Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 25

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

377
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 25: CỬ HỎA LIỆU THIÊN HÀ HOÀNG HOÀNG Bừng bừng lửa thánh cháy lên, Làm trai quyết chí báo đền núi sông. Muôn người trên dưới một lòng, Xua quân Hồ Lỗ đại công cáo thành. Mọi người lo lắng Trương Vô Kỵ bị thương nên không đuổi theo, vội vàng xúm lại. Trương Vô Kỵ mỉm cười, xua tay, ý nói không sao cả, trong thân thể phát động Cửu Dương thần công, đẩy khí âm hàn của Huyền Minh thần chưởng ra ngoài. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 25

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính http://hello.to/kimdung 1027
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 25 CÖÛ HOÛA LIEÄU THIEÂN HAØ HOAØNG HOAØNG Moïi ngöôøi lo laéng Tröông Voâ Kî bò thöông neân khoâng ñuoåi theo, voäi vaøng xuùm laïi. Tröông Voâ Kî mæm cöôøi, xua tay, yù noùi khoâng sao caû, trong thaân theå phaùt ñoäng Cöûu Döông thaàn coâng, ñaåy khí aâm haøn cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng ra ngoaøi. Treân ñaàu chaøng nhö caùi loàng haáp, nhöõng laøn hôi traéng töøng tia bay leân. Chaøng côûi aùo ngoaøi, hai beân maïng söôøn coù daáu hai baøn tay maøu ñen saäm. Cöûu Döông thaàn coâng vaän chuyeån moät hoài, hai baøn tay töø maøu ñen bieán thaønh maøu tía, töø maøu tía bieán thaønh maøu tro, sau cuøng bieán maát khoâng coøn daáu veát gì nöõa. Tröôùc sau chæ maát nöûa giôø ñoàng hoà, khaùc haún tröôùc kia maáy naêm khoâng khu tröø ñöôïc aâm ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng, baây giôø khoaûnh khaéc laø maát haún. Chaøng ñöùng leân, noùi: - Laàn naøy tuy hung hieåm thaät, nhöng sau cuøng chuùng ta cuõng bieát ñöôïc maët muõi cuûa keû ñoái ñaàu. Khi Huyeàn Minh nhò laõo ñoái chöôûng vôùi Döông Tieâu, Vi Nhaát Tieáu thì tröôùc ñoù ñaõ bò Cöûu Döông thaàn coâng cuûa Tröông Voâ Kî xung kích roài, aâm ñoäc trong chöôûng löïc chöa ñöôïc hai thaønh luùc bình thöôøng, theá maø Döông Vi hai ngöôøi phaûi ngoài ñaû toïa vaän khí, moät hoài thaät laâu môùi ñaåy ñöôïc heát aâm ñoäc ra. Tröông Voâ Kî quan taâm ñeán thöông theá cuûa thaùi sö phuï nhöng Tröông Tam Phong noùi: - Hoûa coâng ñaàu ñaø noäi coâng chaúng ñaùng gì, ngoaïi coâng tuy cöông maõnh thaät nhöng so vôùi Huyeàn Minh thaàn chöôûng thì coøn keùm xa, thöông theá cuûa ta khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Vöøa luùc ñoù chöôûng kyø söù Nhueä Kim Kyø laø Ngoâ Kình Thaûo böôùc vaøo baåm baùo, taát caû ñòch nhaân ñeán xaâm phaïm ñaõ xuoáng nuùi roài. Du Ñaïi Nham lieàn sai tri khaùch ñaïo nhaän doïn coã chay ñeå môøi quaàn haøo Minh giaùo. Trong böõa tieäc, Tröông Voâ Kî lieàn keå laïi cho Tröông Tam Phong vaø Du Ñaïi Nham taát caû söï tình töø khi töø bieät tôùi baây giôø, ai naáy ñeàu kinh haõi thôû daøi. Tröông Tam Phong noùi: - Naêm xöa cuõng taïi nôi ñieän Tam Thanh naøy, ta ñaõ töøng cuøng moät oâng giaø trao ñoåi moät chöôûng, coù ñieàu laø hoài ñoù y maëc giaû laøm quaân Moâng Coå neân khoâng bieát laø ngöôøi naøo trong hai ngöôøi ñoù. Noùi ra thaät ñaùng hoå theïn, cho ñeán hoâm nay, chuùng ta vaãn chöa bieát roõ keû ñoái ñaàu goác gaùc theá naøo. Döông Tieâu noùi: - Khoâng bieát coâ gaùi hoï Trieäu kia lai lòch theá naøo maø sao cao thuû nhö loaïi Huyeàn Minh nhò laõo cuõng phaûi cam taâm ñeå cho coâ ta sai khieán. http://hello.to/kimdung 1028
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Moïi ngöôøi suy ñoaùn ñuû loaïi nhöng khoâng bieát roõ theá naøo. Tröông Voâ Kî noùi: - Tröôùc maét coù hai chuyeän lôùn phaûi laøm. Vieäc thöù nhaát laø ñi cöôùp Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeå trò cho khoûi thöông theá cuûa Du tam sö baù vaø AÂn luïc sö thuùc. Vieäc thöù hai laø nghe ngoùng tin töùc nhoùm Toáng ñaïi sö baù hieän nay ôû ñaâu. Caû hai vieäc ñoù ñeàu ôû trong tay coâ gaùi hoï Trieäu kia. Du Ñaïi Nham cöôøi göôïng noùi: - Ta taøn pheá ñaõ hai möôi naêm, duø quaû coù tieân ñan thaàn döôïc cuõng trò khoâng khoûi ñöôïc ñaâu, lo vieäc cöùu ñaïi ca, luïc ñeä caùc anh em môùi laø caàn. Tröông Voâ Kî noùi: - Vieäc khoâng theå trì hoaõn, xin Döông taû söù, Vi Böùc Vöông vaø Thuyeát Baát Ñaéc ñaïi sö ba vò ñi cuøng toâi xuoáng nuùi truy tìm tung tích ñòch nhaân. Caùc chöôûng kyø phoù söù cuûa Nguõ Haønh Kyø chia nhau ra ñeán caùc phaùi Nga Mi, Coân Loân, Khoâng Ñoäng vaø Nam Thieáu Laâm ôû Phuùc Kieán lieân laïc vôùi caùc phaùi, nghe ngoùng tin töùc. Xin oâng ngoaïi vaø caäu ñi xuoáng Giang Nam chænh ñoán laïi giaùo chuùng Thieân Öng Kyø. Thieát Quan ñaïo tröôûng, Chu tieân sinh, Baønh ñaïi sö cuøng caùc chöôûng kyø söù Nguõ Haønh Kyø taïm thôøi ôû laïi nuùi Voõ Ñöông, nghe leänh thaùi sö phuï cuûa toâi Tröông chaân nhaân, ôû giöõa ñieàu ñoäng hoaïch ñònh. Chaøng thuaän mieäng saép ñaët ngay trong baøn tieäc. AÂn Thieân Chính, Döông Tieâu, Vi Nhaát Tieáu moïi ngöôøi ñeàu ñöùng daäy, khom löng nhaän leänh. Tröông Tam Phong luùc ñaàu coøn ngôø raèng chaøng treû quaù, laøm sao thoáng suaát ñöôïc quaàn haøo, baây giôø thaáy chaøng phaùt hieäu ra leänh, caùc ñaïi haøo kieät trong voõ laâm nhö AÂn Thieân Chính, Döông Tieâu... ñeàu nhaát nhaát tuaân theo, trong loøng cöïc kyø vui söôùng nghó thaàm: “Y hoïc ñöôïc Thaùi Cöïc Quyeàn, Thaùi Cöïc Kieám cuûa ta chaúng qua chæ do noäi coâng coù caên baûn, ngoä tính cao, tuy cuõng khoù thaät nhöng chöa phaûi thaät laø quí. Coøn nhö y coù theå quaûn thuùc caùc ñaïi ma ñaàu cuûa Minh giaùo, Thieân Öng giaùo ñöa boïn hoï ñi laïi con ñöôøng ngay thaúng, caùi ñoù môùi thöïc laø moät ñaïi söï. OÂi, Thuùy Sôn coù ngöôøi noái doõi roài, Thuùy Sôn coù ngöôøi noái doõi roài”. Nghó ñeán ñaây, oâng khoâng nhòn noåi vuoát raâu mæm cöôø i. Tröông Voâ Kî, Döông Tieâu, Vi Nhaát Tieáu caû boïn aên no roài, laäp töùc töø bieät Tröông Tam Phong xuoáng nuùi thaùm thính haønh tung cuûa Trieäu Maãn. Boïn AÂn Thieân Chính tieãn ñeán ngoaøi nuùi môùi quay laïi. Döông Baát Hoái löu luyeán khoâng muoán rôøi xa phuï thaân, ñöa chaân ñeán hôn moät daëm. Döông Tieâu noùi: - Baát Hoái, con veà ñi, coá gaéng chaêm soùc cho AÂn luïc thuùc. Döông Baát Hoái ñaùp: - Vaâng. Naøng ñöa maét nhìn Tröông Voâ Kî, ñoät nhieân maù ñoû böøng, noùi nhoû: - Voâ Kî ca ca, em muoán noùi vôùi anh ñoâi caâu. http://hello.to/kimdung 1029
