Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 23

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

360
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 23: LINH PHÙ TÚY KHÁCH LỤC LIỄU TRANG Hương thắm thơm nồng nơi thủy các, Sóng tình Mông-Hán đã xiêu xiêu. Dẫu cho hai ngả khôn đường gặp, Một lần rung động cũng nên yêu. Đoàn người đi được độ hơn một trăm dặm, giữa sa mạc liền dừng lại nghỉ ngơi. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 23

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính http://hello.to/kimdung 917
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 23 LINH PHUØ TUÙY KHAÙCH LUÏC LIEÃU TRANG Ñoaøn ngöôøi ñi ñöôïc ñoä hôn moät traêm daëm, giöõa sa maïc lieàn döøng laïi nghæ ngôi. Tröông Voâ Kî nguû ñeán giöõa ñeâm, boãng nghe töø phía taây mô hoà voïng veà tieáng leng keng, leng keng kim loaïi chaïm nhau, trong buïng thaûng thoát, laäp töùc len leùn trôû daäy, ñi veà phía thanh aâm truyeàn tôùi. Ñöôïc hôn moät daëm, chaøng thaáy moät boùng ngöôøi maûnh khaûnh di ñoäng döôùi aùnh traêng, voäi tieán tôùi, keâu leân: - Tieåu Sieâu, sao coâ laïi tôùi ñaây? Boùng ngöôøi ñoù chính laø Tieåu Sieâu. Naøng ñoät nhieân gaëp laïi Tröông Voâ Kî, oøa leân khoùc, saø vaøo loøng chaøng, nöùc nôû khoâng noùi gì. Tröông Voâ Kî voã nheï leân ñoâi vai, noùi: - Thoâi em ngoan, ñöøng khoùc nöõa, ñöøng khoùc nöõa. Tieåu Sieâu döôøng nhö bao nhieâu noãi nieàm baây giôø môùi coù dòp phaùt tieát, laïi caøng khoùc lôùn theâm, thoån thöùc: - Coâng töû ñi ñaâu, em... em seõ ñi theo ñoù. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Coâ beù naøy cha meï maát caû roài, laïi bò cha con Döông taû söù nghi ngôø, möôøi phaàn ñaùng thöông. Coù leõ vì mình ñoái vôùi coâ ta oân hoøa trìu meán, neân coâ ta môùi quyeán luyeán khoâng muoán rôøi”. Chaøng beøn noùi: - Ñöôïc roài, ñöøng khoùc nöõa, vaäy toâi mang coâ cuøng ñi haûi ngoaïi nheù. Tieåu Sieâu möøng quaù, ngaång ñaàu leân, döôùi aùnh traêng môø aûo, khuoân maët xinh ñeïp nhoû nhaén cuûa naøng nhö phuû moät lôùp luïa moûng, nhöõng gioït leä chöa khoâ laáp laùnh, ñoâi maét xanh nhö maøu nöôùc bieån döôøng nhö toûa ra moät noãi boài hoài. Tröông Voâ Kî mæm cöôøi noùi: - Tieåu Sieâu, mai naøy lôùn leân coâ theå naøo cuõng cöïc kyø xinh ñeïp. Tieåu Sieâu hoûi laïi: - Sao coâng töû bieát? http://hello.to/kimdung 918
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî chöa kòp traû lôøi, boãng nghe phía ñoâng baéc coù tieáng voù ngöïa loäp boäp, moät ñaïi ñoäi nhaân maõ töø taây sang ñoâng, chaïy vuït qua, ít ra cuõng phaûi hôn traêm con. Qua moät luùc sau, Vi Nhaát Tieáu vaø Döông Tieâu tröôùc sau chaïy ñeán, noùi: - Giaùo chuû, trong ñeâm hoâm khuya khoaét coù ñaïi ñoäi nhaân maõ chaïy nhö theá, khoâng chöøng coù ñòch yù vôùi baûn giaùo. Tröông Voâ Kî baûo Tieåu Sieâu ñi ñeán gaëp boïn Baønh Oaùnh Ngoïc, coøn mình cuøng Döông Vi hai ngöôøi chaïy veà phía coù tieáng voù ngöïa ñeå tra xeùt. Ñi ñeán gaàn, quaû nhieân treân sa maïc coøn moät daõy veát chaân ngöïa. Vi Nhaát Tieáu cuùi xuoáng xem, boác moät naém caùt leân, noùi: - Coù veát maùu. Tröông Voâ Kî cuõng boác moät naém caùt ñöa leân muõi, quaû nhieân ngöûi thaáy muøi maùu tanh. Ba ngöôøi theo veát chaân ngöïa ñeán ba boán daëm, Döông Tieâu boãng thaáy phía beân traùi trong baõi caùt coù moät maûnh ñao gaõy, voäi caàm leân xem, thaáy caùn ñao coù khaéc ba chöõ “Phuøng Vieãn Thanh”, hôi traàm ngaâm, noùi: - Ñaây laø ngöôøi cuûa phaùi Khoâng Ñoäng. Thöa giaùo chuû, coù leõ phaùi Khoâng Ñoäng döï bò ngöïa xe taïi choã naøy ñeå veà Trung Nguyeân. Vi Nhaát Tieáu noùi: - Töø Quang Minh Ñính xuoáng ñaõ hôn nöûa thaùng, neáu nhö hoï coøn laån quaån ôû ñaây chaúng bieát laøm troø quæ quaùi gì? Ba ngöôøi thaáy laø phaùi Khoâng Ñoäng roài, khoâng theøm ñeå yù nöõa, quay veà choã cuõ naèm nguû. Ñi ñöôïc naêm ngaøy, töø thaûo nguyeân tröôùc maët coù moät ñoaøn ngöôøi ñi ñeán, phaàn lôùn maëc aùo ñen kieåu ni coâ, nhöng cuõng coù baûy taùm nam nhaân. Hai beân ñeán gaàn, moät ni coâ the theù keâu leân: - Ñaây laø aùc taëc cuûa ma giaùo. Caû boïn laäp töùc ruùt binh khí, taûn ra nghinh ñòch. Tröông Voâ Kî thaáy ñaây laø ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi, khoâng hieåu sao ñaõ ñi roài coøn quay trôû laïi, maø nhöõng ngöôøi naøy chaøng chöa gaëp bao giôø neân cao gioïng noùi: - Caùc vò sö thaùi coù phaûi laø moân haï phaùi Nga Mi chaêng? http://hello.to/kimdung 919
