Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 13

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

215
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 13: BẤT HỐI TRỌNG TỬ DU NGÃ TƯỜNG Chính tà hai ngả duyên thành tội, Thân đã trao rồi, hạt máu rơi. Trương Vô Kỵ thấy đó là một người đàn bà, lạ lùng không sao kể xiết, hỏi: - Bà … bà là ai? Người đàn bà đó lưng trúng trọng thủ của phái Nga Mi, đau đến mặt mày tái mét, không nói được. Kỷ Hiểu Phù hỏi: - Bà là ai? Vì cớ gì mà lại mấy lần đến hại tôi? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 13

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 13 BAÁT HOÁI TROÏNG TÖÛ DU NGAÕ TÖÔØNG Tröông Voâ Kî thaáy ñoù laø moät ngöôøi ñaøn baø, laï luøng khoâng sao keå xieát, hoûi: - Baø … baø laø ai? Ngöôøi ñaøn baø ñoù löng truùng troïng thuû cuûa phaùi Nga Mi, ñau ñeán maët maøy taùi meùt, khoâng noùi ñöôïc. Kyû Hieåu Phuø hoûi: - Baø laø ai? Vì côù gì maø laïi maáy laàn ñeán haïi toâi? Ngöôøi ñaøn baø laëng thinh khoâng traû lôøi. Kyû Hieåu Phuø ruùt tröôøng kieám, chæ vaøo ngöïc baø ta. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñeå chaùu ñi xem Hoà tieân sinh coi oâng ta ra sao. Y sôï raèng Hoà Thanh Ngöu ñaõ bò ñoäc thuû cuûa ngöôøi ñaøn baø naøy, nghó chaéc y thò cuõng cuøng phe vôùi Kim Hoa aùc baø. Y beøn raûo böôùc ñi qua beân ngoaï thaát cuûa Hoà Thanh Ngöu, ñaåy cöûa môû toang ra, nghe bình moät tieáng, keâu leân: - Tieân sinh, tieân sinh, oâng coù sao khoâng? Y goïi nhöng khoâng nghe tieáng traû lôøi. Tröông Voâ Kî caøng lo, moø treân baøn kieám ñöôïc ñoà ñaùnh löûa, ñoát moät ngoïn neán leân, treân giöôøng troáng trôn, khoâng thaáy Hoà Thanh Ngöu ñaâu caû. Tröông Voâ Kî e sôï seõ thaáy Hoà Thanh Ngöu ñaõ bò muï ñaøn baø kia haï thuû naèm cheát, luùc naøy nhìn quanh khoâng coù ai, laïi an taâm, nghó thaàm: “Neáu ñòch nhaân baét tieân sinh ñi, luùc naøy chaéc chöa bò saùt haïi”. Ñang ñònh ñuoåi theo, boãng nghe döôùi gaàm giöôøng coù tieáng thôû naëng neà, y cuùi xuoáng soi ñeøn, thaáy Hoà Thanh Ngöu chaân tay bò troùi chaët, nheùt döôùi ñoù. Tröông Voâ Kî möøng quaù, voäi loâi oâng ta ra, thaáy mieäng bò nheùt moät haït deû lôùn, khoâng noùi naêng gì ñöôïc. Tröông Voâ Kî moùc haït deû töø trong mieäng Hoà Thanh Ngöu ra, tieän tay côûi daây troùi chaân tay. Hoà Thanh Ngöu voäi hoûi: - Ngöôøi ñaøn baø kia ñaâu? Tröông Voâ Kî noùi: - Baø ta bò Kyû coâ coâ cheá ngöï roài, khoâng chaïy ñöôïc ñaâu. Tieân sinh, oâng khoâng bò thöông chöù? Hoà Thanh Ngöu noùi: - Ngöôi khoâng caàn phaûi côûi daây troùi cho ta voäi, mau mau ñem baø ta ñeán gaëp ta, mau mau, chaäm moät chuùt e khoâng kòp ñaâu. Tröông Voâ Kî laï luøng hoûi laïi: http://hello.to/kimdung 479
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Sao theá? Hoà Thanh Ngöu noùi: - Mau ñem baø ta tôùi ñaây, oà khoâng, ngöôi mau laáy ba vieân Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan cho baø ta uoáng tröôùc, ñeå ôû oâ keùo thöù ba, mau leân. Y luoân moàm thoâi thuùc, thaàn saéc thaät laø gaáp gaùp. Tröông Voâ Kî bieát Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan laø linh döôïc giaûi ñoäc, Hoà Thanh Ngöu phoái cheá baèng khoâng bieát bao nhieâu döôïc vaät traân kyø, chæ caàn moät vieân ñaõ ñuû hoùa giaûi kòch ñoäc, luùc naøy noùi cho baø kia uoáng ñeán ba vieân, khoâng leõ baø ta bò truùng ñoäc phaân löôïng naëng laém sao? Theá nhöng veû maët Hoà Thanh Ngöu thöïc laï luøng, heát söùc caáp baùch neân khoâng daùm hoûi theâm, voäi laáy Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan, chaïy ra caùi choøi cuûa Kyû Hieåu Phuø noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø kia: - Mau uoáng ngay. Ngöôøi ñaøn baø maéng laïi: - Cuùt ñi, ai caàn loøng toát cuûa thaèng tieåu taëc. Thì ra baø ta ngöûi muøi Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan bieát ngay laø thuoác giaûi ñoäc. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñaây laø Hoà tieân sinh cho baø uoáng ñoù. Baø kia noùi: - Cuùt mau, cuùt mau. Baø ta bò Kyû Hieåu Phuø ñaùnh ngaõ roài, tieáng noùi thaät yeáu ôùt. Tröông Voâ Kî khoâng bieát roõ yù ñònh cuûa Hoà Thanh Ngöu, ñoaùn raèng khi con nöõ taëc naøy troùi chaân tay oâng ta ñaõ bò oâng ta duøng moät loaïi aùm khí cöïc ñoäc ñaû thöông, nhöng laïi muoán giöõ cho y thò soáng ñeå tra hoûi moïi vieäc, lieàn boùp moàm baø ta nheùt ba vieân thuoác vaøo, noùi vôùi Kyû Hieåu Phuø: - Mình ñem muï naøy giao laïi cho Hoà tieân sinh, ñeå xem oâng ta ñònh ñoaït ra sao. Kyû Hieåu Phuø lieàm ñieåm huyeät ngöôøi ñaøn baø, cuøng Tröông Voâ Kî hai beân moãi ngöôøi ñôõ moät caùnh tay, loâi baø ta vaøo ngoïa thaát cuûa Hoà Thanh Ngöu. Hoà Thanh Ngöu vaãn coøn naèm laên quay treân maët ñaát, vöøa thaáy ngöôøi ñaøn baø kia vaøo, voäi hoûi ngay: - Uoáng thuoác chöa? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Uoáng roài. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Toát laém, toát laém. Veû maët oâng ta toû veû vui möøng. Tröông Voâ Kî lieàn caét daây troùi cho Hoà Thanh Ngöu. Hoà Thanh Ngöu chaân tay vöøa ñöôïc töï do, laäp töùc ñeán vaïch maét ngöôøi ñaøn baø ra xem, xem huyeát saéc beân trong maét, laïi thoø tay ra xem maïch, kinh hoaûng keâu leân: http://hello.to/kimdung 480
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Baø … baø sao laïi bò noäi thöông theá naøy? Ai ñaùnh baø ñoù? Gioïng oâng ta vöøa kinh hoaûng, vöøa lo laéng. Ngöôøi ñaøn baø bóu moâi, höø moät tieáng, noùi: - Thì cöù hoûi teân ñoà ñeä cuûa oâng thì bieát. Hoà Thanh Ngöu quay ñaàu laïi, hoûi Tröông Voâ Kî: - Coù phaûi ngöôi ñaû thöông baø aáy khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Baø ta ñang … Môùi noùi ñeán ñaây, Hoà Thanh Ngöu lieàn boáp boáp taùt y hai caùi lieàn. Hai chöôûng ñoù thaät maïnh meõ, ngoaøi lieäu ñònh cuûa moïi ngöôøi, Tröông Voâ Kî hoaøn toaøn khoâng phoøng bò, cuõng khoâng neù traùnh bò oâng ta ñaùnh maét noå ñom ñoùm, töôûng chöøng muoán ngaát ñi. Kyû Hieåu Phuø lieàn vung kieám ra, quaùt leân: - Ngöôi laøm gì theá? Hoà Thanh Ngöu khoâng theøm ñeå yù tôùi moùn binh khí saùng quaéc tröôùc maët, hoûi ngöôøi ñaøn baø: - Baø thaáy trong ngöïc theá naøo? Buïng coù ñau khoâng? Thaùi ñoä oâng ta thaät aân caàn, so vôùi caùi phong phaïm Kieán Töû Baát Cöùu bình thôøi thaät khaùc xa. Ngöôøi ñaøn baø kia vaãn laïnh luøng khoâng theøm ñeå yù. Hoà Thanh Ngöu giaûi khai huyeät ñaïo cho ngöôøi ñaøn baø, xoa boùp chaân tay, laïi laáy ra maáy loaïi thuoác, caån thaän ñuùt vaøo mieäng, sau ñoù môùi beá baø ta ñaët leân giöôøng roài nheï nhaøng ñaép chaên leân. Haønh ñoäng oân nhu trìu meán ñoù, naøo phaûi laø ñoái phoù vôùi ñòch nhaân? Tröông Voâ Kî xoa xoa choã söng veàu treân maù, caøng nhìn caøng khoâng hieåu noåi. Hoà Thanh Ngöu veû maët thöông xoùt, nhìn ngöôøi ñaøn baø moät hoài, nhoû nheï noùi: - Phen naøy baø ñaõ truùng ñoäc laïi theâm bò thöông, neáu nhö ta coù theå trò laønh ñöôïc thì mình töø nay khoâng tæ thí nöõa nheù? Ngöôøi ñaøn baø cöôøi: - Bò thöông nheï coù ñaùng gì. Theá nhöng toâi uoáng thuoác ñoäc gì, laøm sao oâng bieát ñöôïc? Neáu nhö oâng chöõa laønh cho toâi ñöôïc, toâi caûm phuïc oâng laém. Chæ sôï raèng baûn laõnh cuûa Y Tieân, chöa chaéc ñaõ baèng ñöôïc Ñoäc Tieân ñaâu? Noùi xong nôû moät nuï cöôøi, veû maët thaât laø kieàu mò. Tröông Voâ Kî tuy chuyeän tình aùi trai gaùi khoâng hieåu roõ laém, theá nhöng cuõng nhìn thaáy hai ngöôøi quaû thöïc yeâu nhau thaém thieát. