Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 3

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

222
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 3: BẢO ĐAO BÁCH LUYỆN SINH HUYỀN QUANG Lửa hồng nung đốt trăm lần nóng, Đen sì đao cứng vẫn trơ gan. Tráng sĩ nguy nàn đâu nhụt chí, Dẫu đành một thác chẳng than van. Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, người thiếu niên năm nào nay đã già, cô gái hồng nhan kia tóc mai cũng đã bạc. Năm đó là năm Chí Nguyên thứ hai đời Nguyên Thuận Đế, nhà Tống đã bị diệt vong hơn năm chục năm rồi. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 3

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 3 BAÛO ÑAO BAÙCH LUYEÄN SINH HUYEÀN QUANG Hoa nôû roài hoa taøn, hoa taøn hoa laïi nôû, ngöôøi thieáu nieân naêm naøo nay ñaõ giaø, coâ gaùi hoàng nhan kia toùc mai cuõng ñaõ baïc. Naêm ñoù laø naêm Chí Nguyeân thöù hai ñôøi Nguyeân Thuaän Ñeá, nhaø Toáng ñaõ bò dieät vong hôn naêm chuïc naêm roài. Luùc ñoù chính vaøo thaùng ba cuoái muøa xuaân, ôû bôø bieån Giang Nam coù moät traùng só öôùc chöøng ba möôi tuoåi chaân ñi giaøy coû maëc aùo maøu lam, ñang raûo böôùc treân ñöôøng caùi, thaáy trôøi ñaõ xeá chieàu, tuy hai beân ñöôøng ñaày ñaøo hoàng, lieãu xanh, xuaân saéc ñang ñoä toát töôi nhöng chaøng khoâng taâm trí ñaâu maø thöôûng ngoaïn, trong ñaàu chæ tính toaùn thaàm: “Hoâm nay ñaõ laø hai möôi boán thaùng ba, ñeán moàng chín thaùng tö chæ coøn möôøi boán ngaøy, ñöôøng ñi khoâng coù gì trôû ngaïi thì môùi kòp ngaøy giôø veà nuùi Voõ Ñöông chuùc möøngï ñaïi thoï chín möôi cuûa aân sö.” Traùng só ñoù hoï Du, teân Ñaïi Nham, laø ñeä töû thöù ba cuûa toå sö phaùi Voõ Ñöông Tröông Tam Phong. Ñaàu naêm ñoù, chaøng vaâng leänh thaày xuoáng Phuùc Kieán tieâu dieät moät boïn giaëc cöôùp khoâng vieäc aùc gì khoâng laøm, chuyeân taøn haïi löông daân. Teân ñaàu ñaûng nghe tin, laäp töùc troán maát, Du Ñaïi Nham phaûi maát hai thaùng trôøi môùi tìm ra ñöôïc saøo huyeät bí maät cuûa y, tieán ñeán khieâu chieán, söû duïng Huyeàn Hö ñao phaùp cuûa thaày truyeàn cho, ñeán chieâu thöù möôøi moät môùi gieát ñöôïc teân giaëc. Luùc ñaàu chæ ñònh möôøi ngaøy laø xong, nhöng laïi maát ñeán hôn hai thaùng, baám ñoát ngoùn tay, kyø haïn ñaïi thoï chín möôi cuûa sö phuï chaúng coøn bao xa, neân voäi vaøng töø Phuùc Kieán quay veà, hoâm nay ñaõ ñeán phía nam soâng Tieàn Ñöôøng ôû vuøng Trieát Ñoâng. Chaøng raûo böôùc moät hoài, con ñöôøng heïp laïi, nhìn thaáy moät beân laø bieån caû, coù nhöõng khoaûng ñaát baèng saùng loaùng nhö göông, moãi maûnh chöøng baûy taùm tröôïng vuoâng, neáu