Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 18

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

271
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 18: Ỷ THIÊN TRƯỜNG KIẾM PHI HÀN MANG Dù người hung ác tới đâu Miễn sau chứng khí ta sâu đủ rồi. Hôm sau đoàn người tiếp tục đi về hướng tây, đến hơn một trăm dặm thì đã chính ngọ, mặt trời chói chang chiếu ngay trên đỉnh đầu, tuy đang vào mùa đông mà cũng thấy nóng nực. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 18

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính http://come.to/kimdung 679
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 18 YÛ THIEÂN TRÖÔØNG KIEÁM PHI HAØN MANG Hoâm sau ñoaøn ngöôøi tieáp tuïc ñi veà höôùng taây, ñeán hôn moät traêm daëm thì ñaõ chính ngoï, maët trôøi choùi chang chieáu ngay treân ñænh ñaàu, tuy ñang vaøo muøa ñoâng maø cuõng thaáy noùng nöïc. Ñang khi ñi, phía taây baéc boãng voïng laïi ñaâu ñaây tieáng binh khí chaïm nhau loaûng xoaûng, moïi ngöôøi khoâng ñôïi Tónh Huyeàn ra leänh, ñeàu raûo böôùc nhaém phía ñoù chaïy tôùi. Chaúng bao laâu tröôùc maét ñaõ thaáy maáy boùng ngöôøi muùa may ñang giao ñaáu, ñeán gaàn hôn thì thaáy ba ñaïo nhaân maëc aùo baøo traéng caàm binh khí, vaây ñaùnh moät haùn töû trung nieân. Ba ñaïo nhaân ñoù beân tay aùo phía traùi ñeàu coù theâu moät ñoám löûa ñang chaùy maøu ñoû, hieån nhieân laø ngöôøi trong ma giaùo. Ngöôøi trung nieân kia tay muùa tröôøng kieám, kieám quang laáp laùnh, ñaáu vôùi ba ñaïo nhaân ñeán hoài kòch lieät, laáy moät ñaùnh ba nhöng khoâng rôi vaøo theá haï phong chuùt naøo. Veát thöông treân ñuøi Tröông Voâ Kî ñaõ laønh roài, nhöng chaøng vaãn giaû vôø chöa ñi ñöôïc, vaãn ngoài treân caùi xe tröôït tuyeát coát ñeå ngöôøi trong phaùi Nga Mi khoâng löu taâm ñeà phoøng, tieän vieäc cuøng Chaâu Nhi thoaùt thaân boû chaïy. Luùc naøy chaøng bò moät gaõ nam ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi chaén ngay tröôùc maët neân phaûi nghieâng ngöôøi thoø ñaàu ra nhìn môùi thaáy ñöôïc boán ngöôøi kia giao tranh. Tröôøng kieám cuûa haùn töû trung nieân caøng muùa caøng nhanh, ñoät nhieân xoay ngöôøi quaùt leân moät tieáng nghe soeït moät caùi ñaõ ñaâm vaøo ngöïc moät teân ñaïo nhaân cuûa ma giaùo. Ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi lôùn tieáng hoan hoâ, coøn Tröông Voâ Kî khoâng khoûi kinh ngaïc keâu leân moät tieáng nho nhoû, chieâu Thuaän Thuûy Thoâi Chu1 ñoù laø moät tuyeät chieâu cuûa phaùi Voõ Ñöông, coøn ngöôøi trung nieân ra chieâu ñoù chính laø luïc hieäp AÂn Leâ Ñình. Quaàn ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi ñöùng xa xa xem giao ñaáu nhöng khoâng tieán leân töông trôï. Hai teân ñaïo nhaân ma giaùo coøn laïi thaáy beân kia ñaõ gieát 1 Theo doøng nöôùc maø ñaåy thuyeàn http://come.to/kimdung 680
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính maát moät ngöôøi, laïi coù theâm nhieàu ngöôøi tôùi trôï giuùp, trong buïng khieáp sôï, ñoät nhieân huù leân moät tieáng, hai ngöôøi chia ra hai höôùng baéc nam boû chaïy. AÂn Leâ Ñình lieàn phoùng mình ñuoåi theo ñaïo nhaân chaïy veà höôùng nam. Chaân oâng ta nhanh hôn keû ñòch nhieàu, chæ baûy taùm böôùc ñaõ ñuoåi tôùi sau löng ngöôøi noï, ñaïo nhaân ñoù lieàn quay laïi, muùa song ñao nhö ñieân cuoàng aùng chöøng muoán cuøng AÂn Leâ Ñình löôõng baïi caâu thöông. Phaùi Nga Mi ai naáy ñeàu thaáy moät mình AÂn Leâ Ñình khoâng theå naøo ñuoåi ñöôïc caû hai keû ñòch, ñaïo nhaân chaïy veà höôùng baéc khinh coâng laïi thaät cao cöôøng, moãi luùc moäït nhanh, cöù tình hình ñoù, AÂn Leâ Ñình gieát ñöôïc gaõ ôû phöông nam ñang quaán quít baùm laáy roài, khoâng caùch naøo coù theå quay laïi ñuoåi kòp ñeå gieát ñaïo nhaân kia. Ñeä töû phaùi Nga Mi vaø ma giaùo thuø saâu nhö beå, ai naáy ñeàu nhìn Tónh Huyeàn mong baø ta ra leänh chaën keû ñòch laïi. Caùc nöõ ñeä töû ña soá ñeàu giao haûo vôùi Kyû Hieåu Phuø, ai naáy ñeàu cho raèng neáu chaúng vì ma ñaàu cuûa ma giaùo taùc aùc, vò luïc hieäp cuûa phaùi Voõ Ñöông naøy ñaõ thaønh reå cuûa baûn phaùi roài, neân ai cuõng mong ñöôïc giuùp oâng ta moät tay. Tónh Huyeàn trong loøng hôi truø tröø, nghó ñeán Voõ Ñöông luïc hieäp treân giang hoà danh voïng löøng laãy laø chöøng naøo, neáu oâng ta khoâng leân tieáng keâu goïi, ngöôøi ngoaøi laïi nhuùng tay vaøo, laø ñieàu quaû thaät baát kính. Thaønh thöû baø ta traàm ngaâm khoâng ra leänh cho ñoàng moân ra chaën laïi, nghó thaàm thaø ñeå cho yeâu nhaân chaïy thoaùt, chöù khoâng daùm ñaéc toäi vôùi vò Aân luïc hieäp naøy. Ngay luùc ñoù, boãng coù moät laøn aùnh saùng xanh laáp laùnh, thanh tröôøng kieám trong tay AÂn Leâ Ñình ñaõ neùm ra, bay voït veà höôùng baéc, nhanh nhö gioù, xeït nhö ñieän baén thaúng vaøo löng ngöôøi kia. Ñaïo nhaân ñoù vöøa môùi caûnh giaùc, ñang toan neù traùnh, tröôøng kieám ñaõ xuyeân thaúng qua ngöôøi, coøn ñaø bay thaúng veà phía tröôùc. Ñaïo nhaân ñoù chaân vaãn chöa ngöøng böôùc, coøn chaïy veà tröôùc ñeán hôn hai tröôïng, môùi ngaõ saáp maët xuoáng cheát. Thanh kieám kia bay ra ngoaøi caùch ñaïo nhaân ñeán ba tröôïng môùi rôi xuoáng, aùnh saùng xanh laäp loøe, caém thaúng vaøo trong caùt, tuy chæ laø moät thanh tröôøng kieám voâ tri, nhöng troâng cuõng thaàn uy laãm laãm. Moïi ngöôøi thaáy maøn giao ñaáu kinh taâm ñoäng phaùch ñoù, khoâng khoûi hoa maét maát caû hoàn vía, khoâng ai noùi leân ñöôïc caâu naøo. Ñeán khi quay laïi nhìn AÂn Leâ Ñình, chæ thaáy ñaïo nhaân ma giaùo thaân hình loaïng choaïng, laûo ñaûo nhö ngöôøi say, neùm song ñao ñi, hai tay khua muùa treân trôøi, coøn AÂn Leâ Ñình khoâng theøm ñeå yù tôùi nöõa ñi veà phía ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi. http://come.to/kimdung 681