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Möôøi naêm tröôùc, ta ñaõ töøng noùi Y Tieân khoâng theå naøo saùnh kòp Ñoäc Tieân, baø vaãn khoâng chòu tin. Oâi, thöû ñaâu khoâng thöû, laïi laáy ngay chính mình ra ñeå tæ thí. Laàn naøy toâi chæ mong Y Tieân thaéng ñöôïc Ñoäc Tieân moät chuyeán. Noùi daïi neáu coù chuyeän gì, toâi chaúng muoán soáng moät mình ñaâu. http://hello.to/kimdung 481
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ngöôøi ñaøn baø nheách meùp cöôøi, noùi: - Theá nhöng neáu toâi thöû vaøo ngöôøi khaùc, oâng laïi nhöôøng toâi, laøm nhö taøi ngheä khoâng baèng toâi vaäy. Hì hì, laàn naøy toâi haï ñoäc chính mình, oâng khoâng theå khoâng heát söùc ra tay. Hoà Thanh Ngöu vuoát toùc baø ta, thôû daøi noùi: - Toâi thaät lo heát söùc, thoâi baø ñöøng noùi nöõa, nhaém maét laïi döôõng thaàn ñi. Neáu baø ngaàm vaän khí töï haïi mình, nhö theá tæ thí khoâng coâng bình. Ngöôøi ñaøn baø mæm cöôøi: - Thaéng hay baïi phaûi quang minh loãi laïc, toâi ñaâu coù phaûi loaïi ngöôøi teä haïi ñeán theá. Noùi xong baø ta nhaém maét laïi, treân khoùe mieäng coøn nôû moät nuï cöôøi. Hai ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau, Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî chæ trô trô khoâng hieåu. Hoà Thanh Ngöu quay laïi, vaùi Tröông Voâ Kî moät caùi thaät saâu, noùi: - Tieåu huynh ñeä, toâi nhaát thôøi hoát hoaûng, ñaéc toäi vôùi caäu, xin tha thöù cho. Tröông Voâ Kî haäm höïc noùi: - Chaùu chaúng hieåu gì caû, khoâng bieát chuyeän naøy laø theá naøo. Hoà Thanh Ngöu giô tay leân, töï vaû vaøo mình hai caùi thaät maïnh, noùi: - Tieåu huynh ñeä, caäu coù ñaïi aân cöùu maïng cho toâi, chæ vì nhaát thôøi lo laéng cho chuyeát kinh1, neân ñaõ maïo phaïm. Tröông Voâ Kî laï luøng: - Baø aáy … baø aáy laø phu nhaân cuûa tieân sinh ñaáy ö? Hoà Thanh Ngöu gaät ñaàu ñaùp: - Chính thò chuyeát kinh. Neáu caäu vaãn coøn chöa haû giaän, xin caäu cöù taùt toâi hai caùi nöõa, neáu khoâng toâi xin raäp ñaàu taï toäi vôùi caäu. Caäu cöùu maïng toâi thì khoâng noùi laøm gì, nhöng caäu cöùu maïng caû vôï toâi nöõa. Bình thôøi oâng ta ñoan nghieâm trang troïng, Tröông Voâ Kî ñoái vôùi oâng coù ñoâi phaàn kính sôï, luùc naøy thaáy oâng ta töï ñaùnh mình hai caùi, laïi thaáy thaønh khaån taï toäi, ñeán khi bieát ra ngöôøi ñaøn baø ñoù laø vôï oâng ta, côn giaän cuûa y tieâu taùn heát, noùi: - Khaáu ñaàu taï toäi thì ñaâu daùm nhaän, tieân sinh ñaùnh toâi hai caùi coù saù gì ñaâu. Coù ñieàu toâi vaãn chöa roõ moïi chuyeän. Hoà Thanh Ngöu môøi Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî ngoài xuoáng, noùi: - Caâu chuyeän hoâm nay ñaõ ñeán nöôùc naøy, ta cuõng khoâng coøn coù theå daáu ñöôïc nöõa. Chuyeát kinh hoï Vöông, khueâ danh Naïn Coâ, cuøng vôùi ta laø sö huynh muoäi ñoàng moân. Khi hai chuùng ta cuøng nhau hoïc ngheä ôû sö moân, ngoaøi voõ coâng, ta chuyeân veà y ñaïo, 1 Ngöôøi vôï vuïng veà cuûa toâi (tieáng khieâm toán) http://hello.to/kimdung 482
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính coøn naøng hoïc ñoäc thuaät. Naøng noùi ngöôøi ta sôû dó hoïc voõ, cuõng chæ ñeå gieát ngöôøi, ñoäc thuaät cuõng duøng ñeå gieát ngöôøi, voõ thuaät vaø ñoäc thuaät vì theá töông phuï töông thaønh. Chæ caàn tinh thoâng ñoäc thuaät thì voõ coâng cuõng maïnh khoâng bôø beán. Coøn y ñaïo duøng ñeå trò beänh cöùu ngöôøi, ñoái vôùi voõ thuaät laïi traùi ngöôïc nhau. Ta cuõng phuïc lôøi noùi cuûa chuyeát kinh, kieán thöùc naøng cao gaáp möôøi ta, coù ñieàu ta laïi thích chöõa beänh, neân cöù u meâ theo con ñöôøng cuûa mình. Cuõng vì ta ngoan coá laøm taøng, khoâng chòu nghe lôøi khuyeân nhuû neân phuï caùi myõ yù cuûa naøng. Sôû hoïc tuy baát ñoàng, tình caûm vaãm toát ñeïp, sö phuï taùc thaønh cho hai ngöôøi, keát thaønh vôï choàng, veà sau daàn daàn cuõng coù chuùt danh treân giang hoà. Coù ngöôøi goïi ta laø Y Tieân, coøn goïi chuyeát kinh laø Ñoäc Tieân. Caùch söû duïng chaát ñoäc cuûa naøng thaàn dieäu voâ cuøng, khoâng nhöõng treân ñôøi khoâng ai saùnh kòp maø laïi coøn thanh xuaát ö lam, hôn xa caû sö phuï ta nöõa. Haï ñoäc maø ñöôïc chöõ Tieân thì quaû laø sieâu phaøm, khoâng ai bì ñöôïc. Theá nhöng ta khoâng suy nghó saâu xa, coù maáy laàn naøng duøng thuoác loaïi chaäm phaùt taùc haï ñoäc ngöôøi ta, keû truùng ñoäc ñeán ta caàu xin chöõa beänh, ta laïi hoà ñoà chöõa khoûi. Luùc ñoù ta laáy laøm ñaéc chí laém, coù bieát ñaâu raèng nhö theá laø moät haønh vi baát trung baát nghóa ñoái vôùi aùi theâ, thöïc laø boäi baïc, coù theå goïi laø thuoäc loaïi “loøng lang daï thuù” cuõng khoâng coù gì quaù ñaùng. Keû bò thöông döôùi tay cuûa Ñoäc Tieân, Y Tieân laïi ñem chöõa khoûi, khoâng khoûi laøm phaïm caùi baûn yù cuûa ngöôøi vôï yeâu quí, cuõng chaúng phaûi Y Tieân taøi ngheä cao hôn Ñoäc Tieân hay sao? Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî hai ngöôøi nghe roài thaàm laéc ñaàu, trong loøng khoâng khoûi baát maõn. Laïi nghe Hoà Thanh Ngöu noùi tieáp: - Naøng ñoái vôùi ta tröôùc nay oân nhu hoøa thuaän, nghóa naëng tình saâu, trong taát caû ñaøn baø ôû theá gian naøy, khoâng theå naøo kieám ra moät ngöôøi thöù hai nhö theá. Theá nhöng caùi thaùi ñoä sính cöôøng hieáu thaéng ñoái vôùi aùi theâ, laïi heát laàn naøy qua laàn khaùc. Noäi nhaân2 chæ coù laø ngöôøi baèng ñaát, môùi coù theå trô trô ra ñöôïc. Veà sau ta bieát mình quaù sai laàm môùi laäp troïng theä, phaøm ngöôøi naøo naøng ra tay haï ñoäc, ta quyeát khoâng bao giôø ra tay chöõa beänh. Ngaøy naøy thaùng khaùc, caùi teân Kieán Töû Baát Cöùu môùi truyeàn ra ngoaøi. Chuyeát kinh thaáy ta bieát loãi, xem ra coù cô söûa ñoåi tính tình, neân môùi laøm hoøa vôùi ta. Theá nhöng chæ ñöôïc vaøi naêm, ta laïi gaëp moät beänh aùn truùng ñoäc cöïc kyø coå quaùi. Ta vöøa thaáy bieát ngay tröø chuyeát kinh ra, khoâng ai coù theå haï ñoäc nhö theá cho neân quyeát taâm khoâng chöõa. Theá nhöng ngöôøi ñoù beänh tình thaät laø laï luøng, ta nhòn ñöôïc vaøi ngaøy, sau cuøng maát heát söùc töï cheá, ra tay trò cho y laønh. 2 ngöôøi giöõ vieäc trong nhaø, thôøi xöa ñeå chæ ngöôøi vôï http://hello.to/kimdung 483