thöïc laø do nöôùc bieån baøo moøn maø thaønh sao laïi nhaün ñeán theá. Du Ñaïi Nham ñaõ ñi khaép moïi mieàn Giang Nam, Giang Baéc, kieán vaên cuõng roäng, nhöng chöa thaáy caûnh laï ñoù bao giôø, hoûi thoå daân, khoâng khoûi baät cöôøi, hoùa ra ñoù laø nhöõng ruoäng muoái. Nôi ñaây daân chuùng daãn nöôùc töø bieån vaøo ruoäng, phôi cho khoâ bôùt, nöôùc maën ñoù laïi daãn vaøo ruoäng khaùc, moãi luùc moät maïn theâm, sau cuøng môùi khoâ coøn laïi muoái hoät. Du ê Ñaïi Nham nghó thaàm: “Ta aên muoái ba möôi naêm, nhöng chöa bieát ñeå laøm ñöôïc moät haït muoái, phaûi nhoïc nhaèn ñeán theá.” Chaøng ñang ñi boãng thaáy töø con ñöôøng nhoû phía taây moät boïn chöøng hôn hai chuïc ngöôøi ñang gaùnh ñoà ñi raûo böôùc. Du Ñaïi Nham lieác maét ñeå yù, thaáy caû boïn ñeàu maëc http://hello.to/kimdung 72
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính quaàn aùo ngaén maøu xanh, ñaàu ñoäi noùn roäng vaønh, hai beân quang ñeàu laø muoái caû. Chaøng bieát raèng hieän nay chính saùch haø khaéc, thueá ñaùnh vaøo muoái raát cao, neân tuy ôû ngay caïnh bôø bieån, daân chuùng cuõng khoâng ñöôïc aên muoái quan, maø phaûi ñi mua leùn cuûa daân buoân muoái laäu. Boïn ngöôøi naøy haønh ñoäng nhanh nheïn, taùo tôïn, thaân theå raén chaéc, xem chöøng laø moät boïn buoân laäu. Treân vai hoï cuõng khoâng phaûi laø ñoøn gaùnh baèng tre hay baèng goã vì khoâng thaáy nhuùn nhaåy chi caû, troâng ñen sì ñuùng laø ñoøn gaùnh baèng saét. Moãi ngöôøi phaûi gaùnh ít ra cuõng hai traêm caân nhöng ñi raát nhanh. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn dieâm kieâu naøy ai cuõng coù voõ. Nghe noùi ôû Giang Nam, phaùi Haûi Sa ñoäc quyeàn muoái laäu, thanh theá raát lôùn, trong moân phaùi naøy khoâng ít nhöõng tay danh gia voõ hoïc. Theá nhöng coù ñeán hai möôi haûo thuû cuøng ôû moät ñoaøn gaùnh muoái laäu ñi baùn ï thì thaät khoâng hôïp lyù chuùt naøo.” Giaù nhö bình thôøi, aét laø chaøng seõ ñi theo doï thaùm, nhöng luùc naøy ñang phaûi tính chuyeän chuùc thoï sö phuï chín möôi, khoâng hôi ñaâu maø mua chuyeän thieân haï. Nghó theá chaøng laïi raûo böôùc ñi. Chieàu hoâm ñoù, Du Ñaïi Nham ñaõ ñeán huyeän Dö Dieâu, traán Am Ñoâng. Töø ñaây chæ qua soâng Tieàn Ñöôøng laø ñeán Laâm An, reõ qua höôùng taây ñi veà phöông baéc, qua Giang Taây, Hoà Nam laø ñeán Hoà Baéc, ñòa phaän nuùi Voõ Ñöông. Trôøi ñaõ toái khoâng coù thuyeàn sang soâng, chaøng chæ coøn caùch ôû laïi Am Ñoâng, kieám moät tieåu ñieám troï qua ñeâm. Aên côm chieàu xong, Du Ñaïi Nham röûa chaân toan leân giöôøng naèm, boãng nghe trong quaùn coù tieáng lao xao, moät ñaùm ngöôøi