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Döông Tieâu vaø Vi Nhaát Tieáu caû boïn ba ngöôøi trong buïng cöôøi thaàm: “Hai ngöôøi coù tình thanh mai truùc maõ 1 , theå naøo chaúng coù vaøi lôøi muoán noùi”. Laäp töùc gia taêng cöôùc boä , chaïy xa moät ñoaïn. Döông Baát Hoái noùi: - Voâ Kî ca ca, anh ñeán ñaây. Naøng naém tay Voâ Kî, ñeán ngoài xuoáng moät taûng ñaù lôùn beân söôøn nuùi. Tröông Voâ Kî trong loøng nghi hoaëc töï hoûi: “Ta vaø coâ naøng bieát nhau töø nhoû, giao tình khoâng phaûi taàm thöôøng. Vaäy maø laàn naøy xa nhau laâu ngaøy khoâng gaëp, sao coâ ta laïi ñoái vôùi mình thaät laø laïnh nhaït chaúng thaân maät tí naøo, baây giôø laïi muoán noùi chuyeän?”. Chæ thaáy Döông Baát Hoái chöa môû mieäng maët ñaõ ñoû böøng, cuùi ñaàu laëng thinh. Moät luùc laâu sau môùi noùi: - Voâ Kî ca ca, khi meï em maát coù uûy thaùc cho anh lo laéng cho em, phaûi khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ñuùng theá! Döông Baát Hoái noùi: - Anh vaïn daëm ñöôøng xa vôøi vôïi, töø bôø soâng Hoaøi ñöa em ñeán Taây Vöïc giao taän tay cha em, ñöôøng ñi bao nhieâu laàn vaøo sinh ra töû, traêm cay nghìn ñaéng. Ñaïi aân khoâng theå ñeàn ñaùp baèng lôøi, caùi ôn nghóa ñoù em chæ ñeå trong ñaùy loøng thoâi, tröôùc nay chöa noùi vôùi anh moät lôøi naøo. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Caùi ñoù coù gì ñaùng noùi ñaâu? Neáu nhö anh khoâng ñöa em ñeán Taây Vöïc, baûn thaân anh cuõng khoâng coù nhöõng cô duyeân gaëp gôõ, e raèng chaát ñoäc phaùt ra nay ñaõ cheát roài. Döông Baát Hoái noùi: - Khoâng, khoâng ñaâu. Ñaïi ca nhaân hieäp roäng raõi, gaëp vieäc gì roài cuõng phuøng hung hoùa caùt. Voâ Kî ca ca, em töø nhoû khoâng coù meï, cha em tuy thaân nhöng coù nhieàu ñieàu em khoâng theå noùi vôùi cha ñöôïc. Ñaïi ca laø giaùo chuû cuûa baûn giaùo thaät nhöng trong loøng em, em chæ nghó anh nhö moät ngöôøi anh ruoät thoâi. Hoâm ñoù treân Quang Minh Ñính thaáy anh laønh laën trôû veà, loøng em möøng khoâng sao noùi ra ñöôïc, chæ coù ñieàu em khoâng tieän noùi vôùi anh, anh coù giaän em khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Khoâng ñaâu, ñöông nhieân laø khoâng giaän. Döông Baát Hoái noùi tieáp: 1 Tình quen bieát töø khi coøn beù chôi ñuøa vôùi nhau http://hello.to/kimdung 1030
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Em ñoái vôùi Tieåu Sieâu thöïc hung aùc, thöïc taøn nhaãn, chaéc anh khoâng vöøa yù. Chæ vì meï em cheát thaät theâ thaûm, ñoái vôùi aùc nhaân, töø ñoù em loøng daï thaät cöùng raén. Veà sau thaáy Tieåu Sieâu ñoái vôùi anh thaät toát, em khoâng coøn gheùt noù nöõa. Tröông Voâ Kî mæm cöôøi: - Con tieåu a ñaàu Tieåu Sieâu quaû thöïc coù nhieàu ñieàu kyø laï, coù ñieàu anh thaáy noù khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu ñaâu. Luùc naøy maët trôøi ñaõ ngaû veà phöông Taây, gioù thu môn man thaät maùt meû. Döông Baát Hoái veû maët nhu tình voâ haïn, soùng maét long lanh, noùi nhoû: - Voâ Kî ca ca, anh nghó cha em vaø meï em coù khoâng neân khoâng phaûi vôùi AÂn... luïc thuùc khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Chuyeän cuõ roài, mình khoâng neân nhaéc tôùi nöõa. Döông Baát Hoái noùi: - Khoâng ñaâu, ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi thì chuyeän ñoù ñaõ quaù laâu roài, ñeán em nay cuõng ñaõ möôøi baûy tuoåi roài (?)2 . Theá nhöng duø theá naøo AÂn luïc thuùc vaãn khoâng queân ñöôïc meï em. Baây giôø oâng ta laïi bò thöông naëng, ngaøy ñeâm hoân meâ, vaãn thöôøng caàm tay em, khoâng ngôùt goïi: “Hieåu Phuø, Hieåu Phuø”. OÂng aáy coøn noùi: “Hieåu Phuø, em ñöøng boû anh. Chaân tay anh gaõy caû roài, ñaõ thaønh pheá nhaân, anh van em, ñöøng boû anh nheù, ñöøng laøm ngô khoâng ngoù ngaøng gì ñeán anh”. Naøng noùi ñeán ñaây, nöôùc maét röng röng thaät laø khích ñoäng. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñoù chaúng qua laø luïc thuùc noùi ra khi thaàn trí nöûa meâ nöûa tænh, khoâng coù gì laøm chaéc chaén ñaâu. Döông Baát Hoái noùi: - Chaúng phaûi ñaâu. Anh khoâng roõ nhöng em bieát roõ. Khi oâng aáy tænh taùo roài, moãi laàn nhìn em, aùnh maét vaø thaàn khí cuõng vaãn nhö theá, coù yù caàu khaån em ñöøng boû oâng ta, nhöng khoâng daùm noùi ra lôøi ñaáy thoâi. Tröông Voâ Kî thôû daøi moät tieáng, chaøng bieát raèng vò sö thuùc naøy voõ coâng tuy cao, tính tình laïi thaät yeáu ñuoái. Hoài nhoû chaøng vaãn thöôøng thaáy chæ moät chuyeän heát söùc nhoû nhaët cuõng laøm oâng ta khoùc moät hoài, caùi cheát cuûa Kyû Hieåu Phuø ñoái vôùi oâng thaät laø moät bieán coá lôùn, baây giôø töù chi laïi gaõy naùt, dó nhieân oâng ta taâm thaàn kinh hoaûng baát an. Chaøng beøn noùi: 2 Kim Dung bò luùng tuùng coá tình söûa laïi ñeå caâu chuyeän hôïp lyù. Trong baûn môùi, Kim Dung coá tình söûa laïi hai ñoaïn, treân nuùi Voõ Ñöông, Kyû Hieåu Phuø ñaõ coù yù cho AÂn Leâ Ñình bieát laø mình khoâng coøn con gaùi nöõa, roài khi daãn Döông Baát Hoái vaøo Hoà Ñieäp Coác, laïi noùi coâ beù chöøng taùm chín tuoåi. Theá nhöng cöû chæ ngoân ngöõ Baát Hoái luùc ñoù vaãn chæ chöøng boán naêm tuoåi thoâi. (lôøi ngöôøi dòch) http://hello.to/kimdung 1031
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Ngu huynh seõ kieät taän toaøn löïc tìm caùch ñoaït cho baèng ñöôïc Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeå trò cho Tam sö baù vaø Luïc sö thuùc. Döông Baát Hoái noùi: - Moãi laàn AÂn luïc thuùc nhìn em nhö theá, nghó laïi em caøng thaáy cha em vaø meï em khoâng phaûi, caøng thaáy oâng ta ñaùng thöông hôn. Voâ Kî ca ca, em ñaõ chính mieäng baèng loøng vôùi AÂn... AÂn luïc thuùc, chaân tay oâng aáy khoûi cuõng theá, caû ñôøi taøn pheá cuõng theá, em nguyeän seõ ôû beân caïnh oâng aáy maõi maõi, vónh vieãn khoâng rôøi xa oâng ta. Naøng noùi ñeán ñaây, hai haøng nöôùc maét chaûy roøng roøng, theá nhöng thaàn thaùi vöøa phaán khôûi hôùn hôû, laïi vöøa theïn thuøng. Tröông Voâ Kî kinh haõi, khoâng ngôø raèng naøng laïi caû gan cuøng AÂn Leâ Ñình phoù thaùc cuoäc ñôøi, nhaát thôøi khoâng bieát phaûi phaûn öùng ra sao, chæ aáp uùng: - Em... em... Döông Baát Hoái noùi: - Em ñaõ noùi chaéc chaén nhö cheùm ñinh chaët saét laø ñaõ nhaát ñònh theo oâng ta. Duø cho caû ñôøi oâng khoâng cöû ñoäng ñöôïc thì em cuõng seõ haàu haï beân giöôøng, lo lieäu vieäc aên uoáng, noùi chuyeän vui cho oâng aáy giaûi saàu. Tröông Voâ Kî noùi: - Theá nhöng coâ... Döông Baát Hoái cöôùp lôøi: - Chaúng phaûi vì em nhaát thôøi khích ñoäng maø höùa theá vôùi oâng aáy ñaâu. Treân ñöôøng ñi em ñaõ suy nghó thaät nhieàu thaät kyõ. Khoâng nhöõng oâng aáy khoâng boû em ñöôïc maø em cuõng khoâng boû oâng aáy ñöôïc. Neáu nhö oâng aáy bò thöông naëng khoâng chöõa noåi thì em cuõng khoâng soáng ñöôïc ñaâu. Moãi khi em ôû gaàn oâng aáy, oâng aáy say ñaém nhìn em, em thaáy sung söôùng voâ cuøng. Voâ Kî ca ca, khi coøn beù chuyeän gì em cuõng keå cho anh nghe, em muoán aên baùnh nöôùng, cuõng noùi cho anh hay, treân ñöôøng ñi muoán aên keïo cuõng noùi vôùi anh. Khi ñoù mình laøm gì coù tieàn ñeå mua, nöûa ñeâm anh vaøo laáy caép cuûa hoï ra cho em, anh coù coøn nhôù khoâng? Tröông Voâ Kî nghó ñeán naêm xöa khi chaøng caàm tay coâ ta daãn ñi tìm cha, hai anh em soáng cheát coù nhau khoâng khoûi chaïnh loøng, haï gioïng noùi: - Anh nhôù chöù. Döông Baát Hoái caàm baøn tay chaøng noùi: - Anh ñöa cho em caùi keïo, em khoâng nôõ aên, caàm trong tay ñi ñöôøng, aùnh naéng chieáu vaøo keïo chaûy ra, em tieác quaù khoùc maõi khoâng thoâi. Anh baûo ñeå anh tìm cho em caùi khaùc nhöng tieác thay veà sau ñaâu coù tìm thaáy loaïi keïo ñoù nöõa. Veà sau anh mua cho em nhöõng caùi keïo vöøa to vöøa ngon, em khoâng thích laïi khoùc nöõa khieán anh böïc mình quaù maéng em laø khoâng bieát nghe lôøi, coù ñuùng khoâng? http://hello.to/kimdung 1032