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Oâng ta ñi ñöôïc vaøi böôùc thì ñaïo nhaân kia höï leân moät tieáng, ngaõ laên ra, khoâng coøn ñoäng ñaäy, coøn AÂn Leâ Ñình duøng thuû phaùp gì ñaùnh cheát y thì khoâng moät ai thaáy caû. Caùc ñeä töû phaùi Nga Mi baáy giôø môùi lôùn tieáng reo hoø, ñeán Dieät Tuyeät sö thaùi cuõng gaät ñaàu, roài laïi thôû daøi moät tieáng. Tieáng thôû daøi ñoù coù theå noùi raèng phaùi Voõ Ñöông coù nhaân taøi ñeä töû nhö theá, phaùi Nga Mi laïi khoâng coù ñöôïc truyeàn nhaân saùnh kòp. Theá nhöng cuõng coù theå laø Kyû Hieåu Phuø baïc phaän, khoâng laáy ñöôïc ngöôøi nhö theá naøy laïi bò haïi trong tay daâm ñoà cuûa ma giaùo. Trong loøng Dieät Tuyeät sö thaùi, Kyû Hieåu Phuø ñöông nhieân ñaõ bò Döông Tieâu laøm haïi, chöù khoâng phaûi chính tay mình gieát cheát. Ba tieáng “luïc sö thuùc” ñaõ leân ñeán cöûa mieäng cuûa Tröông Voâ Kî nhöng chaøng coá gaéng daèn laïi. Trong maáy ngöôøi sö baù sö thuùc, AÂn Leâ Ñình vaø phuï thaân chaøng thaân nhau nhaát, oâng ta cuõng yeâu thöông chaøng hôn caû. Chaøng nhìn vò sö thuùc xa caùch chín naêm qua, thaáy maët oâng ñaày veû phong traàn, hai beân toùc mai ñaõ laám taám hoa raâm, aét haún caùi cheát cuûa Kyû Hieåu Phuø khieán oâng bò xuùc ñoäng maïnh. Tröông Voâ Kî vöøa thaáy laïi ngöôøi thaân, ñaõ toan chaïy leân nhaän hoï, nhöng sau nghó ñeán chung quanh tai maét thaät nhieàu, khoâng tieän ñeå ngöôøi ngoaøi bieát ñeå khoûi gaây ra haäu hoaïn voâ cuøng. Chu Chæ Nhöôïc tuy ñaõ bieát chaân töôùng mình nhöng chaéc khoâng noùi cho ai hay. AÂn Leâ Ñình quay veà phía Dieät Tuyeät sö thaùi khom löng haønh leã, noùi: - Ñaïi sö huynh cuûa teä phaùi taát laõnh caùc sö ñeä cuøng ñeä töû ñôøi thöù ba, caû thaûy ba möôi hai ngöôøi ñaõ ñeán ñòa giôùi Nhaát Tuyeán Hieäp. Vaõn boái phuïng meänh ñaïi sö huynh ñi tröôùc ngheânh ñoùn quí phaùi. Dieät Tuyeät sö thaùi noùi: - Hay laém, theá ra phaùi Voõ Ñöông ñaõ ñeán tröôùc roài. Quùi phaùi ñaõ giao chieán cuøng yeâu nhaân traän naøo chöa? AÂn Leâ Ñình ñaùp: - Chuùng toâi ñaõ ñuïng ñoä ba laàn vôùi hai kyø Moäc, Hoûa cuûa ma giaùo, gieát ñöôïc vaøi teân yeâu nhaân, thaát sö ñeä Maïc Thanh Coác cuõng bò thöông nheï. Dieät Tuyeät sö thaùi gaät guø, baø ta bieát tuy AÂn Leâ Ñình chæ mieâu taû sô saøi nhö theá, nhöng thöïc ra ba traän aùc ñaáu ñoù aét haún taøn khoác dò thöôøng, vôùi taøi http://come.to/kimdung 682
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính naêng Voõ Ñöông nguõ hieäp, maø cuõng khoâng gieát noåi chöôûng kyø söù cuûa ma giaùo, thaát hieäp Maïc Thanh Coác laïi bò thöông. Dieät Tuyeät sö thaùi laïi hoûi: - Quí phaùi ñaõ tìm hieåu thöïc löïc treân Quang Minh Ñính ra sao chöa? AÂn Leâ Ñình ñaùp: - Nghe noùi Thieân Öng giaùo laø chi phaùi cuûa ma giaùo ñaõ ñem ñaïi löïc löôïng leân taêng vieän cho Quang Minh Ñính, coù ngöôøi coøn baûo laø Töû Sam Long Vöông vaø Thanh Döïc Böùc Vöông cuõng ñaõ tôùi nôi. Dieät Tuyeät sö thaùi ngaïc nhieân hoûi: - Töû Sam Long Vöông cuõng ñaõ ñeán roài ö? Hai ngöôøi moät maët noùi chuyeän nhöng vaãn ñi song song, quaàn ñeä töû leõo ñi ñi theo taän xa xa, khoâng daùm ñeán gaàn nghe thaûo luaän. Hai ngöôøi noùi chuyeän moät hoài, AÂn Leâ Ñình giô tay töø bieät ñeå coøn ñi lieân laïc vôùi phaùi Hoa Sôn. Tónh Huyeàn noùi: - Aân luïc hieäp chaïy ñoân chaïy ñaùo chaéc cuõng ñaõ ñoùi roài, xin môøi duøng chuùt ñieåm taâm roài haõy ñi. AÂn Leâ Ñình khoâng khaùch saùo noùi: - Neáu theá thì laøm phieàn quí vò vaäy. Chuùng ñeä töû phaùi Nga Mi laäp töùc ñem löông khoâ ra, coù ngöôøi ñaép ñaát laøm loø, ñem chaûo ra ñun mì. Boïn hoï aên uoáng voán thöïc laø giaûn phaùc, theá nhöng tieáp ñaõi AÂn Leâ Ñình thì thaät aân caàn, cuõng laø nghó ñeán Kyû Hieåu Phuø. AÂn Leâ Ñình hieåu roõ taâm yù cuûa boïn hoï, khoùe maét röng röng, ngheïn ngaøo noùi: - Ña taï caùc vò sö tæ sö muoäi. Chaâu Nhi voán ôû ngoaøi quan saùt khoâng noùi naêng gì, luùc naøy ñoät nhieân caát tieáng: - Aân luïc hieäp, toâi muoán hoûi thaêm moät ngöôøi lieäu coù ñöôïc khoâng? AÂn Leâ Ñình tay ñang caàm moät baùt mì noùng, quay ñaàu laïi noùi: http://come.to/kimdung 683