vaøo thueâ phoøng. Nghe gioïng thaáy hoï laø ngöôøi Trieát Ñoâng, nhöng trung khí sung maõn, hieån nhieân ñeàu laø noäi gia, chaøng thoø ñaàu ra xem, hoùa ra chính laø boïn buoân muoái laäu gaëp treân ñöôøng caùi. Du Ñaïi Nham khoâng ñeå yù, ngoài xeáp baèng treân giöôøng, haønh coâng ñuû ba laàn, roài môùi naèm xuoáng nguû. Nguû ñeán giöõa ñeâm, boãng nghe phoøng beân caïnh coù tieáng laùch caùch nheø nheï, Du Ñaïi Nham laäp töùc tænh daäy. Chæ nghe thaáy moät ngöôøi haï gioïng noùi: - Anh em mau mau ra ñi, ñöøng kinh ñoäng ñeán ngöôøi khaùch ôû phoøng beân caïnh, theâm phieàn ra. Moïi ngöôøi taát caû nheø nheï môû cöûa phoøng, ñi ra ngoaøi. Du Ñaïi Nham nhìn qua khe cöûa, thaáy ñaùm dieâm kieâu ñaõ goàng gaùnh ñi ra cöûa, nhôù ñeán caâu keû kia noùi: “ñöøng kinh ñoäng ñeán ngöôøi khaùch ôû phoøng beân caïnh, theâm phieàn ra” nghó thaàm: “Boïn buoân muoái laäu naøy leùn leùn luùt luùt, haún laø ñang tính laøm ñieàu gì sai quaáy, neân môùi sôï mình troâng thaáy, khoâng theå boû qua. Neáu coù ngaên boïn hoï laøm ñieàu thöông thieân haïi lyù, cöùu ñöôïc moät hai maïng ngöôøi löông thieän, duø cho coù lôõ tieäc thoï ngaøn tuoåi cuûa aân sö, thì laõo nhaân gia chaéc cuõng vaãn vui loøng.” Chaøng ñeo tuùi ñöïng binh nhaän, aùm khí leân löng, vöôït cöû a soå, nhaûy qua töôøng ra ngoaøi. http://hello.to/kimdung 73
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chæ nghe thaáy tieáng chaân ngöôøi ñi veà höôùng ñoâng baéc, chaøng thi trieån khinh thaân coâng phu, laëng leõ ñuoåi theo. Ñeâm ñoù maây ñen ñaày trôøi, aùnh traêng khoâng coù, trong boùng ñeâm daøy ñaëc, thaáp thoaùng boùng hai chuïc teân buoân muoái laäu gaùnh haøng chaïy treân nhöõng bôø ruoäng, Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn buoân laäu ban ñeâm gaùnh haøng chaïy thì cuõng laø chuyeän thöôøng tình. Theá nhöng nhöõng ngöôøi naøy thaân thuû baát phaøm, neáu muoán laøm chuyeän phi phaùp, chaúng noùi chi troäm cöôùp nhaø giaøu, coù ñeán vaøo coâng khoá aên cöôùp, quan binh cuõng chöa choáng noåi, vieäc gì phaûi leùn leùn luùt luùt ñi buoân muoái, kieám chuùt lôïi nhoû? Aét haún beân trong coù chuyeän gì khaùc.” Chæ chöa ñaày nöûa giôø, boïn buoân laäu ñaõ chaïy treân hai chuïc daëm, nhöng Du Ñaïi Nham khinh coâng raát cao, böôùc chaân khoâng moät tieáng ñoäng, boïn kia laïi chöøng nhö coù chuyeän gì gaáp, chæ ñeå yù ñeán loä trình tröôùc maët, khoâng quay ñaàu laïi, neân chaúng heà phaùt giaùc. Luùc ñoù hoï ñaõ ñeán ven bieån, tieáng soùng voã vaøo ñaù yø aøo khoâng döùt. Ñang treân ñöôøng ñi, boãng nghe tieáng teân ñaàu lónh huyùt moät tieáng coøi