinh coâng gia truyeàn, hai chaân nhuùn moät caùi, thaân bay voït leân, vöôn tay chuïp vaøo thuøng nöôùc. Maét troâng töôûng ra tay aét seõ truùng, naøo ngôø vaãn coøn caùch ñeán hai taác. Quaùch Töông keâu leân: -Ñaïi hoøa thöôïng gioûi thaät, nhaát ñònh toâi phaûi ñuoåi kòp oâng môùi thoâi. Chæ thaáy Giaùc Vieãn raûo böôùc ñi, tieáng xích saét leng keng nhö tieáng nhaïc, moãi luùc moät xa veà phía sau nuùi. Quaùch Töông ñuoåi theo moät luùc hôi thôû ñaõ doàn daäp, theá nhöng vaãn caùch oâng ta ñeán hôn moät tröôïng, trong loøng khoâng khoûi boäi phuïc: -Cha meï ta luùc ôû treân nuùi Hoa Sôn, ñaõ töøng noùi laø vò hoøa thöôïng naøy voõ coâng cöïc cao, luùc ñoù ta khoâng tin, ñeán nay thöû moät chuyeán, thaáy lôøi hai oâng baø quaû thaät khoâng sai. Chæ thaáy Giaùc Vieãn queïo vaøo ñaèng sau moät ngoâi nhaø nhoû, ñoå hai thuøng nöôùc vaøo trong moät mieäng gieáng. Quaùch Töông heát söùc kyø quaùi, keâu leân: http://hello.to/kimdung 4
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính -Ñaïi hoøa thöôïng, oâng khoâng ñieân ñaáy chöù? Ñoå nöôùc vaøo trong gieáng ñeå laøm gì theá? Giaùc Vieãn thaàn saéc bình hoøa, laéc ñaàu. Quaùch Töông chôït hieåu ra, cöôøi: -AØ, hoùa ra oâng ñang luyeän moät moân noäi coâng raát cao thaâm. Giaùc Vieãn laïi laéc ñaàu laàn nöõa. Quaùch Töông hôi böïc mình, noùi: -Roõ raøng toâi nghe oâng tuïng kinh, töùc khoâng bò caâm, sao baây giôø khoâng traû lôøi toâi? Giaùc Vieãn chaép tay chaøo, veû maët hôi söôïng suøng, khoâng ñaùp lôøi, quaûy ñoâi thuøng ñi xuoáng chaân nuùi. Quaùch Töông thoø ñaàu nhìn vaøo trong gieáng, chæ thaáy nöôùc trong vaét, khoâng thaáy ñieåm gì ñaëc bieät, ngaån ngô nhìn theo löng Giaùc Vieãn, loøng ñaày nghi hoaëc. Coâ ta ñuoåi theo moät hoài thaáy ñaõ hôi meät neân ngoài xuoáng thaønh gieáng, quan saùt phong caûnh boán beà. Nôi ñoù cao hôn nhöõng toøa nhaø trong chuøa Thieáu Laâm, nhöng thaáy nuùi Thieáu Thaát vöôn thaúng leân trôøi, traûi ra nhö moät böùc bình phong, beân döôùi khoùi toûa lung linh, tieáng chuoâng theo gioù vang laïi, khieán bao nhieâu noãi phieàn tuïc bay ñi caû. Quaùch Töông thaàm nghó: -Ngöôøi ñeä töû cuûa oâng hoøa thöôïng naøy ñi ñaâu, neáu oâng ta khoâng noùi, ta ñi hoûi thieáu nieân naøy vaäy. Nghó vaäy caát böôùc haï sôn, ñònh ñi kieám ñeä töû cuûa Giaùc Vieãn laø Tröông Quaân Baûo hoûi cho ra leõ. Ñi ñöôïc moät quaõng, laïi nghe tieáng xích leng keng, Giaùc Vieãn laïi gaùnh nöôùc ñi tôùi. Quaùch Töông leûn ra sau moät goác caây, nghó thaàm: -Ñeå ta rình xem oâng ta ñònh laøm troø quæ quaùi gì. Tieáng xích saét tôùi gaàn, chæ thaáy Giaùc Vieãn gaùnh ñoâi thuøng saét, tay caàm moät quyeån saùch, chuù taâm vaøo ñoïc. Quaùch Töông ñôïi oâng ta ñeán gaàn beân, heát söùc nhaûy voït ra, keâu leân: -Ñaïi hoøa thöôïng, oâng ñoïc saùch gì theá? Giaùc Vieãn thaát thanh keâu leân: -Oùi chaø, laøm toâi heát hoàn, hoùa ra laø coâ. Quaùch Töông cöôøi: -Töôûng oâng giaû caâm, sao baây giôø laïi noùi ñöôïc? Giaùc Vieãn hôi coù veû sôï haõi, nhìn quanh moät löôït, xua tay. Quaùch Töông hoûi: -Oâng sôï caùi gì? Giaùc Vieãn chöa kòp traû lôøi, ñoät nhieân töø trong röøng caây coù hai nhaø sö maëc aùo maøu xaùm tro böôùc ra, moät cao moät luøn. Nhaø sö cao gaày quaùt: http://hello.to/kimdung 5
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính -Giaùc Vieãn khoâng giöõ giôùi phaùp, daùm töï tieän môû moàm noùi chuyeän vôùi ngöôøi ngoaøi chuøa, nhaát laø laïi noùi chuyeän vôùi moät thieáu nöõ treû tuoåi? Mau ñi gaëp thuû toïa giôùi luaät ñöôøng. Giaùc Vieãn luûi thuûi, chæ gaät ñaàu, ñi theo hai taêng nhaân noï. Quaùch Töông vöøa töùc, vöøa giaän, lôùn tieáng hoûi: -Treân ñôøi naøy sao laïi coù leà luaät ñaâu caám ngöôøi ta noùi chuyeän bao giôø? Toâi quen bieát vò ñaïi sö naøy, toâi noùi chuyeän vôùi oâng ta, vieäc gì ñeán caùc oâng? Nhaø sö cao gaày tröøng maét nhìn, noùi: -Töø moät nghìn naêm nay, chuøa Thieáu Laâm khoâng cho pheùp nöõ löu böôùc chaân vaøo. Môøi coâ nöông xuoáng nuùi, ñöøng ñeå chuùng toâi phaûi laøm phieàn. Quaùch Töông noåi giaän: -Nöõ löu thì ñaõ sao? Ñaøn baø con gaùi khoâng phaûi ngöôøi aø? Caùc ngöôi taïi sao laøm khoù deã vò Giaùc Vieãn ñaïi sö naøy? Ñaõ laáy xieàng xích troùi ngöôøi ta, laïi coøn khoâng cho ngöôøi ta noùi chuyeän? Nhaø sö ñoù cöôøi nhaït: -Vieäc cuûa baûn töï, ñeán hoaøng ñeá cuõng chaúng can thieäp ñöôïc. Khoâng daùm ñeå coâ nöông phaûi nhoïc loøng hoûi ñeán. Quaùch Töông caøng giaän hôn: -Vò ñaïi sö naøy laø ngöôøi thöïc thaø trung haäu, thaáy ngöôøi ta hieàn laønh, caùc ngöôi hieáp ñaùp. Höø höø, Thieân Minh thieàn sö ñaâu? Voâ Saéc, Voâ Töôùng hoøa thöôïng ñaâu? Caùc ngöôi ñi goïi hoï ra ñaây ñeå ta hoûi hoï xem theá laø theá naøo? Hai nhaø sö noï nghe thaáy theá ñeàu giaät mình. Thieân Minh thieàn sö laø phöông tröôïng cuûa chuøa, Voâ Saéc thieàn sö laø thuû toïa La Haùn ñöôøng, coøn Voâ Töôùng thieàn sö laø thuû toïa Ñaït Ma ñöôøng. Ba ngöôøi ñòa vò toân quí neân taêng löõ trong chuøa tröôùc nay chæ goïi laø laõo phöông tröôïng, thuû toïa La Haùn ñöôøng vaø thuû toïa Ñaït Ma ñöôøng, chöù khoâng daùm goïi baèng phaùp danh. Ngôø ñaâu moät coâ gaùi treû tuoåi laïi daùm leân nuùi hoâ hoaùn thaúng teân nhö theá. Hai taêng nhaân naøy ñeàu laø ñeä töû cuûa thuû toïa giôùi luaät ñöôøng, ñöôïc leänh toïa sö sai ñi giaùm thò Giaùc Vieãn. Nghe thaáy Quaùch Töông aên noùi khoâng kieâng neå gì ai, nhaø sö cao gaày quaùt: -Nöõ thí chuû neáu coøn laøm roän choán Phaät moân thanh tònh thì ñöøng traùch tieåu taêng voâ leã. Quaùch Töông noùi: http://hello.to/kimdung 6