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Moät ni coâ ngöôøi nhoû beù vöôït ñaùm ñoâng tieán ra, gay gaét hoûi: - AÙc taëc ma giaùo kia, hoûi caùi gì? Mau ra ñaây chòu cheát. Tröông Voâ Kî hoûi: - Sö thaùi thöôïng haï xöng hoâ ra sao? Côù sao laïi noåi giaän nhö theá? Ni coâ ñoù quaùt lôùn: - AÙc taëc, thöù nhö ngöôi maø daùm hoûi danh hieäu ta ö? Ngöôi laø ai? Vi Nhaát Tieáu phoùng vuït ra, vaøo thaúng ñaùm ñoâng, ñieåm huyeät hai nam ñeä töû, naém coå caû hai ngöôøi, chaïy thaúng ra ngoaøi xa, neùm xuoáng ñaát, roài laïi chaïy veà choã cuõ. Haønh ñoäng ñoù chaúng khaùc gì chim caét baét moài, nhanh khoâng theå taû. Y cöôøi khaåy maáy tieáng, noùi: - Vò naøy laø Tröông giaùo chuû cuûa Minh giaùo, ngöôøi voõ coâng ñeä nhaát ñôøi nay, moät kyø nam töû can ñaûm voâ song, thoáng suaát Taû Höõu Quang Minh Söù Giaû, Töù Ñaïi Hoä Giaùo Phaùp Vöông, Nguõ Taûn Nhaân, Nguõ Haønh Kyø, Thieân Ñòa Phong Loâi töù moân, ñaõ töøng ñuoåi phaùi Nga Mi xuoáng nuùi, ñoaït thanh baûo kieám YÛ Thieân trong tay Dieät Tuyeät sö thaùi, vôùi moät nhaân vaät nhö theá coù ñuû ñeå hoûi phaùp danh cuûa sö thaùi hay chaêng? Y noùi moät thoâi moät hoài, quaàn ñeä töû phaùi Nga Mi ai naáy ñeàu kinh haõi, laïi vöøa môùi thaáy Vi Nhaát Tieáu troå chuùt coâng phu ngoaøi söùc töôûng töôïng nhö theá, coøn ai daùm hoaøi nghi lôøi noùi cuûa y. Ni coâ trung nieân kia laáy laïi bình tónh roài noùi: - Caùc haï laø ai? Vi Nhaát Tieáu ñaùp: - Taïi haï hoï Vi, ngoaïi hieäu laø Thanh Döïc Böùc Vöông. Trong phaùi Nga Mi coù maáy tieáng keâu leân hoaûng hoát, boán ngöôøi voäi chaïy ñeán xem hai gaõ ñoàng moân vöøa bò Vi Nhaát Tieáu ñieåm huyeät vöùt ngoaøi xa. Vi Nhaát Tieáu noùi: - Phuïng Tröông giaùo chuû hieäu leänh, Minh giaùo vaø luïc ñaïi moân phaùi chaám döùt binh ñao, boû heát thuø cuõ giao haûo vôùi nhau. Quí ñoàng moân cuõng may laém ñoù neân Vi Böùc Vöông laàn naøy tha khoâng huùt maùu hoï ñaâu. http://hello.to/kimdung 920
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Töø khi y ñöôïc Tröông Voâ Kî duøng Cöûu Döông thaàn coâng chöõa thöông, khoâng nhöõng tröø heát aâm ñoäc Huyeãn AÂm Chæ maø nhöõng ñoäc khí töø tröôùc tích tuï cuõng heát ñi quaù nöûa, neân khoâng caàn phaûi huùt maùu khaùng haøn moãi khi haønh coâng vaän kình. Boán ngöôøi ñoù dìu hai ñoàng moân bò ñieåm huyeät kia veà, ñang ñònh tìm caùch giaûi huyeät chöõa trò, boãng nghe taùch taùch hai tieáng, tieáp theo nghe tieáng bay vuùt trong khoâng khí, hai vieân soûi nhoû ñaõ baén tôùi, truùng ngay huyeät ñaïo hai ngöôøi kia, laäp töùc giaûi khai ngay caùc nôi bò ñieåm. Ñoù laø Döông Tieâu duøng Ñaïn Chæ Thaàn Thoâng1 ngöôïc laïi vôùi coâng phu Tròch Thaïch Ñieåm Huyeät2. Ni coâ trung nieân kia thaáy ñoái phöông ngöôøi cuõng khoâng ít, maø chæ môùi hai ngöôøi loä chuùt taøi naêng, voõ coâng ñaõ cao sieâu gheâ gôùm, neáu nhö ñoäng thuû, khoâng theå naøo khoâng bò ñaùnh tan taønh. Thaønh thöû duø taùm chöõ “chaám döùt binh ñao, boû heát thuø cuõ” khoâng bieát thaät hay giaû cuõng noùi: - Baàn ni phaùp danh Tónh Khoâng. Caùc vò coù thaáy sö phuï chuùng toâi ñaâu khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toân sö töø Quang Minh Ñính xuoáng nuùi ñaõ hôn nöûa thaùng, chaéc luùc naøy ñaõ vaøo Ngoïc Moân Quan roài ñoù. Caùc vò töø phía ñoâng laïi, khoâng leõ treân ñöôøng khoâng gaëp nhau hay sao? Moät ngöôøi ñaøn baø chöøng khoaûng ba möôi ôû ñaèng sau Tónh Khoâng lieàn noùi: - Sö tæ ñöøng nghe y noùi laùo, chuùng ta chia ba ngaû tieáp öùng, coù hoûa tieãn laøm tín hieäu lieân laïc, leõ naøo treân ñöôøng laïi huït khoâng baét gaëp nhau? Chu Ñieân thaáy ngöôøi kia aên noùi voâ leã, muoán daïy cho maáy caâu beøn noùi: - Caùi ñoù cuõng laï thaät... Tröông Voâ Kî haï gioïng noùi: - Chu tieân sinh ñöøng chaáp nhaát baø ta laøm chi. Boïn hoï khoâng kieám thaáy sö phuï, dó nhieân noùng ruoät. Tónh Khoâng maët ñaày veû hoaøi nghi, noùi: 1 Thaàn coâng buùng ngoùn tay 2 Neùm ñaù ñieåm huyeät http://hello.to/kimdung 921
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Gia sö vaø anh em ñoàng moân coù phaûi ñaõ vaøo tay Minh giaùo roài chaêng? Ñaïi tröôïng phu quang minh loãi laïc, vieäc gì phaûi daáu dieám? Chu Ñieân cöôøi noùi: - Thoâi noùi thöïc cho caùc ngöôøi nghe, phaùi Nga Mi khoâng löôïng söùc mình, ñeán ñaùnh Quang Minh Ñính, töø Dieät Tuyeät sö thaùi trôû xuoáng ñeàu bò baét caû roài, hieän nay ñang nhoát döôùi thuûy lao, ñeå cho hoï aên naên saùm hoái möôøi naêm taùm naêm, ñeán luùc ñoù coù thaû hay khoâng coøn tuøy. Baønh Oaùnh Ngoïc voäi noùi: - Caùc vò ñöøng nghe vò Chu huynh naøy noùi giôõn. Dieät Tuyeät sö thaùi thaàn coâng caùi theá, moân haï ñeä töû ai ai voõ coâng cuõng cao cöôøng, laøm sao laïi laïc vaøo tay Minh giaùo cho ñöôïc? Luùc naøy hai beân quí phaùi vaø baûn giaùo ñaõ ngöøng chieán giaûng hoøa vôùi nhau, caùc vò trôû veà nuùi Nga Mi ñi, töï nhieân seõ gaëp. Tónh Khoâng nöûa tin nöûa ngôø, chaàn chöø khoâng theå quyeát ñònh ñöôïc. Vi Nhaát Tieáu noùi: - Vò Chu huynh naøy thích noùi ñuøa, khoâng leõ ñöôøng ñöôøng ñòa vò giaùo chuû toân quí cuûa baûn giaùo cuõng laïi ñaùnh löøa tieåu boái hay sao? Ngöôøi ñaøn baø trung nieân kia laïi noùi: - Tröôùc nay ma giaùo quæ keá ña ñoan, gian traù giaûo hoaït, lôøi noùi laøm sao tin cho ñöôïc? Chöôûng kyø söù Hoàng Thuûy Kyø laø Ñöôøng Döông lieàn phaát tay moät caùi, laäp töùc Nguõ Haønh Kyø giaõn ra xa xa, sau ñoù laïi bao vaây trôû laïi. Cöï Moäc ôû phía ñoâng, Lieät Hoûa taïi phía nam, Nhueä Kim taïi phía taây, Hoàng Thuûy taïi phía baéc, coøn Haäu Thoå thì ôû beân ngoaøi di ñoäng tieáp öùng, vaây chaët taát caû ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi. AÂn Thieân Chính lôùn tieáng noùi: - Laõo phu laø Baïch Mi Öng Vöông, chæ caàn moät mình ta ra tay, laø ñaõ coù theå baét ñöôïc taát caû boïn tieåu boái chuùng bay roài. Minh giaùo hoâm nay thuû haï löu tình, nhöõng ngöôøi ít tuoåi caùc ngöôi sau naøy aên noùi cho coù yù töù. http://hello.to/kimdung 922