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî mæm cöôøi noùi: - Anh maéng em anh ñaâu coù nhôù. Döông Baát Hoái noùi: - Tính tình em coá chaáp laém, AÂn luïc thuùc laø chieác keïo ñaàu tieân em thích, em seõ khoâng thích caùi keïo naøo thöù hai. Voâ Kî ca ca, coù khi em nghó thaät laø treû con, anh toát vôùi em nhö theá, maáy laàn cöùu em thoaùt cheát, ñuùng ra em... em phaûi suoát ñôøi haàu haï anh môùi phaûi. Theá nhöng em coi anh chaúng khaùc gì anh ruoät, trong loøng em thöông anh kính anh, theá nhöng ñoái vôùi oâng ta em thaáy thöông haïi khoâng ñeå ñaâu cho xieát, meán oâng ta khoâng noùi ra ñöôïc. OÂng aáy tuoåi coøn hôn gaáp ñoâi em, laïi laø tröôûng boái cuûa em, ngöôøi ta theå naøo cuõng cöôøi em, cha em laïi laø keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung, em... em bieát laø khoâng oån... nhöng duø theá naøo chaêng nöõa, em cuõng seõ noùi vôùi anh. Naøng noùi ñeán ñaây, khoâng daùm nhìn vaøo maët Tröông Voâ Kî nöõa, laäp töùc ñöùng daäy, chaïy maát. Tröông Voâ Kî nhìn löng naøng khuaát sau moät söôøn nuùi, trong loøng hoang mang, khoâng bieát tính sao, ñöùng ngô ngaån hoài laâu, roài chaïy ñuoåi theo ba ngöôøi Vi Nhaát Tieáu. Thuyeát Baát Ñaéc vaø Vi Nhaát Tieáu thaáy khoùe maét chaøng döôøng nhö coù ngaán leä, lieác Döông Tieâu muûm mæm cöôøi, yù nhö muoán noùi: “Chuùc möøng ngöôi nheù, chaúng bao laâu nöõa Döông taû söù seõ thaønh boá vôï cuûa giaùo chuû”. Boán ngöôøi xuoáng khoûi nuùi Voõ Ñöông. Döông Tieâu noùi: - Coâ nöông hoï Trieäu ñoù tieàn hoâ haäu uûng, khoâng phaûi chæ ñi moät mình, muoán tìm tung tích naøng ta khoâng coù gì laø khoù. Chuùng ta chia nhau ra boán höôùng ñoâng taây nam baéc tra tìm, heïn ngaøy mai ñuùng ngoï gaëp nhau taïi Coác Thaønh. Toân yù cuûa giaùo chuû ra sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Hay laém, cöù nhö theá, ñeå toâi ñi veà phöông taây. Coác Thaønh naèm ôû phía ñoâng nuùi Voõ Ñöông, chaøng ñi veà höôùng taây tra xeùt, coù nghóa laø phaûi ñi xa hôn nhöõng ngöôøi kia moät khuùc ñöôøng. Chaøng daën tieáp: - Voõ coâng cuûa Huyeàn Minh nhò laõo raát laø gheâ gôùm, ba vò neáu coù gaëp hoï, neáu traùnh ñöôïc thì traùnh, ñöøng moät mình ñoäng thuû vôùi hoï laøm gì. Ba ngöôøi vaâng leänh, laäp töùc haønh leã töø bieät, chia ra ba höôùng ñoâng nam baéc maø ñi. Veà phía taây toaøn laø ñöôøng nuùi, Tröông Voâ Kî thi trieån khinh coâng chaïy thaät nhanh, chæ hôn moät giôø ñaõ ñeán Thaäp Yeån Traán. Chaøng gheù vaøo thò traán kieám moät quaùn aên goïi moät toâ mì, hoûi tieåu nhò hoûi xem coù thaáy moät chieác kieäu boïc gaám ñoaïn vaøng ñi qua khoâng. Gaõ tieåu nhò ñaùp: - Coù chöù. Coøn theâm ba ngöôøi beänh naëng, naèm trong voõng khieâng theo nöõa, ñi veà höôùng Hoaøng Long Traán, môùi chöa ñeán moät giôø. http://hello.to/kimdung 1033
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî möøng laém, nghó thaàm boïn ngöôøi naøy khoâng theå ñi nhanh, ñeå khoûi tieát loä haønh tung cuûa mình ñeán trôøi toái ñuoåi theo cuõng khoâng muoän. Chaøng beøn tìm moät nôi vaéng laëng, naèm nguû moät giaác, ñôïi ñeán canh moät môùi thaúng höôùng Hoaøng Long Traán maø ñi. Luùc ñeán traán trôøi chöa tôùi canh hai, chaøng naùu mình döôùi goùc töôøng, thaáy ñöôøng xa hoaøn toaøn yeân tónh khoâng moät boùng ngöôøi, nhöng ôû moät khaùch ñieám lôùn vaãn coøn ñeøn ñuoác saùng chöng. Chaøng tung mình nhaûy leân maùi nhaø, nhaåy vaøi caùi, ñaõ ñeán maùi nhaø beân caïnh khaùch ñieám, nhìn quanh thaáy ôû beân ngoaøi ñoàng troáng nôi bôø soâng coù moät caùi leàu vaûi lôùn, ñaèng tröôùc ñaèng sau coù ngöôøi qua laïi, canh gaùc thaät nghieâm maät, nghó thaàm: “Khoâng leõ Trieäu coâ nöông laïi ôû nôi caùi leàu kia? Hình daùng noùi naêng coâ ta chaúng khaùc gì ngöôøi Haùn, nhöng haønh söï ngang taøng saûng khoaùi, coù vaøi phaàn phong thaùi ngöôøi Moâng Coå”. Khi ñoù ngöôøi Nguyeân cai trò Trung Hoa ñaõ laâu, khoâng hieám nhöõng ngöôøi Haùn khaù giaû coá hoïc caùch cuûa ngöôøi Moâng Coå cho laø vinh döï neân cuõng khoâng coù gì laø laï. Voâ Kî ñang tính toaùn laøm sao ñeán gaàn caùi leàu ñoù ñöôïc, boãng nghe töø moät cöûa soå nôi khaùch ñieám voïng ra maáy tieáng reân. Chaøng chôït ñoäng taâm voäi nhaûy xuoáng roùn reùn men ñeán cöûa soå, nhìn vaøo trong. Trong nhaø coù ba ngöôøi naèm treân ba chieác giöôøng, trong ñoù hai ngöôøi nhìn khoâng roõ maët. Ngöôøi naèm gaàn cöûa soå hai tay hai chaân ñeàu quaán vaûi traéng chính laø "A Tam", y xuyùt xoa nho nhoû xem chöøng veát thöông cöïc kyø ñau ñôùn. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Chaân tay y bò ta ñaùnh gaõy, theå naøo cuõng duøng linh döôïc baûn moân laø Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeå chöõa trò. Luùc naøy neáu khoâng cöôùp laáy thì coøn luùc naøo?”. Chaøng leân ñaåy tung cöûa soå, tung mình nhaûy vaøo, moät ngöôøi ñöùng trong phoøng kinh haõi keâu leân, vung chöôûng ñaùnh ra. Tröông Voâ Kî giô tay choäp ñaàu quyeàn cuûa y, tay phaûi ñieåm luoân vaøo huyeän teâ, quay laïi nhìn thaáy hai ngöôøi naèm kia chính laø gaõ ñaàu hoùi "A Nhò" vaø Baùt Tí Thaàn Kieám Phöông Ñoâng Baïch. Coøn ngöôøi bò chaøng ñieåm huyeät maëc tröôøng baøo vaûi xanh, tay coøn caàm hai caùi kim chaéc laø ñang chaâm cöùu cho ba ngöôøi ñôõ ñau. Treân baøn ñeå moät caùi bình maøu ñen, caïnh bình coù maáy khoái ngaûi cöùu. Tröông Voâ Kî caàm caùi bình leân, môû nuùt ra ngöûi, thaáy moät muøi cay noàng, cöïc kyø haêng xoâng vaøo muõi. "A Tam" keâu leân: - Coù ngöôøi ñeán cöôùp thuoác... Tröông Voâ Kî ngoùn tay nhanh nhö gioù ñieåm luoân aù huyeät cuûa caû ba ngöôøi, môû baêng cuûa "A Tam" ra coi, quaû nhieân tay chaân y ñeàu moät maøu ñen, phuû moät lôùp cao moûng. Chaøng e ngaïi Trieäu Maãn nguïy keá ña ñoan, coá yù ñeå thuoác giaû trong bình, ñeå duï cho mình tôùi neân veùt taát caû thuoác cao treân ngöôøi "A Tam" laãn gaõ ñaàu hoùi "A Nhò" vaøo baêng vaûi, thì duø thuoác trong bình coù theå giaû nhöng thuoác töø ngay veát thöông cuûa hoï haún khoâng theå naøo giaû ñöôïc. Ngöôøi canh gaùc beân ngoaøi nghe tieáng, ñaïp cöûa xoâng vaøo. Tröông Voâ Kî khoâng theøm nhìn ñeán hoï, giô chaân ñaù moãi ngöôøi moät caùi vaêng caû ra ngoaøi. Chæ trong giaây laùt, ngöôøi trong khaùch ñieám keâu la om xoøm, naùo loaïn caû leân. http://hello.to/kimdung 1034