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chuyeát kinh khoâng heà caõi ta nöûa lôøi, chæ noùi: “Ñöôïc roài, Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu quaû nhieân y ñaïo thoâng thaàn, theá nhöng Ñoäc Tieân Vöông Naïn Coâ naøy nhaát ñònh khoâng phuïc, hai ngöôøi tæ thí laàn nöõa, ñeå xem Y Tieân chöõa beänh gioûi, hay Ñoäc Tieân ñoäc thuaät gheâ gôùm hôn?” Ta heát lôøi xin loãi, nhöng naøng nhaát ñònh khoâng chòu ñaáu dòu. Thì ra kyø naøy naøng haï ñoäc, khoâng phaûi vì coù thuø oaùn vôùi ai, chæ vì môùi nghieân cöùu tìm ra moät loaïi kyø dieäu, khoâng thuoác naøo chöõa noåi. Naøng môùi ñem thuoác ñoù thí nghieäm vaøo moät ngöôøi, ñaâu ngôø ta nhaát thôøi laøm phaùch, khoâng bieát ñaàu ñuoâi gì caû, chöõa khoûi cho ngöôøi kia. Ta ñoái vôùi aùi theâ khoâng moät chuùt nöông tình, coøn goïi laø ngöôøi sao ñöôïc? Trong maáy naêm sau ñoù, naøng caøng coá coâng nghieân cöùu ñoäc thuaät, kieám ngöôøi haï ñoäc cho ta chöõa. Hai ngöôøi khoâng ngöøng tæ thí taøi naêng. Moät phaàn cuõng vì naøng ñoäc thuaät thaàn dieäu, coøn y thuaät cuûa ta cuõng coù luùc cuøng, moät phaàn ta khoâng muoán ñeå naøng böïc töùc, cho neân coù maáy ngöôøi chöõa khoâng khoûi, ñaønh chòu boù tay. Theá nhöng chuyeát kinh laïi caøng phaãn noä, baûo raèng ta coi naøng chaúng ra gì, coá yù nhöôøng nhòn, khoâng cuøng naøng toaøn löïc tæ thí, ñuøng ñuøng ñi khoûi Hoà Ñieäp Coác ta khuyeân nhuû caùch naøo cuõng khoâng quay trôû laïi. Sau ñoù ta tuy khoâng daùm khinh thò voïng ñoäng, nhöng trò beänh laø caùi yù thích trôøi sinh, ñam meâ ñoù khoâng caùch naøo boû ñöôïc, moãi khi gaëp kyø beänh quaùi ñoäc, laø phaûi ra tay chöõa. Coù bieát ñaâu laø nhöõng ngöôøi ta chöõa khoûi kia, coù ngöôøi do chính chuyeát kinh phuïc ñoäc, nhöng vì naøng ra tay heát söùc xaûo dieäu khoâng ñeå loä hình tích neân ta tra xeùt khoâng ra, laïi hoà ñoà chöõa cho baèng heát. Laøm nhö theá, khoâng khoûi toån thöông tình vôï choàng. Oâi, ta Hoà Thanh Ngöu neân ñoåi teân thaønh Hoà Xuaån Ngöu môùi phaûi. Ngöôøi nhö Naïn Coâ maø phaûi chòu haï mình laáy ta, khoâng bieát ta ñaõ tu bao nhieâu kieáp maø coù phuùc döôøng aáy, ta laïi khoâng lo haàu haï naøng, thöông yeâu naøng, cöù ñeå cho naøng phaûi giaän laãy, ñeán noãi naøng phaûi boû nhaø ra ñi, lang thang nôi chaân trôøi goùc bieån, chòu bieát bao khoå sôû phong söông. Huoáng chi treân choán giang hoà, nhaân taâm hieåm traù, boïn ñoäc aùc thaät laø ñoâng, naøng yeáu ñuoái moät mình, laøm sao ta yeân taâm cho ñöôïc? Y noùi tôùi ñaây, loøng saùm hoái thaønh khaån hieän ra treân neùt maët. Kyû Hieåu Phuø lieác maét nhìn Vöông Naïn Coâ naèm treân giöôøng, nghó thaàm: “Vò Hoà phu nhaân naøy teân laø Ñoäc Tieân, treân ñôøi naøy coøn ai daùm haï ñoäc baø ta nöõa? Baø ta khoâng haïi ngöôøi, cuõng ñaõ laø may laém roài, ai cuõng phaûi taï trôøi taï ñaát, chöù ai daùm ñeán haïi baø ta? Hoà tieân sinh sôï vôï nhö sôï coïp, khieán cho ai cuõng phaûi nöïc cöôøi”. Hoà Thanh Ngöu noùi: http://hello.to/kimdung 484
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Vì theá ta laäp troïng theä, neáu khoâng phaûi ngöôøi trong Minh giaùo thì ta khoâng trò ñeå khoûi voâ yù laøm hoûng kieät taùc cuûa Naïn Coâ. Neân bieát vôï choàng ta laø ngöôøi cuûa Minh giaùo, huynh ñeä tæ muoäi trong baûn giaùo, Naï n Coâ khoâng ñôøi naøo haï ñoäc caû. Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî hai ngöôøi nhìn nhau, nghó thaàm: “Thì ra neáu khoâng phaûi ngöôøi trong Minh giaùo oâng ta khoâng chöõa chính laø vì theá”. Hoà Thanh Ngöu laïi noùi tieáp: - Baûy naêm tröôùc, coù moät ñoâi vôï choàng giaø truùng kòch ñoäc, ñeán Hoà Ñieäp Coác nhôø chöõa, hoï laø Kim Hoa baø baø vaø Ngaân Dieäp tieân sinh, chuû nhaân Linh Xaø ñaûo ngoaøi Ñoâng Haûi. Hai vôï choàng ñoù ñeán Hoà Ñieäp Coác leã soá thaät laø chu ñaùo, nhöng Kim Hoa baø baø khoâng bieát voâ tình hay coá yù ñeå loä moät chuùt voõ coâng, ta nhìn thaáy, khoâng khoûi sôï run. Ta tuy khoâng daùm thaúng thaén cöï tuyeät khoâng chöõa, nhöng hai ngöôøi cuõng bieát, ta ñaõ quay ñaàu khoâng coøn ñi theo con ñöôøng meâ ñaém cuõ, hoái caûi toäi loãi roài, ñaâu coù daùm taùi phaïm. Thaønh ra sau khi baét maïch cho hai ngöôøi ñoù xong, chæ noùi: “Cöù theo maïch lyù cuûa hai vò, laõo ñaûo chuû vaø laõo phu nhaân tuy tuoåi ñaõ cao, maïch vaãn khoâng khaùc gì ngöôøi coøn treû caû, chaéc laø vì noäi löïc traùc tuyeät maø ra. Ngöôøi giaø maø maïch nhö coøn treû, vaõn sinh ñaây laø laàn ñaàu môùi thaáy qua”. Kim Hoa baø baø noùi: “Tieân sinh cao minh laém”. Ta noùi: “Hai vò truùng ñoäc khoâng gioáng nhau. Laõo ñaûo chuû khoâng thuoác gì chöõa ñöôïc, nhöng cuõng coøn soáng theâm vaøi naêm; coøn laõo phu nhaân truùng ñoäc khoâng nhieàu, coù theå duøng noäi löïc baûn thaân töï hoùa giaûi”. Ta hoûi ñeán ngöôøi ñaõ haï ñoäc thì bieát laø moät ngöôøi Moâng Coå thuû haï cuûa moät ñaàu ñaø caâm ñieác ngöôøi Taây Vöïc, khoâng can heä gì ñeán chuyeát kinh, nhöng ta ñaõ noùi tröôùc tröø ñeä töû trong Minh giaùo ra, ta khoâng trò cho ngöôøi ngoaøi, neân khoâng theå vì hai vôï choàng ñoù maø phaù leä. Kim Hoa baø baø höùa seõ baùo ñaùp thaät troïng haäu, chæ xin cöùu maïng cho laõo ñaûo chuû thoâi. Theá nhöng ta nghó tình vôï choàng, neân ñaønh tuï thuû khoâng chöõa. Hai oâng baø ñoù cuõng khoâng duøng voõ löïc böùc baùch, chæ laëng leõ boû ñi. Kim Hoa baø baø luùc ra khoûi coù noùi moät caâu: “Ha ha, Minh giaùo, Minh giaùo, thì ra cuõng chæ laïi Minh giaùo”. Ta bieát raèng vì khoâng chòu chöõa beänh, giaûi ñoäc cho ngöôøi ñaõ keát bieát bao nhieâu laø aân oaùn, taïo ra bao nhieâu keû thuø. Theá nhöng tình vôï choàng saâu naëng, khoâng theå vì ngöôøi ngoaøi maø laøm thöông toån caùi tình khaùng leä3, hai ngöôøi nghó coù phaûi khoâng? Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî laëng yeân khoâng noùi, trong buïng hai ngöôøi thaáy chuû tröông Kieán Töû Baát Cöùu khoâng coù gì laø phaûi laém. Hoà Thanh Ngöu laïi noùi tieáp: - Gaàn ñ y chuyeát kinh ôû beân ngoaøi nghe tin, Ngaân Dieäp tieân sinh bò chaát ñoäc phaùt aâ taùc ñaõ cheát, Kim Hoa baø baø ñi tìm ta ñeå röûa haän. Chuyeän ñoù khoâng phaûi chuyeän thöôøng, vôï choàng tình naëng neân naøng voäi quay veà cuøng ta tính toaùn chuyeän choáng traû. 3 tình vôï choàng (noùi moät caùch vaên veû) http://hello.to/kimdung 485