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Maáy caâu ñoù oang oang vang ñoäng, chaán ñoäng ñeán noãi nhöõng ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi uø caû tai, taâm thaàn hoaûng hoát, khoâng töï cheá noåi. Chæ thaáy oâng ta maøy raâu traéng xoùa, thaàn uy laãm laãm, ai naáy ñeàu kinh haõi. Tröông Voâ Kî chaép tay noùi: - Khi naøo gaëp laïi toân sö, xin cho Tröông Voâ Kî cuûa Minh giaùo göûi lôøi hoûi thaêm söùc khoûe laõo nhaân gia. Noùi xong quay veà höôùng ñoâng ñi thaúng. Ñöôøng Döông ñôïi Vi Nhaát Tieáu, AÂn Thieân Chính caû boïn ñi roài luùc aáy môùi vaãy tay trieäu hoài Nguõ Haønh Kyø. Quaàn ñeä töû phaùi Nga Mi thaáy theá, trong buïng haõi thaàm, ñöùng nhìn Tröông Voâ Kî vaø ñoàng boïn ñi xa xa, mieäng haù hoác, khoâng noùi neân lôøi. Baønh Oaùnh Ngoïc noùi: - Giaùo chuû, toâi xem chuyeän naøy beân trong coù ñieàu baát thöôøng. Dieät Tuyeät sö thaùi cuøng ñeä töû trôû veà theo höôùng ñoâng, khoâng leõ laïi laïc khoâng gaëp moân nhaân. Caùc moân caùc phaùi ñi ñöôøng theå naøo chaúng coù tín hieäu, leõ naøo bieán maát khoâng ñeå laïi taêm hôi gì? Moïi ngöôøi vöøa ñi vöøa baøn thaûo, caûm thaáy phaùi Nga Mi bao nhieâu ngöôøi boãng döng maát tích treân sa maïc, quaû thaät khoù hieåu, Tröông Voâ Kî laïi lo laéng cho an nguy cuûa Chu Chæ Nhöôïc, nhöng khoâng tieän noùi vôùi ngöôøi ngoaøi. Hoâm ñoù ñi ñeán toái, chöôûng kyø söù Haäu Thoå Kyø laø Nhan Vieân boãng noùi: - ÔÛ ñaây coù ñieàu gì khaùc laï. Y chaïy ñeán moät haøng caây thaáp ôû phía tröôùc quan saùt, giaät moät chieác thuoång töø tay moät giaùo chuùng baûn kyø roài hì huïc ñaøo döôùi ñaát. Moät laùt sau, quaû nhieân loä ra moät xaùc ngöôøi. Caùi xaùc ñoù ñaõ thoái röõa, maët muõi khoâng coøn nhaän ra, nhöng cöù theo quaàn aùo treân ngöôøi, roõ raøng laø ñeä töû phaùi Coân Loân. Caùc giaùo chuùng Haäu Thoå Kyø lieàn nhaát teà ñaøo bôùi, trong choác laùt ñaõ thaønh moät caùi hoá lôùn, trong hoá ñeå chaát ñoáng möôøi saùu töû thi, taát caû ñeàu laø ngöôøi cuûa phaùi Coân Loân. Neáu nhö ngöôøi cuûa moân phaùi hoï choân caát, aét khoâng theå naøo ñôn sô nhö theá, hieån nhieân laø do keû ñòch mai taùng. Xem xeùt nhöõng xaùc naøy, ai ai cuõng coù veát thöông treân ngöôøi. Tröông Voâ Kî ra leänh cho Haäu Thoå Kyø chia ra töøng ngöôøi choân caát rieâng reõ cho töû teá. http://hello.to/kimdung 923
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Caû boïn ngöôøi noï nhìn ngöôøi kia, buïng ai cuõng hoûi thaàm: “Ai gieát boïn naøy?”. Ngô ngaån moät hoài, Baønh Oaùnh Ngoïc noùi: - Neáu khoâng truy cöùu cho ñeán ñaàu ñeán ñuõa, caùi moùn nôï naøy theå naøo cuõng ñoå leân ñaàu Minh giaùo chuùng ta. Thuyeát Baát Ñaéc lôùn tieáng noùi: - Caùc anh em nghe ñaây, neáu nhö ñaùnh nhau ban ngaøy ban maët, mình coù giaùo chuû taát laõnh, tuy khoâng daùm noùi laø voâ ñòch thieân haï, nhöng cuõng khoâng theå thua ai. Theá nhöng teân baén troäm thì khoù maø ñeà phoøng, töø raøy trôû ñi, aên uoáng gì, nghæ ngôi ôû ñaâu, choã naøo cuõng phaûi ñeà phoøng ñòch nhaân aùm toaùn, haï ñoäc. Taát caû ñoàng thanh ñaùp öùng. Ñi moät quaõng nöõa, thaáy maët trôøi ñoû nhö maùu, trôøi töø töø toái daàn, moïi ngöôøi ñang tính chuyeän tìm choã nghæ ngôi, boãng thaáy treân trôøi phía ñoâng baéc coù boán con keân keân ôû treân khoâng bay löôïn voøng voøng. Ñoät nhieân moät con bay lao xuoáng, roài laïi bay voït leân, loâng rôi tôi taû, keâu keùc keùc maáy tieáng, hieån nhieân bò vaät gì ñaùnh truùng. Töø khi chöôûng kyø söù Nhueä Kim Kyø Trang Tranh bò cheát vì kieám YÛ Thieân, Tröông Voâ Kî ñöa phoù kyø söù Ngoâ Kình Thaûo leân laøm chính kyø söù, luùc naøy thaáy chim keân keân coù veû laï luøng, lieàn noùi: - Ñeå toâi ñi xem. Y daãn theo hai ngöôøi ñoàng boïn, voäi chaïy veà phía ñoù. Moät luùc sau, moät giaùo chuùng chaïy trôû laïi, baåm vôùi Tröông Voâ Kî: - Baåm caùo giaùo chuû, AÂn luïc hieäp cuûa phaùi Voõ Ñöông bò rôi xuoáng döôùi vöïc caùt. Tröông Voâ Kî giaät mình kinh haõi, noùi: - AÂn luïc hieäp ö? Coù bò thöông khoâng? Ngöôøi kia ñaùp: - Döôøng nhö bò thöông naëng, Ngoâ kyø söù thaáy laø AÂn luïc hieäp, sai thuoäc haï caáp toác baùo cho giaùo chuû. Ngoâ kyø söù hieän ñang xuoáng döôùi sa coác cöùu giuùp... Tröông Voâ Kî loøng noùng nhö löûa ñoát, khoâng ñôïi y noùi heát, voäi vaøng chaïy ñi. Döông Tieâu, AÂn Thieân Chính caû boïn luïc tuïc chaïy theo. Ñi ñeán gaàn, http://hello.to/kimdung 924
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính thaáy ñoù laø moät caùi vöïc caùt thaät lôùn, saâu ñeán hôn chuïc tröôïng, Ngoâ Kình Thaûo tay traùi oâm AÂn Leâ Ñình, ñi moät böôùc laïi suïp moät caùi, ñang coá gaéng heát söùc ñeå treøo leân. Tröông Voâ Kî lieàn theo vaùch caùt tröôït xuoáng, ñöa tay naém caùnh tay phaûi cuûa Ngoâ Kình Thaûo, tay kia ñöa vaøo thaêm hôi thôû, thaáy vaãn coøn thoi thoùp, cuõng hôi yeân loøng, voäi ñoùn laáy AÂn Leâ Ñình. Chaøng nhaûy maáy caùi ñaõ ra khoûi sa coác, ñeå oâng ta naèm treân maët ñaát, chaêm chuù xem kyõ, khoâng khoûi vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän, khoâng bieát tính sao. Chæ thaáy AÂn Leâ Ñình hôi thôû yeáu ôùt ñaàu goái, khuyûu tay, coå chaân, coå tay, ngoùn chaân, ngoùn tay taát caû caùc khôùp xöông ñeàu bò ñaùnh gaõy khoâng cöû ñoäng ñöôïc, ñoái phöông haï ñoäc ñeán theá