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî lieân tieáp ñaù saùu ngöôøi môùi veùt ñöôïc moät nöûa soá thuoác cao treùt treân ngöôøi "A Tam" vaø laõo hoùi ñaàu "A Nhò", nghó thaàm neáu mình daây döa theâm, ñeå cho Huyeàn Minh nhò laõo xoâng ra thì thaät laø khoù khaên, neân boû ngay caùi bình thuoác vaø cuoán baêng vaøo tuùi, nhaéc gaõ thaày thuoác leân neùm luoân ra ngoaøi cöûa soå. Khoâng ngoaøi döï lieäu cuûa chaøng, chæ nghe bình moät tieáng thaät lôùn, gaõ thaày thuoác kia ñaõ bò ñaùnh truùng moät chöôûng laên quay ra ñaát, ngoaøi cöûa soå quaû coù cao thuû mai phuïc taäp kích. Tröông Voâ Kî lôïi duïng ngay giaây phuùt ñoù, phi thaân ra ngoaøi, trong boùng ñeâm aùnh saùng laáp loaùng, hai moùn binh khí ñaõ ñaâm tôùi. Chaøng tay traùi keùo, tay phaûi ñaåy, thi trieån Caøn Khoân Ñaïi Na Di, kieám beân traùi lieàn ñaâm truùng ngöôøi beân phaûi coøn ngoïn giaùo beân phaûi ñaâm ngay vaøo ngöôøi beân traùi, ñang loän xoän thì chaøng ñaõ chaïy xa roài. Chaøng treân ñöôøng veà caûm thaáy vui veû, tuy chuyeán ñi chöa tìm ra ñöôïc chaân töôùng Trieäu Maãn nhöng laáy ñöôïc Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao thì duø gì vaãn hôn. Chaøng laäp töùc chaïy veà nuùi Voõ Ñöông, nhôø Hoàng Thuûy Kyø cho ngöôøi ñeán Coác Thaønh, baùo cho boïn Döông Tieâu quay trôû laïi. Tröông Tam Phong vaø nhöõng ngöôøi khaùc nghe tin ñaõ laáy ñöôïc Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeàu heát söùc vui möøng. Tröông Voâ Kî xem xeùt kyõ thuoác cao boâi treân ngöôøi "A Tam" roài so saùnh vôùi thuoác cao trong bình, quaû ñuùng laø cuøng moät thöù. Caùi bình ñoù laø moät khoái ngoïc lôùn taïc thaønh, ñen nhaùnh nhö sôn, caàm treân tay thaáy aâm aám troâng coù veû coå kính. Rieâng caùi bình ñoù khoâng thoâi cuõng laø moät baûo vaät quí giaù roài. Chaøng khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa, sai ngöôøi khieâng AÂn Leâ Ñình vaø Du Ñaïi Nham vaøo phoøng rieâng, ñeå hai chieác giöôøng song song. Döông Baát Hoái ñi theo vaøo, naøng khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët Voâ Kî nhöng treân maët ñaày veû raïng rôõ, trong loøng cöïc kyø caûm kích, ñuû thaáy Tröông Voâ Kî ñöa naøng sang Taây Vöïc, uoáng thay naøng ly röôïu ñoäc ôû nhaø Haø Thaùi Xung, bao nhieâu aân tình ñoù cuõng khoâng baèng ñöôïc vieäc chaøng trò beänh cho AÂn Leâ Ñình. Tröông Voâ Kî noùi: - Tam sö baù, caùc veát thöông cuõ cuûa sö baù nay ñaõ laønh roài, muoán chöõa beänh thì ñieät nhi phaûi ñaùnh gaõy caùc khôùp xöông roài noái laïi, chæ mong sö baù coá chòu caùi ñau nhaát thôøi naøy. Du Ñaïi Nham chaúng tin laø mình ñaõ taøn pheá hai möôi naêm nay laïi coù theå chöõa laønh, nhöng cuøng laém coù khoâng khoûi thì cuõng ñeán nhö baây giôø thoâi, trong hai möôi naêm qua oâng chaúng coøn coi chuyeän gì vaøo ñaâu nöõa neân nghó thaàm: "Voâ Kî taän taâm kieät löïc, muoán ñeàn ñaùp caùi loãi laàm cuûa cha meï, khoâng laøm thì suoát ñôøi khoâng yeân taâm. Caùi ñau nhaát thôøi cuûa ta, naøo coù ñaùng gì?”. OÂng khoâng noùi theâm, chæ mæm cöôøi ñaùp: - Chaùu cöù tuøy yù maø laøm, khoâng sao. Tröông Voâ Kî baûo Döông Baát Hoái ra ngoaøi, côûi heát y phuïc Du Ñaïi Nham ra, laáy tay moø caùc choã xöông gaõy cho thaät kyõ caøng, sau ñoù ñieåm huyeät cho oâng meâ ñi, vaän kình http://hello.to/kimdung 1035
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính leân möôøi ngoùn tay, nghe caéc caéc caéc lieân thanh baát tuyeät, ñaùnh gaõy laïi caùc choã xöông cuõ nay ñaõ lieàn. Du Ñaïi Nham tuy huyeät ñaïo bò ñieåm nhöng ñau ñeán noãi tænh laïi. Tröông Voâ Kî thuû phaùp nhanh nhö gioù, xöông lôùn xöông nhoû gì cuõng ñaùnh gaõy heát, sau ñoù noái laïi taát caû caùc boä vò, boâi Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao leân roài boù laïi, gheùp theâm giaù goã beân ngoaøi, sau ñoù môùi chaâm kim cho bôùt ñau. Chöõa cho AÂn Leâ Ñình thì deã daøng hôn nhieàu, caùc xöông gaõy khi coøn ôû Taây Vöïc chaøng ñaõ naén laïi cho thaúng caû, luùc naøy chæ caàn boâi Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao laø ñuû. Xong xuoâi, chaøng sai chính phoù kyø söù Nguõ Haønh Kyø luaân phieân canh gaùc, ñeà phoøng ñòch nhaân keùo ñeán quaáy nhieãu. Quaù tröa hoâm ñoù, aên côm xong, Tröông Voâ Kî naèm trong vaân phoøng nguû moät laùt laáy laïi söùc cho ñeâm qua chaïy ñoân chaïy ñaùo, ñang mô maøng nghe tieáng ngöôøi ñi tôùi tröôùc cöûa, lieàn tænh ngay daäy. Tieåu Sieâu ôû beân ngoaøi canh hoûi nhoû: - Chuyeän gì theá? Giaùo chuû ñang nguû. Chöôûng kyø söù Haäu Thoå Kyø Nhan Vieân noùi nhoû: - AÂn luïc hieäp ñau ñeán baát tænh ba laàn, khoâng bieát giaùo chuû... Tröông Voâ Kî khoâng ñôïi y noùi heát caâu, nhoûm daäy chaïy ra, raûo böôùc ñeán phoøng Du Ñaïi Nham, thaáy AÂn Leâ Ñình hai maét trôïn ngöôïc, ñaõ baát tænh roài. Döông Baát Hoái hoaûng ñeán hai maét ñaãm leä, khoâng bieát phaûi laøm sao. Naèm beân caïnh Du Ñaïi Nham nghieán raêng keâu len keùt, hieån nhieân ñang coá nhòn ñau, chæ vì tính oâng kieân cöôøng, khoâng ñeå loït ra tieáng reân ræ naøo. Tröông Voâ Kî thaáy tình hình ñoù, cöïc kyø laï luøng, taïi caùc huyeät Thöøa Khaáp, Thaùi Döông, Ñaøn Trung... cuûa AÂn Leâ Ñình naén boùp maáy caùi, cöùu oâng ta tænh laïi, quay sang hoûi Du Ñaïi Nham: - Tam sö baù, caùc choã xöông gaõy ñau laém sao? Du Ñaïi Nham ñaùp: - Choã xöông gaõy ñau thì ñaõ ñaønh, coù ñieàu luïc phuû nguõ taïng ngöùa ngaùy chòu khoâng noåi... töôûng nhö, töôûng nhö coù muoân ngaøn con coân truøng ñang ñuïc khoeùt. Tröông Voâ Kî kinh haõi khoâng ñaâu cho heát, nghe Du Ñaïi Nham noùi, roõ raøng laø truùng chaát kòch ñoäc, voäi hoûi AÂn Leâ Ñình: - Luïc thuùc, chuù thaáy sao? AÂn Leâ Ñình nöûa meâ nöûa tænh ñaùp: - Ñoû coù, tím coù, xanh coù, luïc coù, vaøng coù, traéng coù, lam coù... ñeïp ôi laø ñeïp, bieát bao nhieâu laø bong boùng bay voøng voøng, chaïy qua chaïy laïi... thaät laø deã öa... ngöôi xem... ngöôi xem... Tröông Voâ Kî “OÁi chaø” moät tieáng, töôûng nhö muoán ngaát ngay taïi choã. Chaøng nghó ngay ñeán trong Ñoäc Kinh cuûa Vöông Naïn Coâ coù cheùp: http://hello.to/kimdung 1036