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Naøng thaáy trong nhaø coù theâm moät ngöôøi laï neân ñeâm ñoù tröôùc heát boû thuoác meâ cho Voâ Kî. Tröông Voâ Kî baáy giôø môùi vôõ leõ: “Hoâm ñoù ta nguû tôùi quaù tröa hoâm sau môùi daäy, thì ra truùng phaûi meâ döôïc cuûa Hoà phu nhaân, vaäy maø mình töôûng laø sinh beänh. Vò Ñoäc Tieân naøy haï thuû khoâng ai hay bieát, quaû thöïc lôïi haïi voâ cuøng”. Hoà Thanh Ngöu noùi tieáp: - Ta thaáy chuyeát kinh ñoät nhieân trôû veà, trong loøng vui möøng laém. Naøng baûo ta giaû vôø bò beänh ñaä u muøa khoâng gaëp ngöôøi ngoaøi, hai ngöôøi chæ ôû trong phoøng, cuøng suy nghó phöông caùch ñoái phoù vôùi Kim Hoa baø baø. Vò tieàn boái naøy baûn laõnh quaù cao, coù muoán chaïy cuõng khoâng theå naøo chaïy ñöôïc. Maáy ngaøy sau, Tieát Coâng Vieãn, Giaûn Tieäp vaø Kyû coâ nöông taát caû möôøi laêm ngöôøi luïc tuïc keùo ñeán. Ta vöøa nghe tình hình bò thöông cuûa moãi ngöôøi bieát laø Kim Hoa baø baø coù yù muoán thöû ta cho bieát, xem ta coù thöïc söï giöõ lôøi, ngoaïi tröø ñeä töû Minh giaùo, seõ khoâng chöõa cho baát cöù ai ngoaïi giaùo chaêng. Möôøi laêm ngöôøi laø möôøi laêm kyø thöông quaùi beänh, hoï Hoà naøy laïi say meâ ngheà thuoác nhö tính maïng, chæ caàn thaáy moät trong nhöõng quaùi thöông naøy, ñaõ khoâng theå naøo nhòn noåi maø khoâng ra tay chöõa thöû xem sao, huoáng chi laø caû möôøi laêm ngöôøi? Theá nhöng ta ñaõ roõ taâm yù cuûa Kim Hoa baø baø, chæ caàn ta chöõa khoûi cho moät ngöôøi, baø ta seõ baùo cöøu treân ngöôøi ta nhöõng hình phaït taøn aùc gaáp traêm laàn nhö theá, thaønh thöû duø ngöùa chaân ngöùa tay muoán chöõa nhöng ñaønh phaûi laøm lô. Cho ñeán khi Voâ Kî ñeán hoûi caùch chöõa trò, ta môùi noùi ra. Nhöng ta cuõng noùi roõ raèng Voâ Kî laø ñeä töû cuûa phaùi Voõ Ñöông, cuøng Hoà Thanh Ngöu naøy khoâng can heä gì caû. Naïn Coâ thaáy Voâ Kî theo ñuùng caùch ta chæ ñieåm, chöõa beänh thaáy linh nghieäm, trong loøng laïi phaùt caùu, toái toái laïi leùn boû thuoác ñoäc vaøo thuoác men, thöïc phaåm, tieáp tuïc vieäc ñua taøi cuøng vôùi ta. Hôn nöõa, naøng cuõng coù loøng muoán baûo veä cho ta, vì neáu Voâ Kî chöõa khoûi möôøi laêm ngöôøi naøy, Kim Hoa baø baø seõ theå naøo cuõng ñoå toäi leân ñaàu Hoà Thanh Ngöu naøy. Möôøi laêm ngöôøi ai ai cuõng laø voõ laâm haûo thuû, neáu naøng ñeán beân haï ñoäc leõ naøo hoï chaúng phaùt giaùc? Thì ra naøng ñaùnh thuoác meâ caû boïn tröôùc, sau ñoù môùi tuøy töøng tröôøng hôïp maø thí duïng caùc loaïi ñoäc döôïc khaùc nhau. Thuû ñoaïn cao minh ñoù tröôùc ñaây chöa ai baèng maø caû sau naøy e cuõng chaúng ai theo kòp. Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî hai ngöôøi nhìn nhau, baáy giôø môùi hieåu taïi sao Tröông Voâ Kî ñi ñeán caùi choøi cuûa Kyû Hieåu Phuø phaûi lay naøng maáy laàn môùi tænh daäy. Hoà Thanh Ngöu noùi tieáp: - Trong maáy ngaøy lieàn, beänh cuûa Kyû coâ nöông thuyeân giaûm thaät nhanh, xem ra thuoác ñoäc Naïn Coâ söû duïng khoâng hieäu nghieäm. Naøng ñeå yù tra xeùt, môùi hay laø Voâ Kî phaùt giaùc ra ñöôïc bí maät neân ñònh haï ñoäc luoân caû Voâ Kî nöõa. Oâi, ngöôøi ñôøi noùi nuùi http://hello.to/kimdung 486
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính soâng deã ñoåi, baûn tính khoù thay. Ta Hoà Thanh Ngöu ñoái vôùi aùi theâ quaû thöïc heát loøng heát daï voán dó nhaát quyeát thoõng tay khoâng nhuùng vaøo nhöng ñeâm hoâm qua Voâ Kî laïi khuyeân ta xuaát du ñeå traùnh ñaïi hoïa, loøng ta boãng caûm ñoäng neân môùi ra moät caùi toa thuoác, noùi goàm caùc vò Ñöông Qui, Sinh Ñòa, Vieãn Chí, Phoøng Phong, Ñoäc Hoaït, vì luùc ñoù Naïn Coâ ñang ôû beân caïnh, khoâng tieän noùi roõ ra. Theá nhöng Naïn Coâ thoâng minh tuyeät ñính, laïi bieát döôïc tính, nghe caùi toa thuoác ñoù khoâng bình thöôøng, chæ suy nghó laø bieát ngay möu tính cuûa ta. Naøng beøn troùi ta laïi, töï mình laáy ra maáy loaïi thuoác kòch ñoäc uoáng, noùi: - Sö ca, hai ñöùa mình ngöôøi vôï choàng hôn hai chuïc naêm qua, bieån caïn nuùi moøn tình khoâng thay ñoåi. Theá nhöng sö ca vaãn coi ñoäc thuaät cuûa tieåu muoäi khoâng ra gì, duø em duøng loaïi gì, anh cuõng cöùu ñöôïc caû. Laàn naøy chính em uoáng maáy loaïi kòch ñoäc, neáu anh cöùu soáng ñöôïc em, thì em môùi thöïc laø phuïc anh. Ta sôï haõi heát caû hoàn vía, luoân moàm chòu thua, heát lôøi naên næ, naøng beøn nheùt vaøo moàm ta moät quaû hoà ñaøo khieán ta khoâng noùi ñöôïc nöõa. Chuyeän veà sau theá naøo, caùc ngöôøi ñaõ bieát roài. Noùi xong oâng ta lieân tieáp laéc ñaàu. Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî cuøng ngôõ ngaøng, khoâng khoûi vöøa töùc cöôøi vöøa böïc mình, hai vôï choàng naøy thaät laø coå quaùi, treân ñôøi ít ai nhö theá. Hoà Thanh Ngöu ñoái vôùi vôï yeâu quaù hoùa sôï, cuõng chaúng heà gì, Vöông Naïn Coâ nhaát ñònh phaûi hôn choàng cho baèng ñöôïc, ñeán möùc khoâng sôï caû haï ñoäc chính mình. Hoà Thanh Ngöu laïi noùi: - Caùc ngöôøi nghó maø xem, ta coøn caùch naøo baây giôø ñaây? Kyø naøy neáu nhö ta trò cho naøng khoûi ñöôïc, nhö theá coù khaùc gì chöùng minh baûn laõnh cuûa ta hôn naøng, ñôøi naøng roài seõ uaát öùc khoâng vui. Coøn neáu khoâng trò ñöôïc, aét naøng seõ nhaát meänh taây qui roài. Oâi, chæ mong Kim Hoa baø baø sôùm ñeán ñaây, ñaùnh ta moät gaäy cheát ñi cho roài, ñeå Naïn Coâ khoûi phaûi phieàn naõo. Huoáng chi maáy naêm nay baûn laõnh haï ñoäc cuûa naøng ñaïi tieán, ta ñeán baây giôø cuõng khoâng bieát naøng ñaõ duøng nhöõng loaïi ñoäc döôïc gì, laøm sao giaûi cöùu, khoâng bieát phaûi baét ñaàu töø ñaâu. Tröông Voâ Kî noùi: - Tieân sinh y thuaät thoâng thaàn, khoâng leõ sö maãu4 duøng nhöõng loaïi ñoäc döôïc gì cuõng chaån ñoaùn khoâng ra ö? Hoà Thanh Ngöu noùi: - Sö maãu ngöôi maáy naêm nay söû ñoäc xuaát thaàn nhaäp hoùa, laàn naøy ta khoâng caùch gì coù theå chöõa khoûi cho naøng ñöôïc caû. Ta ñoaùn raèng coù leõ naøng uoáng nhöõng loaïi nhö 4 tieáng Trung Hoa, tieân sinh vöøa ñeå goïi moät ngöôøi hoïc thöùc ñaùng kính, vöøa ñeå goïi oâng thaày daïy chöõ mình. Voâ Kî hieän nay coi nhö laø hoïc troø cuûa Hoà Thanh Ngöu neân goïi Vöông Naïn Coâ laø sö maãu. http://hello.to/kimdung 487