thöïc khieán ngöôøi ta phaûi gheâ rôïn. Tuy nhieân thaàn trí vaãn chöa ñeán noãi hoân meâ, thaáy Tröông Voâ Kî, maët loä veû vui möøng, nhaû ra hai vieân ñaù. Thì ra sau khi bò thöông, chaøng bò ngöôøi ta vöùt xuoáng vöïc caùt, nhôø coù noäi löïc tinh thuaàn, khoâng ñeán noãi cheát ngay, keân keân saø xuoáng toan aên thòt, bò chaøng nghieâng ñaàu ngoaïm maáy vieân ñaù, phun ra chaën chuùng laïi, cöù khoå sôû choáng ñôõ nhö theá ñaõ maáy hoâm nay. Döông Tieâu thaáy boán con keân keân kia vaãn voøng voøng chöa chòu boû ñi, chaéc chuùng ñôïi khi naøo boû xaùc AÂn Leâ Ñình roài seõ ñaùp xuoáng aên thòt, lieàn nhaët boán vieân soûi döôùi ñaát, taùch taùch baén lieàn maáy phaùt, caû boán con keân keân ñeàu rôi xuoáng, con naøo ñaàu cuõng bò vieân soûi baén truùng vôõ tan. Tröông Voâ Kî tröôùc heát cho AÂn Leâ Ñình uoáng thuoác an thaàn giaûm ñau, sau ñoù moùi coi kyõ laïi moät laàn nöõa, thaáy chaân tay ñeán hôn hai möôi choã gaõy, moãi nôi gaõy ñeàu bò ñòch duøng troïng thuû, laáy ngoùn tay boùp naùt nhöø, khoâng caùch naøo noái laïi ñöôïc. AÂn Leâ Ñình noùi nhoû: - Chaúng khaùc gì tam ca, bò phaùi Thieáu Laâm duøng... Kim Cöông chæ löïc... ñaùnh ñoù... Tröông Voâ Kî nhôù tôùi naêm xöa nghe cha keå chuyeän Du tam sö baù Du Ñaïi Nham bò phaùi Thieáu Laâm duøng Kim Cöông chæ löïc boùp naùt caùc khôùp xöông, phaûi naèm lieät treân giöôøng hôn hai möôi naêm nay. Luùc ñoù cha chaøng chöa gaëp meï chaøng, khoâng ngôø vieäc ñaõ bao nhieâu naêm, laïi theâm moät vò sö thuùc bò thöông vì Kim Cöông chæ löïc cuûa phaùi Thieáu Laâm laàn nöõa. Chaøng suy nghó moät laùt roài noùi: http://hello.to/kimdung 925
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Luïc thuùc khoâng phaûi lo laéng, chuyeän naøy cöù giao cho ñieät nhi, keû gian nhaát ñònh chaïy trôøi khoâng khoûi naéng. Keû naøo trong phaùi Thieáu Laâm, luïc thuùc coù nhaän ra khoâng? AÂn Leâ Ñình laéc ñaàu, maáy hoâm nay chaøng kieät löïc raùng soáng, hôi söùc khoâng coøn chuùt naøo, luùc naøy trong loøng vöøa heát lo, chòu khoâng noåi laäp töùc ngaát ñi. Tröông Voâ Kî nghó ñeán thaân theá mình, cha meï töï vaãn maø cheát, cuõng chæ vì khoâng neân khoâng phaûi vôùi Tam sö baù, baây giôø Luïc sö thuùc laïi gaëp naïn, neáu khoâng eùp ñöôïc phaùi Thieáu Laâm giao ra keû gaây neân toäi loãi, thì coøn ra gì vôùi hai vò Du AÂn? Thì coøn ra gì ñoái vôùi song thaân ñaõ quaù coá? Chaøng thaáy AÂn Leâ Ñình tuy baát tænh nhöng tính meänh khoâng coù gì ñaùng ngaïi, chæ coù ñieàu tay chaân gaõy khoù maø noái laïi ñöôïc, xem ra seõ chaúng khaùc gì Du Ñaïi Nham. Chaøng kinh lòch chöa nhieàu, thaáy vieäc khoâng quyeát ñònh ñöôïc, phaûi kieám choã naøo thanh tónh suy nghó cho chín, beøn chaép tay sau löng, ñi ra ñaèng xa, treøo leân treân moät caùi goø nhoû ngoài xuoáng, trong ñaàu hai yù nghó khoâng ngöøng xung ñoät: “Neân hay khoâng neân leân chuøa Thieáu Laâm ñi tìm keû toäi khoâi hoïa thuû kia, ñeå baùo thuø cho cha meï, tam sö baù, luïc sö thuùc? Neáu phaùi Thieáu Laâm thöøa nhaän giao hung thuû ra thì moïi vieäc ñeàu toát ñeïp, neáu khoâng Minh giaùo seõ phaûi lieân keát vôùi phaùi Voõ Ñöông, cuøng ñoái phoù vôùi phaùi Thieáu Laâm? Mình ñaõ cuøng taát caû anh em caét maùu aên theà, nhaát quyeát khoâng ñi sinh söï, taàm thuø caùc moân phaùi bang hoäi khaùc, nhöng nay vieäc laïi ñeán ngay vôùi mình, chính mình laïi vöùt boû lôøi theà khoâng lyù gì nöõa thì laøm sao cho moïi ngöôøi tuaân phuïc ñöôïc? Moät khi ñaàu hoïa ñaõ môû ra roài, töø nay oaùn oaùn töông baùo, e raèng khoâng bieát bao nhieâu ñôøi maùu chaûy, bao nhieâu anh huøng haûo haùn boû maïng vì chuyeän naøy?”. Luùc naøy trôøi ñaõ toái haún, ngöôøi cuûa Minh giaùo lieàn ñoát löûa leân, laøm loø naáu aên. Tröông Voâ Kî vaãn ngoài treân ngoïn ñoài, nhìn traêng leân daàn, vaãn khoâng ñònh ñöôïc chuû yù, maõi ñeán nöûa ñeâm, môùi quyeát ñònh: “Phaûi leân nuùi Thieáu Laâm gaëp chöôûng moân Khoâng Vaên thaàn taêng, noùi roõ ñaàu ñuoâi, yeâu caàu oâng ta ñöa ra moät bieän phaùp”. Nghó theá xong laïi töôûng: “Neáu nhö mình noùi xong roài khoâng ñeán ñaâu, phaûi ñoäng thuû thì laøm sao ñaây?”. Chaøng thôû daøi moät tieáng, ñöùng leân, nghó thaàm: “Ta tuoåi coøn treû, môùi giöõ nhieäm vuï lôùn, gaëp ngay moät chuyeän thaät khoù nghó, chæ moät loøng muoán baõi chieán, khoâng tranh giaønh, theá nhöng nhöõng moùn nôï maùu naøy laïi eùp mình http://hello.to/kimdung 926
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính phaûi tieán tôùi. Ta ñaûm ñöông troïng nhieäm giaùo chuû Minh giaùo, töø choái cuõng khoâng xong, boû ñi cuõng khoâng ñöôïc, töø nay coøn bao nhieâu laø lo buoàn, khoán khoå thöïc khoâng keå ñaâu cho xieát. Giaù nhö khoâng laøm giaùo chuû coù phaûi söôùng bieát bao?”