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Vò tieåu sö muoäi naøy toân tính ñaïi danh laø gì? Khoâng bieát muoán tra hoûi chuyeän chi? Neáu toâi bieát ñöôïc aét xin phuïng caùo. Thaàn thaùi heát söùc khieâm hoøa. Chaâu Nhi noùi: - Toâi khoâng phaûi ngöôøi trong phaùi Nga Mi. Toâi bò hoï baét ñi ñaáy. AÂn Leâ Ñình luùc ñaàu töôûng coâ ta laø moät tieåu ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi, nghe noùi khoâng khoûi ngaïc nhieân, nhöng nghó laïi thaáy coâ gaùi naøy thaäït thaúng thaén lieàn hoûi: - Coâ laø ngöôøi trong ma giaùo ö? Chaâu Nhi ñaùp: - Khoâng phaûi ñaâu, toâi laø keû ñoái ñaàu cuûa ma giaùo. AÂn Leâ Ñình khoâng tieän hoûi kyõ lai lòch coâ gaùi, vì muoán toân troïng chuû nhaân neân ñöa maét nhìn Tónh Huyeàn, xin baø ta cho bieát yù kieán. Tónh Huyeàn noùi: - Ngöôi ñònh hoûi Aân luïc hieäp chuyeän gì? Chaâu Nhi ñaùp: - Toâi ñònh hoûi oâng, leänh sö huynh Tröông Thuùy Sôn Tröông nguõ hieäp coù ñeán Nhaát Tuyeán Hieäp khoâng? Caâu noùi vöøa xong, caû AÂn Leâ Ñình laãn Tröông Voâ Kî ñeàu giaät mình kinh haõi. AÂn Leâ Ñình noùi: - Coâ hoûi thaêm nguõ cö ca cuûa toâi coù chuyeän gì theá? Chaâu Nhi hai maù ñoû böøng, noùi nhoû: - Toâi muoán bieát coâng töû cuûa oâng ta laø Tröông Voâ Kî, coù ñeán hay khoâng? Tröông Voâ Kî nghe noùi laïi caøng kinh haõi, nghó thaàm: - Thì ra naøng ñaõ bieát roõ chaân töôùng ta töø ñôøi naøo, luùc naøy môùi noùi toaïc ra. AÂn Leâ Ñình noùi: - Coâ noùi thaät ñaáy chöù? Chaâu Nhi noùi: http://come.to/kimdung 684
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Toâi thaønh taâm hoûi thaêm Aân luïc hieäp, ñaâu daùm doái gian gì? AÂn Leâ Ñình noùi: - Nguõ sö ca cuûa toâi qua ñôøi ñaõ treân möôøi naêm, caây moïc treân moä ñaõ xanh rì, khoâng leõ coâ nöông khoâng bieát hay sao? Chaâu Nhi kinh haõi nhoûm daäy “A” leân moät tieáng, noùi: - Hoùa ra Tröông nguõ hieäp ñaõ cheát roài ñaáy, hoùa ra … anh ta … anh ta ñaõ moà coâi töø bao giôø roài. AÂn Leâ Ñình hoûi: - Theá coâ nöông coù quen bieát chaùu Voâ Kî chuùng toâi ö? Chaâu Nhi ñaùp: - Naêm naêm tröôùc, toâi töøng ôû taïi nhaø Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu gaëp anh aáy moät laàn, khoâng bieát baây giôø anh ta ôû ñaâu. AÂn Leâ Ñình ñaùp: - Toâi phuïng meänh gia sö ñaõ töøng ñeán Hoà Ñieäp Coác thaêm hoûi nhöng vôï choàng Hoà Thanh Ngöu ñaõ bò ngöôøi ta gieát roài, Voâ Kî chaúng bieát ñi ñaâu. Veà sau coá gaéng ñi tìm, nhöng khoâng coù chuùt aâm hao naøo caû. Oâi, naøo ngôø … naøo ngôø … Oâng noùi ñeán ñaây, thaàn saéc theâ thaûm, khoâng noùi tieáp ñöôïc nöõa. Chaâu Nhi voäi hoûi: - Sao theá? Luïc hieäp nghe tin töùc gì vaäy? AÂn Leâ Ñình chaêm chaêm nhìn naøng, hoûi gaëng: - Coâ nöông vì sao laïi quan thieát nhö theá? Chaùu Voâ Kî cuûa toâi vôùi coâ coù ôn hay coù oaùn? Chaâu Nhi maét nhìn veà coõi xa xaêm, buoàn baõ noùi: - Toâi muoán anh aáy ñi vôùi toâi ñeán ñaûo Linh Xaø … AÂn Leâ Ñình ngaét lôøi: - Ñaûo Linh Xaø ö? Kim Hoa baø baø vaø Ngaân Dieäp tieân sinh laø gì cuûa coâ? Chaâu Nhi khoâng traû lôøi, chæ laåm baåm noùi moät mình: http://come.to/kimdung 685
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - … Anh ta ñaõ khoâng chòu, laïi coøn ñaùnh toâi, maéng toâi, caén tay toâi maùu chaûy daàm deà … Coâ naøng vöøa noùi vöøa laáy tay traùi xoa xoa löng baøn tay phaûi. - Coù ñieàu … coù ñieàu … toâi vaãn khoâng queân ñöôïc anh aáy. Toâi ñaâu coù yù muoán haïi anh ta, toâi muoán anh aáy leân ñaûo Linh Xaø, baø baø seõ daïy voõ coâng, tìm caùch trò cho anh ta khoûi aâm ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng. Naøo ngôø anh ta hung döõ quaù, ñaâu bieát toâi coù loøng toát, laïi töôûng coù buïng daï haïi anh ta. Nhöõng ñieàu thaéc maéc trong loøng Tröông Voâ Kî baây giôø môùi minh baïch: “Thì ra Chaâu Nhi chính laø coâ beù A Ly naém tay ta nôi Hoà Ñieäp Coác, keû tình lang khaéc khoaûi khoâng queân, chaúng phaûi ai xa laï maø chính laø ta”. Chaøng nghieâng ñaàu nhìn laïi, thaáy khuoân maët naøng söng vuø, ñaâu coøn chuùt veû xinh ñeïp naøo nhö laàn môùi gaëp? Theá nhöng ñoâi maét trong vaét nhö nöôùc muøa thu, nhìn saâu thaêm thaúm, troâng vaãn chaúng khaùc naêm xöa chuùt naøo. Dieät Tuyeät sö thaùi laïnh luøng noùi: - Sö phuï cuûa noù laø Kim Hoa baø baø nghe noùi cuõng coù daây mô reã maù gì vôùi ma giaùo. Muï ta cuõng chaúng phaûi chính nhaân nhöng luùc naøy boïn ta chöa muoán gaây thuø chuoác oaùn neân chæ taïm giöõ noù thoâi. AÂn Leâ Ñình noùi: - OÀ, thì ra nhö theá. Coâ nöông, coâ ñoái vôùi chaùu Voâ Kî toâi thaät laø chí tình, chæ coù ñieàu chaùu toâi phuùc moûng, maáy hoâm tröôùc toâi gaëp Voõ trang chuû Voõ Lieät cuûa Chu Voõ Lieân Hoaøn Trang môùi hay laø hôn naêm naêm tröôùc, Voâ Kî ñaõ xaåy chaân rôi xuoáng vöïc saâu, thòt xöông cuõng chaúng coøn. Than oâi, toâi vaø cha noù tình töïa tay chaân, naøo ngôø oâng trôøi khoâng thöông ngöôøi coù loøng, caû hoøn maùu rôi kia … Oâng noùi chöa heát caâu, nghe bòch moät caùi, Chaâu Nhi ñaõ ngaõ laên ra baát tænh. Chu Chæ Nhöôïc voäi vaøng tieán leân ñôõ coâ ta daäy, xoa boùp treân ngöïc maáy caùi, Chaâu Nhi môùi töø töø tænh laïi. Tröông Voâ Kî thaät laø khoù xöû, tröôùc maét thaáy AÂn Leâ Ñình vaø Chaâu Nhi hai ngöôøi ñau loøng nhö theá, maø mình laïi döûng döng ñöùng beân ngoaøi khoâng lyù tôùi, chaøng quay ñaàu laïi thaáy Chu Chæ Nhöôïc ñang nhìn mình ñaêm ñaêm, aùnh maét ñaày veû ngôø vöïc, döôøng nhö muoán hoûi: “Vì côù gì anh khoâng ñöùng ra nhaän laø mình?” Tröông Voâ Kî bieát raèng maáy naêm qua mình thaân theå töôùng maïo bieán ñoåi thaät nhieàu, neáu http://come.to/kimdung 686