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính -Boä töôûng ta sôï sö saõi caùc ngöôi hay sao? Mau mau thaùo daây xích xieàng troùi Giaùc Vieãn ñaïi sö ra thì ta ñeå yeân, neáu khoâng ta seõ loâi Thieân Minh laõo hoøa thöôïng ra hoûi ñaáy. Nhaø sö luøn nghe thaáy Quaùch Töông aên noùi leáu laùo, beân hoâng laïi ñeo ñoaûn kieám, neân gaèn gioïng: -Coâ thaùo binh khí ñeå laïi, chuùng toâi khoâng caõi lyù vôùi coâ, mau xuoáng nuùi ñi. Quaùch Töông thaùo ñoaûn kieám ra, hai taây naâng leân cöôøi nhaït: -Hay laém, xin tuaân leänh toân ñaøi. Gaõ sö luøn töø nhoû xuaát gia, tröôùc nay nghe sö baù, sö thuùc, sö huynh ñeàu noùi laø Thieáu Laâm töï laø nguoàn goác chung cuûa voõ hoïc, laïi nghe laø duø thanh voïng lôùn ñeán theá naøo chaêng nöõa, voõ laâm cao thuû taøi ba ñeán maáy chaêng nöõa, cuõng khoâng ai daùm ñeo binh khí tieán vaøo trong chuøa Thieáu Laâm. Coâ gaùi treû tuoåi naøy tuy chöa böôùc chaân vaøo coång chuøa, nhöng cuõng ñaõ thuoäc phaïm vi cuûa Thieáu Laâm, haún laø coâ ta cuõng sôï neân líu ríu giao ñoaûn kieám. Nghó theá neân y ñöa tay nhaän kieám. Tay gaõ vöøa chaïm vaøo bao kieám boãng thaáy caùnh tay chaán ñoäng nhö bò ñieän giaät. Moät luoàng söùc maïnh töø ñoaûn kieám truyeàn leân, haát veà phía sau, chaân ñöùng khoâng vöõng khieán gaõ ngaõ boå chöûng. Gaõ ñang ñöùng taïi trieàn nuùi doác, bò ngaõ lieàn loäc coäc laên xuoáng maáy tröôïng, may coá göôïng môùi döøng laïi ñöôïc. Nhaø sö cao gaày vöøa töùc vöøa sôï, quaùt: -Ngöôi aên tim sö töû, uoáng maät baùo hay sao maø daùm tôùi Thieáu Laâm töï gaây roái haû? Y xoay ngöôøi laïi, tieán leân moät böôùc, tay phaûi tung ra moät chöôûng, tay traùi cuõng ñi theo ñeø leân tay phaûi, hai tay cuøng ñaùnh ra, chính laø theá thöù hai möôi taùm trong “Saán Thieáu Laâm” Phieân Thaân Phaùch Kích. Quaùch Töông tay caàm caùn kieám, duøng caû kieám laãn bao nhaèm vai gaõ ñieåm tôùi. Nhaø sö haï vai xuoáng phaûn kích, vöôn tay choäp laáy bao kieám. Giaùc Vieãn ñöùng beân thaáy theá hoaûng hoát keâu leân: -Xin ñöøng ñoäng thuû, ñöøng ñoäng thuû! Haõy töø töø noùi chuyeän phaûi quaáy. Luùc ñoù taêng nhaân ñaõ naém ñöôïc bao, ñang ñònh vaän kình ñoaït kieám, chæ thaáy loøng baøn tay bò chaán ñoäng, hai coå tay hôi teâ ñi, keâu leân moät tieáng: “Hoûng roài”, Quaùch Töông chaân traùi ñaõ queùt ngang, ñaù y vaêng xuoáng söôøn nuùi. Y bò ñoøn so vôùi gaõ sö luøn naëng hôn nhieàu, laên xuoáng, treân ñaàu, treân maët bò va vaøo ñaù maùu chaûy leânh laùng, maõi môùi ngöøng laïi ñöôïc. Quaùch Töông nghó thaàm: http://hello.to/kimdung 7
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính -Ta leân chuøa Thieáu Laâm voán chæ muoán doø hoûi tin töùc ñaïi ca, voâ côù cuøng boïn hoï ñoäng thuû, xem ra khoâng oån roài. Lieác maét thaáy Giaùc Vieãn maët maøy buoàn thiu ñöùng taïi beân caïnh, neân ruùt ñoaûn kieám ra, chaët nhöõng xích buoäc ôû tay oâng ta. Tuy ñoaûn kieám ñoù khoâng phaûi laø vaät hi höõu, quí baùu, nhöng cuõng laø moät loaïi binh khí raát saéc beùn, chæ nghe loaûng xoaûng maáy tieáng, daây xích ñaõ ñöùt thaønh ba khuùc. Giaùc Vieãn luoân moàm keâu: -Khoâng ñöôïc ñaâu! Khoâng ñöôïc ñaâu! Quaùch Töông hoûi laïi: -Caùi gì maø khoâng ñöôïc? Roài chæ tay veà phía hai taêng nhaân cao luøn ñang chaïy vaøo chuøa maø noùi: -Hai teân aùc hoøa thöôïng ñoù haún laø vaøo chuøa phi baùo, mình phaûi chaïy ngay. Ñoà ñeä hoï Tröông cuûa oâng ñaâu? Daét caäu ta theo vôùi. Giaùc Vieãn chæ xua tay. Boãng phía sau coù tieáng ngöôøi noùi: -Ña taï coâ nöông quan taâm, toâi ñang ôû ñaây. Quaùch Töông quay laïi, thaáy ñaèng sau löng moät thieáu nieân chöøng möôøi saùu, möôøi baûy tuoåi, maøy raäm maét to, thaân theå cao lôùn, nhöng maët vaãn coøn treû con, chính laø Tröông Quaân Baûo, ngöôøi ba naêm tröôùc ñaõ gaëp treân nuùi Hoa Sôn. So vôùi baây giôø, caäu ta ñaõ cao lôùn hôn nhieàu, nhöng dung maïo khoâng thay ñoåi maáy. Quaùch Töông möøn g quaù, voäi noùi: -Boïn aùc hoøa thöôïng ôû ñaây cheøn eùp sö phuï ngöôi, mình neân chaïy ngay ñi. Tröông Quaân Baûo laéc ñaàu: -Khoâng ai cheøn eùp sö phuï toâi ñaâu. Quaùch Töông chæ Giaùc Vieãn: -Hai gaõ aùc hoøa thöôïng ñoù laáy xích buoäc sö phuï ngöôi, laïi moät caâu cuõng khoâng cho noùi, chaúng cheøn eùp thì laø gì? Giaùc Vieãn nhaên nhoù laéc ñaàu, chæ xuoáng chaân nuùi, yù muoán Quaùch Töông mau mau thoaùt thaân, ñöøng ñeå bò raéc roái. Quaùch Töông bieát raèng trong chuøa Thieáu Laâm soá ngöôøi voõ coâng cao hôn coâ khoâng bieát bao nhieâu, nhöng thaáy vieäc baát bình tröôùc maét, khoâng theå xuoâi tay boû qua; laïi ngaïi cao thuû trong chuøa chaïy ra ngaên trôû, neân moät tay naém Giaùc Vieãn, moät tay naém Tröông Quaân Baûo, daäm chaân noùi: -Chaïy mau, chaïy mau, coù chuyeän gì xuoáng nuùi ñaõ roài haõy noùi cuõng ñöôïc. Hai ngöôøi chæ ñöùng yeân khoâng traû lôøi. http://hello.to/kimdung 8