. Chaøng trôû veà beân ñoáng löûa, moïi ngöôøi tuy buïng ñoùi, nhöng chöa ai daùm caàm ñuõa aên tröôùc, voäi vaøng cung kính ñöùng leân. Tröông Voâ Kî thaáy vaäy aùy naùy, voäi noùi: - Caùc vò töø raøy veà sau cöù duøng böõa töï nhieân, khoâng phaûi ñôïi toâi laøm gì. Chaøng ñeán thaêm AÂn Leâ Ñình, thaáy Döông Baát Hoái ñang duøng nöôùc noùng lau nhöõng veát thöông, ñang cho chaøng aên chaùo. AÂn Leâ Ñình thaàn trí mô hoà, ñoät nhieân maét môû to, tröøng tröøng nhìn Döông Baát Hoái, keâu leân: - Hieåu Phuø muoäi töû, anh nhôù em bieát laø chöøng naøo, em coù bieát khoâng? Döông Baát Hoái maët ñoû böøng, thaàn saéc thaät laø beõn leõn, tay phaûi caàm muoãng noùi nhoû: - Luïc hieäp uoáng theâm vaøi thìa nöõa. AÂn Leâ Ñình noùi: - Em höùa ñöøng bao giôø xa anh nöõa nheù. Döông Baát Hoái noùi: - Ñöôïc roài, ñöôïc roài. Luïc hieäp aên theâm vaøi thìa roài seõ noùi sau. AÂn Leâ Ñình döôøng nhö trong loøng heát söùc vui söôùng, voäi haù moàm aên ngay. Hoâm sau Tröông Voâ Kî truyeàn leänh xuoáng, moïi ngöôøi taïm thôøi ñöøng phaân taùn voäi, taát caû cuøng ñi leân chuøa Thieáu Laâm treân nuùi Tung Sôn, hoûi cho ra nguyeân uûy vieäc AÂn Leâ Ñình bò thöông roài seõ tính sau. Caû boïn Vi Nhaát Tieáu, Chu Ñieân thaáy AÂn Leâ Ñình bò thöông naëng nhö theá, trong buïng ai cuõng baát bình, nghe giaùo chuû baûo ñi leân Thieáu Laâm vaán toäi, ñeàu lôùn tieáng hoan hoâ. Döông Tieâu vì vieäc Kyû Hieåu Phuø, ñoái vôùi AÂn Leâ Ñình heát söùc thöông caûm, tuy khoâng noùi ra nhöng trong buïng ñaõ coù chuû yù, quyeát taâm heát söùc vì chaøng maø baùo thuø, laïi baûo con gaùi coá gaéng chaêm lo saên soùc, buø laïi phaàn naøo loãi laàm khi xöa. http://hello.to/kimdung 927
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Töø ñoù treân ñöôøng khoâng gaëp chuyeän gì khaùc laï. AÂn Leâ Ñình luùc meâ luùc tænh, Tröông Voâ Kî hoûi chaøng bò thöông theá naøo, AÂn Leâ Ñình ngô ngaån khoâng keå roõ ñöôïc, chæ noùi: - Naêm hoøa thöôïng phaùi Thieáu Laâm vaây ñaùnh moät mình ta. Ñuùng laø voõ coâng phaùi Thieáu Laâm khoâng theå naøo laàm ñöôïc. Chaúng bao laâu caû ñoaøn tieán vaøo Ngoïc Moân Quan, lieàn baùn heát laïc ñaø chuyeån sang cöôõi ngöïa, laïi sôï ngöôøi ngoaøi doøm ngoù neân mua quaàn aùo caûi trang laøm khaùch thöông. Coù ngöôøi thì ñaùnh xe löøa, giaû vôø nhö chôû theo haøng hoùa, thuoác men. Hoâm ñoù saùng sôùm moïi ngöôøi ñaõ ra ñi, theo ñöôøng lôùn Cam Löông maø ñi, aùnh maët trôøi choùi loïi, trôøi ñaõ baét ñaàu noùng. Ñi ñöôïc chöøng hai giôø, thaáy tröôùc maët moät haøng döông lieãu khoaûng hai chuïc caây, ai naáy ñeàu möøng rôõ, voäi vaøng thuùc ngöïa ñi tôùi döôùi boùng caây nghæ ngôi. Ñeán gaàn hôn, ñaõ thaáy döôùi taøn caây coù chín ngöôøi ngoài ñoù, taùm ngöôøi ñaøn oâng maëc quaàn aùo kieåu thôï saên, beân hoâng ñeo ñao, löng ñeo cung teân, coøn theâm naêm saùu con chim öng duøng ñeå ñi saên, loâng ñen moùng saéc, hình daùng troâng raát hieân ngang. Moät ngöôøi nöõa laø thanh nieân coâng töû, maëc aùo daøi lam, phe phaåy quaït loâng khoâng daáu veû ung dung sang troïng. Tröông Voâ Kî nhaûy xuoáng ngöïa, lieác nhìn thanh nieân coâng töû kia moät caùi, thaáy chaøng ta töôùng maïo cöïc kyø ñeïp ñeõ, ñoâi maét traéng ñen roõ raøng, laáp loaùng höõu thaàn, caùi quaït trong tay caùn laøm baèng baïch ngoïc, baøn tay caàm quaït cuõng traéng khoâng khaùc gì caùn quaït. Boãng moïi ngöôøi khoâng heïn maø cuøng nhìn xuoáng ngang hoâng coâng töû ñoù, thaáy thaét löng coù khoùa baèng vaøng, ñeo moät thanh tröôøng kieám, treân caùn kieám coù khaéc hai chöõ YÛ Thieân theo kieåu trieän. Nhìn kieám ñoù, hình daùng daøi ngaén, chính laø thanh kieám YÛ Thieân maø Dieät Tuyeät sö thaùi ñaõ duøng ñeå ñoà saùt giaùo chuùng Minh giaùo vaø Chu Chæ Nhöôïc ñaõ duøng ñeå ñaâm Tröông Voâ Kî moät nhaùt suyùt cheát. Ngöôøi trong Minh giaùo ai naáy ngaïc nhieân, Chu Ñieân nhòn khoâng noåi toan leân tieáng hoûi. Ngay luùc ñoù, thaáy treân ñöôøng caùi töø phía ñoâng coù tieáng voù ngöïa loäp coäp, moät ñoaøn ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy aøo tôùi. Ñoaøn ngöôøi ñoù laø moät ñoäi quaân Nguyeân, khoaûng chöøng naêm saùu chuïc ngöôøi, laïi coù theâm khoaûng treân traêm phuï nöõ, bò quaân Moâng Coå duøng thöøng troùi loâi theo. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñoù phaàn lôùn chaân yeáu tay meàm, laøm sao http://hello.to/kimdung 928
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính chaïy kòp vôùi ngöïa, coù ngöôøi ngaõ laên, lieàn bò keùo leâ treân ñaát. Hoï ñeàu laø ngöôøi Haùn, hieån nhieân laø daân chuùng bò ñoaøn quaân Nguyeân naøy baét coùc, hôn nöûa y phuïc raùch böôm, coù ngöôøi loä caû thaân treân, khoùc khoùc meáu meáu, cöïc kyø thaûm thieát. Quaân Nguyeân coù ñöùa tay caàm bình röôïu, uoáng ñaõ nöûa tænh nöûa say, coù keû vung roi ñaùnh tuùi buïi vaøo ñaùm phuï nöõ. Nhöõng teân quaân Moâng Coå naøy lôùn leân treân löng ngöïa, thuaät ñaùnh roi cöïc kyø xaûo dieäu, roi vung ra luùc ruùt veà ñeàu cuoán moät maûng quaàn aùo cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn baø. Nhöõng keû khaùc lieàn lôùn tieáng reo hoø, cöôøi noùi xí xoá. Ngöôøi Moâng Coå xaâm nhaäp Trung Quoác ñaõ gaàn moät traêm naêm, tröôùc nay vaãn coi ngöôøi Haùn chaúng baèng suùc vaät, nhöng ngay giöõa ban ngaøy ban maët laøm troø daâm oâ hoái nhuïc theá naøy thì laø ñieàu ít thaáy. Ngöôøi trong Minh giaùo ai naáy maét nhö ñoå löûa, chæ chôø Tröông Voâ Kî ra leänh moät tieáng, laø laäp töùc xoâng ra gieát boïn quaân binh cöùu ngöôøi. Thanh nieân coâng töû kia boãng noùi: - Ngoâ Luïc Phaù, ngöôi ra baûo boïn chuùng thaû nhöõng ngöôøi ñaøn baø ra, quaáy roái nhö theá, coøn ra caùi gioáng gì nöõa. Thanh aâm trong treûo, vöøa yeåu ñieäu vöøa nuõng nòu, töôûng nhö