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Thaát truøng thaát hoa cao, duøng baûy loaïi ñoäc truøng, baûy loaïi ñoäc hoa, ñem troän laãn naáu vôùi nhau maø laøm thaønh, ngöôøi truøng ñoäc tröôùc thaáy noäi taïng ngöùa ngaùy nhö baûy loaïi truøng ñang caén xeù, sau ñoù tröôùc maét thaáy hieän leân baûy maøu, ñeïp ñeõ huyeãn aûo, nhö baûy loaïi hoa bay chaäp chôøn. Thaát truøng thaát hoa cao duøng baûy loaïi truøng, baûy loaïi hoa tuùy theo moãi ngöôøi moät khaùc, nam baéc cuõng chaúng gioáng nhau. Toái linh nghieäm thaàn hieäu coù boán möôi chín caùch phoái cheá khaùc nhau, bieán hoùa ra saùu möôi ba phöông thuoác. Chæ coù ngöôøi cheá thuoác giaûi ñöôïc thoâi. Moà hoâi traùn Tröông Voâ Kî vaõ ra nhö taém, khoâng ngôø laïi truùng keá Trieäu Maãn. Naøng ta coá yù ñeå thaát truøng thaát hoa cao trong bình ngoïc ñen, laïi boâi thöù thuoác kòch ñoäc ñoù leân ngöôøi "A Tam" vaø "A Nhò", khoâng coi tính meänh cuûa hai cao thuû ñoù vaøo ñaâu coát sao duï ñöôïc mình vaøo troøng, taâm ñòa ñoäc aùc ñeán theá, khoâng ai coù theå töôûng töôïng noåi. Chaøng hoái haän quaù, voäi vaøng haønh ñoäng thaät nhanh, côûi heát caùc giaù goã buoäc treân hai ngöôøi, duøng röôïu traéng röûa saïch chaát cao ñoäc. Döông Baát Hoái thaáy chaøng maët maøy nghieâm troïng, bieát raèng vieäc chaúng laønh, neân cuõng khoâng coøn hieàm kî gì nöõa, giuùp chaøng duøng röôïu röûa saïch töù chi AÂn Leâ Ñình. Theá nhöng maøu ñen ñaõ thaám vaøo da thòt, röûa khoâng ra, chaúng khaùc naøo thôï sôn dính sôn vaøo tay, khoâng deã gì moät ngaøy moät buoåi maø saïch ñöôïc. Tröông Voâ Kî khoâng daùm duøng thuoác moät caùch khinh suaát, chæ laáy caùc loaïi traán thoáng an thaàn cho hai ngöôøi uoáng. Chaøng ñi ra phoøng ngoaøi, vöøa hoát hoaûng, vöøa xaáu hoå, khoâng coøn buïng daï naøo nöõa hai ñaàu goái meàm nhuõn ra, naèm phuïc xuoáng ñaát khoùc oøa leân. Döông Baát Hoái kinh haõi, chæ bieát keâu leân: - Voâ Kî ca ca, Voâ Kî ca ca. Tröông Voâ Kî nöùc nôû: - Chính tay ta gieát Tam sö baù vaø Luïc sö thuùc roài. Chaøng trong buïng thaàm tính toaùn: " Loaïi thaát truøng thaát hoa cao naøy coù haøng traêm caùch phoái cheá khaùc nhau, ai bieát coâ ta duøng baûy loaïi hoa naøo, baûy loaïi truøng naøo? Muoán hoùa giaûi chaát kòch ñoäc toaøn do phöông phaùp dó ñoäc coâng ñoäc, chæ caàn sai moät loaïi ñoäc truøng ñoäc hoa, duøng thuoác lôõ tay, laäp töùc tam sö baù vaø luïc sö thuùc cheát ngay”. Trong giaây phuùt ñoù, chaøng hieåu ngay vì sao cha mình laïi töï vaãn, caùi sai laàm to lôùn khoâng cöùu vaõn ñöôïc, ngoaøi vieäc laáy caùi cheát ñeå taï toäi ra, thaät chaúng coøn caùch naøo khaùc. Chaøng ueå oaûi ñöùng leân, Döông Baát Hoái lieàn hoûi: - Quaû khoâng coù thöù thuoác naøo chöõa ñöôïc ö? Ngay caû mieãn cöôõng laøm thöû cuõng khoâng ñöôïc aø? Tröông Voâ Kî chæ bieát laéc ñaàu. Döông Baát Hoái thôû daøi: - Thoâi ñöôïc. Thaàn saéc naøng thaûn nhieân, khoâng coøn veû gì kinh hoaûng nöõa. Tröông Voâ Kî trong loøng nhoùi leân, nhôù ñeán hoâm tröôùc naøng coù noùi: “Neáu nhö oâng aáy khoâng soáng ñöôïc, thì em http://hello.to/kimdung 1037
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính cuõng chaúng thieát soáng nöõa” nghó thaàm: “Laàn naøy ta ñaâu phaûi chæ laøm cheát hai ngöôøi, hai maø thaønh ba”. Trong loøng chaøng coøn ñang naëng nhö chì, boãng thaáy Ngoâ Kình Thaûo ñeán tröôùc cöûa baåm: - Giaùo chuû, coâ nöông hoï Trieäu kia ñang ôû ngoaøi ñaïo quan xin ñöôïc gaëp. Tröông Voâ Kî vöøa nghe theá, bi phaãn khoâng sao kìm ñöôïc, keâu leân: - Ta ñang muoán ñi kieám coâ naøng ñaây. Chaøng ruùt nganh thanh tröôøng kieám Döông Baát Hoái ñeo ôû ngang hoâng raûo böôùc ñi ra. Tieåu Sieâu laáy chieác hoa ngoïc trai treân ñaàu ñöa cho Tröông Voâ Kî: - Coâng töû, coâng töû ñem traû laïi cho Trieäu coâ nöông. Tröông Voâ Kî ñöa maét nhìn naøng, nghó thaàm: “Coâ naøy thaät laø coù yù töù. Ta vaø coâ nöông hoï Trieäu kia thuø saâu nhö beå, ta chaúng neân giöõ cuûa naøng ta caùi gì”. Chaøng moät tay caàm kieám, moät tay caàm hoa, ñi ra ngoaøi cöûa ñaïo quan. Chæ thaáy Trieäu Maãn moât mình ñöùng ñoù, veû maët töôi cöôøi. Khi ñoù maët trôøi buoåi chieàu ñoû röïc nhö maùu, chieáu xieân xieân leân maët naøng, troâng xinh ñeïp khoâng gì saùnh kòp. Huyeàn Minh nhò laõo ñöùng ôû sau löng naøng caùch chöøng hôn möôøi tröôïng. Hai ngöôøi caàm ba con ngöïa, maét nhìn ñi ñaâu ñaâu. Tröông Voâ Kî chuyeån mình moät caùi ñaõ ñeán ngay tröôùc maët Trieäu Maãn, tay traùi thoø ra naém ñöôïc ngay hai coå tay naøng, tay phaûi ñeå muõi kieám vaøo ngöïc, quaùt leân: - Mau ñem giaûi döôïc ra cho ta. Trieäu Maãn mæm cöôøi noùi: - Anh ñaõ hieáp ñaùp toâi moät laàn, laàn naøy laïi ñònh böùc baùch nöõa hay sao? Toâi leân ñaây laø ñeå hoûi thaêm anh, vaäy maø maët maøy haàm haàm, sao goïi laø ñaïo ñaõi khaùch ñöôïc? Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi caàn giaûi döôïc, neáu coâ khoâng ñöa ra, toâi... toâi khoâng muoán soáng nöõa, coâ cuõng cheát theo. Trieäu Maãn maët hôi ñoû leân, xì moät tieáng noùi nhoû: - Höù, noùi chaúng ñaâu vaøo ñaâu. Anh cheát keä anh, coù lieân quan gì ñeán toâi, taïi sao laïi phaûi baét toâi cheát theo laø sao? Tröông Voâ Kî saüng gioïng: - Ai hôi ñaâu maø noùi ñuøa vôùi coâ? Coâ khoâng cho giaûi döôïc thì hoâm nay laø ngaøy caû toâi laãn coâ ñeàu cheát heát. Hai tay Trieäu Maãn bò chaøng naém chaët, chæ thaáy ngöôøi Tröông Voâ Kî run baàn baät, khích ñoäng khoâng ñeå ñaâu cho heát, laïi thaáy trong loøng baøn tay chaøng coù vaät gì cöng cöùng, beøn hoûi: http://hello.to/kimdung 1038
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Trong tay anh caàm caùi gì theá? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ñoù laø chaâu hoa cuûa coâ, traû laïi coâ ñoù. Chaøng buoâng tay, caàm ñoùa hoa caém laïi treân ñaàu naøng, roài laïi voøng xuoáng choäp ngay laáy hai coå tay, vöøa buoâng vöøa naém, thuû phaùp nhanh nhö aùnh chôùp. Trieäu Maãn noùi: - Caùi ñoù toâi taëng cho anh, sao anh laïi khoâng laáy? Tröông Voâ Kî haäm höïc ñaùp: - Coâ laøm toâi khoå ñeán theá, toâi khoâng laáy gì cuûa coâ nöõa ñaâu. Trieäu Maãn noùi: - Coù thaät anh khoâng laáy gì cuûa toâi khoâng? Noùi thaät hay ñuøa ñaáy? Theá sao vöøa môû mieäng anh ñaõ ñoøi toâi ñöa anh thuoác giaûi laø sao? Tröông Voâ Kî moãi laàn tranh caõi vôùi naøng ñeàu bò leùp veá, luùc naøy cuõng ngaéc ngöù, nghó ñeán Du Ñaïi Nham, AÂn Leâ Ñình khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu, loøng ñau nhö caét, hai haøng nöôùc maét röng röng töôûng nhö muoán traøo ra. Chaøng ñaõ toan môû mieäng khaån caàu, nhöng nghó laïi Trieäu Maãn aùc ñoäc nhö theá neân chaúng muoán toû ra yeáu ñuoái tröôùc maët naøng. Luùc naøy boïn Döông Tieâu ñaõ nghe tin, keùo nhau ra cöûa, thaáy Trieäu Maãn ñaõ bò Tröông Voâ Kî baét giöõ, Huyeàn Minh nhò laõo laïi ñöùng taän ñaèng xa, töôûng nhö khoâng quan taâm ñeán, hoaëc giaû yû y chaúng sôï haõi gì. Moïi ngöôøi lieàn ñöùng sang moät beân, bình tónh ñöùng xem. Trieäu Maãn mæm cöôøi noùi: - Anh laø giaùo chuû Minh giaùo, voõ coâng chaán ñoäng thieân haï, vaäy maø môùi gaëp khoù khaên moät chuùt, ñaõ khoùc hu hu nhö treû con. Anh vöøa môùi khoùc, coù phaûi khoâng naøo? Roõ thaät khoâng bieát xaáu hoå. Ñeå toâi noùi ñaây, anh bò truùng hai chöôûng cuûa Huyeàn Minh nhò laõo, toâi ñeán thaêm anh thöông theá ra sao. Ngôø ñaâu vöøa môùi gaëp maët anh ñaõ xí xa xí xoâ gì soáng soáng, cheát cheát laø sao? Anh coù boû tay ra khoâng thì baûo? Tröông Voâ Kî nghó thaàm, duø naøng coù muoán chaïy troán cuõng khoâng theå naøo kòp, chæ caàn chaân coâ ta vöøa ñoäng mình seõ baét laïi ngay neân buoâng tay Trieäu Maãn ra. Trieäu Maãn giô tay naén laïi boâng hoa treân maùi toùc, mæm cöôøi: - Sao xem nhö anh khoâng bò thöông chuùt naøo caû? Tröông Voâ Kî laïnh luøng ñaùp: - - Chæ baèng Huyeàn Minh thaàn chöôûng deã gì ñaû thöông ñöôïc ngöôøi ta. Trieäu Maãn noùi: - Theá coøn Ñaïi Löïc Kim Cöông Chæ? Thaát truøng thaát hoa cao? http://hello.to/kimdung 1039