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Boãng thaáy cöûa chuøa ôû trieàn nuùi beân döôùi chaïy ra baûy taùm taêng nhaân, tay caàm teà mi ñaïi coân, keâu leân: -Con nhoû maát daïy naøo daùm ñeán chuøa Thieáu Laâm maø phaù phaùch? Tröông Quaân Baûo ñöa tay laøm loa keâu lôùn: -Caùc vò sö huynh khoâng ñöôïc voâ leã, ñaây laø... Quaùch Töông hoaûng hoát: -Ñöøng noùi teân toâi ra. Coâ nghó chuyeän ngaøy hoâm nay xem chöøng khoâng nhoû, theå naøo roài cuõng ñoàn ra ñeán tai cha meï, neân theâm moät caâu: -Boïn mình neân theo ñöôøng nuùi chaïy ngay, tuyeät ñoái ñöøng ñeà caäp ñeán teân cha meï, baïn beø toâi. Chæ nghe thaáy söôøn nuùi phía sau cuõng coù tieáng ngöôøi la où, laïi theâm baûy taùm nhaø sö nöõa chaïy ra. Quaùch Töông thaáy tröôùc sau ñeàu coù sö bao vaây, nhíu maøy, traùch: -Caùc ngöôi cöù oõng a oõng eïo, khoâng coù chuùt khí phaùch gì cuûa nam nhi, chaïy hay khoâng naøo? Tröông Quaân Baûo noùi: -Sö phuï, coâ nöông ñaây coù loøng toát... Ngay luùc ñoù, cöûa chuøa beân döôùi laïi ra theâm boán nhaø sö aùo vaøng, phaáp phôùi chaïy thaúng leân, tay khoâng caàm binh khí nhöng thaân phaùp nhanh nheïn, gioù thoåi vaøo aùo phaàn phaät, xem ra voõ coâng khoâng phaûi taàm thöôøng. Quaùch Töông thaáy tình theá nhö vaäy, xem chöøng chaïy thoaùt thaân moät mình cuõng khoâng xong, neân ngöng khí ñöùng yeân, chôø xem chuyeän gì xaûy ra. Nhaø sö chaïy ñaàu ñeán caùch coâ ta chöøng boán tröôïng, lôùn tieáng noùi: -Thuû toïa La Haùn ñöôøng sö toân truyeàn raèng, ngöôøi ñeán chuøa mau boû binh khí, xuoáng leàu tranh döôùi nuùi noùi roõ söï tình, ñeå nghe phaùp duï. Quaùch Töông cöôøi nhaït: -Gôùm, caùc ñaïi hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm quan caùch quaù, nghe thaät loït tai. Xin hoûi caùc ñaïi hoøa thöôïng laø quan cuûa hoaøng ñeá Ñaïi Toáng, hay laø quan cuûa hoaøng ñeá Moâng Coå ñaáy? Khi ñoù ñaát ñai phía baéc soâng Hoaøi khoâng coøn thuoäc veà nhaø Ñaïi Toáng nöõa, khu vöïc chuøa Thieáu Laâm cuõng ñaõ thuoäc veà Moâng Coå töø laâu. Theá nhöng quaân Moâng nhieàu naêm qua coøn baän coâng thaønh Töông Döông chöa ñöôïc, phaûi lo ñieàu binh http://hello.to/kimdung 9
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khieån töôùng khoâng hôi söùc ñaâu maø lo chuyeän chuøa chieàn, neân chuøa Thieáu Laâm moïi söï vaãn y nhö ngaøy tröôùc. Gaõ taêng nhaân nghe Quaùch Töông mæa mai thaät laø chua cay, neân khoâng khoûi ñoû maët, caûm thaáy ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi maø truyeàn duï nhö vaäy quaû khoâng oån, neân chaép tay noùi: -Khoâng bieát nöõ thí chuû coù chuyeän gì maø quang laâm teä töï, xin ñeå binh nhaän, môøi xuoáng vi ñình döôùi chaân nuùi uoáng traø noùi chuyeän. Quaùch Töông thaáy y ñoåi gioïng hoøa nhaõ, neân cuõng muoán laøm hoøa, neân noùi: -Caùc oâng khoâng cho toâi vaøo chuøa thì thoâi. Höø, hay laø trong chuøa coù baùu vaät, toâi troâng thaáy seõ ñöôïc thôm laây chaêng? Noùi roài lieác nhìn Tröông Quaân Baûo, noùi nhoû: -Coù chaïy hay khoâng thì baûo? Tröông Quaân Baûo laéc ñaàu, nheách meùp veà phía Giaùc Vieãn, yù noùi muoán ôû laïi haàu haï sö phuï. Quaùch Töông lôùn tieáng noùi: -Theá thì thoâi ta khoâng lo cho nöõa, ta ñi ñaây. Noùi roài raûo böôùc chaïy xuoáng nuùi. Nhaø sö aùo vaøng ñi ñaàu neù sang nhöôøng loái. Ngöôøi thöù hai vaø ngöôøi thöù ba giô tay ngaên laïi, cuøng noùi: -Haõy khoan, ñeå binh khí laïi. Quaùch Töông nhöôùng maøy, tay ñeå leân caùn kieám. Nhaø sö thöù nhaát noùi: -Chuùng toâi khoâng daùm giöõ binh nhaän cuûa nöõ thí chuû ñaâu. Khi xuoáng ñeán chaân nuùi, chuùng toâi laäp töùc ñem baûo kieám giao laïi. Ñaây laø qui cuû cuûa chuøa Thieáu Laâm haøng nghìn naêm nay, xin löôïng thöù cho. Quaùch Töông nghe y aên noùi leã ñoä, trong loøng thaàm tính: -Neáu nhö mình khoâng ñeå kieám laïi, theá taát phaûi ñaùnh nhau, ta chæ coù moät mình, ñaâu phaûi laø ñòch thuû cuûa taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm. Theá nhöng neáu ñeå kieám laïi, chaúng haù ñem theå dieän oâng ngoaïi, cha meï, ñaïi ca ca, Long tæ tæ boû ñi sao? Naøng coøn ñang truø tröø chöa quyeát, chæ thaáy tröôùc maét moät boùng vaøng thaáp thoaùng, moät ngöôøi theùt: -Ñaõ ñeo kieám ñeán chuøa Thieáu Laâm, laïi ñaû thöông ngöôøi, treân ñôøi naøy ñaâu coù lyù naøo nhö theá. Kình phong xoâ tôùi, naêm ngoùn tay ñaõ choäp laáy bao kieám. Giaù nhö taêng nhaân ñoù ñeå yeân khoâng ra tay, Quaùch Töông thaáy tröôùc maét tình theá baát lôïi, aét seõ taïm nhòn caùi http://hello.to/kimdung 10