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính chaúng töï mình noùi ra kyû nieäm treân soâng Haùn Thuûy, Chu Chæ Nhöôïc cuõng khoâng theå naøo nhaän ra noåi. Chaâu Nhi nghieán raêng haäm höïc hoûi: - Aân luïc hieäp, Tröông Voâ Kî bò ai gieát cheát theá? AÂn Leâ Ñình noùi: - Chaúng phaûi ai gieát y caû. Cöù theo lôøi cuûa Voõ Lieät cuûa Chu Voõ Lieân Hoaøn Trang thì chính maét y thaáy Voâ Kî bò tröôït chaân ngaõ xuoáng vöïc, luoân caû ngöôøi anh em keát nghóa cuûa Voõ Lieät laø Kinh Thieân Nhaát Buùt Chu Tröôøng Linh cuõng rôi xuoáng cheát luoân. Chaâu Nhi thôû daøi moät tieáng, laëng leõ ngoài xuoáng. AÂn Leâ Ñình noùi: - Toân tính ñaïi danh cuûa coâ nöông laø gì? Chaâu Nhi laéc ñaàu khoâng traû lôøi, neùt maët ngaån ngô leä rôi laõ chaõ, ñoät nhieân naèm phuïc xuoáng caùt khoùc oøa leân. AÂn Leâ Ñình doã daønh: - Coâ nöông cuõng ñöøng quaù ñau loøng. Chaùu Voâ Kî neáu nhö khoâng rôi xuoáng tuyeát coác, luùc naøy aâm ñoäc cuõng phaùt taùc roài, e cuõng khoâng soáng ñöôïc. Oâi, noù rôi xuoáng tan xöông naùt thòt chöa haún ñaõ khoâng hay, chaúng hôn phaûi chòu caùi aâm ñoäc ñau ñôùn voâ cuøng voâ taän kia maø cheát hay sao. Dieät Tuyeät sö thaùi boãng noùi: - Teân nghieät chuûng Tröông Voâ Kî kia, cheát sôùm cuõng laø may, neáu khoâng cuõng trôû thaønh caùi maàm hoïa laøm haïi nhaân gian thoâi. Chaâu Nhi noåi giaän, lôùn tieáng chöûi: - Laõo taëc ni, baø noùi laùo noùi leáu gì theá? Quaàn ñeä töû phaùi Nga Mi thaáy naøng daùm leân tieáng nhuïc maï sö toân, laäp töùc boán naêm ngöôøi ruùt phaêng tröôøng kieám, chæ ngay vaøo ngöïc vaøo löng coâ gaùi. Chaâu Nhi khoâng sôï haõi chuùt naøo, vaãn tieáp tuïc: - Laõo taëc ni, phuï thaân cuûa Tröông Voâ Kî laø sö huynh cuûa Aân luïc hieäp, hieäp danh vang ñoäng thieân haï, coù gì laø khoâng phaûi? Dieät Tuyeät sö thaùi cöôøi khaåy khoâng traû lôøi. Tónh Huyeàn noùi: http://come.to/kimdung 687
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Ngöôi noùi ñaõ heát chöa? Cha cuûa Tröông Voâ Kî quaû thaät ñeä töû danh moân chính phaùi, coøn meï y thì sao? Ma giaùo yeâu nöõ sinh con, khoâng phaûi nghieät chuûng hoïa thai thì laø gì? Chaâu Nhi hoûi laïi: - Meï cuûa Tröông Voâ Kî laø ai theá? Sao laïi laø ma giaùo yeâu nöõ? Caùc ñeä töû phaùi Nga Mi cöôøi roä leân, chæ moät mình Chu Chæ Nhöôïc cuùi ñaàu nhìn xuoáng ñaát. Thaàn saéc AÂn Leâ Ñình hôi theïn thuøng coøn Tröông Voâ Kî maët ñoû tía tai, nöôùc maét doanh troøng, neáu khoâng phaûi vì nhaát quyeát che daáu thaân phaän mình, chaøng ñaõ ñöùng daäy bieän baïch cho meï vaøi caâu. Tónh Huyeàn laø ngöôøi trung haäu, noùi vôùi Chaâu Nhi: - Vôï cuûa Tröông nguõ hieäp laø con gaùi cuûa giaùo chuû Thieân Öng giaùo AÂn Thieân Chính, teân laø AÂn Toá Toá … Chaâu Nhi “A” leân moät tieáng, thaàn saéc ñaïi bieán. Tónh Huyeàn noùi tieáp: - Tröông nguõ hieäp vì laáy phaûi con yeâu nöõ naøy, ñeán noãi thaân baïi danh lieät, phaûi töï vaãn treân nuùi Voõ Ñöông. Vieäc ñoù caû thieân haï ai ai cuõng bieát, khoâng leõ coâ nöông khoâng nghe tôùi hay sao? Chaâu Nhi noùi: - Toâi … toâi ôû treân ñaûo Linh Xaø, nhöõng vieäc cuûa voõ laâm Trung Nguyeân, khoâng nghe thaáy gì caû. Tónh Huyeàn noùi: - Thì ra theá. Coâ ñaéc toäi vôùi sö phuï toâi, mau taï toäi ñi. Chaâu Nhi laïi hoûi tieáp: - Theá AÂn Toá Toá thì sao? Baø ta baây giôø ôû ñaâu? Tónh Huyeàn noùi: - Baø ta cuõng töï vaãn cuøng moät löôït vôùi Tröông nguõ hieäp roài. Chaâu Nhi laïi giaät baén leân, noùi: - Baø aáy … baø aáy cuõng cheát roài ö? Tónh Huyeàn laï luøng hoûi: - Coâ cuõng bieát AÂn Toá Toá ö? http://come.to/kimdung 688
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ngay luùc ñoù, töø phía ñoâng baéc moäït ngoïn löûa xanh bay voït leân taän maây. AÂn Leâ Ñình noùi: - Oái chaø, chaùu Thanh Thö cuûa toâi bò vaây ñaùnh roài. Oâng ta quay mình khom löng haønh leã vôùi Dieät Tuyeät sö thaùi, oâm quyeàn chaøo taát caû moïi ngöôøi, roài chaïy veà höôùng ngoïn löûa boác leân. Tónh Huyeàn phaát tay moät caùi, caùc ñeä töû phaùi Nga Mi lieàn chaïy theo. Moïi ngöôøi chaïy ñeán gaàn, thaáy ba ngöôøi ñang vaây ñaùnh moät ngöôøi. Ba ngöôøi ñoù ñoäi muõ vaûi, maëc aùo ngaén theo loái ñaày tôù, tay caàm ñôn ñao. Moïi ngöôøi chæ coi vaøi chieâu ñaõ thaáy kinh haõi, ba ngöôøi kia tuy aên maëc nhö gia nhaân, nhöng ra tay ñoäc ñòa khoâng keùm gì nhöõng cao thuû haïng nhaát, taøi ngheä cao sieâu hôn ba ñaïo nhaân AÂn Leâ Ñình môùi gieát nhieàu. Ba ngöôøi chaïy nhö ñeøn cuø vaây quanh moät thanh nieân thö sinh, xoâng ra xoâng vaøo taán coâng, thanh nieân noï tuy keùm theá haún nhöng thanh tröôøng kieám trong tay baûo veä moân hoä kín ñaùo laï