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính tam truøng tam thaûo, nhöng saùu loaïi chaát ñoäc ñoù phoái hôïp theá naøo, ta vaãn khoâng hieåu ñöôïc. Moät maët noùi, moät maët oâng ta giô ngoùn tay troû baøn tay phaûi ra vieát moät caùi toa thuoác treân baøn, roài xua tay noùi: - Thoâi hai ngöôøi ra ñi, neáu nhö Naïn Coâ cheát ñi, ta cuõng khoâng soáng moät mình cho ñaønh. Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî cuøng ñaùp: - Vaäy xin tieân sinh baûo troïng vaø coá gaéng khuyeân sö maãu. Hoà Thanh Ngöu hoûi: - Khuyeân baø aáy caùi gì baây giôø? Moïi chuyeän ñeàu do ta caû, thaät ñaùng cheát. Noùi ñeán ñaây thanh aâm trôû neân ngheïn ngaøo. Kyû Hieåu Phuø vaø Tröông Voâ Kî lieàn ra ngoaøi. Hoà Thanh Ngöu xoay tay laïi ñieåm caùc huyeät ñaïo ôû löng vaø ôû ngang hoâng baø vôï, noùi: - Sö muoäi, choàng em khoâng ñuû taøi, khoâng theå naøo trò ñöôïc chaát ñoäc tam truøng tam thaûo, chæ coøn caùch theo nhau ñi xuoáng ñòa phuû, thaønh vôï choàng nôi suoái vaøng. Noùi xong oâng moùc trong boïc cuûa Vöông Naïn Coâ, laáy ra maáy boïc thuoác boät, quaû nhieân khoâng ngoaøi döï tính, laø ba loaïi ñoäc truøng vaø ba loaïi ñoäc thaûo phôi khoâ taùn ra cheá thaønh. Vöông Naïn Coâ khoâng theå cöû ñoäng, nhöng mieäng vaãn coøn noùi ñöôïc, keâu leân: - Sö ca, chaøng khoâng theå uoáng thuoác ñoäc ñöôïc ñaâu. Hoà Thanh Ngöu khoâng theøm ñeå yù tôùi, ñoå luoân goùi thuoác nguõ saéc loùng laùnh ñoù vaøo moàm, duøng nöôùc boït uoáng luoân xuoáng ruoät. Vöông Naïn Coâ haõi huøng thaát saéc, laép baép: - Sao anh uoáng nhieàu theá? Baáy nhieâu thuoác ñoäc, ñeán ba ngöôøi cuõng cheát. Hoà Thanh Ngöu cöôøi buoàn, ngoài xuoáng caùi gheá treân ñaàu giöôøng Vöông Naïn Coâ, chæ trong giaây laùt ñaõ thaáy trong buïng nhö coù traêm ngaøn con dao ñaâm cheùm. Y bieát laø Ñoaïn Tröôøng Thaûo phaùt taùc ñaàu tieân, qua moät laùt nöõa, naêm loaïi ñoäc tính cuûa naêm ñoäc vaät keá tieáp coù hieäu löïc theo. Vöông Naïn Coâ cuoáng quít: - Sö ca, saùu loaïi ñoäc vaät cuûa em coù caùch giaûi ñoù. Hoà Thanh Ngöu ñau ñeán toaøn thaân run raåy, hai haøm raêng ñaùnh vaøo nhau laùch caùch, laéc ñaàu: - Ta … ta khoâng tin … ta … ta chæ muoán cheát thoâi. Vöông Naïn Coâ keâu leân: - Mau mau uoáng Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan vaø Ngoïc Long Toâ Hôïp Taùn, sau ñoù chaâm cöùu ñeå laáy chaát ñoäc ra. Hoà Thanh Ngöu noùi: http://hello.to/kimdung 488
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Laøm theá coù ích gì ñaâu? Vöông Naïn Coâ voäi noùi: - Em uoáng thuoác ñoäc phaân löôïng raát ít, anh uoáng nhieàu quaù, mau mau cöùu chöõa keûo khoâng kòp maát. Hoà Thanh Ngöu noùi: - Anh toaøn taâm toaøn yù yeâu thöông em, nhöng em laïi cöù muoán cuøng anh tranh cöôøng ñaáu thaéng, anh thaáy soáng treân ñôøi naøy cuõng chaúng coù yù vò gì, thaø cheát söôùng hôn, keûo laïi … oái chao oâi … chao oâi … Maáy tieáng reân ræ ñoù khoâng phaûi giaû nöõa maø luùc naøy noïc ñoäc cuûa raén hoå vaø nheän ñaõ taán coâng vaøo tim phoåi, Hoà Thanh Ngöu thaàn trí töø töø hoân meâ, sau cuøng baát tænh nhaân söï. Vöông Naïn Coâ lôùn tieáng khoùc loùc: - Sö ca, sö ca, cuõng ñeàu taïi em caû, anh ñöøng cheát … em seõ khoâng bao giôø coøn tæ thí vôùi anh nöõa. Hai vôï choàng maáy chuïc naêm nay luùc naøo cuõng tranh giaønh hôn thua, nhöng thöïc ra tình saâu nghóa naëng. Vöông Naïn Coâ chính mình khoâng sôï cheát, luùc tröôïng phu uoáng thuoác ñoäc töï töû, thì laïi kinh hoaûng ñau thöông, nhöng huyeät ñaïo bò ñieåm, khoâng coù caùch naøo ra tay cöùu ñöôïc. Tröông Voâ Kî nghe tieáng Vöông Naïn Coâ keâu khoùc, chaïy vaøo trong phoøng, hoûi doàn: - Sö maãu, laøm caùch naøo cöùu sö phuï baây giôø ñaây? Vöông Naïn Coâ thaáy y chaïy vaøo, thaät ñuùng laø gaëp ñöôïc cöùu tinh, voäi noùi: - Mau mau cho oâng aáy uoáng Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan vaø Ngoïc Long Toâ Hôïp Taùn, duøng kim chaâm caùc huyeät Duõng Tuyeàn, Cöu Vó … Ngay luùc ñoù, töø ngoaøi coång ñoät nhieân truyeàn vaøo maáy tieáng ho, trong ñeâm toái nghe roõ moàn moät. Kyû Hieåu Phuø chaïy vuït vaøo phoøng, maët traéng beänh, noùi laép baép: - Kim Hoa baø baø … Kim Hoa … Hai chöõ baø baø chöa noùi döùt, caùnh cöûa khoâng coù gioù maø töï ñoäng môû ra, moät baø giaø ï löng coøng daét moät coâ gaùi tuoåi chöøng möôøi hai möôøi ba, ñaõ ôû trong nhaø töø luùc naøo, chính laø Kim Hoa baø baø. Kim Hoa baø baø thaáy Hoà Thanh Ngöu hai tay oâm buïng, maët ñem saïm, hôi thôû yeáu ôùt, saép cheát ñeán nôi, khoâng khoûi kinh ngaïc, hoûi: - Y laøm sao theá? Ngöôøi ngoaøi chöa kòp traû lôøi, Hoà Thanh Ngöu boãng duoãi chaân moät caùi, cheát roài. Vöông Naïn Coâ khoùc oøa leân: - Sao anh phaûi töï laøm khoå mình ñeán theá, uoáng thuoác ñoäc cheát maát roài. http://hello.to/kimdung 489
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Laàn naøy Kim Hoa baø baø töø ñaûo Linh Xaø trôû laïi Trung Nguyeân, ngoaøi vieäc ñi tìm keû thuø ñaõ laøm choàng baø ta cheát, cuõng coøn ñi kieám Hoà Thanh Ngöu ñeå traû oaùn, naøo ngôø baø ta vöøa ñeán nôi, chính luùc Hoà Thanh Ngöu ñaõ uoáng thuoác ñoäc. Baø ta cuõng laø moät ñaïi haønh gia veà thuoác ñoäc neân vöøa nhìn saéc maët Hoà Thanh Ngöu vaø Vöông Naïn Coâ ñaõ bieát ngay hoï truùng ñoäc raát naëng, khoâng coù thuoác gì chöõa ñöôïc. Baø ta laïi töôûng Hoà Thanh Ngöu vì sôï mình neân phuïc ñoäc töï taän, caùi moái ñaïi cöøu coi nhö ñaõ traû xong, thôû daøi moät tieáng, noùi: - Taùc nghieät, taùc nghieät. Daét tay coâ beù ñi ra khoûi phoøng. Baø ta vöøa ra khoûi caên nhaø tranh, tieáng ho khuùc khaéc ñaõ töø hôn moät chuïc tröôïng voïng laïi, thaân phaùp nhanh ñeán theá, khoâng ai coù theå ngôø noåi. Tröông Voâ Kî giô tay sôø vaøo taâm khaåu Hoà Thanh Ngöu, thaáy tim vaãn coøn thoi thoùp ñaäp, voäi vaøng laáy Ngöu Hoaøng Huyeát Kieät Ñan vaø Ngoïc Long Toâ Hôïp Taùn cho oâng ta uoáng, laïi duøng kim chaâm caùc huyeät Duõng Tuyeàn, Cöu Vó … ñeå laáy chaát ñoäc ra, sau ñoù cuõng duøng phöông phaùp ñoù trò cho Vöông Naïn Coâ. Khoaûng hôn nöûa giôø sau, Hoà Thanh Ngöu töø töø tænh laïi. Vöông Naïn C möøng quaùoâ nöôùc maét roøng roøng, luoân moàm keâu leân: - Tieåu huynh ñeä, toaøn do caäu cöùu maïng chuùng toâi. Noùi xong lieàn vieát moät caùi toa thuoác, sai tieåu ñoàng ñem saéc ñeå tröø ñoäc trong cô theå hai ngöôøi. Phöông phaùp giaûi ñoäc cuûa Vöông Naïn Coâ thöïc ra khoâng laáy gì laøm cao minh cho laém, theo ñuùng phöông phaùp cuûa baø ta khoâng theå naøo loaïi ñöôïc heát chaát ñoäc trong ngöôøi ra. Tröông Voâ Kî theo phöông thuoác maø Hoà Thanh Ngöu tröôùc ñaây ñaõ vieát treân baøn, thay ñoåi caùc vò thuoác, Vöông Naïn Coâ tuyeït nhieân khoâng bieát. Voâ Kî â noùi: - Muï Kim Hoa baø baø nghó raèng Hoà tieân sinh uoáng thuoác ñoäc cheát roài, cuõng ñôõ ñöôïc moät moái lo taâm phuùc. Y thaáy Kim Hoa baø baø thoaét caùi ñaõ ñeán, thoaét caùi laïi ñi, h nhö quæ mò, luùc naøy ình nghó laïi khoâng khoûi laïnh ngöôøi. Vöông Naïn Coâ noùi: - Nghe ngöôøi ta noùi, Kim Hoa baø baø haønh söï heát söùc kyõ caøng, hoâm nay tuy baø ta ñi roài, nhöng mai sau theå naøo cuõng quay laïi tra xeùt. Vôï choàng ta phaûi ñi troán ngay. Tieåu huynh ñeä, xin caäu laøm giuøm hai caùi moä phaàn, treân bia ñeà roõ teân tuoåi vôï choàng chuùng toâi. Tröông Voâ Kî vaâng lôøi. Hoà Thanh Ngöu vaø Vöông Naïn Coâ uoáng thuoác giaûi ñoäc roài, laäp töùc thu thaäp haønh trang. Hai teân döôïc ñoàng moãi ñöùa ñöôïc möôøi laïng baïc, baûo töï tìm ñöôøng veà nhaø. Hai vôï choàng ngoài moät chieác xe, nhaân trôøi toái ñi ngay. http://hello.to/kimdung 490