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khí nhaát thôøi, sau seõ cuøng vôùi oâng ngoaïi, cha meï baøn luaän roài quay laïi tính chuyeän. Theá nhöng ñoáøi phöông ñoät nhieân yû maïnh, chaúng leõ ñeå y khôi khôi ñoaït kieám sao? Caàm naõ thuû phaùp cuûa nhaø sö ñoù quaû thöïc xaûo dieäu, vöøa naém ñöôïc bao kieám, nghó laø theå naøo Quaùch Töông cuõng giöït laïi, moät hoøa thöôïng cuøng moät coâ gaùi co co keùo keùo, troâng raát baát nhaõ, neân y vaän kình ñaåy sang beân traùi, thuaän theá laïi keùo veà beân phaûi. Quaùch Töông bò y vöøa naém vöøa ñaåy nhö theá quaû nhieân khoâng cöôõn g laïi ñöôïc phaûi loûng tay ra, voäi chuïp laáy caùn kieám, chæ soeït moät tieáng, haøn quang laáp laùnh. Taêng nhaân noï tay phaûi tuy caàm ñöôïc bao kieám nhöng hai ngoùn tay traùi ñaõ bò ñoaûn kieám thuaän theá caét ñöùt, ñau quaù phaûi neùm bao kieám, lui sang moät beân. Chuùng taêng nhaân thaáy ñoàng moân bò thöông, vöøa kinh vöøa giaän, muùa tröôïng giô coân cuøng xoâng laïi. Quaùch Töông nghó thaàm: -Thoâi thì ñeán ñaâu thì ñeán, hoâm nay chuyeän xem khoâng xong roài. Nghó roài söû duïng taøi ngheä gia truyeàn “Laïc Anh kieám phaùp”, vöøa muùa vöøa xoâng xuoáng chaân nuùi. Caùc nhaø sö xeáp thaønh ba voøng, chia nhau ñôõ gaït. Laïc Anh kieám phaùp voán do Hoaøng Döôïc Sö theo Laïc Anh chöôûng phaùp maø cheá ra, tuy khoâng tinh dieäu baèng Ngoïc Tieâu kieám phaùp, nhöng cuõng laø moät tuyeät kyõ cuûa ñaûo Ñaøo Hoa. Chæ thaáy aùnh xanh laáp loaùng, kieám hoa töøng ñieåm, nhö phaát phôùi ñang rôi khaép boán beà. Trong choác laùt ñaõ coù hai taêng nhaân bò thöông. Theá nhöng phía sau laïi coù maáy nhaø sö xoâng leân, theá töø cao ñaùnh xuoáng. Neáu theo lyù thì Quaùch Töông khoâng theå naøo ñöông cöï noåi, nhöng taêng chuùng Thieáu Laâm laáy töø bi laøm goác, khoâng muoán haïi ñeán tính meänh coâ ta, chieâu soá ñaùnh ra khoâng duøng saùt thuû, chæ coát ñaù nh ngaõ, daïy doã moät phen, giöõ binh khí laïi, ñuoåi xuoáng chaân nuùi. Theá nhöng Quaùch Töông kieám quang muø mòt, khoâng deã gì tôùi ñöôïc gaàn. Luùc ñaàu taêng chuùng nghó raèng coâ gaùi tuoåi coøn treû, neân coi thöôøng. Ñeán luùc thaáy kieám phaùp tinh kyø, bieát laø khoâng thuoäc gioøng gioõi danh moân cuõng laø ñoà ñeä danh sö, khoâng neân ñaéc toäi, phaûi ra chieâu deø daët, moät maët caáp baùo cho thuû toïa La Haùn ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Ñang luùc ñoù, moät vò sö giaø thaân theå cao gaày chaàm chaäm ñi tôùi, hai tay luoàn trong tay aùo, mæm cöôøi xem hai beân giao ñaáu. Hai taêng nhaân chaïy ñeán tröôùc maët oâng ta, noùi kheõ vaøi caâu. Quaùch Töông luùc naøy ñaõ thôû hoàng hoäc, kieám phaùp laêng loaïn, keâu lôùn: -Vaäy maø daùm goïi laø nguoàn goác voõ coâng thieân haï, hoùa ra hôn moät chuïc hoøa thöôïng vaây ñaùnh moät ngöôøi, laáy ñoâng thaéng ít. http://hello.to/kimdung 11
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Vò laõo taêng ñoù chính laø thuû toïa La Haùn ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö, nghe vaäy, lieàn noùi: -Moïi ngöôøi döøng tay! Nhöõng nhaø sö nghe theá voäi ngöng laïi nhaûy ra ngoaøi. Voâ Saéc thieàn sö noùi: -Coâ nöông teân hoï laø gì, leänh toân vaø leänh sö laø ai? Ñeán chuøa Thieáu Laâm chaúng hay coù chuyeän gì theá? Quaùch Töông nghó thaàm “Ta khoâng neân noùi teân hoï cha meï cho oâng ta bieát. Vieäc ta ñeán chuøa Thieáu Laâm ñeå thaêm hoûi tin töùc cuûa ñaïi ca cuõng khoâng theå noùi ra cho moïi ngöôøi nghe ñöôïc. Mình ñaõ gaây raéc roái theá naøy, cha meï vaø ñaïi ca bieát ñöôïc theå naøo cuõng raày raø, chi baèng mình cöù laëng thinh laø hôn. “ Vì theá naøng ñaùp: -Teân hoï toâi khoâng theå cho oâng bieát ñöôïc, chaúng qua toâi thaáy treân nuùi phong caûnh ñeïp ñeõ, neân leân ngaém caûnh ñaáy thoâi. Naøo ngôø chuøa Thieáu Laâm so vôùi noäi vieän hoaøng cung coøn khoù khaên hôn, chaúng laøm gì cuõng ñoøi giöõ binh khí ngöôøi ta laïi. Xin hoûi ñaïi sö, toâi ñaõ böôùc chaân vaøo coång chuøa chöa? Ngaøy tröôùc Ñaït Ma toå sö truyeàn voõ ngheä, chaúng qua cuõng chæ ñeå cho taêng chuùng thaân theå khoûe maïnh, khieán vieäc tu haønh cho tinh tieán, naøo hay danh tieáng caøng to, voõ coâng caøng cao, thì caùi vieäc caäy ñoâng caäy maïnh laïi caøng lôùn. Hay laém, neáu caùc oâng muoán giöõ binh khí cuûa toâi, thì toâi ñeå laïi, tröø phi gieát toâi ñi, chöù vieäc hoâm nay ñöøng töôûng treân giang hoà khoâ ng ai bieát ñeán. Coâ ta baûn chaát nhanh moàm kheùo mieäng, vieäc naøy laïi khoâng phaûi hoaøn toaøn loãi ôû naøng, chæ moät caâu khieán Voâ Saéc thieàn sö cöùng hoïng khoâng traû lôøi ñöôïc. Quaùch Töông nhìn maët ñaët teân, nghó thaàm: -Vieäc quaáy phaù naøy chính ta môùi laø ngöôøi sôï loä ra ngoaøi, nhöng xem ra Thieáu Laâm töï coøn ngaïi hôn. Hôn moät chuïc hoøa thöôïng vaây ñaùnh moät coâ gaùi treû tuoåi, nghe coù gì laø hay ho? Nghó theá beøn höù moät tieáng, neùm ñoaûn kieám xuoáng ñaát, quay mình böôùc ñi. Voâ Saéc thieàn sö laïng ngöôøi tieán leân, phaát tay aùo moät caùi ñaõ cuoän ñöôïc thanh kieám, hai tay caàm laáy löôõi kieám, noùi: -Coâ nöông neáu khoâng neå tình thaày troø chuùng toâi, thanh baûo kieám naøy xin caàm laïi. Laõo naïp cung kính tieãn coâ xuoáng nuùi. Quaùch Töông nghe vaäy cöôøi ñaùp: -Xem ra laõo hoøa thöôïng thoâng ñaït tình lyù, theá môùi goïi laø phong phaïm cuûa baäc danh gia. http://hello.to/kimdung 12