thöôøng. Ñöùng caùch boán ngöôøi moät quaõng coù saùu ngöôøi maëc aùo baøo maøu vaøng, treân aùo ai cuõng coù theâu moät ngoïn löûa maøu ñoû, roõ raøng laø ngöôøi trong ma giaùo. Saùu ngöôøi ñoù ñöùng xa xa, khoâng vaøo tham chieán, thaáy AÂn Leâ Ñình vaø ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi chaïy ñeán, moät ngöôøi luøn luøn maäp maäp trong saùu ngöôøi lieàn noùi: - Anh em nhaø hoï Aân ôi, caùc ngöôi xem ra khoâng xong roài, haõy cuùp ñuoâi chaïy ñi thoâi, ñeå chuùng oâng giöõ maët sau cho. Moät ngöôøi maëc aùo ñaày tôù töùc giaän noùi: - Haäu Thoå Kyø chaäm nhö con ruøa, hoï Nhan kia boïn mi chaïy tröôùc ñi. Tónh Huyeàn laïnh luøng noùi: - Cheát ñeán nôi roài coøn caõi nhau. Chu Chæ Nhöôïc noùi: - Sö tæ, nhöõng ngöôøi naøy laø ai theá? Tónh Huyeàn noùi: - Ba ngöôøi aên maëc theo loái ñaày tôù laø noâ boäc cuûa AÂn Thieân Chính, teân laø AÂn Voâ Phuùc, AÂn Voâ Loäc, AÂn Voâ Thoï. http://come.to/kimdung 689
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Chu Chæ Nhöôïc kinh haõi keâu leân: - Ba teân ñaày tôù maø ñaõ … taøi ngheä gheâ gôùm ñeán theá sao? Tónh Huyeàn ñaùp: - Hoï voán laø nhöõng teân cöôùp thaønh danh trong haéc ñaïo, khoâng phaûi boïn taàm thöôøng ñaâu. Coøn boïn maëc aùo vaøng kia laø yeâu nhaân trong Haäu Thoå Kyø cuûa ma giaùo. Teân maäp maäp luøn luøn kia khoâng chöøng laø chöôûng kyø söù Haäu Thoå Kyø Nhan Vieân. Sö phuï noùi naêm chöôûng kyø söù cuûa Nguõ Kyø trong ma giaùo tranh chaáp ñòa vò vôùi Thieân Öng giaùo, cho neân baát hoøa … Luùc ñoù thanh nieân thö sinh ñaõ gaëp phaûi nguy hieåm, nghe soeït moät tieáng, tay aùo beân traùi bò ñôn ñao cuûa AÂn Voâ Thoï caét maát moät maûnh. AÂn Leâ Ñình huù leân moät tieáng thanh thoaùt, tröôøng kieám tung ra nhaém ngay vaøo AÂn Voâ Loäc. AÂn Voâ Loäc vung ñao ra ñôõ, ñao kieám chaïm nhau. Luùc naøy noäi löïc cuûa AÂn Leâ Ñình raát laø gheâ gôùm nghe choang moät tieáng, ñôn ñao cuûa AÂn Voâ Loäc lieàn cong laïi, bieán thaønh moät caùi moùc. AÂn Voâ Loäc giaät mình kinh haõi voäi nhaûy ra ngoaøi ba böôùc. Ñoät nhieân Chaâu Nhi nhaûy voït leân, ngoùn troû tay phaûi phoùng ra, truùng ngay sau oùt AÂn Voâ Loäc, roài nhaûy voït trôû veà choã cuõ. AÂn Voâ Loäc voõ coâng khoâng phaûi taàm thöôøng, nhöng môùi bò AÂn Leâ Ñình duøng noäi löïc haát ra, khí huyeát ñang troän traïo, chaân ñöùng chöa vöõng, neân Chaâu Nhi ñaâm moät chæ truùng ngay. Y ñau ñeán cuùi gaäp ngöôøi laïi, chæ bieát haù moàm reân ræ, toaøn thaân run leân baàn baät. AÂn Voâ Phuùc, AÂn Voâ Loäc kinh haõi, khoâng coøn daùm tieáp tuïc ñaùnh thanh nieân kia, chaïy ñeán beân caïnh AÂn Voâ Loäc ñôõ y ñaäy, thaáy y quaèn quaïi khoâng ngöøng, hieån nhieân bò thöông raát naëng. Hai ngöôøi ñöa maét nhìn Chaâu Nhi, ñoät nhieân keâu leân: - Thì ra laø Tam tieåu thö. Chaâu Nhi ñaùp: - Höø, coøn nhaän ra ta ö? Moïi ngöôøi ai naáy tin chaéc hai ngöôøi kia seõ xoâng leân thí maïng vôùi Chaâu Nhi, naøo ngôø chæ oâm AÂn Voâ Loäc leân, khoâng noùi moät lôøi, chaïy veà höôùng baéc. Bieán coá ñoù xaûy ra thaät ñoät ngoät, ai naáy trôïn maét haù moàm, khoâng hieåu chuyeän gì. http://come.to/kimdung 690
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Gaõ luøn maäp maëc aùo baøo vaøng kia tay traùi vaãy moät caùi trong tay ñaõ caàm moät ñaïi kyø maøu vaøng, naêm ngöôøi kia cuõng laáy côø ra phaát, tuy chæ saùu ngöôøi nhöng caùc laù côø keâu leân phaàn phaät, khí theá thaät laø uy voõ, chaàm chaäm lui veà höôùng baéc. Ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi thaáy kyø traän coå quaùi, ñeàu ñöùng ngaån ngöôøi ra. Hai nam ñeä töû lieàn roáng leân moät tieáng, phoùng mình ñuoåi theo. AÂn Leâ Ñình laéc moät caùi, ñi sau maø tôùi tröôùc, chuyeån thaân chaën ngay hai ngöôøi kia laïi, giang tay ñaåy, hai ngöôøi ñoù khoâng chòu noåi phaûi luøi laïi ba böôùc, maët maøy ñoû böøng. Tónh Huyeàn quaùt leân: - Hai vò sö ñeä trôû laïi ngay, AÂn luïc hieäp coù haûo yù, boïn Haäu Thoå Kyø naøy khoâng ñuoåi theo ñöôïc ñaâu. AÂn Leâ Ñình noùi: - Maáy hoâm tröôùc toâi vaø Maïc thaát ñeä ñuoåi theo Lieät Hoûa kyø traän, moät phen thua to, Maïc sö ñeä ñaàu toùc, loâng maøy bò chaùy xeùm moät nöûa. Noùi xong veùn tay aùo tay traùi leân, chæ cho moïi ngöôøi xem nhöõng veát phoûng. Hai ngöôøi nam ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi khoâng khoûi kinh sôï thaàm. Ñoâi maét laïnh leõo saéc nhö dao cuûa Dieät Tuyeät sö thaùi nhìn vaøo maët Chaâu Nhi maáy laàn, laïnh luøng hoûi: - Coù phaûi Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû ñoù chaêng? Chaâu Nhi ñaùp: - Chöa luyeän xong. Dieät Tuyeät sö thaùi noùi: - Neáu luyeän xong roài thì coøn gheâ gôùm ñeán ñaâu? Sao ngöôi laïi ñaû thöông gaõ ñoù? Chaâu Nhi noùi: - Tieác raèng khoâng ñaâm cheát ñöôïc y. Dieät Tuyeät sö thaùi hoûi: - Sao theá? Chaâu Nhi ñaùp: http://come.to/kimdung 691