gioïng con gaùi. Moät ñaïi haùn ñaùp lôøi: “Vaâng”, côûi giaây buoäc moät con ngöïa vaøng döôùi goác caây, nhaûy leân löng ra roi chaïy leân, lôùn tieáng quaùt: - Naøy, ban ngaøy maø laøm loaïn nhö theá, caùc ngöôi khoâng coù quan tröôûng öôùc thuùc hay sao? Mau thaû ñaøn baø con gaùi ra ngay laäp töùc. Moät teân quan quaân trong ñaùm Nguyeân binh giuïc ngöïa chaïy ra, maét lôø ñôø say, tay vaãn coøn caép moät thieáu nöõ, cöôøi ha haû noùi: - Thaèng choù cheát kia khoâng muoán soáng haû, sao daùm xen vaøo chuyeän cuûa caùc oâng? Ñaïi haùn noï cöôøi nhaït noùi: - Thieân haï loaïn laïc khaép nôi, cuõng vì chuùng maøy khoâng bieát thöông xoùt traêm hoï maø ra caû, ñeå ta daïy caùc ngöôi moät traän cho bieát pheùp taéc. Teân quaân noï ñaùnh giaù ñaùm ngöôøi döôùi boùng caây, trong loøng hôi laáy laøm laï, nghó thaàm daân chuùng moãi khi thaáy quan binh, chaïy cho nhanh coøn khoâng kòp, coøn boïn naøy khoâng bieát uoáng maät baùo, aên gan hoå hay sao maø laïi daùm can thieäp vaøo vieäc cuûa quan quaân? Y lieác qua thaáy treân khaên ñaàu http://hello.to/kimdung 929
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính cuûa coâng töû noï coù ñính hai haït chaâu to baèng quaû long nhaõn, laáp laùnh phaùt quang, lieàn noåi loøng tham, cöôøi lôùn: - Naøy chuù thoû con kia, ñi theo oâng, ta cho maøy höôûng phuùc. Noùi xong hai ñuøi thuùc moät caùi, giuïc ngöïa xoâng ñeán chaøng thanh nieân coâng töû. Chaøng kia voán dó maët maøy hoøa hoaõn, thaáy boïn Nguyeân binh baïo haønh khoâng noåi giaän, baáy giôø nghe teân quaân naøy voâ leã nhö theá, ñoâi loâng maøy hôi nhöôùng leân noùi: - Khoâng ñeå teân naøo soáng soùt. Tieáng “soùt” vöøa ra khoûi mieäng, nghe vuït moät tieáng, moät muõi teân ñaõ xuyeân thuûng ngöïc teân quaân kia, chính laø do moät ngöôøi thôï saên ñöùng beân caïnh chaøng thanh nieân baén ra. Ngöôøi ñoù phaùt tieãn thuû phaùp thaät nhanh nheïn, kình löïc laïi maïnh, döôøng nhö laø moät cao thuû baäc nhaát voõ laâm, thôï saên taàm thöôøng laøm sao coù taøi nhö theá? Chæ nghe taùch taùch taùch lieân tieáp, caû taùm ngöôøi cuøng baén, quaû thöïc coù taøi baùch boä xuyeân döông, khoâng muõi teân naøo huït, moät muõi teân baén cheát moät teân Nguyeân binh. Boïn quaân Nguyeân thaáy tình theá ñoät bieán, giaät mình kinh hoaûng, nhöng voán cung teân thuaàn thuïc neân lôùn tieáng keâu la laäp töùc baén traû. Baûy ngöôøi thôï saên cuõng ñeàu nhaûy leân löng ngöïa xoâng ra, cöù moät muõi teân laø moät ñöùa, chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ baén cheát treân ba chuïc teân. Nhöõng ñöùa coøn laïi thaáy tình hình khoâng oån, luoân moàm keâu la, voäi boû ñaùm phuï nöõ giuïc ngöïa chaïy ngay. Theá nhöng ngöïa cuûa taùm ngöôøi thôï saên ñeàu laø tuaán maõ, chaïy nhanh nhö gioù ñuoåi theo, cöù taùm muõi teân buoâng ra laø coù taùm teân ngaõ xuoáng, ñuoåi chöa ñaày moät daëm, taát caû quaân Moâng Coå khoâng coøn ai soáng soùt. Thanh nieân coâng töû kia cuõng nhaûy leân ngöïa, giuïc ngöïa chaïy ñi, khoâng quay ñaàu nhìn laïi laáy moät laàn. Y ra leänh cho boä thuoäc trong nhaùy maét gieát hôn naêm chuïc teân quaân Moâng Coå, töôûng nhö aên côm uoáng nöôùc thöôøng ngaøy, khoâng coi vaøo ñaâu caû. Chu Ñieân keâu leân: - Naøy, naøy, höôïm ñaõ, cho toâi hoûi moät caâu. Coâng töû kia khoâng theøm ñeå yù ñeán, do taùm ngöôøi thôï saên hoä veä theo sau, chaïy veà höôùng xa xa. http://hello.to/kimdung 930
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî, Vi Nhaát Tieáu neáu nhö thi trieån khinh coâng ñuoåi theo, cuõng coù theå kòp ngöïa ñang chaïy, hoûi chaøng coâng töû naøy cho minh baïch, theá nhöng thaáy taùm ngöôøi thôï saên kia thaàn tieãn saùt ñòch nhö theá, veû ñaày hieäp nghóa, trong buïng ai cuõng ngaàm kính phuïc, khoâng tieän maïo phaïm ñeán hoï. Moïi ngöôøi baøn taùn xoân xao nhöng khoâng ai ñoaùn ra ñöôïc lai lòch cuûa chín ngöôøi naøy. Döông Tieâu noùi: - Thanh nieân coâng töû kia roõ raøng laø gaùi giaû trai, coøn nhöõng cao thuû aên maëc nhö thôï saên kia ñoái vôùi chaøng ta cöïc kyø cung kính. Tieãn phaùp cuûa taùm ngöôøi ñoù thaät laø thaàn dieäu, khoâng gioáng nhaân vaät cuûa moân phaùi naøo ôû Trung Nguyeân. Luùc ñoù Döông Baát Hoái vaø nhöõng giaùo chuùng trong Haäu Thoå Kyø ñaõ chaïy ra an uûi nhöõng ngöôøi ñaøn baø bò baét coùc, hoûi thaêm tình hình môùi bieát ñeàu laø ngöôøi ôû caùc thoân traán chung quanh, beøn luïc caùc xaùc quaân Nguyeân laáy kim ngaân taøi baûo chia cho hoï baûo hoï tìm ñöôøng nhoû töï kieám ñöôøng veà nhaø. Maáy ngaøy lieàn, quaàn haøo vaãn tieáp tuïc baøn veà chín ngöôøi döøng cung teân gieát quaân Nguyeân kia, trong buïng ai ai cuõng coù chieàu aùi moä, aân haän khoâng coù dòp laøm quen. Chu Ñieân noùi vôùi Döông Tieâu: - Döông huynh, leänh aùi voán dó laø moät myõ nöõ, theá nhöng so vôùi tieåu thö maëc giaû trai kia, cöù beà ngoaøi maø noùi, xem ra coøn keùm moät chuùt. Döông Tieâu noùi: - Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy. Boïn hoï neáu nhö gia nhaäp baûn giaùo, cöù taùm ngöôøi thôï saên kia phaûi xeáp haïng treân caû Nguõ Taûn Nhaân. Chu Ñieân giaän döõ noùi: - Noùi thoái boû meï, boïn ta cöôõi ngöïa coù keùm gì ai ñaâu? Ngöôi thöû baûo boïn hoï thi taøi vôùi Chu Ñieân xem naøo. Döông Tieâu traàm ngaâm roài noùi: - Cöù so vôùi Chu huynh thì quaû coù keùm thöïc, nhöng neáu chæ tính voõ coâng thoâi, xem ra hoï coù veû hôn Laõnh Khieâm huynh moät chuùt. Trong naêm ngöôøi Nguõ Taûn Nhaân cuûa Minh giaùo thì Laõnh Khieâm voõ coâng ñöùng ñaàu, chuyeän ñoù ai ai cuõng bieát. Döông Tieâu vaø Chu Ñieân tröôùc nay vaãn khoâng hôïp tính, tuy khoâng coøn coâng khai keøn cöïa vôùi nhau nhöng Chu Ñieân heã coù cô hoäi laø caõi vôùi Döông Tieâu vaøi caâu ngay, baây giôø nghe y noùi http://hello.to/kimdung 931