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Hai caâu ñoù chaúng khaùc naøo hai caùi buùa giaùng vaøo ngöïc Tröông Voâ Kî, chaøng haäm höïc ñaùp: - Quaû nhieân ñuùng laø thaát truøng thaát hoa cao. Trieäu Maãn nghieâm maët noùi: - Tröông giaùo chuû, coâng töû muoán laáy Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao toâi cuõng ñöa. Giaùo chuû muoán laáy giaûi döôïc cuûa thaát truøng thaát hoa cao toâi cuõng taëng. Chæ caàn coâng töû baèng loøng laøm cho toâi ba chuyeän, toâi seõ laäp töùc böng hai tay daâng leân. Coøn neáu anh laáy söùc uy hieáp toâi, gieát toâi thì deã, coøn muoán thuoác giaûi ñaõ khoù caøng khoù theâm. Anh laïi giôû aùc hình tra khaûo toâi, toâi seõ chæ cho anh thuoác giaû, thuoác ñoäc. Tröông Voâ Kî möøng quaù, nöôùc maét ñang chöïc traøo ra, maët laäp töùc töôi roùi, voäi vaøng noùi: - Ba chuyeän gì? Noùi ngay, noùi ngay. Trieäu Maãn mæm cöôøi: - Môùi khoùc laïi cöôøi, thaät khoâng bieát xaáu. Toâi ñaõ noùi vôùi anh roài, toâi chöa nghó ra, bao giôø toâi nghó ra ñöôïc luùc ñoù seõ noùi vôùi anh, chæ caàn anh kim khaåu moät lôøi, quyeát khoâng vi öôùc laø xong. Toâi khoâng baét anh ñi haùi maët traêng treân trôøi, cuõng chaúng ñoùi anh laøm chuyeän aùc vi phaïm ñaïo hieäp nghóa, cuõng chaúng baûo anh töï töû, dó nhieân cuõng chaúng baûo anh laøm heo laøm choù. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Chæ caàn khoâng vi phaïm ñaïo hieäp nghóa, thì duø coù khoù khaên ñeán möïc naøo, ta cuõng kieät löïc maø laøm cho ñöôïc”. Chaøng beøn khaúng khaùi ñaùp: - - Trieäu coâ nöông, neáu ñöôïc coâ nöông hueä töù linh döôïc ñeå taïi haï trò khoûi cho tam sö baù vaø luïc sö thuùc, duø cho coâ nöông sai baûo ñieàu gì, daãu phaûi daàu soâi löûa boûng Tröông Voâ Kî naøy cuõng nguyeän maëc tình sai khieán quyeát khoâng töø nan. Trieäu Maãn giô baøn tay ra noùi: - Hay laém, vaäy mình ñaäp tay aên theà. Toâi seõ ñöa giaûi döôïc cho coâng töû ñeå trò cho tam sö baù vaø luïc sö thuùc, sau naøy toâi ñoøi coâng töû laøm cho ta ba chuyeän, chæ caàn khoâng vi phaïm ñaïo hieäp nghóa, coâng töû phaûi heát söùc laøm, khoâng ñöôïc töø choái ñaáy nheù. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Xin quyeát tuaân theo lôøi vaøng ngoïc cuûa coâ nöông. Hai ngöôøi nheø nheï ñaäp tay ba laàn. Trieäu Maãn laáy chieác hoa treân maùi toùc noùi: - Theá baây giôø anh ñaõ chòu laáy ñoà cuûa toâi taëng cho chöa? Tröông Voâ Kî sôï naøng khoâng ñöa giaûi döôïc, khoâng daùm traùi yù, voäi caàm laáy boâng chaâu hoa. Trieäu Maãn noùi: - Nhöng toâi khoâng muoán anh ñem cho con a hoaøn ñaâu nheù. http://hello.to/kimdung 1040
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî ñaùp: - Vaâng. Trieäu Maãn mæm cöôøi lui laïi ba böôùc, noùi: - Giaûi döôïc seõ ñem ñeán ngay, xin töø bieät Tröông giaùo chuû. Naøng phaát tay aùo, quay mình ñi. Huyeàn Minh nhò laõo lieàn daét ngöïa laïi, ñôõ naøng leân yeân ñi tröôùc. Tieáng chaân ba con ngöïa loäp coäp loäp coäp, thuûng thaúng xuoáng nuùi. Boïn Trieäu Maãn ba ngöôøi vöøa khuaát sao moät trieàu nuùi, beân taøn caây lôùn phía traùi lieàn nhoâ ra moät ngöôøi ñaøn oâng, chính laø Tieàn Nhò Baïi trong thaàn tieãn baùt huøng. Y tay caàm thieát cung, giöông teân lôùn tieáng noùi: - Chuû nhaân chuùng toâi kính trình leân Tröông giaùo chuû moät phong thö, kính xin nhaän laáy. Noùi xong nghe soeït moät tieáng ñaõ baén muõi teân ra. Tröông Voâ Kî khua tay moät caùi, choäp ngay ñöôïc muõi teân, thaáy muõi khoâng coù ñaàu saét, ñuoâi buoäc moät phong thö. Tröông Voâ Kî côûi ra xem thaáy treân phong bì ñeà: “Tröông giaùo chuû thaân khaûi”. Chaøng môû thö thaáy coù moät böùc hoa tieân, treân vieát maáy doøng theo loái tieåu khaûi nhö sau: Hoäp vaøng aáy hai taàng voán saün, Linh cao kia naèm aån beân trong. Chaâu hoa ôû giöõa troáng khoâng, Döôïc phöông daáu ñoù ñeå phoøng caàn ñöa. Hai moùn sôùm taëng ngöôøi quaân töû, Sao laïi coøn ñoân ñaùo laøm chi? Vaät heøn tuy chaúng ñaùng gì, Ñem loøng reû ruùng coi nhö ñaát buøn. Daãu sao cuõng töø tay tieän thieáp, Nôõ loøng naøo chaøng laïi coi khinh? Taëng cho ngöôøi ôû keû aên, Hoùa ra phuï taám chaân tình naøy sao?3 Tröông Voâ Kî ñoïc kyõ ba laàn tôø thö, vöøa möøng vöøa sôï, laïi theâm söôïng suøng, voäi laáy ñoùa chaâu hoa ra coi, vaën thöû quaû nhieân moät vieân ngoïc trai coù theå chuyeån ñoäng, chaøng lieàn thaùo ra thaáy caùn hoa roãng khoâng trong coù chöùa moät vaät gì traêng traéng. Tröông Voâ 3 Nguyeân vaên: Kim haïp giaùp taàng, Ling cao cöõu taøng. Chaâu hoa trung khoâng, Noäi höõu döôïc phöông. Nhò vaät taûo trình quaân töû taû höõu, haø lao öu chi thaâm daõ? Duy dó vi vaät baát tuùc nhaát coá, töù chi tì boäc, uûy chö traàn thoå, khôûi tieän thieáp chi sôû voïng da? http://hello.to/kimdung 1041
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Kî laáy trong boïc ra moät chieác kim vaãn duøng ñeå chaâm huyeät ñaïo, kheàu vaät ñoù ra, quaû nhieân laø moät tôø giaáy moûng dính, treân ñoù ghi roõ baûy loaïi ñoäc truøng naøo vaø baûy loaïi hoa naøo, ngöôøi truùng ñoäc giaûi cöùu ra sao, töøng loaïi töøng loaïi thaät minh baïch. Thöïc ra chaøng chæ caàn bieát ñöôïc caùc teân cuûa baûy loaïi hoa, baûy loaïi truøng kia laø bieát caùch chöõa, khoâng caàn phaûi ai chæ ñieåm. Chaøng xem giaûi phaùp hoaøn toaøn khoâng coù gì sai saåy, bieát Trieäu Maãn khoâng coù yù phaù mình nöõa, thöïc laø möøng rôõ, chaïy ngay vaøo noäi vieän, theo ñuùng ñoù maø phoái cheá thuoác men cöùu chöõa. Quaû nhieân chæ hôn moät giôø sau, ñoäc theá cuûa Du AÂn hai ngöôøi nheï haún, trong ngöôøi khoâng coøn ngöùa ngaùy nöõa, maét cuõng khoâng coøn bò hoa. Chaøng laïi laáy caùi hoäp vaøng duøng ñeå ñöïng boâng hoa haït chaâu cuûa Trieäu Maãn taëng ra xem kyõ, sau cuøng môû ñöôïc hai taàng giaùp nhau ra, beân trong quaû ñöïng ñaày thuoác cao ñen nhaùnh, muøi thaät thôm tho, maùt dòu. Laàn naøy chaøng khoâng daùm boäp choäp, baét moät con choù, beû gaõy moät beân chaân sau, boâi thöû cao leân veát thöông, ñôïi ñeán saùng hoâm sau, con choù vaãn tænh taùo