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Coâ ta thaáy mình ñöôïc theá neân thuaän moàm khen Voâ Saéc moät caâu, roài thoø tay nhaéc kieám, boãng thaáy giaät mình. Nguyeân lai loøng baøn tay ñoái phöông sinh ra moät haáp löïc, tuy coâ ta ñaõ caàm ñöôïc caùn kieám nhöng khoâng sao naâng leân ñöôïc. Naøng ra söùc vaän kình ba laàn nhöng vaãn khoâng sao laáy ñöôïc ñoaûn kieám, beøn noùi: -Hay nhæ, oâng ñònh khoe coâng phu chaêng. Ñoät nhieân tay traùi vung ra, nheï nhaøng höôùng vaøo hai huyeät Thieân Ñænh, Cöï Coát ôû beân traùi coå oâng ta phaát tôùi. Voâ Saéc kinh haõi, neù ngöôøi traùnh, khí kình hôi loûng ra neân Quaùch Töông thuaän theá maø laáy ñöôïc ñoaûn kieám. Voâ Saéc noùi: -Coâng phu Lan Hoa Phaát Huyeät Thuû hay thöïc. Chaúng hay coâ xöng hoâ Ñaøo Hoa ñaûo chuû nhö theá naøo? Quaùch Töông cöôøi ñaùp: -Ñaøo Hoa ñaûo chuû ö? Toâi goïi oâng ta laø Laõo Ñoâng Taø. Ñaøo Hoa ñaûo chuû Ñoâng Taø Hoaøng Döôïc Sö chính laø oâng ngoaïi cuûa Quaùch Töông, tính tình khaùc ngöôøi, tröôùc nay voán khoâng caâu neä leã pheùp, thöôøng ñuøa coâ chaùu ngoaïi goïi laø Tieåu Ñoâng Taø, Quaùch Töông lieàn goïi laïi oâng ngoaïi laø Laõo Ñoâng Taø, Hoaøng Döôïc Sö khoâng nhöõng khoâng la raày, coøn toû ra hoan hæ. Voâ Saéc luùc thieáu thôøi voán laø luïc laâm, tuy ñaõ nöông thaân cöûa thieàn maáy chuïc naêm tu trì, Phaät hoïc uyeân thaâm, nhöng haøo khí xöa vaãn chöa döùt, neáu khoâng laøm sao keát baïn ñöôïc vôùi Döông Quaù? Thaáy coâ gaùi naøy khoâng chòu khai sö thöøa lai lòch, ñònh thöû moät chuyeán, neân lôùn tieáng noùi: -Tieåu coâ nöông tieáp ta möôøi chieâu, ñeå xem nhaõn löïc laõo hoøa thöôïng theá naøo, coù noùi ra ñöôïc moân phaùi cuûa coâ chaêng? Quaùch Töông hoûi laïi: -Neáu nhö möôøi chieâu maø khoâng nhìn ra, thì oâng tính sao? Voâ Saéc thieàn sö lôùn tieáng caû cöôøi: -Neáu nhö coâ nöông tieáp ñöôïc laõo naïp möôøi chieâu, thì coâ muoán chuyeän gì ta cuõng nghe theo. Quaùch Töông chæ Giaùc Vieãn: -Toâi cuøng vò ñaïi sö naøy tröôùc ñaây coù duyeän moät laàn gaëp gôõ, neân muoán thay oâng ta caàu chuùt tình. Neáu nhö möôøi chieâu maø oâng khoâng noùi ñöôïc sö phuï toâi laø ai, chæ xin oâng ñaùp lôøi, ñöøng laøm khoù deã vò ñaïi sö naøy nöõa. http://hello.to/kimdung 13
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Voâ Saéc heát söùc ngaïc nhieân, nghó thaàm Giaùc Vieãn tính tình ngô ngô ngaån ngaån, maáy chuïc naêm qua taïi Taøng Kinh Caùc giöõ saùch, tröôùc nay chöa töøng cuøng ngöôøi ngoaøi giao thieäp, taïi sao laïi quen ñöôïc vôùi coâ gaùi naøy? Beøn noùi: -Chuùng toâi voán ñaâu coù laøm khoù deã gì y. Taêng chuùng trong chuøa phaïm giôùi luaät, duø ai cuõng vaäy, cuõng phaûi chòu phaït chöù ñaâu phaûi laø laøm khoù deã. Quaùch Töông bóu moâi, cöôøi: -Höø, noùi qua noùi laïi, oâng cuõng ñeàu neù traùnh caû. Voâ Saéc voã tay moät caùi, noùi: -Ñöôïc roài, theo lôøi coâ. Neáu nhö laõo naïp thua, seõ thay sö ñeä Giaùc Vieãn gaùnh ba nghìn moät traêm linh taùm gaùnh nöôùc. Coâ nöông löu yù, ta xuaát chieâu ñaây. Khi ñang noùi chuyeän, Quaùch Töông ñaõ thaàm tính trong loøng: -Laõo hoøa thöôïng naøy khí ngöng thaàn tónh, voõ coâng cao cöôøng, neáøu nhö ñeå oâng ta xuaát chieâu, ta aét phaûi heát söùc choáng ñôõ, khoâng theå naøo khoâng loä voõ coâng cuûa cha meï mình ra. Chi baèng ta chieám tieân cô, ñaùnh ra möôøi chieâu lieàn . Nghe oâng ta vöøa noùi hai caâu “Coâ nöông löu yù, ta xuaát chieâu ñaây” neân khoâng ñôïi oâng ta ra quyeàn cöôùc, nghe veøo moät tieáng ñoaûn kieám ñaõ nhaém thaúng vaøo ngöïc ñaâm tôùi, söû duïng moät chieâu trong Laïc Anh kieám phaùp cuûa ñaûo Ñaøo Hoa, teân laø Vaïn Töû Thieân Hoàng, muõi kieám ñaâm ra lieân tieáp rung ñoäng, ñeå cho ñoái thuû khoâng bieát coâng vaøo choã naøo. Voâ Saéc bieát laø lôïi haïi, khoâng daùm traû mieáng, neân chæ nghieâng mình traùnh ra. Quaùch Töông laïi keâu: “Chieâu thöù hai naøy”, ñoaûn kieám quay laïi, töø döôùi ñaâm leân treân, chính laø moät chieâu trong kieám phaùp phaùi Toaøn Chaân teân laø Thieân Thaàn Ñaûo Huyeàn. Voâ Saéc noùi: -Hay laém, ñoù laø Toaøn Chaân kieám phaùp. Quaùch Töông noùi: -Chöa haún theá ñaâu! Ñoaûn kieám vöøa ñaâm vaøo khoaûng khoâng, thaáy Voâ Saéc phaûn thuû vi coâng, ñöa tay ra toan naém laáy coå tay mình, trong loøng hôi sôï: -Laõo hoøa thöôïng quaû nhieân gioûi thöïc, trong khi kieám chieâu hung hieåm nhö theá, vaäy maø daùm ñöa tay khoâng ra coâng kích. Vöøa thaáy baøn tay oâng ta ñeán tröôùc maët, ñoaûn kieám voäi vaøng vung leân maáy voøng, söû duïng chieâu Aùc Caåu Lan Loä thuoäc chöõ Phong trong Ñaû Caåu Boång Phaùp. Coâ ta töø nhoû vaãn thöôøng giao haûo vôùi bang chuû tieàn nhieäm Caùi Bang laø Loã Höõu Cöôùc, cuøng nhau uoáng röôïu ñaùnh ñoá, coù khi coøn cuøng y tæ thí voõ ngheä. Tuy Caùi http://hello.to/kimdung 14