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính voõ coâng taùm ngöôøi thôï saên kia cao hôn Laõnh Khieâm, roõ raøng laø treân taát caû Nguõ Taûn Nhaân, trong buïng töùc laém, ñang tính chaâm choïc maáy caâu traû mieáng, Baønh Oaùnh Ngoïc cöôøi noùi: - - Chu huynh laïi bò Döông taû söù cho vaøo troøng roài, y ñònh choïc cho Chu huynh töùc ñaáy maø. Chu Ñieân cöôøi saèng saëc noùi: - Vaäy ta khoâng theøm töùc xem laøm gì ñöôïc naøo? Theá nhöng chaúng maáy choác, Chu Ñieân laïi chæ trích Döông Tieâu cöôõi ngöïa khoâng ñöôïc tinh thoâng, quaàn haøo chæ maëc keä khoâng ai traû lôøi. AÂn Leâ Ñình ñöôïc Tröông Voâ Kî ngaøy ngaøy chöõa trò, thaàn trí ñaõ tænh taùo nhieàu, keå laïi hoâm ñoù töø Quang Minh Ñính chaïy xuoáng, taâm thaàn khích ñoäng, neân laïc loái, caøng chaïy caøng xa, lang thang trong sa maïc meânh moâng taùm chín ngaøy. Ñeán khi kieám ñöôïc ñöôøng cuõ quay veà thì khoâng coøn lieân laïc ñöôïc vôùi huynh ñeä ñoàng moân phaùi Voõ Ñöông nöõa. Hoâm ñoù chaøng baát ngôø gaëp phaûi naêm nhaø sö Thieáu Laâm, nhöõng hoøa thöôïng ñoù khoâng noùi moät lôøi, laäp töùc tieán leân gaây söï. Naêm nhaø sö ñoù voõ coâng raát cao, tuy AÂn Leâ Ñình ñaùnh baïi hai ngöôøi nhöng quaû baát ñòch chuùng, cuoái cuøng bò ñaùnh troïng thöông. Chaøng thaáy voõ coâng hoï ñeàu thuoäc phaùi Thieáu Laâm khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, nhöng chöa töøng leân Quang Minh Ñính neân khoâng gaëp maët bao giôø, xem ra coù theå laø ngöôøi ñi sau tieáp vieän, nhöng vì côù gì laïi haï ñoäc thuû thì khoâng nghó ra. Chaøng cuõng ñaõ thoâng baùo teân tuoåi, nhö theá khoâng theå noùi laø laàm ngöôøi ñöôïc. Treân ñöôøng ñi, Döông Baát Hoái saên soùc AÂn Leâ Ñình cöïc kyø chu ñaùo, naøng bieát cha meï mình ñaõ khoâng phaûi vôùi chaøng thaät nhieàu, laïi thaáy bò naïn theâ thaûm nhö theá, khoâng khoûi chaïnh loøng thöông haïi. Ñeá saåm toái hoâm ñoù, quaàn haøo qua khoûi Vónh Ñaêng, coá giuïc ngöïa chaïy nhanh hôn mong ñeán ñöôïc Giang Thaønh Töû nghæ ngôi. Ñang ñi boãng nghe tieáng voù ngöïa loäp coäp, treân ñöôøng caùi coù hai kî só song song chaïy ñeán, caùch chöøng möôi tröôïng lieàn nhaûy xuoáng ngöïa, ñöùng traùnh qua moät beân ñöôøng, cöû chæ thaät laø cung kính. Hai ngöôøi ñoù maëc theo loái ñi saên, chính laø ngöôøi trong baùt huøng baén teân gieát quaân Nguyeân hoâm tröôùc. Quaàn haøo vui möøng, voäi vaøng nhaûy xuoáng ngöïa ñeán chaøo hoûi. http://hello.to/kimdung 932
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Hai ngöôøi ñoù ñi ñeán tröôùc maët Tröông Voâ Kî, khom löng haønh leã. Moät ngöôøi cao gioïng noùi: - Teä thöôïng3 ngöôõng moä haønh vi nhaân hieäp cao nghóa cuûa Tröông giaùo chuû Minh giaùo, cuøng cung caùch anh huøng cuûa quí lieät vò, neân sai tieåu nhaân môøi caùc vò döøng ngöïa nôi teä trang ñeå toû loøng haâm moä. Tröông Voâ Kî hoaøn leã hoûi laïi: - Khoâng daùm, khoâng daùm. Khoâng hieåu quí thöôïng teân hoï xöng hoâ theá naøo? Ngöôøi kia ñaùp: - Teä thöôïng hoï Trieäu, khueâ danh khoâng daùm goïi tôùi. Moïi ngöôøi thaáy y nhaän ngay thanh nieân coâng töû kia laø con gaùi giaû trang, quaû thöïc coù thaønh yù, trong buïng möøng thaàm. Tröông Voâ Kî noùi: - Töø khi ñöôïc chöùng kieán thaàn kyõ baén teân cuûa quí vò, chuùng toâi ai ai cuõng khen ngôïi heát lôøi, quí vò khoâng hieàm haï mình keát giao thì thaät vinh döï xieát bao, chæ e nhö theá khoâng tieän. Ngöôøi kia ñaùp: - Caùc vò laø anh huøng ñôøi nay, teä thöôïng ñaõ ngöôõng moä töø laâu, hoâm nay coù dòp ñi qua ñaát nhaø, neáu chaúng ñöôïc daâng leân ba cheùn röôïu nhaït thì e khoâng heát ñöôïc leã nghi cuûa ñòa chuû. Tröông Voâ Kî ñang muoán ñöôïc quen bieát theâm vôùi nhöõng nhaân vaät anh huøng naøy, laïi muoán hoûi xem thanh kieám YÛ Thieân vì ñaâu qua tay ñoåi chuû nhö theá neân noùi: - Neáu ñaõ nhö theá, töø choái quaû laø khoâng cung kính, vaäy xin ñöôïc ñeán vieáng quí trang. Hai ngöôøi kia möøng laém, leân ngöïa ñi tröôùc daãn ñöôøng. Qua khoaûng chöa tôùi moät daëm, tröôùc maët laïi coù hai ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy ñeán, ôû xa xa xuoáng ngöïa ñöùng ñôïi, cuõng laø ngöôøi trong thaàn tieãn baùt huøng. Ñi theâm moät daëm nöõa, boán ngöôøi coøn laïi trong baùt huøng laïi phi ngöïa ñeán ñoùn tieáp. Quaàn haøo Minh giaùo thaáy beân kia leã soá chu ñaùo nhö theá, ai naáy cöïc kyø caûm ñoäng. 3 tieáng khieâm toán ñeå noùi tôùi caáp treân cuûa mình http://hello.to/kimdung 933