nhoû, caû boïn ñeàu ñöùng laïi. Teân chæ huy hoûi nhoû: - Ai theá? Trong boùng toái coù tieáng moät ngöôøi khaøn khaøn: - Coù phaûi caùc baïn laø nhoùm “ba chaám thuûy” chaêng? Ngöôøi ñaàu lónh ñaùp: - Chính theá. Caùc haï laø ai? Du Ñaïi Nham thaéc maéc: “Nhoùm “ba chaám thuûy” laø boïn naøo theá nhæ?” Nhöng chæ moät thoaùng chaøng chôït nghó ra: “OÀ, quaû nhieân laø phaùi Haûi Sa. Ba chöõ phaùi Haûi Sa coù ba chaám thuûy ôû beân caïnh. Tieáng ngöôøi khaøn khaøn laïi noùi tieáp: - Vuï ñao Ñoà Long, ta khuyeân caùc ngöôøi ñöøng nhuùng tay vaøo. Teân ñaàu lónh noùi: - Toân giaù cuõng vì ñao Ñoà Long maø ñeán ñaáy ö? AÂm thanh döôøng nhö coù veû vöøa töùc giaän, vöøa sôï haõi. Trong ñeâm toái chæ nghe maáy tieáng cöôøi khaåy “haéc haéc haéc” nhöng khoâng nghe ngöôøi kia traû lôøi. Du Ñaïi Nham naùu mình sau nhöõng taûng ñaù ôû ven bieån, tröôøn ñeán phía tröôùc, chæ thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng thaân hình cao gaày ñöùng chaén treân ñöôøng. Vì trôøi toái neân khoâng nhìn roõ maët y, chæ thaáy y maëc moät chieác aùo baøo traéng, ñi ñeâm maø maëc aùo traéng haún phaûi töï phuï voõ coâng cuûa mình coù choã hôn ngöôøi. Ngöôøi ñaàu lónh phaùi Haûi Sa noùi: - Thanh ñao Ñoà Long ñoù ñaõ thuoäc veà baûn phaùi, nhöng bò ngöôøi ta laáy troäm maát, nay phaûi ñi ñoøi laïi. http://hello.to/kimdung 74
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Gaõ aùo traéng laïi cöôøi khaåy “haéc haéc haéc” ba tieáng nhöng vaãn ngheânh ngang ñöùng chaén ñöôøng. Töø phía sau teân ñaàu lónh moät ngöôøi gaèn gioïng quaùt leân: - Mau traùnh ra, quaân choù döõ chaën ñöôøng kia, boä ngöôi muoán cheát hay sao … Y chöa döùt lôøi, ñoät nhieân “A” leân moät tieáng thaûm khoác, ngaõ laät ngöôøi ra sau. Moïi ngöôøi kinh haõi, chæ thaáy trong boùng ñeâm, taø aùo traéng thaáp thoaùng, ngöôøi khaùch chaén ñöôøng khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa. Boïn buoân muoái phaùi Haûi Sa nhìn laïi teân ñoàng boïn ngaõ döôùi ñaát, chæ thaáy y naèm coøng queo, hieån nhieân ñaõ cheát roài. Ai naáy ñeàu vöøa sôï vöøa töùc, coù maáy ngöôøi boû quang gaùnh xuoáng theo höôùng ngöôøi aùo traéng ñuoåi theo, nhöng y chaïy nhanh quaù, trôøi toái coøn laøm sao kieám ra ñöôïc nöõa. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Gaõ naøy ra tay nhanh thöïc, ngoùn traûo ñoù döôøng nhö laø Ñaïi Löïc Kim Cöông Traûo cuûa phaùi Thieáu Laâm. Tuy nhieân trôøi toái, ta khoâng nhìn roõ. Nghe gioïng noùi cuûa ngöôøi naøy thì coù veû töø quan ngoaïi maïn taây baéc ñeán. Khoâng ngôø phaùi Haûi Sa keát haï oaùn cöøu xa ñeán nhö theá. ” Chaøng thu mình sau nhöõng taûng ñaù, khoâng daùm cöû ñoäng, sôï boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa phaùt giaùc, seõ theâm raéc roái. Laïi nghe gaõ ñaàu lónh noùi: - Haõy ñem thi theå laõo töù ñeå qua moät beân, khi veà haõy mang ñi, sau naøy theå naøo mình cuõng tìm ra y laø ai. Caû boïn ñaùp lôøi, laïi mang gaùnh leân, chaïy veà phía tröôùc. Du Ñaïi Nham ñôïi boïn hoï ñi moät quaõng xa môùi ñeán xem thi theå, thaáy coå hoïng coù hai caùi loã nhoû, maùu töôi vaãn coøn chaûy ra khoâng ngöøng, hieån nhieân laø bò ngoùn tay ñaâm thuûng. Chaøng bieát vieäc naøy coù nhieàu ñieàu khaùc thöôøng, neân gia taêng cöôùc boä, coá ñuoåi theo cho kòp boïn dieâm kieâu. Ñoaøn ngöôøi laïi ñi theâm vaøi daëm nöõa, gaõ ñaàu lónh huyùt moät tieáng coøi, caû hai möôi ngöôøi ñeàu daøn ra, höôùng veà phía moät toaø nhaø lôùn ôû maïn ñoâng baéc chaàm chaäm tieán tôùi. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn hoï noùi gì Ñoà Long ñao, chaúng leõ ôû trong caùi nhaø naøy sao?”. Chæ thaáy töø caùi oáng khoùi cuûa caên nhaø ñoù moät coät khoùi boác thaúng leân, tuï laïi moät hoài môùi tan. Boïn dieâm kieâu boû quang gaùnh xuoáng, moãi ngöôøi caàm moät caùi gaùo, muùc caùi gì ñoù trong thuùng, raûi ra khaép boán beà. Du Ñaïi Nham nhìn thaáy hoï raéc moät loaïi phaán traéng nhö tuyeát, roõ raøng laø muoái bieån, nghó thaàm: “Hoï raéc muoái treân ñöôøng laøm gì theá nhæ? Thaät laø kyø laï, mai naøy mình coù keå cho sö huynh ñeä nghe, chaéc hoï khoâng tin ñaâu.” Du Ñaïi Nham thaáy hoï raéc muoái raát chaäm chaïp, kyõ löôõng, hình nhö sôï muoái ñoù dính vaøo mình, chaøng lieàn vôõ leõ, bieát raèng muoái naøy coù chaát kòch ñoäc, ñaùm ngöôøi ñoù ñem raûi chung quanh, haún coù yù ñoà aùm haïi ngöôøi trong nhaø neân tính trong buïng: “Mình chaúng bieát hai beân beân naøo phaûi beân naøo traùi, nhöng boïn naøy haønh söï leùn luùt, khoâng http://hello.to/kimdung 75
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính quang minh chuùt naøo. Mình phaûi baèng moïi giaù thoâng tri cho ngöôøi trong nhaø, ñeå hoï khoûi bò boïn tieåu nhaân naøy aùm haïi.” Chaøng thaáy phaùi Haûi Sa vaãn coøn ñang raéc phía tröôùc nhaø neân ñaùnh moät voøng thaät lôùn ñi ra phía sau, nheï nhaøng nhaûy qua töôøng vaøo beân trong. Caên nhaø ñoù lôùn tröôùc sau caû thaûy naêm khu, coù ñeán ba boán chuïc gian phoøng, trong nhaø laïi toái moø khoâng ñeøn ñuoác gì caû. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Khoùi ñen töø giöõa moät khu nhaø bay leân, nôi ñoù aét laø coù ngöôøi.” Ngaång leân nhaän ñònh roõ khu vöïc khoùi boác ra, raûo böôùc ñi tôùi, nghe thaáy trong phoøng coù tieáng löûa chaùy böøng böøng, cuûi keâu tí taùch. Chaøng ñi voøng qua moät böùc töôøng ngang, thì vaøo ñöôïc vaøo chính saûnh, boãng thaáy saùng loøa, moät laøn hôi noùng phaû vaøo maët. Giöõa phoøng laø moät caùi loø lôùn xaây baèng ñaù, löûa böøng böøng boác leân cao, chung quanh coù ba ngöôøi ñöùng, moãi ngöôøi keùo moät caùi beã, thoåi löûa vaøo loø. Trong loø laø moät thanh ñôn ñao ñen sì, daøi öôùc chöøng boán thöôùc. Ba ngöôøi ñoù ñeàu maëc aùo baøo xanh, khoaûng saùu chuïc tuoåi, ñaàu toùc ñaày tro, treân aùo daøi cuõng loã choã ñaày veát thuûng do taøn löûa baén vaøo. Chæ thaáy ba ngöôøi cuøng ra söùc thoåi beã, löûa leân cao ñeán naêm thöôùc, bao phuû laáy thanh ñao, phaùt tieáng vuø vuø. Choã Du Ñaïi Nham ñöùng phaûi caùch caùi loø ñeán maáy tröôïng nhöng cuõng coøn thaáy noùng ñuû bieát löûa trong loø lôïi haïi ñeán böïc naøo. Ngoïn löûa töø ñoû bieán thaønh xanh, töø xanh thaønh traéng, nhöng thanh ñao ñoù vaãn nguyeân moät maøu ñen, chöa thaáy ñoû moät tí naøo. Vöøa khi ñoù, treân maùi nhaø coù tieáng ngöôøi khaøn khaøn noùi: - Laøm hö haïi thanh baûo ñao, thaät laø thöông thieân haïi lyù, mau ngöøng laïi! Du Ñaïi Nham nghe tieáng, bieát ngay laø ngöôøi khaùch aùo traéng gaëp treân ñöôøng caùi ñaõ ñeán. Ba oâng giaø ñang quaït loø nung ñao kia döôøng nhö khoâng nghe, laïi caøng keùo beã nhanh hôn. Laïi nghe thaáy töø maùi nhaø ba tieáng cöôøi nhaït “haéc haéc haéc”, phía tröôùc nghe moät tieáng caïch, gaõ aùo traéng ñaõ nhaûy vaøo. Luùc ñoù löûa trong loø ñang phöøng phöøng neân Du Ñaïi Nham nhìn roõ. Ngöôøi aùo traéng öôùc chöøng treân döôùi boán möôi, maët taùi meùt, aån aån maøu xanh, hai tay khoâng, laïnh luøng noùi: - Tröôøng Baïch Tam Caàm, töôûng caùc ngöôi chieám ñoaït baûo ñao ñaõø quaù laém roài, laïi coøn daùm lôùn maät ñem löûa nung baûo vaät? Noùi xong y tieán leân phía tröôùc. OÂng giaø phía taây lao tôùi vöôn tay traùi ra, choäp vaøo maët ngöôøi aùo traéng. Ngöôøi khaùch laùch ñaàu sang moät beân, tieán leân moät böôùc nöõa. Oâng giaø phía ñoâng thaáy y tôùi gaàn mình, caàm ngay caùi buùa saét lôùn döïng beân caïnh loø, nghe vuø moät tieáng, nhaém ngay ñaàu gaõ aùo traéng neän xuoáng. Baïch baøo khaùch hôi nghieâng ngöôøi, buùa saét giaùng vaøo khoaûng khoâng, nghe bình moät tieáng, löûa baén toùe ra nhö sao sa, hoùa ra neàn nhaø khoâng phaûi laø http://hello.to/kimdung 76