nhanh nheïn, khoâng coù veû gì laø truùng ñoäc, choã veát thöông ñaõ thaáy khaù hôn nhieàu. Qua ngaøy thöù ba, chaát ñoäc trong ngöôøi hai vò Du AÂn ñaõ hoaøn toaøn tröø heát, Tröông Voâ Kî lieàn ñem Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao thaät boâi leân töù chi hai ngöôøi. Laàn naøy khoâng chuyeän gì xaûy ra, Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao quaû nhieân coâng hieäu nhö thaàn, chæ hai thaùng sau, hai tay cuûa AÂn Leâ Ñình ñaõ hoaït ñoäng laïi, xem ra sau naøy khoâng nhöõng tay chaân cöû ñoäng bình thöôøng maø voõ coâng cuõng khoâng maát maùt laém. Chæ coù Du Ñaïi Nham taøn pheá laâu naêm, muoán ñöôïc nhö xöa thì thaät khoù, nhöng xem tình hình hoài phuïc cuûa oâng ta, chæ saùu thaùng thoâi, coù theå duøng naïng caëp vaøo naùch thay chaân böôùc ñi chaàm chaäm ñöôïc roài, tuy vaãn coøn taøn pheá nhöng khoâng coøn laø moät ngöôøi naèm yø moät choã khoâng ñoäng ñaäy ñöôïc gì nhö tröôùc. Tröông Voâ Kî ôû laïi treân nuùi Voõ Ñöông laâu nhö theá, nhöõng ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Kyø cöû ñi caùc phaùi tröôùc sau ñaõ quay trôû veà, ñem toaøn nhöõng tin töùc khieán ai naáy ñeàu kinh ngaïc. Toaøn boä nhaân chuùng caùc phaùi Nga Mi, Hoa Sôn, Khoâng Ñoäng, Coân Loân vieãn chinh Quang Minh Ñính, khoâng moät ngöôøi naøo trôû veà caû. Treân giang hoà thì thaàm ñoàn ñaõi, ai cuõng baûo raèng Minh giaùo ngöôøi nhieàu theá maïnh, ñaõ tieâu dieät toaøn boä caùc cao thuû ñi Taây Vöïc roài, nay ñang chia ra ñi ñaùnh caùc phaùi. Caùc taêng nhaân phaùi Thieáu Laâm ñoät nhieân thaát tung ñaõ ñem tôùi moät traän phong ba khoâng tieàn khoaùng haäu trong voõ laâm. Cuõng may caùc phoù söù Nguõ Haønh Kyø laàn naøy ñi ai cuõng mang theo tín phuø cuûa Tröông Tam Phong, laïi khoâng tieát loä thaân phaän mình, neáu khoâng chaéc cuõng ñaõ bò ñaùnh cho moät traän tôi bôøi. Cuõng theo caùc chöôûng kyø phoù söù, hieän nay caùc moân phaùi, bang hoäi, ñeán caû caùc tieâu haõng, sôn traïi, thuyeàn bang, beán ñoø baõi nöôùc ñeàu ñaâu ñaâu cuõng nghieâm maät canh phoøng sôï Minh giaùo baát ngôø ñeán ñaùnh. Theâm vaøi ngaøy nöõa, cha con AÂn Thieân Chính vaø AÂn Daõ Vöông cuõng quay veà nuùi Voõ Ñöông, cho hay Thieân Öng Kyø ñaõ hoaøn toaøn chænh ñoán, taát caû ñeàu qui thuoäc Minh giaùo. Hai ngöôøi cuõng cho hay phía ñoâng nam quaàn huøng ñang noåi leân, nhöõng ngöôøi phaûn http://hello.to/kimdung 1042
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Nguyeân choã naøy xuoáng thì choã khaùc laïi leân, thieân haï ñaõ thaønh ñaïi loaïn. Thôøi ñoù quaân Nguyeân coøn raát maïnh, nôi naøo cuõng chæ moät mình chieán ñaáu, khoâng ai lieân laïc hoâ öùng vôùi ai thaønh thöû chöa ñöôïc daân chuùng höôûng öùng ñaõ bò tieâu dieät. Buoåi chieàu hoâm ñoù, Tröông Tam Phong cho doïn coã chay ôû haäu ñieän ca ngôïi tin töùc cuûa cha con AÂn Thieân Chính. Treân baøn, AÂn Thieân Chính phaân tích nguyeân nhaân thaát baïi cuûa caùc nôi, nôi naøo cuõng coù ngöôøi cuûa Minh giaùo vaø Thieân Öng giaùo tham gia, bò quaân Nguyeân hoaëc baét bôù, hoaëc taøn saùt soá ngöôøi tuaãn naïn thaät laø ñoâng. Quaàn haøo nghe theá khoâng ai laø khoâng ngaäm nguøi. Döông Tieâu noùi: - Traêm hoï khoå sôû ñaõ nhieàu, ai ai cuõng trong ñôïi coù söï thay ñoåi, chính laø luùc thuaän tieän ñeå ñuoåi quaân Thaùt töû, laáy laïi giang sôn. Naêm xöa Döông giaùo chuû coøn taïi theá, ngaøy ñeâm nghó chuyeän höng phuïc, coù ñieàu baûn giaùo xöa nay haønh söï leäch laïc, hôn traêm naêm qua gaây oaùn chuoác thuø vôù voõ laâm Trung Nguyeân, thaønh ra khoù maø cuøng nhau naém tay gieát giaëc. Theá nhöng trôøi thöông ñöa Tröông giaùo chuû leân coi soùc giaùo vuï, oaùn thuø vôùi caùc phaùi taïm côûi phaàn naøo, chính laø thôøi cô ñoàng taâm hieäp löïc, cuøng nhau choáng laïi Hoà Loã. Chu Ñieân noùi: - Döông taû söù, lôøi cuûa oâng nghe ra thì khoâng sai. Coù ñieàu chæ laø noùi chôi cho vui, cuõng thaät taøo lao caùn cuoác. Döông Tieâu nghe roài khoâng noåi giaän, chæ noùi: - Vaäy xin ñöôïc Chu huynh chæ giaùo. Chu Ñieân noùi: - Treân giang hoà ai cuõng ñoàn laø Minh giaùo chuùng ta gieát saïch cao thuû caùc moân phaùi, chæ nghe hai chöõ “Minh giaùo” laø ngöôøi ta ñaõ giaän thaáu xöông, laáy gì maø “ñoàng taâm hieäp löïc, khu tröø Hoà Loã” cho ñöôïc? Noùi ra thì nghe hay laém, nhöng laøm sao maø thöïc haønh? Döông Tieâu noùi: - Chuùng mình tuy bò mang tieáng xaáu, nhöng thöïc ra mình saùng nhö ban ngaøy, huoáng chi laïi coù Tröông chaân nhaân minh chöùng ñieàu ñoù. Chu Ñieân cöôøi noùi: - Neáu quaû nhö mình coù gieát boïn Toáng Vieãn Kieàu, Dieät Tuyeät laõo ni, Haø Thaùi Xung thì Tröông chaân nhaân cuõng bò ñaùnh löøa luoân, laáy gì maø laøm chöùng cho ñöôïc? Thieát Quan ñaïo nhaân quaùt leân: - Chu Ñieân, tröôùc maët Tröông chaân nhaân vaø giaùo chuû, khoâng ñöôïc noùi leáu noùi laùo. Chu Ñieân le löôõi nhöng khoâng noùi gì theâm. Baønh Oaùnh Ngoïc noùi: http://hello.to/kimdung 1043
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Lôøi cuûa Chu huynh cuõng khoâng phaûi laø hoaøn toaøn voâ lyù. Cöù nhö yù cuûa baàn taêng, chuùng ta neân trieäu taäp moät ñaïi hoäi Minh giaùo caùc thuû laõnh khaép nôi, noùi roõ yù cuûa Tröông giaùo chuû muoán thaân thieän vôùi caùc moân phaùi. Ngoaøi ra nhieàu ngöôøi söï vieäc cuõng roõ raøng hôn, ñeå xem Toáng ñaïi hieäp, Dieät Tuyeät sö thaùi caùc ngöôøi ôû ñaâu, trong ñaïi hoäi cuõng coù theå tra cöùu ñöôïc. Chu Ñieân noùi: - Muoán bieát tung tích Toáng ñaïi hieäp thaät laø quaù deã, coù theå noùi laø nhö thoåi tro trong beáp. Moïi ngöôøi nhao nhao hoûi: - Sao theá? Sao khoâng noùi sôùm? Chu Ñieân döông döông ñaéc yù, uoáng moät cheùn röôïu noùi: - Chæ caàn giaùo chuû laïi hoûi Trieäu coâ nöông moät caâu, ít ra möôøi phaàn cuõng bieát ñöôïc ñeán chín. Toâi daùm noùi laø nhöõng ngöôøi ñoù khoâng bò coâ ta gieát thì cuõng bò coâ ta baét roài. Hôn hai thaùng qua, Vi Nhaát Tieáu, Döông Tieâu, Baønh Oaùnh Ngoïc, Thuyeát Baát Ñaéc caû boïn chia nhau ra xuoáng nuùi doø tìm toâng tích, lai lòch Trieäu Maãn, nhöng töø sau hoâm naøng ñeán cöûa quan cuøng Tröông Voâ Kî ñaäp tay theà thoát ñeán nay, khoâng bieát caû boïn hoï ñi ñaâu maát taêm, ngay nhöõng thuû haï ñoâng ñaûo theá maø cuõng khoâng tìm ñaâu ra moät chuùt daáu veát naøo. Quaàn haøo ai naáy suy tính, tin chaéc boïn hoï theå naøo cuõng coù lieân quan ñeán trieàu ñình, nhöng ngoaøi ñieàu ñoù ra vaãn khoâng thaáy theâm ñaàu daây moái nhôï khaùc. Baây giôø laïi nghe Chu Ñieân noùi, ai naáy lieàn cöï ngay: - Ngöôi noùi môùi thaät laø taøo lao. Neáu nhö tìm ra ñöôïc coâ gaùi hoï Trieäu kia, chaúng leõ boïn ta khoâng bieát doø hoûi chaéc? Chu Ñieân cöôøi: - Caùc ngöôi tìm khoâng ra laø phaûi, ai maø chaúng bieát. Theá nhöng giaùo chuû coøn nôï coâ ta ba chuyeän chöa laøm, khoâng leõ moät ngöôøi gheâ gôùm nhö coâ ta laïi boû qua khoâng hoûi ñeán? Ha ha, coâ gaùi ñoù thaät laø nguyeät theïn hoa nhöôøng, theá maø moãi laàn nghó ñeán coâ ta laø Chu moã laïi döïng toùc gaùy, sôï muoán cheát. Moïi ngöôøi nghe y pha troø ñeàu cöôøi oà leân, nhöng nghó laïi thì quaû laø ñuùng theá. Tröông Voâ Kî thôû daøi: - Ta cuõng chæ mong coâ ta ra ba naïn ñeà ñeå heát söùc laøm cho xong moùn nôï, khoûi phaûi ngaøy ñeâm khaéc khoaûi, khoâng bieát coâ ta coøn giôû troø gì quaùi ñaûn nöõa khoâng. Baønh ñaïi sö vöøa ñöa yù kieán baûn giaùo trieäu taäp thuû laõnh caùc nôi, vieäc naøy xem ra neân laém, caùc vò coù yù gì khoâng? Quaàn haøo ñeàu ñaùp: - Neân laém. Mình ôû treân nuùi Voõ Ñöông ngoài khoâng cuõng chaúng laøm ñöôïc vieäc gì. http://hello.to/kimdung 1044