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Chuyeän rieâng cuûa toâi maéc môù gì ñeán baø? Dieät Tuyeät sö thaùi thaân hình hôi nghieâng qua, ñaõ caàm ñöôïc thanh tröôøng kieám trong tay Tónh Huyeàn, nghe keng moät tieáng, Chaâu Nhi ñaõ nhaûy voït veà sau, maët traéng beäch. Thì ra Dieät Tuyeät sö thaùi trong nhaùy maét ñaõ duøng kieám cheùm vaøo ngoùn tay troû baøn tay phaûi Chaâu Nhi, thuû phaùp nhanh laï thöôøng, khoâng moät ai nhìn roõ caû. Naøo ngôø Chaâu Nhi vì gaõy coå tay chöa khoûi haún, baøn tay khoâng söùc löïc, laïi theâm Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû luyeän chöa thaønh, kyø naøy tröôùc khi ra tay ñaõ bao ngoùn tay baèng moät caùi bao theùp, maø kieám cuûa Dieät Tuyeät sö thaùi duøng laïi khoâng phaûi YÛ Thieân baûo kieám, neân nhaùt kieám ñoù cheùm khoâng ñöùt ngoùn tay coâ gaùi. Dieät Tuyeät sö thaùi neùm traû thanh kieám cho Tónh Huyeàn, höø moät tieáng: - Laàn naøy ta tha cho, laàn sau maø coøn duøng loaïi taø aùc coâng phu ñoù nöõa thì seõ bieát tay. Baø ta ñaùnh tieåu boái moäït chieâu khoâng truùng nhöng töï troïng thaân phaän, khoâng ra tay laàn thöù hai. AÂn Leâ Ñình thaáy Chaâu Nhi luyeän moân voõ coâng aâm ñoäc ñoù, voán laø ñieàu ñaïi kî cuûa con nhaø voõ, theá nhöng naøng laïi ñaâm moät chæ vaøo AÂn Voâ Loäc laø giuùp ñôõ phe mình, sau nöõa loøng mang moät moái tình saâu khaéc khoaûi Tröông Voâ Kî, khoâng khoûi caûm ñoäng, chaúng nôõ ñeå Dieät Tuyeät sö thaùi gieát coâ naøng, lieàn leân tieáng khuyeân baûo: - Sö thuùc, ñöùa treû naøy hoïc sai laàm coâng phu, thoâi mình töø töø seõ noùi coâ ta tìm minh sö, oâi, hoaëc giaû … hoaëc giaû … Oâng nghó neáu nhö Dieät Tuyeät sö thaùi thu coâ ta gia nhaäp phaùi Nga Mi thì thaät hay nhöng chôït nghó coâ beù naøy vöøa môùi chöûi baø ta laø “laõo taëc ni”, neân voäi ngöøng laïi khoâng daùm noùi ra, naém tay thö sinh kia daãn laïi, noùi: - Thanh Thö, mau baùi kieán sö thaùi cuøng caùc vò sö baù sö thuùc. Thö sinh noï tieán leân ba böôùc, quì xuoáng höôùng veà Dieät Tuyeät sö thaùi haønh leã, ñeán khi quay sang Tónh Huyeàn haønh leã moïi ngöôøi ñeàu voäi noùi khoâng daùm, ai cuõng traû leã laïi. Tröông Tam Phong tuoåi ñaõ hôn traêm, tính vai veá coøn cao hôn Dieät Tuyeät sö thaùi khoâng phaûi chæ moät haøng. AÂn Leâ Ñình chæ vì ñaõ coù hoân öôùc vôùi Kyû Hieåu Phuø neân môùi coi nhö keùm Dieät Tuyeät sö thaùi moät vai, chöù neáu tính Tröông Tam Phong vaø toå sö phaùi Nga http://come.to/kimdung 692
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Mi Quaùch Töông ngang haøng maø luaän, thì Dieät Tuyeät sö thaùi phaûi goïi AÂn Leâ Ñình laø sö thuùc. Tuy nhieân hai phaùi Voõ Ñöông vaø Nga Mi khaùc bieät, khoâng tính chuyeän vai veá ñöôïc, ai naáy chæ so tuoåi taùc, tuøy mieäng maø goïi thoâi. Theá nhöng thanh nieân thö sinh kia goïi caùc ñeä töû phaùi Nga Mi laø sö baù sö thuùc thì Tónh Huyeàn khoâng theå naøo daùm nhaän. Moïi ngöôøi thaáy chaøng thanh nieân moät mình ñaáu vôùi ba anh em hoï Aân, phaùp ñoä nghieâm caån, chieâu soá tinh kyø, quaû thöïc laø phong phaïm cuûa danh moân ñeä töû. Trong khi bò ba teân kia vaây ñaùnh, maëc daàu ôû vaøo theá haï phong nhöng chaøng vaãn traán tónh cöï ñòch, khoâng thaáy hoaûng loaïn chuùt naøo thaät khoâng phaûi deã. Luùc naøy thanh nieân ñoù tôùi gaàn hôn, moïi ngöôøi khoâng khoûi taám taéc khen thaàm: “Anh chaøng naøy ñeïp trai thöïc”. Chaøng thanh nieân mi muïc thanh tuù, trong caùi tuaán myõ coøn coù ba phaàn khí ñoä hieân ngang, khieán cho ngöôøi naøo thoaït nhìn cuõng ñaâm neå vì. AÂn Leâ Ñình noùi: - Ñaây laø con trai duy nhaát cuûa ñaïi sö ca chuùng toâi, teân laø Thanh Thö. Tónh Huyeàn noùi: - Maáy naêm qua ñaõ töøng nghe hieäp danh cuûa Ngoïc Dieän Maïnh Thöôøng, treân giang hoà ai cuõng noùi Toáng thieáu hieäp khaúng khaùi tröôïng nghóa, teá nhaân giaûi khoán, hoâm nay may gaëp nôi ñaây thaät laø vinh haïnh. Caùc ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi ai naáy thaàm baøn taùn, ngöôøi naøo cuõng thaáy ñuùng thaät laø “danh baát hö truyeàn”. Chaâu Nhi ñöùng beân caïnh Tröông Voâ Kî, noùi nhoû: - A Ngöu ca, anh chaøng naøy ñeïp trai hôn anh nhieàu. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ñöông nhieân, coøn gì phaûi noùi. Chaâu Nhi hoûi: - Anh coù ghen khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Nöïc cöôøi nhæ, toâi ghen caùi gì? Chaâu Nhi ñaùp: http://come.to/kimdung 693
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Anh chaøng ta cöù nhìn Chu coâ nöông, anh khoâng ghen aø? Tröông Voâ Kî nhìn veà höôùng Toáng Thanh Thö, quaû nhieân anh chaøng ñang nhìn Chu Chæ Nhöôïc nhöng cuõng khoâng ñeå taâm. Chaøng töø khi bieát ñöôïc Chaâu Nhi chính laø coâ beù A Ly naêm xöa gaëp taïi Hoà Ñieäp Coác, trong loøng boài hoài xao xuyeán, khi ñoù Chaâu Nhi cöôõng eùp chaøng leân Linh Xaø ñaûo, chaøng vuøng vaãy khoâng thoaùt ñöôïc, chæ coøn caùch caén moät caùi ngay löng baøn tay coâ naøng, naøo ngôø naøng laïi nhôù nhung maõi maõi khoâng queân, khieán loøng chaøng caøng theâm caûm kích. AÂn Leâ Ñình noùi: - Thanh Thö, mình ñi thoâi. Toáng Thanh Thö noùi: - Phaùi Khoâng Ñoäng heïn tröa nay seõ ôû nôi naøy hoäi hoïp, theá nhöng baây giôø