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñaù xanh maø laø ñaù hoa cöông cöùng dò thöôøng. Oâng giaø phía taây laïi taán coâng töø beân hoâng, hai tay cong cong nhö chaân gaø, nhaûy leân huïp xuoáng, theá ñaùnh thaät laø lôïi haïi. Du Ñaïi Nham thaáy gaõ aùo traéng ra chieâu voõ coâng hieån nhieân thuoäc phaùi Thieáu Laâm, nhöng xuaát thuû raát aâm ñoäc taøn nhaãn, khaùc haún loái cöông maõnh nhöng chính ñaïi quang minh cuûa danh moân. Ñaáu ñöôïc vaøi hieäp, oâng giaø caàm buùa quaùt leân: - Caùc haï laø ai? Muoán chieám baûo ñao naøy, haõy ñeå teân laïi. Ngöôøi aùo traéng chæ cöôøi khaåy maáy tieáng, khoâng traû lôøi. Chæ thaáy y xoay mình moät caùi, hai tay choäp ra, nghe hai tieáng laùch caùch, hai coå tay oâng giaø phía taây ñaõ gaõy lìa, caùi buùa trong tay oâng giaø phía ñoâng cuõng tuoät ra, vaêng thaúng leân trôøi, phaù vôõ maùi nhaø, rôi xuoáng trôû laïi, nghe bình moät tieáng thaät lôùn. Laõo giaø ñoù laäp töùc cuùi mình nhaët moät chieác kìm, ñöa ngay vaøo loø keïp thanh ñôn ñao. Oâng giaø ñöùng ôû phía nam tay caàm aùm khí laêm laêm chôø cô hoäi ñaû thöông ñòch thuû, nhöng thaáy gaõ aùo traéng nhanh nheïn dò thöôøng, chöa kòp ra tay, boãng thaáy oâng giaø phía ñoâng duøng kìm keïp thanh baûo ñao, laäp töùc thoø tay vaøo loø, caàm caùn ñao tröôùc, loâi luoân ra ngoaøi. Y vöøa caàm vaøo caùn ñao, moät luoàng khoùi traéng laäp töùc boác leân, moïi ngöôøi ngöûi thaáy muøi kheùt leït, baøn tay y ñaõ bò chaùy phoûng. Theá nhöng y khoâng chòu buoâng, caû ngöôøi laãn ñao nhaûy voït veà sau, nghe bòch moät tieáng, ngaõ laên ra ñaát. Tay traùi y vöôn ra, ñôõ vaøo soáng ñao, baáy giôø môùi ñöùng leân ñöôïc, xem chöøng thanh ñao ñoù quaù naëng, moät tay caàm khoâng noåi, nhöng cuõng vì theá baøn tay traùi y cuõng bò chaùy nghe xeøo xeøo. Moïi ngöôøi ai naáy kinh haõi, coøn ñang ngô ngaån, chæ thaáy oâng giaø ñoù hay tay muùa thanh ñôn ñao, chaïy thaúng ra ngoaøi. Ngöôøi aùo traéng cöôøi nhaït: - Ñaâu coù deã daøng nhö theá? Caùnh tay y vung ra, ñaõ choäp vaøo giöõa löng oâng giaø. Oâng giaø ñoù xoay ngöôøi, thuaän tay cheùm laïi moät nhaùt. Löôõi ñao chöa tôùi, hôi noùng ñaõ phaø vaøo maët, toùc raâu, loâng maøy ngöôøi aùo traéng ñaõ quaên caû laïi. Y khoâng daùm ñôõ, kình löïc treân tay ñaåy ra, neùm oâng giaø caû ngöôøi laãn ñao vaøo trong loø löûa. Du Ñaïi Nham thaáy boïn ngöôøi ñoù ai ai cuõng hung aùc, chuyeän khoâng lieân quan gì ñeán mình neân chaúng muoán ra tay. Theá nhöng luùc naøy maïng oâng giaø chæ trong ñöôøng tô keõ toùc, chæ caàn rôi vaøo loø, thì seõ thaønh tro ngay. Chaøng thaáy cöùu ngöôøi laø vieäc khaån caáp, laäp töùc tung mình nhaûy leân, vöøa xoay ngöôøi vöøa laéc mình moät caùi, giöõa khoâng trung thoø tay ra, chuïp laáy buùi toùc cuûa oâng giaø noï, nheï nhaøng kheùo leùo rôi sang moät beân. Ngöôøi aùo traéng vaø Tröôøng Baïch Tam Caàm voán ñaõ thaáy chaøng ñöùng ôû moät beân, töø tröôùc ñeán giôø khoâng laøm gì, ñoät nhieân thi trieån khinh coâng thöôïng thöøa, caû boïn ñeàu kinh haõi. Baïch baøo khaùch nhöôùng ñoâi loâng maøy, hoûi: - Thaân thuû ñoù coù phaûi laø “Theâ Vaân Tuùng” maø thieân haï haèng nghe danh chaêng? http://hello.to/kimdung 77