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Bang coù qui cuû, Ñaû Caåu Boång Phaùp laø thaàn kyõ traán bang, khoâng phaûi bang chuû khoâng ñöôïc truyeàn thuï, nhöng khi Loã Höõu Cöôùc söû duïng, Quaùch Töông cuõng hoïc loùm ñöôïc moät chieâu nöûa thöùc. Huoáng gì meï naøng Hoaøng Dung laø bang chuû tieàn nhieäm, bang chuû hieän taïi Gia Luaät Teà laø anh reå naøng, moân Ñaû Caåu Boång Phaùp naøy naøng xem khoâng bieát bao nhieâu laàn. Tuy khoâng roõ quyeát khieáu beân trong nhöng cöù nhaùi theo caùch thöùc ñaùnh ra, cuõng laøm cho ngöôøi ta kinh haõi. Ngoùn tay Voâ Saéc vöøa saép chaïm ñeán coå tay naøng, boãng thaáy baïch quang laáp loaùng, theá kieám ñaâm tôùi heát söùc thaàn dieäu, naêm ngoùn tay suyùt bò chaët ñöùt, nhöng vì oâng ta voõ coâng traùc tuyeät, bieán chieâu thaät nhanh, trong luùc nguy caáp nhaûy luøi veà sau hai böôùc, nhöng nghe soeït soeït, oáng tay aùo beân traùi ñaõ bò ñoaûn kieám caét raùch moät ñöôøng daøi. Voâ Saéc thieàn sö nhìn choã aùo raùch maø maët maøy bieán saéc, löng toaùt moà hoâi laïnh. Quaùch Töông raát laáy laøm ñaéc yù, cöôøi hoûi: -Caùi ñoù laø kieám phaùp gì theá? Thöïc ra trong thieân haï khoâng coù loaïi kieám phaùp ñoù, voán naøng chæ hoïc leùn ñöôïc moät theá Ñaû Caåu Boång Phaùp, duøng laãn vaøo trong, nhöng Ñaû Caåu Boång Phaùp quaù ö aùo dieäu, tuy naøng duøng chaúng ñi ñeán ñaâu, nhöng cuõng laøm cho moät vò cao taêng Thieáu Laâm danh tieáng laãy löøng heát söùc nghi hoaëc, khoâng bieát phaûi ñoái ñaùp theá naøo cho phaûi. Quaùch Töông nghó thaàm: -Ta chæ caàn söû duïng vaøi chieâu Ñaû Caåu Boång Phaùp laø theå naøo cuõng ñaùnh baïi ñöôïc laõo hoøa thöôïng naøy, tieác raèng ngoaøi theá naøy ra, ta khoâng bieát theâm thöùc naøo nöõa. Khoâng ñôïi cho Voâ Saéc nghæ meät, ñoaûn kieám laïi vung leân nheï nhaøng ñaâm tôùi, tö thaùi phieâu phieâu nhö tieân, muõi kieám nhaém haï baøn ñoái phöông ñieåm lieân tieáp maáy nhaùt, chính laø moät theá hoïc trong Ngoïc Nöõ kieám phaùp cuûa Tieåu Long Nöõ teân laø Tieåu Vieân Ngheä Cuùc (troàng cuùc trong vöôøn nhoû). Ngoïc Nöõ kieám phaùp voán do nöõ hieäp Laâm Trieâu Anh saùng taùc, khoâng nhöõng kieám chieâu laêng leä maø tö theá laïi thoaùt tuïc, phong nhaõ, chuùng taêng chöa nhìn thaáy bao giôø, khieán vöøa kinh haõ i laïi vöøa vui möøng. Ñaït Ma kieám phaùp, La Haùn kieám phaùp cuûa chuøa Thieáu Laâm ñeàu theo ñöôøng cöông maõnh, coøn Ngoïc Nöõ kieám phaùp ñaõ raát ít xuaát hieän treân giang hoà, baûn chaát so vôùi kieám phaùp cuûa Thieáu Laâm hoaøn toaøn töông phaûn . Thöïc ra neáu cöù kieám phaùp maø luaän, vò taát ñaõ thaéng ñöôïc caùc loä kieám thuaät Thieáu Laâm, chæ vì thoaït nhìn, troâng heát söùc ñeïp maét, chaúng khaùc gì trong kinh Phaät vieát laø: dung nghi uyeån mò, trang nghieâm hoøa nhaõ, ñoan chính khaû hæ, quan giaû voâ http://hello.to/kimdung 15
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính yeám (hình dung eûo laû, trang nghieâm hoøa nhaõ, ñoan chính caøng nhìn caøng vui, xem khoâng bieát chaùn). Voâ Saéc thieàn sö thaáy kieám thuaät vöøa tinh dieäu, vöøa myõ leä cuõng muoán xem theâm thöùc khaùc, neân neù mình traùnh ra, chôø naøng ñaùnh theâm. Boãng Quaùch Töông ñoåi kieám chieâu, chaïy qua ñoâng laïi nhaûy sang taây, lieân tieáp ñaâm ra maáy nhaùt. Tröông Quaân Baûo ñöùng beân nhìn maø xuaát thaàn, boãng keâu “OÀ” moät tieáng. Nguyeân lai chieâu Quaùch Töông vöøa söû duïng laø chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït, ba naên tröôùc treân ñænh nuùi Hoa Sôn, Döông Quaù ñaõ daïy cho Tröông Quaân Baûo, Quaùch Töông ñöùng ôû beân caïnh xem, nay ñem ra söû duïng. Theá nhöng luùc ñoù Döông Quaù daïy Tröông Quaân Baûo laø chöôûng phaùp, baây giôø Quaùch Töông laïi bieán thaønh kieám phaùp, tuy uy löïc keùm ñi maáy phaàn, nhöng cuõng raát tinh kyø, khieán Voâ Saéc trong loøng phaûi thaàm kinh haõi. Tính ra, Quaùch Töông ñaõ söû duïng naêm chieâu nhöng Voâ Saéc chöa nhìn ra chuùt ñaàu moái naøo. Khi coøn treû, oâng ta tung hoaønh giang hoà, lòch duyeät nhieàu, möôøi maáy naêm qua giöõ chöùc thuû toïa La Haùn ñöôøng, laïi caøng gia taâm nghieân cöùu caùc nhaø, caùc phaùi, so saùnh voõ coâng cuûa chuøa vôùi beân ngoaøi, laáy tröôøng boå ñoaûn, söûa laïi nhöõng choã coøn khieám khuyeát. Thaønh ra oâng ta raát töï tin, nghó raèng duø cao nhaân phöông