vaãn chöa thaáy ñaâu, e raèng coù chuyeän gì. AÂn Leâ Ñình maët loä veû lo laéng noùi: - Chuyeän ñoù cuõng ñaùng lo thaät. Toáng Thanh Thö noùi: - Aân luïc thuùc, chi baèng mình cuøng ñi vôùi caùc vò tieàn boái phaùi Nga Mi veà höôùng taây coù hay hôn khoâng? AÂn Leâ Ñình gaät ñaàu: - Phaûi laém. Dieät Tuyeät sö thaùi vaø boïn Tónh Huyeàn ñeàu nghó thaàm: “Nhöõng naêm gaàn ñaây Tröông Tam Phong chaân nhaân khoâng coøn coi soùc nhöõng tuïc vuï nöõa, vai troø chöôûng moân thöïc teá ra chính laø do Tröông Voâ Kî ñaûm ñöông. Xem ra chöôûng moân ñôøi thöù ba cuûa phaùi Voõ Ñöông seõ do vò Toáng thieáu hieäp naøy tieáp nhieâm, AÂn Leâ Ñình tuy laø sö thuùc nhöng laïi phaûi nghe lôøi sö ñieät”. Hoï coù bieát ñaâu AÂn Leâ Ñình tính tình oân hoøa, khoâng maáy khi töï mình quyeàt ñònh ñieàu gì, ngöôøi khaùc noùi sao, oâng ta nghe vaäy khoâng phaûn ñoái. Ñoaøn ngöôøi ñi veà höôùng taây chöøng möôøi boán möôøi laêm daëm thì ñeán tröôùc moät ñoài caùt lôùn. Tónh Huyeàn thaáy Toáng Thanh Thö raûo böôùc chaïy leân treân ñoài caùt, cuõng vaãy tay moät caùi, hai teân ñeä töû phaùi Nga Mi cuõng chaïy leân theo, khoâng chòu keùm phaùi Voõ Ñöông. Ba ngöôøi leân ñeán treân roài, http://come.to/kimdung 694
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính khoâng khoûi hoaûng hoát keâu la, thaáy ôû treân sa maïc veà phía taây cuûa ngoïn ñoài naèm la lieät khoaûng chöøng ba möôi xaùc cheát. Ñoaøn ngöôøi thaáy ba ngöôøi kinh hoaøng ñeàu voäi vaõ chaïy leân treân ñoài caùt, thaáy ñaùm ngöôøi cheát giaø coù treû coù, khoâng bò vôõ ñaàu thì cuõng loõm ngöïc, töôûng chöøng nhö bò ñaùnh baèng nhöõng caây gaäy thaät lôùn. AÂn Leâ Ñình kieán thöùc roäng raõi, noùi: - Phieân Döông bang ôû Giang Taây bò cheát saïch laø bôûi Cöï Moäc Kyø cuûa ma giaùo ñaùnh ñoù. Dieät Tuyeät sö thaùi nhíu maøy noùi: - Phieân Döông bang ñeán ñaây laø gì? Quí phaùi goïi hoï ñeán chaêng? Trong lôøi noùi coù chieàu khoâng vui. Trong voõ laâm, caùc danh moân chính phaùi ñoái vôùi caùc bang hoäi coù chieàu reû ruùng, Dieät Tuyeät sö thaùi khoâng muoán cuøng chung vôùi hoï thaønh moät phe. AÂn Leâ Ñình voäi noùi: - Khoâng ai môøi Phieân Döông bang caû, coù ñieàu Löu bang chuû cuûa Phieân Döông bang laø ñeä töû kyù danh cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, chaéc laø hoï nghe thaáy luïc moân phaùi vi tieãu Quang Minh Ñính, neân töï nguyeän ñeán giuùp, vì sö moân goùp moät tay. Dieät Tuyeät sö thaùi höø moät tieáng, khoâng noùi theâm nöõa. Moïi ngöôøi ñem thi theå bang chuùng bang Phieân Döông ñem choân döôùi caùt, chính luùc ñang ñònh leân ñöôøng, ñoät nhieân ngoâi moä taän cuøng phía taây vôõ ra, trong ñaùm caùt buïi muø mòt moät ngöôøi nhaûy ra, choäp ngay moät nam ñeä töû vuït chaïy ñi. Söï vieäc xaûy ra khieán ai naáy ñeàu söõng sôø, baûy taùm nöõ ñeä töû phaùi Nga Mi keâu leân thaát thanh. Dieät Tuyeät sö thaùi, AÂn Leâ Ñình, Toáng Thanh Thö vaø Tónh Huyeàn boán ngöôøi ñeàu voït leân ñuoåi theo. Qua moät hoài, moïi ngöôøi môùi vôõ leõ ra, töø trong ngoâi moä nhaûy ra chaúng ai xa laï chính laø Thanh Döïc Böùc Vöông cuûa ma giaùo. Y maëc giaû y phuïc bang chuùng Phieân Döông bang, naèm laãn trong ñaùm xaùc ngöôøi, nín thôû giaû cheát. Phaùi Nga Mi khoâng ñeå yù ñem y choân luoân trong moä caùt. Y taøi cao maät lôùn, cöù ñeå yeân, bieát caùt vaøng raát meàm, naèm trong moät nhòn thôû moäït hoài khoâng ñeán noãi naøo, ñôïi ñeán khi moïi ngöôøi khoâng ñeà phoøng môùi phaù moä nhaûy ra. Luùc ban ñaàu boán ngöôøi chaïy song song, nhöng chaïy ñoä hôn nöûa voøng thì ñaõ phaân cao thaáp bieán thaønh hai ngöôøi chaïy tröôùc, hai ngöôøi chaïy sau. http://come.to/kimdung 695
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính AÂn Leâ Ñình vaø Dieät Tuyeät sö thaùi chaïy tröôùc, Toáng Thanh Thö vaø Tónh Huyeàn chaïy sau. Theá nhöng gaõ Thanh Döïc Böùc Vöông khinh coâng thaät cao, ñuùng laø theá thöôïng voâ song, tuy trong tay oâm theâm moät ngöôøi ñaøn oâng, nhöng boïn AÂn Leâ Ñình ñuoåi sao cho kòp? Voøng thöù hai gaàn heát, Toáng Thanh Thö lieàn ñöùng laïi, keâu leân: - Trieäu Linh Chaâu sö thuùc, Boái Caåm Nghi sö thuùc, xin ñeán taïi Ly vò ngaên ñöôøng. Ñinh Maãn Quaân sö thuùc, Lyù Minh Haø sö thuùc, xin ñöùng ôû Chaán vò chaën laïi… Chaøng thuaän moàm keâu leân, ra leänh cho hôn ba möôi ñeä töû phaùi Nga Mi chia ra chieám giöõa caùc phöông vò baùt quaùi. Phaùi Nga Mi chaúng khaùc naøo raén maát ñaàu, nghe chaøng ra leänh ñaày veû uy nghieâm, ai naáy laäp töùc tuaân theo. Trong tình theá ñoù, Thanh Döïc Böùc Vöông Vi Nhaát Tieáu khoâng coøn caùch naøo coù theå chaïy voøng troøn ñöôïc nöõa, caát tieáng phaù leân cöôøi, caàm ngöôøi ñang boàng trong tay tung leân khoâng, roài boû chaïy maát. Dieät Tuyeät sö thaùi ñöa tay ñoùn laáy ngöôøi ñeä töû töø treân khoâng rôi xuoáng, chæ nghe tieáng cuûa Vi Nhaát Tieáu töø xa voïng laïi: - Phaùi Nga Mi coù ñöôïc nhaân taøi nhö theá, Dieät Tuyeän laõo ni quaû thaät khoâng vöøa. Caâu ñoù roõ raøng khen ngôïi Toáng Thanh Thö. Dieät Tuyeät