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Döông Tieâu noùi: - Giaùo chuû nghó xem mình neân taäp hoïp ôû ñaâu cho phaûi? Tröông Voâ Kî suy nghó moät hoài, noùi: - Baûn nhaân hoâm nay ñaûm nhieäm chöùc vò giaùo chuû, vaãn thöôøng nghó ñeán aân tình cuûa hai vò trong baûn giaùo. Ngöôøi thöù nhaát laø Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu tieân sinh, laõo nhaân gia nay ñaõ cheát vì tay Kim Hoa baø baø. Ngöôøi kia laø Thöôøng Ngoä Xuaân ñaïi ca, khoâng bieát luùc naøy ñang ôû nôi ñaâu. Toâi nghó ñaïi hoäi kyø naøy neân cöû haønh taïi Hoà Ñieäp Coác ôû Hoaøi Baéc. Chu Ñieân voã tay noùi: - Hay laém, hay laém. Caùi laõo Kieán Töû Baát Cöùu naêm xöa toâi vaãn hay caõi nhau vôùi haén, cuõng khoâng ñeán noãi teä haïi, chæ phaûi caùi tính khí thaát thöôøng, so vôùi Döông taû söù thì cuõng caù meø moät löùa. Y thaáy cheát khoâng cöùu, thaønh ra luùc y cheát cuõng chaúng ai cöùu cho, ñuùng laø baùo öùng. Chu Ñieân naøy cuõng muoán ñeán tröôùc moä y raäp ñaàu vaøi caùi. Quaàn haøo khoâng ai coøn yù gì khaùc, qui ñònh hôn ba thaùng nöõa nhaèm thaùng taùm Trung Thu, taát caû caùc thuû laõnh cuûa Minh giaùo cuøng ñeán nôi nhaø cuõ cuûa Hoà Thanh Ngöu ôû Hoà Ñieäp Coác taïi Hoaøi Baéc tuï hoäi. Saùng sôùm hoâm sau, caùc caáp cuûa Nguõ Haønh Kyø vaø Thieân Öng Kyø chia nhau ra ñi töø nuùi Voõ Ñöông truyeàn hieäu leänh cuûa giaùo chuû: Caùc loä giaùo chuùng, töø höông chuû trôû leân haõy giao laïi giaùo vuï cho ngöôøi phuï taù ñaûm traùch, ñeán Hoà Ñieäp Coác taïi Hoaøi Baéc tröôùc ngaøy Trung Thu thaùng taùm ñeå tham kieán taân giaùo chuû. Töø nay ñeán ngaøy Trung Thu coøn xa, Tröông Voâ Kî thaáy Du Ñaïi Nham vaø AÂn Leâ Ñình beänh tình chöa khoûi haún, sôï thöông theá neáu nhö trôû laïi thì thaät phí bao coâng phu, neân taïm ôû laïi nuùi Voõ Ñöông lo laéng cho hai vò Du AÂn, khi raûnh roãi thì hoïc hoûi Tröông Tam Phong theâm veà Thaùi Cöïc Quyeàn, Thaùi Cöïc Kieám. Vi Nhaát Tieáu, Baønh Oaùnh Ngoïc, Thuyeát Baát Ñaéc thì ñi du haønh caùc nôi, thaùm thính tung tích cuûa Trieäu Maãn. Döông Tieâu theo leänh giaùo chuû ôû laïi nuùi Voõ Ñöông, theá nhöng vì chuyeän Kyû Hieåu Phuø, ñoái vôùi AÂn Leâ Ñình coù phaàn beõ maët, bình thôøi chæ ñoùng cöûa ñoïc saùch, chaúng maáy khi rôøi khoûi phoøng moät böôùc. Cöù theá ñeán hôn hai thaùng, moät buoåi chieàu, Tröông Voâ Kî ñeán gaëp Döông Tieâu baøn veà nhöõng vieäc caàn phaûi truyeàn xuoáng caùc giaùo chuùng trong ñaïi hoäi saép tôùi taïi Hoà Ñieäp Coác. Chaøng tuoåi treû, kieán thöùc noâng caïn, boãng döng phaûi ñaûm traùch troïng nhieäm, thöôøng vaãn lo ngay ngaùy, chæ sôï thaát thoá laøm hö ñaïi söï. Döông Tieâu thoâng hieåu giaùo vuï neân Tröông Voâ Kî giöõ laïi beân caïnh, coù vieäc gì thì hoûi. Hai ngöôøi noùi chuyeän moät laùt, Tröông Voâ Kî thuaän tay caàm moät cuoán saùch treân baøn cuûa Döông Tieâu leân, thaáy treân bìa coù vieát baûy chöõ töïa ñeà “Minh Giaùo Löu Truyeàn Trung Thoå Kyù”, beân döôùi coù moät haøng chöõ nhoû “Ñeä Töû Quang Minh Taû Söù Döông Tieâu cung soaïn”. Tröông Voâ Kî noùi: http://hello.to/kimdung 1045
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Döông taû söù, oâng vaên voõ toaøn taøi, thaät laø röôøng coät cuûa baûn giaùo. Döông Tieâu chaép tay: - Ña taï giaùo chuû khen ngôïi. Tröông Voâ Kî môû saùch ra, thaáy vieát baèng chöõ nhoû theo loái khaûi, moïi vieäc ñeàu daãn chöùng saùch vôû roõ raøng. Trong saùch keå laïi minh baïch, Minh giaùo nguyeân töø nöôùc Ba Tö, teân thaät laø Ma Ni giaùo, truyeàn vaøo Trung thoå töø Dieân Taûi nguyeân nieân, ñôøi Ñöôøng Voõ Haäu. Thôøi ñoù ngöôøi Ba Tö teân laø Phí Ña Dieân mang boä Tam Toâng Kinh cuûa Minh giaùo ñeán trieàu, laø laàn ñaàu tieân ngöôøi Trung Quoác bieát ñeán boä kinh naøy. Ngaøy hai möôi chín thaùng saùu naêm thöù ba ñôøi Ñaïi Lòch nhaø Ñöôøng, chuøa Minh giaùo Ñaïi Vaân Quang Minh ñöôïc xaây caát taïi Laïc Döông, Tröôøng An. Sau ñoù taïi caùc thò traán lôùn nhö Thaùi Nguyeân, Kinh Chaâu, Döông Chaâu, Hoàng Chaâu, Vieät Chaâu cuõng ñeàu coù Ñaïi Vaân Quang Minh töï. Tôùi naêm Hoäi Xöông thöù ba, trieàu ñình ra leänh gieát giaùo ñoà, theá löïc Minh giaùo ñaïi suy. Töø ñoù veà sau, Minh giaùo trôû thaønh moät toân giaùo bí maät, phaïm caám, ñôøi naøo cuõng bò quan phuû truy luøng gieát choùc. Ñeå coù theå sinh toàn, ngöôøi trong Minh giaùo khoâng theå khoâng haønh söï nguïy bí, ñeå roài chöõ Ma trong Ma Ni bò ñoåi thaønh Ma, ñoàng nghóa vôùi taø ma, ngöôøi ngoaøi goïi laø ma giaùo.4 Tröông Voâ Kî ñoïc ñeán ñoaïn naøy, khoâng khoûi thôû daøi, noùi: - Döông taû söù, giaùo chæ cuûa baûn giaùo nguyeân laø laøm ñieàu thieän, tröø ñieàu aùc, cuøng vôùi ñaïo Phaät chaúng khaùc bao nhieâu, vaäy maø töø ñôøi Ñöôøng ñeán giôø, ñôøi naøo sao cuõng bò gieát haïi thaûm hoïa? Döông Tieâu noùi: - Ngöôøi trong Thích ñaïo tuy noùi phoå ñoä chuùng sinh, nhöng taêng chuùng xuaát gia ñeàu coá giöõ thanh tu, khoâng ñeå yù ñeán chuyeän ñôøi. Ñaïo gia cuõng theá. Coøn baûn giaùo tuï taäp löông daân, baát luaän ai gaëp nguy nan khoán khoå thì moïi giaùo chuùng ñeàu ra tay giuùp ñôõ. Quan phuû aùp böùc daân laønh, coù ñôøi naøo ít ñaâu? Coù vuøng naøo ít ñaâu? Neáu coù ngöôøi naøo bò quan phuû öùc hieáp, oan khuaát, baûn giaùo lieàn ñöùng ra choáng laïi. Tröông Voâ Kî gaät ñaàu: - Chæ khi naøo trieàu ñình, quan laïi khoâng coøn aùp böùc daân laønh, thoå haøo aùc baù khoâng coøn hoaønh haønh voâ pheùp taéc, ñeán luùc aáy baûn giaùo môùi coù theå höng vöôïng ñöôïc. Döông Tieâu voã baøn ñöùng daäy, lôùn tieáng noùi: - Lôøi cuûa giaùo chuû quaû thaät noùi leân ñöôïc toân chæ goác reã cuûa baûn giaùo. Tröông Voâ Kî noùi: - Döông taû söù, oâng xem coù moät ngaøy naøo ñöôïc nhö theá chaêng? Döông Tieâu traàm ngaâm moät hoài laâu roài noùi: 4 Ma trong Ma Ni vieát vôùi chöõ thuû, Ma trong ma giaùo vieát vôùi chöõ quæ laø con ma. http://hello.to/kimdung 1046
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2