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Caû boïn ñi theo moät con ñöôøng laùt ñaù xanh daãn ñeán moät ñaïi trang vieän, coù soâng nhoû uoán khuùc vaây quanh, bôø soâng troàng ñaày döông lieãu xanh rôøn, suoát moät daûi Cam Löông baây giôø boãng thaáy phong caûnh chaúng khaùc gì ôû Giang Nam, quaàn haøo ai cuõng thaáy tinh thaàn saûng khoaùi haún leân. Tröôùc maët trang moân môû lôùn, caàu treo ñaõ haï xuoáng töø bao giôø, vò coâ nöông hoï Trieäu kia vaãn maëc nam trang, ñöùng ngay taïi cöûa ngheânh tieáp. Trieäu tieåu thö tieán leân haønh leã, doõng daïc noùi: - Quí vò haøo hieäp cuûa Minh giaùo hoâm nay giaù laâm Luïc Lieãu Sôn Trang, quaû thöïc laø raïng rôõ cho nhaø tranh vaùch ñaát cuûa chuùng toâi. Xin môøi Tröông giaùo chuû, môøi Döông taû söù, môøi AÂn laõo tieàn boái, môøi Vi Böùc Vöông... Naøng bieát heát töøng ngöôøi trong quaàn haøo Minh giaùo, khoâng caàn phaûi giôùi thieäu, thuaän mieäng noùi ra danh hieäu, keû cao ngöôøi thaáp khoâng sai moät ai. Caû boïn kinh ngaïc, Chu Ñieân nhòn khoâng noåi lieàn hoûi: - Ñaïi tieåu thö, sao coâ bieát heát teân tuoåi chuùng toâi? Chaúng leõ coâ coù baûn laõnh tieân tri hay sao? Trieäu tieåu thö mæm cöôøi noùi: - Quaàn hieäp Minh giaùo danh maõn giang hoà, ai chaúng hay bieát? Traän ñaùnh treân Quang Minh Ñính môùi roài, Tröông giaùo chuû duøng tuyeät theá thaàn coâng uy nhieáp luïc ñaïi moân phaùi, vieäc ñoù ñaõ vang ñoäng caû voõ laâm. Caùc vò ñeán Trung Nguyeân, treân ñöôøng bieát bao baèng höõu voõ laâm mong ñöôïc tieáp ñaõi, coù phaûi chæ mình tieåu nöõ ñaâu? Moïi ngöôøi nghe thaáy quaû khoâng sai, trong buïng möøng thaàm nhöng mieäng ai cuõng khieâm toán, hoûi ngay ñeán sö thöøa teân tuoåi thaàn tieãn baùt huøng. Moät ngöôøi thaân theå cao to ñaùp: - Taïi haï laø Trieäu Nhaát Thöông, ñaây laø Tieàn Nhò Baïi, ñaây laø Toân Tam Huûy, ñaây laø Lyù Töù Toài. Y chæ tieáp qua maáy ngöôøi kia noùi: - Ñaây laø Chu Nguõ Thaâu, ñaây laø Ngoâ Luïc Phaù, ñaây laø Trònh Thaát Dieät, coøn ñaây laø Vöông Baùt Suy. http://hello.to/kimdung 934
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Quaàn haøo Minh giaùo nghe xong, ai cuõng ngaån ngöôøi, nghó thaàm taùm ngöôøi naøy hoï saép xeáp theo Baùch Gia Tính4 laø Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ Trònh Vöông, ñaõ laø heát söùc laï luøng roài nhöng teân laïi toaøn nhöõng chöõ khoâng gì toát laønh nhö Vöông Baùt Suy chaúng haïn, thaät ngoaøi döï lieäu. Theá nhöng ngöôøi treân giang hoà vì laùnh naïn, traùnh thuø, tuøy nghi laáy teân giaû laø chuyeän raát thöôøng, thaønh ra khoâng daùm hoûi theâm. Trieäu tieåu thö töï mình daãn ñöôøng, nhöôøng cho moïi ngöôøi tieán vaøo ñaïi saûnh tröôùc. Quaàn haøo thaáy ñaïi saûnh treân cao coù treo moät taám bieån. Vieát boán chöõ ñaïi töï Luïc Lieãu Sôn Trang. Ngay taïi chính giöõa treo moät böùc tranh Baùt Tuaán Ñoà 5 do Trieäu Maïnh Phuû 6 veõ, taùm con ngöïa moãi con moät kieåu khoâng con naøo gioáng con naøo, con naøo cuõng ra veû thaàn maõ. Beân phía traùi treo moät böùc ñaïi töï, vaên vieát: Baïch hoàng toøa thöôïng phi, Thanh xaø haïp trung hoáng. Saùt saùt söông taïi phong, Ñoaøn ñoaøn nguyeät laâm nöõu. Kieám quyeát thieân ngoaïi vaân, Kieám xung nhaät trung ñaåu. Kieám phaù yeâu nhaân phuïc, Kieám phaát nònh thaàn thuû. Tieàm töông tòch lò mò, Hoát ñaõn kinh thieáp phuï. Löu traûm hoaèng haï giao, Maïc thí nhai trung caåu. Moáng traéng bay vuït leân, Raén xanh keâu loàng loän. 4 Moät traêm hoï phoå bieán nhaát ôû beân Taøu laøm thaønh moät baøi thô coù vaàn ñieäu cho deã nhôù, töông truyeàn laø töø ñôøi Toáng neân laáy hoï Trieäu (hoaøng toäc) ñöùng ñaàu traêm hoï. 5 Taùm con ngöïa 6 Moät danh hoïa gia ñôøi Nguyeân (xin xem theâm Thö Hoïa, baøi vieát cuûa Nguyeãn Duy Chính) http://hello.to/kimdung 935
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Söông ñoïng treân ñænh nuùi, Maây quaán quanh vaàng traêng. Kieám quyeát toûa taän maây, Kieám khí xung tinh ñaåu. Kieám phaù phuïc yeâu ma, Kieám phaát ñaàu gian nònh. Naèm yeân ma quæ kinh, Vung leân loøng thieáp sôï. Xuoáng vöïc cheùm giao long, Ñaâu theøm gieát choù döõ. Döôùi baøi thô ñeà moät haøng chöõ nhoû: “Daï thí YÛ Thieân baûo kieám, tuaân thaàn vaät daõ, taïp luïc Thuyeát Kieám thi dó taùn chi. Bieän Löông Trieäu Maãn” (Ban ñeâm laáy baûo kieám YÛ Thieân ra thöû, thaáy quaû laø thaàn vaät neân taïm cheùp Thuyeát Kieám ra ñeå ca ngôïi. Trieäu Maãn ôû Bieän Löông ñeà thô) Tröông Voâ Kî thö phaùp tuy khoâng gioûi nhöng ñaõ theo Chu Cöûu Chaân hoïc taäp pheùp vieát chöõ, ngöôøi khaùc vieát xaáu ñeïp chaøng cuõng taïm nhaän ra, thaáy böùc thieáp ñoù neùt buùt tung hoaønh, nhöng vaãn coù neùt uûy mò, roõ raøng laø chöõ con gaùi, bieát laø vò Trieäu tieåu thö naøy vieát. Chaøng ngoaøi y thö ra chaúng ñoïc saùch bao nhieâu, nhöng yù thô khoâng maáy khuùc maéc, ñoïc laø hieåu ngay, nghó thaàm: “Thì ra naøng voán laø ngöôøi Bieän Löông7, teân chæ coù moät chöõ Maãn, lieàn noùi: - Trieäu coâ nöông vaên voõ toaøn taøi, thaät laø boäi phuïc. Thì ra coâ nöông voán laø theá gia ôû cöïu kinh ñoâ. Trieäu tieåu thö Trieäu Maãn mæm cöôøi noùi: - Toân ñaïi nhaân cuûa Tröông giaùo chuû coù ngoaïi hieäu Ngaân Caâu Thieát Hoaïch, haún laø danh gia thö phaùp. Tröông giaùo chuû gia hoïc uyeân nguyeân, tieåu nöõ mong ñöôïc giaùo chuû ban cho moät böùc thieáp. 7 kinh ñoâ ñôøi Baéc Toáng, coøn goïi laø Bieän Kinh, nay thuoäc Haø Nam. http://hello.to/kimdung 936
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2