sö thaùi maët saàm xuoáng, nhìn laïi ngöôøi ñeä töû, thaáy coå hoïng y maùu me baày nhaày, loä ra hai haøng veát raêng, ñaõ cheát roài. Moïi ngöôøi vaây quanh baø ta, laëng yeân khoâng ai noùi moät lôøi. Moät luùc laâu sau, AÂn Leâ Ñình noùi: - Nghe ngöôøi ta noùi raèng, Thanh Döïc Böùc Vöông naøy moãi khi thi trieån voõ coâng, thì phaûi uoáng maùu noùng cuûa moät ngöôøi soáng, lôøi ñoù quaû thaät khoâng ngoa. Chæ tieác raèng vò sö ñeä naøy … oâi … Dieät Tuyeät sö thaùi vöøa xaáu hoå vöøa caêm giaän. Töø khi baø ta tieáp nhieäm chöôûng moân ñeán nay, phaùi Nga Mi chöa töøng bò beõ baøng nhö theá bao giôø, hai ñeä töû lieân tieáp bò ñòch nhaân huùt maùu cheát, theá nhöng maët muõi keû ñòch ra sao cuõng chöa nhìn roõ. Baø ta ñöùng thaãn thôø moät hoài roài tröøng maét hoûi Toáng Thanh Thö: http://come.to/kimdung 696
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Teân tuoåi cuûa bao nhieâu moân haï ñeä töû cuûa ta, sao ngöôi bieát ñöôïc? Toáng Thanh Thö noùi: - Luùc naõy Tónh Huyeàn sö thuùc coù ñöa ñeä töû ñeán chaøo caû roài. Dieät Tuyeät sö thaùi noùi: - OÀ, nhaäp nhó baát vong2. Phaùi Nga Mi ta laøm sao coù ñöôïc nhaân taøi nhö theá? Toái hoâm ñoù khi moïi ngöôøi döøng chaân ñeå nghæ, Toáng Thanh Thö cung kính ñeán tröôùc maët Dieät Tuyeät sö thaùi, haønh leã roài noùi: - Tieàn boái, vaõn boái coù moät chuyeän ñaùng ra khoâng neân hoûi muoán thænh caàu. Dieät Tuyeät sö thaùi laïnh luøng ñaùp: - Neáu chuyeän khoâng neân hoûi, thì ñöøng môû mieäng hoûi laøm gì. Toáng Thanh Thö laïi cung kính haønh keã, noùi: - Vaâng. Quay trôû veà ngoài xuoáng beân caïnh AÂn Leâ Ñình. Moïi ngöôøi thaáy chaøng leân tieáng khaån caàu Dieät Tuyeät sö thaùi nhöng laïi bò cöï tuyeät, tuy khoâng ai daùm hoûi theâm nhöng buïng ngöôøi naøo cuõng thaéc maéc, khoâng bieát chaøng ñònh hoûi chuyeän gì. Ñinh Maãn Quaân nhòn khoâng noåi, lieàn ñi laïi: - Toáng huynh ñeä, caäu muoán hoûi sö phuï chuùng toâi chuyeän gì theá? Toáng Thanh Thö ñaùp: - Khi gia phuï truyeàn thuï kieám phaùp cho vaõn boái, coù noùi raèng hieän nay treân ñôøi kieám thuaät thoâng thaàn thì sö toå baûn phaùi laø ñeä nhaát, keá ñeán laø Dieät Tuyeät tieàn boái chöôûng moân phaùi Nga Mi, hai phaùi Voõ Ñöông vaø Nga Mi ñeàu coù sôû tröôøng sôû ñoaûn. Chaúng haïn nhö chieâu Thuû Huy Nguõ Huyeàn3 cuûa baûn moân vôùi chieâu Khinh La Tieåu Phieán4 cuûa quí phaùi ñaïi ñoàng tieåu dò, theá nhöng baûn phaùi muõi kieám söû duïng kình löïc 2 nghe qua moät laàn khoâng queân 3 Tay gaåy naêm sôïi daây ñaøn 4 Caùi quaït nhoû nheï laøm baèng sa (moät loaïi luïa moûng) http://come.to/kimdung 697
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính quaù maïnh, khoâng theå naøo khinh linh hoaït baùt neân khi ra chieâu khoâng ñöôïc tieâu saùi töï nhieân nhö chieâu Khinh La Tieåu Phieán. Chaøng vöøa noùi vöøa ruùt tröôøng kieám ra muùa caû hai chieâu, nhöng khi söû chieâu Khinh La Tieåu Phieán troâng khoâng thuaàn thuïc chuùt naøo. Ñinh Maãn Quaân cöôøi noùi: - Chieâu naøy khoâng ñuùng roài. Y thò tieáp laáy tröôøng kieám trong tay chaøng, bieåu dieãn cho Toáng Thanh Thö coi roài noùi: - Coå tay toâi vaãn coøn ñau, söû khoâng ra löïc, nhöng phaûi nhö theá môùi phaûi. Toáng Thanh Thö raát laáy laøm thaùn phuïc, noùi: - Gia phuï vaãn thöôøng noùi laø töï haän mình phuùc moûng, chöa töøng ñöôïc xem kieám thuaät cuûa toân sö. Hoâm nay vaõn boái ñöôïc thaáy Ñinh sö thuùc ra chieâu Khinh La Tieåu Phieán, quaû thöïc laø môû maét. Vaõn boái môùi roài ñònh xin sö thaùi chæ ñieåm cho vaøi chieâu, ñeå giaûi quyeát nhöõng ñieåm chöa toû töôøng lieân quan ñeán kieám phaùp, nhöng vaõn boái khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa quí phaùi, neân khoâng daùm noùi ra. Dieät Tuyeät sö thaùi ngoài ôû xa xa, nhöõng gì chaøng noùi ñeàu loït vaøo tai caû, thaáy Toáng Thanh Thö ñöa mình leân laøm thieân haï kieám phaùp ñeä nhò, trong loøng thaät laø ñaéc yù. Tröông Tam Phong laø Thaùi Sôn Baéc Ñaåu trong voõ hoïc ñôøi nay, ai ai cuõng boäi phuïc, baø ta khoâng daùm mô töôûng tôùi chuyeän hôn caû vò ñaïi toâng sö coå kim ít coù naøy. Theá nhöng ñaïi ñeä töû cuûa phaùi Voõ Ñöông maø phaûi nhaän baø ta laø chæ keùm Tröông Tam Phong maø thoâi thì thaät vinh haïnh, laïi thaáy Ñinh Maãn Quaân muùa chieâu naøy, tinh thaàn kình löïc chæ ñöôïc ñoä ba boán thaønh hoûa haàu, kieám phaùp danh chaán thieân haï cuûa phaùi Nga Mi chaúng leõ chæ coù theá thoâi sao? Baø laäp töùc ñi ñeán gaàn, khoâng noùi moät lôøi caàm thanh kieám trong tay Ñinh Maãn Quaân, tay giô leân ngang muõi, nheï nhaøng rung moät caùi, muõi kieám lieàn keâu leân u u, töø traùi sang phaûi, roài töø phaûi sang traùi lieân tieáp phaåy chín caùi, nhanh khoâng theå taû, nhöng moãi laàn cheùm xuoáng ñeàu heát söùc roõ raøng. Caùc ñeä töû thaáy sö phuï thi trieån kieám phaùp tinh dieäu nhö theá, tim ai naáy ñaäp thình thình, loøng baøn tay toaùt moà hoâi. AÂn Leâ Ñình keâu leân: http://come.to/kimdung 698
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2