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî tieãn ñöa ra tôùi cöûa thung luõng, moät giaø moät treû hôn hai naêm qua sôùm toái coù nhau, nay phaûi chia tay, ñeàu caûm thaáy quyeán luyeán khoâng muoán rôøi. Hoà Thanh Ngöu laáy ra moät boä y thö vieát tay, noùi: - Voâ Kî, taát caû sôû hoïc moät ñôøi cuûa ta, ñeàu vieát heát trong boä saùch naøy, tröôùc ñaây ta vaãn giöõ bí maät, khoâng cho ai xem, nay cho ngöôi ñoù. Aâm ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng trong ngöôøi ngöôi thaät laø khoù tröø, ta thöïc khoâng bieát phaûi laøm sao, chæ mong ngöôi tham cöùu boä y thö naøy, tìm ra ñöôïc phöông phaùp khu tröø haøn ñoäc, sau naøy mình aét seõ coøn dòp gaëp laïi nhau. Tröông Voâ Kî taï ôn nhaän laáy. Vöông Naïn Coâ noùi: - Caäu cöùu maïng vôï choàng toâi, laïi laøm cho chuùng toâi hoøa hôïp trôû laïi, toâi mong mang heát coâng phu moät ñôøi truyeàn cho caäu. Theá nhöng caû ñôøi toâi chæ nghieân cöùu vieäc haï ñoäc thöông nhaân, caäu coù hoïc cuõng khoâng duøng ñöôïc. Chæ mong caäu sôùm bình phuïc, sau naøy toâi seõ tìm dòp baùo ñaùp. Tröông Voâ Kî nhìn theo ñeán khi chieác xe khoâng coøn hình boùng nöõa môùi quay trôû laïi caên nhaø tranh. Saùng sôùm hoâm sau y ñaép hai caùi moä beân caïnh nhaø, laïi ñi ra khoûi thung luõng kieám thôï ñuïc hai taám bia ñaù, moät taám ñeà “Ñieäp Coác Y Tieân Hoà tieân sinh Thanh Ngöu chi moä”, moät taám ñeà “Hoà phu nhaân Vöông thò chi moä”. Boïn Giaûn Tieäp thaáy vôï choàng Hoà Thanh Ngöu cuøng cheát caû, môùi hay vieäc y bò beänh naëng khoâng phaûi ñeå ñaùnh löøa ngöôøi, ñeàu raát thöông tieác. Vöông Naïn Coâ ñi roài, khoâng coøn ai aùm trung haï ñoäc, Tröông Voâ Kî trò beänh cho moïi ngöôøi moãi ngaøy moät ñôõ, chæ möôi hoâm tröôùc sau caûm taï ra ñi. Meï con Kyû Hieåu Phuø khoâng bieát ñi ñaâu, neân ôû laïi theâm ít ngaøy nöõa. Trong maáy ngaøy ñoù, Tröông Voâ Kî chaêm chuù ñoïc boä y thö Hoà Thanh Ngöu saùng taùc, thaáy quaû nhieân beân trong baùc ñaïi tinh thaâm, tinh vi aùo dieäu, khoâng hoå caùi teân Y Tieân. Y chæ ñoïc taùm chín ngaøy, y thuaät ñaõ ñaïi tieán, theá nhöng laøm sao ñeå khu tröø aâm ñoäc trong cô theå, y vaãn chöa tìm ra ñaàu moái. Y laät qua laät laïi ñoïc kyõ maáy laàn, sau cuøng khoâng coøn hi voïng gì, nghó thaàm: “Hoà tieân sinh neáu bieát caùch trò thöông cho ta, thì aét ñaõ laøm roài? Coøn neáu oâng ta khoâng bieát, thì dó nhieân trong saùch laøm sao coù cheùp ñöôïc”. Nghó ñeán nhö theá, bao nhieâu hi voïng ñeàu tieâu tan. Y gaäp saùch laïi, ñi ra ngoaøi nhìn hai caùi moä giaû, nghó thaàm: “Khoâng ñeán moät naêm nöõa, ta cuõng seõ nguû moät giaác nghìn thu döôùi loøng ñaát roài. Bia treân moä ta khoâng bieát seõ vieát nhöõng gì?”. Y coøn ñang suy nghó xuaát thaàn, boãng nghe töø sau löng coù maáy tieáng ho, Tröông Voâ Kî giaät mình quay laïi, thaáy Kim Hoa baø baø vòn vai coâ beù maët maøy xinh ñeïp, ñang laåy baåy ñöùng caùch y chöøng vaøi tröôïng. Kim Hoa baø baø hoûi: http://hello.to/kimdung 491
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Naøy beù con, ngöôi laø gì cuûa Hoà Thanh Ngöu? Sao laïi ñöùng nôi ñaây raàu ró? Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi bò truùng aâm ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng … Kim Hoa baø baø ñi laïi, giô tay naém coå tay y xem maïch, laï luøng hoûi: - Huyeàn Minh thaàn chöôûng? Treân ñôøi naøy quaû coù moân coâng phu ñoù hay sao? Ai ñaùnh ngöôi theá? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ngöôøi ñoù aên maëc nhö quan quaân Moâng Coå, nhöng khoâng bieát thöïc söï laø ai. Toâi ñeán Hoà tieân sinh ñeå chöõa beänh, nhöng oâng aáy noùi toâi khoâng phaûi laø ngöôøi trong Minh giaùo, neân khoâng chòu chöõa. Baây giôø oâng aáy uoáng thuoác ñoäc cheát roài, beänh cuûa toâi seõ khoâng theå naøo khoûi ñöôïc nöõa, nghó ñeán chuyeän ñoù thaáy ñau loøng. Kim Hoa baø baø thaáy Voâ Kî anh tuaán, nho nhaõ deã laøm cho ngöôøi ta caûm meán, nay bò caên beänh baát trò, neân than thôû: - Tieác quaù, tieác quaù. Tröông Voâ Kî trong ñaàu boãng döng noåi leân ba caâu noùi: “Sinh töû tu ñoaûn, khôûi naêng cöôõng caàu? Dö oá hoà tri duyeät sinh chi phi caûm gia? Dö oá hoà tri oá töû chi phi nhöôïc taùng nhi baát tri qui giaû gia? Dö oá tri phuø töû giaû baát hoái kyø thuûy chi sinh hoà” Ba caâu ñoù töø saùch cuûa Trang Töû. Tröông Tam Phong suøng tín Ñaïo giaùo, baûy ngöôøi ñeä töû cuûa oâng tuy khoâng phaûi laø ñaïo só, nhöng cuoán baûo ñieån cuûa hoï laø Nam Hoa Kinh cuûa Trang Töû, ai ai cuõng ñeàu thuoäc loøng. Tröông Voâ Kî khi coøn ôû treân Baêng Hoûa ñaûo, luùc naêm tuoåi Tröông Thuùy Sôn daïy y taäp ñoïc taäp vieát, vì khoâng coù saùch vôû gì, chæ vaïch ñaát thaønh chöõ daïy con, neân ñem saùch Trang Töû daïy cho y. Maáy caâu ñoù yù töù nhö sau: “Con ngöôøi ñôøi soáng ngaén daøi, khoâng theå mieãn cöôõng ñöôïc. Neáu bieát nhö theá thì ngöôøi ñôøi tham soáng chaúng phaûi laø u meâ khoâng tænh hay sao? Neáu bieát nhö theá thì ngöôøi ñôøi sôï cheát coù khaùc gì tuoåi treû löu laïc neân queân caû ñöôøng veà hay sao? Neáu bieát nhö theá thì ngöôøi cheát ñi coù khi laïi hoái haän laø tröôùc ñaây ñaõ töøng mong soáng hay sao?” YÙ töù nguyeân thuûy cuûa Trang Töû khi dieãn giaûi ra laø soáng chöa chaéc ñaõ söôùng maø cheát cuõng chöa chaéc ñaõ khoå, soáng cheát thöïc ra khoâng khaùc gì nhau bao nhieâu. Con ngöôøi ta khi coøn soáng, chaúng qua cuõng chæ laø “moät giaác moäng lôùn” maø thoâi, neân khi cheát ñi chính laø “tænh moäng”, khoâng chöøng sau khi cheát, laïi thaáy raèng tröôùc ñaây mình ham soáng thaät laø ngu xuaån, sao khoâng cheát sôùm? Cuõng chaúng khaùc gì sau khi chuùng ta traûi qua moät côn aùc moäng, ñau thöông, tænh laïi, caûm thaáy giaác moäng vöøa qua thaät laø daøi. Tröông Voâ Kî tuoåi coøn nhoû, voán khoâng hieåu ñöôïc caùi ñaïo lyù cuûa hai chöõ sinh töû, nhöng trong boán naêm qua, ngaøy ngaøy soáng trong caùi ranh giôùi giöõa soáng vaø cheát neân http://hello.to/kimdung 492