naøo, chæ caàn vaøi chieâu laø coù theå nhìn ra lai lòch. Oâng ta öôùc ñònh vôùi Quaùch Töông möôøi chieâu, laø ñaõ tính giaø laém roài. Naøo ngôø cha meï , thaày baïn cuûa Quaùch Töông ñeàu laø ñeä nhaát löu cao thuû ñöông thôøi, chæ caàn söû duïng voõ coâng moãi ngöôøi moät chieâu, choã naøy moät chuùt, choã kia moät chuùt ñaõ khieán cho Voâ Saéc hoa caû maét, roái caû trí, coøn noùi gì ñeán chuyeän noùi r a moân phaùi. Khi taùm thöùc, boán ñöôøng kieám cuûa chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït vöøa chaám döùt, Voâ Saéc nghó thaàm: -Neáu nhö ta cöù ñeå cho coâ ta xuaát chieâu, chæ e raèng quaùi chieâu seõ lieân mieân baát tuyeät, noùi chi möôøi chieâu, ñeán moät traê m chieâu chaéc gì ñaõ tìm ra manh moái. Chæ coù caùch laø ta taán coâng maõnh lieät, coâ ta khoâng theå khoâng giôû voõ coâng baûn moân ra choáng ñôõ. Laäp töùc chuyeån thaân qua beân traùi, tung ra moät chieâu Song Quaùn Thuû, hoå khaåu hai naém tay chaàu vaøo nhau, veõ thaønh moät hình voøng, ñaùnh thaúng vaøo. Quaùch Töông thaáy kình löïc cuûa oâng ta raát maïnh, khoâng daùm choáng ñôõ, uoán mình moät caùi ñaõ theo khoaûng troáng giöõa hai caùnh tay ñoái phöông maø loït ra ngoaøi. Tröôùc ñaây coâ ñaõ töøng thaáy Anh Coâ ñaáu vôùi Döông Quaù taïi Haéc Long Ñaøm, theá yeáu khoâng choáng noåi maïnh neân ñaõ söû duïng Neâ Thu Coâng (coâng phu con traïch ôû trong buøn) ñeå http://hello.to/kimdung 16
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính thoaùt thaân, nay cuõng theo nhö theá. Tuy thaân phaùp vaø coâng phu cuûa coâ khoâng baèng Anh Coâ, nhöng Voâ Saéc thieàn sö voán khoâng ñònh taâm duøng saùt thuû, neân ñeå cho Quaùch Töông nheï nhaøng thoaùt ra. Voâ Saéc caát tieáng khen: -Thaân phaùp hay laém, tieáp thöû moät chieâu nöõa xem naøo! Taû chöôûng xoøe ra, cuøi choû thu vaøo ngöïc, hoå khaåu höôùng leân trôøi, chính laø theá Hoaøng Oanh Laïc Giaù trong Thieáu Laâm quyeàn. Oâng laø voõ hoïc ñaïi sö cuûa chuøa Thieáu Laâm, thaân phaän hai beân baát ñoàng, tuy sôû hoïc baùc taïp hôn Quaùch Töông nhieàu, nhöng moãi chieâu, moãi thöùc söû duïng ñeàu thuaàn chính voõ coâng baûn moân. Thieáu Laâm quyeàn raát roäng lôùn, thoaït xem bình thöôøng khoâng coù gì laï nhöng luyeän ñeán choã tinh thaâm, uy löïc thaät khoâng bieát ñeán chöøng naøo. Baøn tay traùi cuûa oâng vöøa xoøe ra, Quaùch Töông ñaõ thaáy thöôïng baùn thaân bò loït vaøo trong chöôûng löïc, voäi vaøng xoay kieám laïi, duøng caùn kieám thay ngoùn tay, söû duïng moät chieâu Nhaát Döông Chæ hoïc loûm ñöôïc cuûa Voõ Tu Vaên, duøng kình ñieåm ba huyeät Uyeån Coát, Döông Coác, Döôõng Laõo treân coå tay Voâ Saéc. Thöïc ra coâng phu ñieåm huyeät Nhaát Döông Chæ naøng chæ hoïc ñöôïc chuùt voû beân ngoaøi, raát laø thoâ thieån. Theá nhöng moät chæ ñieåm ba huyeät chính laø tinh yeáu cuûa coâng phu naøy. Tröôùc ñaây Nhaát Döông Chæ cuûa Nhaát Ñaêng ñaïi sö vang danh thieân haï, Voâ Saéc thieàn sö dó nhieân phaûi bieát. Khi Quaùch Töông vöøa xuaát chieâu, oâng kinh haõi, voäi vaøng ruït tay veà. Kyø thöïc, neáu nhö Voâ Saéc cöù ñeå yeân cho Quaùch Töông ñieåm ba huyeät ñaïo, seõ thaáy ngay laø Nhaát Döông Chæ cuûa naøng laø giaû, nhöng trong luùc hai beân toaøn löïc töông ñaáu, oâng ñaâu daùm ñem danh tieáng caû ñôøi mình ra thöû. Quaùch Töông ñaéc yù cöôøi: -Ñaïi hoøa thöôïng cuõng bieát laø lôïi haïi nhæ? Voâ Saéc chæ höø moät tieáng, ñaùnh ra chieâu Ñôn Phuïng Trieàu Döông. Chieâu naøy hai tay môû roäng, giô töø cao ñaùnh xuoáng, kình löïc aøo aøo traøn tôùi. Thanh ñoaûn kieám trong tay Quaùch Töông caàm khoâng noåi tuoät khoûi tay rôi xuoáng ñaát. Naøng bieát laø ñoái phöông khoâng nôõ ra tay haï saùt thuû, neân khoâng kinh hoaûng, song chöôûng ñan cheùo vaøo nhau, döôøng nhö coù döôøng nhö khoâng, chính laø loä thöù naêm möôi boán coù teân Dieäu Thuû Khoâng Khoâng, trong baûy möôi hai ñöôøng Khoâng Minh Quyeàn, kieät taùc ñaéc yù cuûa Laõo Ngoan Ñoàng Chu Baù Thoâng. Ñöôøng quyeàn naøy do Chu Baù Thoâng töï saùng taùc, chöa löu truyeàn trong giang hoà, neân tuy Voâ Saéc kieán thöùc uyeân baùc nhöng cuõng khoâng bieát ñeán. Oâng lieàn veõ song chöôûng thaønh hình voøng cung, ñaùnh ra chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh, nhanh nhö ñieän http://hello.to/kimdung 17