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính vì theá thaáu hieåu caùi haøm nghóa cuûa Trang Töû. Tröôùc ñaây y khoâng tin nhöõng lôøi cuûa Trang Töû, nhöng nay nhöõng ngaøy soáng treân theá gian naøy chæ coøn ñeám ñöôïc treân ñaàu ngoùn tay, neân cuõng mong ñöôïc sau khi cheát ñi seõ laïc vaøo kyø caûnh, vaø hoái haän raèng tröôùc ñaây mình ñaõ tham soáng. Luùc naøy y nghe Kim Hoa baø baø luoân moàm noùi “Tieác quaù, tieác quaù”, neân mæm cöôøi, thuaän mieäng noùi ra ba caâu cuûa Trang Töû. Kim Hoa baø baø hoûi laïi: - Ngöôi noùi theá laø yù laøm sao? Tröông Voâ Kî giaûi thích xong, Kim Hoa baø baø boãng döng ngô ngaån. Baø ta nghó ñeán ngöôøi choàng ñaõ quaù coá, theá nhöng tình vôï choàng maáy möôi naêm, aân aùi voâ ngaàn, boãng döng aâm döông ñoâi ngaû, khoâng coøn bao giôø thaáy laïi ñöôïc nhau, nhöng cuõng chaúng khaùc gì ngöôøi ñi chôi xa, nay cheát ñi töùc laø quay trôû veà nhaø. Neáu theá thì khi choàng baø ta bò cöøu nhaân haï ñoäc, Hoà Thanh Ngöu khoâng chòu chöõa trò, cuõng chöa haún laø xaáu. “Queâ cuõ, queâ cuõ ö? Lieäu raèng trôû veà queâ cuõ, coù toát laønh hôn ôû phöông xa chaêng?” Coâ beù ôû beân caïnh Kim Hoa baø baø hoaøn toaøn chaúng hieåu maáy caâu cuûa Tröông Voâ Kî coù yù nghóa gì, chaúng hieåu sao baø baø vöøa nghe xong, laïi nhö ngaây nhö daïi. Coâ giöông ñoâi maét xinh ñeïp nhìn baø baø, roài laïi nhìn Tröông Voâ Kî, heát nhìn ngöôøi noï laïi nhìn ngöôøi kia. Sau cuøng Kim Hoa baø baø thôû daøi, noùi: - Chuyeän ôû coõi u minh, quaû thöïc heát söùc mô hoà. Tuy cheát khoâng haún ñaõ ñaùng sôï, vì ñaõ laø ngöôøi coù ai khoûi cheát, laøm sao traùnh khoûi caùi ngaøy ñoù ñöôïc. Theá nhöng soáng theâm ñöôïc ngaøy naøo thì hay ngaøy ñoù vaäy thoâi. Tröông Voâ Kî thaáy caû boïn Kyû Hieåu Phuø möôøi laêm ngöôøi bò Kim Hoa baø baø ñaû thöông thaät laø taøn nhaãn, laïi thaáy vôï choàng Hoà Thanh Ngöu sôï baø ta ñeán noãi khoâng coøn caû caùi can ñaûm ñaøo taåu nöõa, nghó chaéc Kim Hoa baø baø phaûi laø ngöôøi hung taøn voâ haïn, theá nhöng khi gaëp maët roài thì laïi hoaøn toaøn khaùc haún. Hoâm ñoù döôùi aùnh ñeøn gaëp qua moät laàn, y nhìn chöa ñöôïc roõ, hoâm nay gaëp ñaây thaáy chæ laø moät baø laõo hieàn haäu deã meán, tuy caùc baép thòt treân maët döôøng nhö chai cöùng, laïi ñaày veát nhaên nhö da gaø, khoâng loä ra veû buoàn vui giaän gheùt, nhöng aùnh maét trong vaét saùng ngôøi, linh hoaït chaúng khaùc gì moät coâ gaùi coøn xuaân, loä roõ veû oân hoøa thaân thieát. Kim Hoa baø baø laïi hoûi: - Naøy beù con, theá cha chaùu teân gì? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Cha chaùu hoï Tröông, teân laø Thuùy Sôn, laø ñeä töû cuûa phaùi Voõ Ñöông. Tuy nhieân y khoâng ñeà caäp ñeán chuyeän cha y töï vaãn cheát. Kim Hoa baø baø heát söùc laï luøng, noùi: http://hello.to/kimdung 493
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Theá ra ngöôi laø con trai cuûa Tröông nguõ hieäp phaùi Voõ Ñöông, nhö theá coù phaûi teân aùc nhaân duøng Huyeàn Minh thaàn chöôûng ñaû thöông ngöôi chæ vì muoán böùc baùch ngöôi thoå loä nôi choán cuûa Kim Mao Sö Vöông Taï Toán vaø thanh ñao Ñoà Long chaêng? Tröông Voâ Kî noùi: - Ñuùng theá, y duøng ñuû moïi loaïi ñoäc hình nhöng chaùu thaø cheát chöù khoâng chòu noùi. Kim Hoa baø baø hoûi laïi: - Theá chaùu coù thöïc laø bieát hay khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - OÀ, Kim Mao Sö Vöông laø nghóa phuï cuûa chaùu, chaùu nhaát ñònh khoâng theå naøo thoå loä ñöôïc. Kim Hoa baø baø giô tay traùi ra, naém ngay laáy hai tay Voâ Kî. Chæ thaáy xöông keâu laùch caùch, Tröông Voâ Kî thaáy ñau ñeán gaàn nhö baát tænh, laïi thaáy moät luoàng haøn khí thaáu xöông, töø hai tay truyeàn vaøo trong ngöïc, khí laïnh ñoù khaùc haún Huyeàn Minh thaàn chöôûng, nhöng cuõng ñau ñôùn khoù chòu chaúng keùm gì. Kim Hoa baø baø dòu daøng noùi: - Beù con ngoan, ngöôi mau noùi choã ôû cuûa Taï Toán cho ta nghe, baø baø seõ chöõa khoûi aâm ñoäc cho ngöôi, laïi tuyeàn cho ngöôi coâng phu thieân haï voâ ñòch. Tröông Voâ Kî ñau ñeán nöôùc maét chaûy roøng roøng, nhöng vaãn hieân ngang ñaùp: - Cha meï toâi thaø phaûi hi sinh tính maïng chöù khoâng chòu tieát loä haønh taøng cuûa baïn beø. Kim Hoa baø baø, baø töôûng toâi laø keû baùn reû cha meï hay sao? Kim Hoa baø baø mæm cöôøi: - Ñöôïc laém, ñöôïc laém. Cha ngöôi ñaâu, y coù ôû ñaây khoâng? Baø ta ngaám ngaàm vaän noäi coâng, baøn tay naém coå tay y töïa nhö moät caùi voøng saét heïp laïi vaøi phaân. Tröông Voâ Kî lôùn tieáng noùi: - Sao baø khoâng ñoå thuûy ngaân vaøo tai toâi? Sao khoâng baét toâi nuoát kim vaøo buïng? Aên ñæa soáng? Boán naêm tröôùc, khi toâi chæ môùi laø moät ñöùa beù, cuõng ñaõ khoâng sôï aùc hình cuûa teân khoán kieáp kia, nay ñaõ lôùn roài, khoâng leõ laïi khoâng baèng ngaøy xöa? Kim Hoa baø baø cöôøi ha haû, noùi: - Thì ra ngöôi ñaõ thaønh ngöôøi lôùn roài ñaáy, khoâng coøn laø ñöùa beù con nöõa, ha ha, ha ha… Baø ta cöôøi maáy tieáng, thaû tay Voâ Kî ra, coå tay cho chí ngoùn tay taát caû ñeàu tím baàm. Coâ beù gaùi lieác y moät caùi, noùi: - Mau taï ôn baø baø tha maïng ñi. Tröông Voâ Kî höù moät tieáng, noùi: - Baø ta gieát ta ñi xem chöøng coøn söôùng hôn, coù gì maø phaûi taï ôn? Coâ gaùi nhíu maøy, noùi doãi : http://hello.to/kimdung 494