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñaõ traøn tôùi bao phuû chöôûng löïc cuûa Quaùch Töông. Neáu Quaùch Töông khoâng duøng noäi löïc choáng ñôõ, tay seõ bò beû quaët veà sau, gaõy thaønh hai ñoaïn. Thieân Hoa Thaát Tinh laø moät chieâu cô baûn trong coâ ng phu Thieáu Laâm, troâng töôûng chaäm nhöng thaät laø nhanh, töôûng nheï nhöng thaät laø naëng. Chieâu naøy tuy laø tö thöùc trong Saám Thieáu Laâm nhöng yù kình noäi löïc laïi töø tinh yeáu trong Thaàn Hoa Thieáu Laâm maø ra. Quaùch Töông thuû chöôûng bò khoáng cheá, nghó thaàm: -Khoâng leõ oâng daùm ñaùnh gaõy xöông tay ta ö? Thuaän theá giô tay leân, duøng chieâu Thieát Boà Phieán Thuû, laáy chöôûng ñoái chöôûng phaûn kích laïi. Chieâu naøy naøng hoïc cuûa vôï Voõ Tu Vaên laø Hoaøn Nhan Bình, voán do Thieát Chöôûng Thuûy Thöôïng Phieâu Cöøu Thieân Nhaän truyeàn laïi. Thieát Chöôûng Coâng laø voõ coâng cöông maõnh haïng nhaát trong moïi moân phaùi, Voâ Saéc thieàn sö chuyeân nghieân cöùu chöôûng phaùp, leõ naøo khoâng bieát. Vöøa thaáy coâ gaùi söû duïng chöôûng phaùp cuûa Thieát Chöôûng Bang, oâng giaät naûy mình, voäi vaøng thu chöôûng laïi, moät laø khoâng muoán coâ ta bò thöông, hai laø ñoái vôùi Thieát Chöôûng Coâng cuõng coù ba phaàn e ngaïi. Oâng ta laø ngöôøi trung haäu, thaáy Quaùch Töông moãi chieâu moãi thöùc ñeàu ñaâu ra ñaáy, khoâng nghó raèng moät coâ gaùi môùi hai möôi tuoåi ñaàu khoâng theå naøo hoïc ñöôïc nhieàu nhö theá, neân nhaûy luøi laïi nöûa tröôïng. Quaùch Töông thaûn nhieân mæm cöôøi: -Ra chieâu thöù möôøi ñaây, oâng xem toâi ôû moân phaùi naøo? Tay traùi giô leân, thaân hình hôi choàm tôùi, tay phaûi luoàn vaøo toan choäp laày caèm cuûa Voâ Saéc. Voâ Saéc cuøng chuùng taêng khoâng nhòn ñöôïc phaûi ngaïc nhieân keâu oà moät tieáng. Chieâu ñoù coù teân laø Khoå Haûi Hoài Ñaàu, chính laø moät chieâu trong La Haùn Quyeàn cuûa phaùi Thieáu Laâm chính toâng, moân phaùi khaùc khoâng coù ñöôïc. Duïng yù cuûa chieâu naøy laø tay traùi aán ñaàu ñoái phöông, tay phaûi ñôõ laáy caèm, vaën moät caùi, naëng aét gaõy coå, nheï cuõng traät khôùp, laø moät chieâu saùt thuû raát lôïi haïi. Voâ Saéc thieàn sö thaáy coâ ta giôû moät chieâu trong La Haùn Quyeàn, thaät chaúng khaùc naøo muùa buùa tröôùc cöûa Loã Ban, ñem Hieáu Kinh ñoïc cho Khoång Töû nghe, nghó vöøa böïc mình,vöøa töùc cöôøi. Pho quyeàn phaùp naøy oâng ñaõ thaønh thuïc töø maáy chuïc naêm tröôùc, luyeän ñaõ ñeán möùc khoâng coøn phaûi suy nghó, ra chieâu laø ra, duø coù ñang naèm nguû cuõng coù theå giaûi ñöôïc chieâu naøy. Oâng nghieâng ngöôøi böôùc qua moät beân, tay traùi ñaët ngang maët Quaùch Töông, vöôn moät caùi ñaõ naém ñöôïc vai phaûi, tay traùi nhanh nhö chôùp luoàn ra sau coå. Chieâu naøy teân laø Hieäp Sôn Sieâu Haûi, laø chieâu ñeå giaûi theá Khoå Haûi Hoài Ñaàu coù moät khoâng hai, hai tay vöøa ra laø ñaõ naâng ngang ñòch nhaân leân khoûi maët ñaát. Ñuùng ra thì Quaùch http://hello.to/kimdung 18
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Töông coù theå theo ñoù maø söû duïng theá Baøn Tröûu, naém ngöôïc laïi cuøi choû ñoái phöông ñeå thoaùt thaân, laïi coøn coù theå cheá ngöï ñòch ñöôïc nöõa, nhöng Voâ Saéc thieàn sö phaûn coâng quaù nhanh, chæ trong chôùp maét, ñaõ nhaác boång naøng leân. Quaùch Töông hai chaân rôøi khoûi maët ñaát, coøn thi trieån coâng phu naøo ñöôïc, dó nhieân thua roài. Voâ Saéc thieàn sö thuaän tay cheá ngöï Quaùch Töông nhöng boãng giaät mình: -Chao oâi! Ta chæ mong thuû thaéng, nhöng khoâng nghó ñeán vieäc tìm ra sö thöøa moân phaùi cuûa coâ ta. Trong möôøi chieâu, coâ ta söû duïng möôøi moân quyeàn phaùp khaùc nhau, bieát goïi laø moân phaùi naøo? Khoâng theå noùi coâ ta thuoäc phaùi Thieáu Laâm. Quaùch Töông ra söùc giaõy duïa, la loái: -Thaû toâi ra! Chæ nghe moät tieáng caïch, töø trong ngöôøi coâ moät vaät gì rôi ra. Quaùch Töông laïi keâu tieáp: -Laõo hoøa thöôïng, coù buoâng toâi ra khoâng naøo? Voâ Saéc thieàn sö coi chuùng sinh bình ñaúng, khoâng noùi gì nam nöõ khoâng phaân bieät, maø caû ñeán ngöïa boø heo choù, oâng cuõng coi nhö nhau, cöôøi ñaùp: -Tuoåi taùc laõo naïp ñaùng oâng noäi cuûa coâ roài coøn ngaïi gì nöõa? Noùi roài hai tay nheï nhaøng haát ra, neùm Quaùch Töông ra ngoaøi hai tröôïng. Phen naøy ñoäng thuû, tuy Quaùch Töông bò khoáng cheá nhöng trong möôøi chieâu Voâ Saéc cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc coâ ta thuoäc moân phaùi naøo, ñang toan môû lôøi nhaän thua, vöøa cuùi ñaàu, boãng thaáy döôùi ñaát caùi gì ñen sì, nhìn kyõ hoùa ra hai pho töôïng la haù n baèng saét. Quaùch Töông vöøa ñaët chaân chaám ñaát, hoûi lieàn: -Laõo hoøa thöôïng, oâng coù nhaän thua chöa? Voâ Saéc ngöûng ñaàu leân, maët maøy töôi tænh, cöôøi ñaùp: -Taïi sao ta laïi thua? Ta bieát leänh toân laø ñaïi hieäp Quaùch Tónh, leänh ñöôøng laø nöõ hieäp Hoaøng Dung. Ñaøo Hoa ñaûo Hoaøng ñaûo chuû laø oâng ngoaïi cuûa coâ. Phöông danh Quaùch nhò tieåu thö, chæ coù moät chöõ Töông laáy töø hai chöõ Töông Döông. Leänh toân hoïc töø Giang Nam thaát quaùi, Ñaøo Hoa ñaûo chuû, Cöûu Chæ thaàn caùi, vaø phaùi Toaøn Chaân. Quaùch nhò tieåu thö gia hoïc uyeân nguyeân, thaân thuû quaû nhieân khoâng gioáng ngöôøi thöôøng. Oâng noùi moät hoài khieán Quaùch Töông ñöù ngöôøi, trôïn troøn ñoâi maét, moät hoài laâu khoâng noùi ñöôïc caâu naøo, nghó thaàm: -Laõo hoøa thöôïng naøy quaû nhieân taø moân, ta ñaùnh möôøi chieâu lung tung nhö theá maø oâng ta vaãn nhaän ra ñöôïc. http://hello.to/kimdung 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2