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ngöôøi gì maø khoâng chòu nghe lôøi, ta khoâng theøm lyù tôùi ngöôi nöõa. Noùi xong coâ quay ngoaét ñi, nhöng maét vaãn len leùn lieác xem y laøm troø gì. Kim Hoa baø baø mæm cöôøi noùi: - A Ly, con soáng moät thaân moät mình treân ñaûo, khoâng coù ai chôi ñuøa, coâ ñôn laém. Thoâi mình baét thaèng nhoû naøy ñem veà, baét noù haàu haï con, coù thích khoâng? Chæ coù ñieàu thaèng naøy cöùng ñaàu, böôùng bænh laém, khoâng chòu nghe lôøi. Coâ beù nhöôùng loâng maøy, voã tay nhoeûn mieäng cöôøi, ñaùp: - Theá thì hay laém, thoâi mình baét noù ñi. Neáu noù khoâng nghe lôøi, boä baø baø khoâng coù caùch trò noù hay sao? Tröông Voâ Kî nghe hai ngöôøi moät hoûi moät ñaùp, trong daï boàn choàn. Neáu nhö Kim Hoa baø baø gieát y ngay taïi ñaây thì cuõng ñaønh loøng, coøn neáu hoï baét leân treân caùi ñaûo quaùi quæ gì ñoù, soáng chaúng soáng, cheát chaúng cheát, laây laát ñeå cho hai ngöôøi haønh haï, xem ra coøn khoán khoå hôn nhieàu. Kim Hoa baø baø gaät ñaàu, noùi: - Ngöôi ñi theo ta, mình tröôùc heát ñi tìm moät ngöôøi, laøm moät vieäc, xong roài seõ trôû veà Linh Xaø ñaûo. Tröông Voâ Kî giaän döõ noùi: - Caùc ngöôøi khoâng phaûi töû teá, ta nhaát ñònh khoâng ñi theo. Kim Hoa baø baø mæm cöôøi noùi: - Treân ñaûo Linh Xaø cuûa boïn ta caùi gì cuõng coù caû, aên chôi nhöõng thöù ngöôi chöa töøng thaáy bao giôø. Beù con ngoan, theo baø baø ñi. Tröông Voâ Kî ñoät nhieân quay mình, co gioø chaïy. Naøo ngôø, chæ môùi moät böôùc, Kim Hoa baø baø ñaõ chaën ngay tröôùc maët y. Tröông Voâ Kî nghieâng ngöôøi, xoay qua chaïy veà höôùng taû, nhöng cuõng chæ moät böôùc, Kim Hoa baø baø cuõng laïi ôû tröôùc maët y roài, nhoû nheï noùi : - Naøy con, con chaïy khoâng ñöôïc ñaâu, ngoan ngoaõn theo ta ñi naøo. Tröông Voâ Kî nghieán raêng, nhaém ngay baø ta ñaùnh ra moât chöôûng. Kim Hoa baø baø hôi neù mình, nhaém ngay baøn tay y gheù moàm thoåi moät caùi. Baøn tay Tröông Voâ Kî voán ñaõ bò baø ta naém khieán maùu ñoïng laïi söng vuø, nay laïi theâm moät laøn hôi thoåi ñeán, chaúng khaùc gì duøng dao ngoaùy vaøo moät veát thöông, ñau ñeán phaûi nhaûy döïng leân. Boãng nghe tieáng moät beù gaùi caát leân: - Voâ Kî ca ca, anh chôi ñuøa ôû ñaâu ñoù? Em tôùi ñaây neø. Chính laø Döông Baát Hoái chaïy ñeán, roài Kyû Hieåu Phuø cuõng töø trong luøm caây böôùc ra. Hai meï con môùi ñi chôi ôû ngoaøi ñoàng veà, boãng thaáy Kim Hoa baø baø, maët Kyû Hieåu Phuø laäp töùc traéng beäch, nhöng coá thu heát can ñaûm, run run noùi: http://hello.to/kimdung 495
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Baø baø, baø khoâng neân laøm khoù treû con. Kim Hoa baø baø tröøng maét nhìn Kyû Hieåu Phuø, laïnh luøng noùi: - Ngöôi chöa cheát aø? Chuyeän cuûa laõo thaùi baø, ai cho ngöôi choõ mieäng vaøo? Ra ñaây cho ta xem, sao ñeán hoâm nay vaãn coøn chöa cheát? Kyû Hieåu Phuø xuaát thaân danh gia voõ hoïc, laïi laø cao ñoà cuûa moät danh moân, ñuùng ra raát coù ñaûm löôïc, nhöng luùc naøy vì lo cho con, khoâng daùm khinh thò maïo hieåm, lieàn naém tay Baát Hoái luøi laïi moät böôùc, haï gioïng noùi: - Voâ Kî, chaùu qua ñaây. Tröông Voâ Kî co chaân ñònh ñi, coâ beù A Ly kia lieàn laät tay choäp ngay Tam Döông Laïc treân caùnh tay y, noùi: - Ñöùng laïi ñaây. Ngöôi teân Voâ Kî, hoï Tröông, vaäy laø Tröông Voâ Kî, phaûi khoâng naøo? Tam Döông Laïc ñaõ bò naém, Tröông Voâ Kî laäp töùc nöûa thaân treân teâ daïi, khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc, trong buïng vöøa sôï vöøa töùc, keâu to: - Mau thaû ta ra! Boãng nghe moät tieáng ñaøn baø trong treûo noùi: - Hieåu Phuø, sao con laïi nhuùt nhaùt theá? Ñi ra thì ñi ra chöù coù sao. Kyû Hieåu Phuø vöøa möøng vöøa sôï, quay ñaàu laïi keâu leân: - Sö phuï. Theá nhöng ñaèng sau naøo thaáy ai, coá gaéng nhìn kyõ, môùi thaáy ôû ñaèng xa moät ni coâ ù maëc aùo baøo maøu tro töø töø ñi tôùi, chính laø Dieät Tuyeät sö thaùi, chöôûng moân phaùi Nga Mi. Ñaèng sau baø ta coù hai ñeä töû ñi theo, moät ngöôøi laø sö tæ Ñinh Maãn Quaân, coøn ngöôøi kia laø sö muoäi Boái Caåm Nghi. Kim Hoa baø baø thaáy baø ta coøn xa ñeán theá, maët muõi chöa nhìn roõ, theá nhöng thanh aâm truyeàn vaøo tai roõ raøng nhö chæ ñöùng caùch chöøng moät thöôùc, noäi löïc quaû laø thaâm haäu. Teân tuoåi cuûa Dieät Tuyeät sö thaùi vang daäy ñaõ laâu, trong voõ laâm khoâng ai khoâng bieát, coù ñieàu baø raát ít khi haï sôn, khoâng maáy ngöôøi töøng gaëp ñöôïc. Khi ñeán gaàn môùi thaáy baø ta chöøng boán möôi nhaêm tuoåi, maët maøy ñuùng ra raát ñeïp, coù ñieàu hai haøng loâng maøy laïi xieân xieân ñoå xuoáng, khieán khuoân maët bieán thaønh kyø bí, hôi gioáng keû ñoùng vai quæ mò trong caùc vôû tuoàng. Kyû Hieåu Phuø tieán leân quì xuoáng khaáu ñaàu, noùi kheõ: - Sö phuï, laõo nhaân gia maïnh khoûe. Dieät Tuyeät sö thaùi ñaùp: - Neáu chaúng vì giaän ngöôi ñeán cheát thì cuõng khoûe. http://hello.to/kimdung 496
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Kyû Hieåu Phuø quì ñoù khoâng daùm ñöùng daäy, nghe thaáy Ñinh Maãn Quaân ñöùng phía sau sö phuï cöôøi nhaït moät tieáng, bieát laø vò sö tæ naøy noùi xaáu naøng raát nhieàu, löng khoâng khoûi toaùt moà hoâi laïnh. Dieät Tuyeät sö thaùi thaûn nhieân noùi: - Vò baø baø naøy baûo ngöôøi ñi ñeán cho baø ta coi, taïi sao ñeán hoâm nay vaãn chöa cheát, sao ngöôi khoâng laïi xem baø ta laøm gì naøo. Kyû Hieåu Phuø ñaùp: - Vaâng. Naøng ñöùng leân maïnh meõ ñi ñeán tröôùc maët Kim Hoa baø baø, lôùn tieáng noùi: - Kim Hoa baø baø, sö phuï cuûa toâi ñaõ ñeán roài. Nhöõng chuyeän cöôøng hung baù ñaïo cuûa baø, sö phuï toâi seõ thanh toaùn cho toâi ñoù. Kim Hoa baø baø ho vaøi tieáng, ngöôùc maét nhìn Dieät Tuyeät sö thaùi, gaät ñaàu, hoûi: - OÀ, hoùa ra baø laø chöôûng moân phaùi Nga Mi, ta ñaùnh ñeä töû cuûa baø, baø laøm gì ta? Dieät Tuyeät sö thaùi laïnh luøng ñaùp: - Ñaùnh caøng toát. Baø thích ñaùnh thì cöù ñaùnh, ñaùnh cheát cuõng khoâng sao. Kyû Hieåu Phuø loøng nhö dao caét, keâu leân: - Sö phuï. Hai haøng leä noùng hoåi chaûy daøi treân maù. Naøng bieát sö phuï tröôùc nay raát beânh hoïc troø, ñeä töû ñaéc toäi vôùi ngöôøi ngoaøi, duø coù sai möôøi möôi, baø ta vaãn cöôõng töø ñoaït lyù caõi cho baèng ñöôïc. Luùc naøy noùi ra nhö theá, coù khaùc gì khoâng coøn coi naøng laø ñeä töû nöõa. Kim Hoa baø baø noùi: - Ta cuøng phaùi Nga Mi khoâng thuø khoâng oaùn, ñaùnh qua moät laàn cuõng ñuû roài. A Ly, thoâi mình ñi. Noùi xong töø töø quay mình ñi. Ñinh Maãn Quaân khoâng bieát Kim Hoa baø baø lai lòch ra sao, thaáy baø ta giaø caû yeáu ñuoái, troâng veû beänh hoaïn, laïi daùm voâ leã vôùi sö phuï, trong loøng töùc böïc, laäp töùc voït leân, chaën ngay tröôùc maët baø ta, quaùt lôùn: - Baø chöa xin loãi sö phuï toâi maø ñaõ ñònh boû ñi sao? Noùi xong tay phaûi ruùt kieám ra khoûi voû nöûa chöøng, ra veû thò uy. Kim Hoa baø baø ñoät nhieân giô hai ngoùn tay, keïp nheï vaøo bao kieám cuûa y thò, roài boû ra, cöôøi noùi: - Ñoàng vuïn saét han maø cuõng ñem ra doïa ngöôøi aø? Ñinh Maãn Quaân löûa giaän böøng böøng, laäp töùc ruùt kieám. Naøo ngôø y thò coá gaéng maáy laàn, thanh kieám vaãn khoâng ruùt ra ñöôïc. A Ly cöôøi noùi: - Ñoàng vuïn saét han, nay bò seùt roài. Ñinh Maãn Quaân laïi söû kình, nhöng vaãn khoâng theå ruùt kieám. Môùi hay Kim Hoa baø baø vöøa keïp töôûng nhö ñuøa chôi vaøo bao kieám nhöng ñaõ tieàm vaän noäi löïc, laøm bao http://hello.to/kimdung 497
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2