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Ñaïi Nham thaáy y noùi leân ñöôïc teân cuûa loä khinh coâng mình vöøa söû duïng, luùc ñaàu hôi kinh hoaûng, nhöng sau trong loøng khoâng khoûi ñaéc yù: “Coâng phu cuûa phaùi Voõ Ñöông chuùng ta quaû danh döông thieân haï, chaán ñoäng ñeán taän nôi xa xoâi.” Chaøng lieàn ñaùp: - Khoâng daùm, xin thænh giaùo quí tính ñaïi danh cuûa toân giaù? Chuùt coâng phu nhoû nhaët cuûa taïi haï coù gì ñaùng noùi ñaâu. Gaõ aùo traéng noùi: - Hay laém, hay laém. Khinh coâng cuûa phaùi Voõ Ñöông quaû nhieân cuõng coù ñoâi phaàn ñaùng keå. Khaåu khí cuûa y nghe thaät ngaïo maïn. Du Ñaïi Nham trong loøng töùc giaän, nhöng khoâng noåi noùng, noùi: - Treân ñöôøng ñi, toân giaù vöøa giô tay laø ñaõ gieát ngay moät cao thuû cuûa phaùi Haûi Sa, coâng phu thaàn xuaát quæ moät nhö theá, khieán cho khoâng ai bieát ñaâu maø ño löôøng. Ngöôøi ñoù hôi giaät mình, nghó thaàm: - Vieäc ñoù quaû nhieân ngöôi ñaõ troâng thaáy, vaäy maø ta laïi khoâng thaáy ngöôi. Khoâng bieát khi ñoù gaõ tieåu töû naøy aån naùu ôû choã naøo? Y lieàn laïnh luøng ñaùp: - Khoâng sai. Moân voõ coâng ñoù cuûa ta, ngöôøi ngoaøi khoâng deã gì laõnh hoäi. Khoâng noùi caùc haï maø caû ñeán oâng giaø hoï Tröông chöôûng moân cuûa phaùi Voõ Ñöông, cuõng chöa chaéc ñaõ hieåu noåi. Du Ñaïi Nham nghe gaõ aùo traéng laøm nhuïc caû ñeán aân sö laøm sao nhòn noåi. Tuy nhieân, ñeä töû phaùi Voõ Ñöông tröôùc nay vaãn coi troïng vieäc tu taâm döôõng tính, chaøng nghó thaàm: “Y coá yù khieâu khích, khoâng bieát beân trong coøn coù yù ñònh gì? Ngöôøi naøy coâng phu quaùi dò, khoâng neân vì moät vaøi caâu noùi maø baûn moân phaûi coù theâm moät cöôøng ñòch.” Beøn mæm cöôøi: - Voõ coâng trong thieân haï voâ cuøng voâ taän, chính phaùi taø ñaïo, haøng nghìn haøng vaïn, sôû hoïc cuûa phaùi Voõ Ñöông chæ laø moät haït nöôùc trong bieån caû. Coâng phu cuûa toân giaù, gioáng Thieáu Laâm maø khoâng phaûi Thieáu Laâm, e raèng baûn sö cuõng khoâng bieát ñöôïc. Caâu ñoù nghe coù veû khaùch khí, nhöng beân trong haøm nghóa laø phaùi Voõ Ñöông khoâng theøm bieát ñeán voõ coâng cuûa boïn baøng moân taû ñaïo. Ngöôøi ñoù nghe thaáy caâu “gioáng Thieáu Laâm maø khoâng phaûi Thieáu Laâm” laäp töùc bieán saéc. Trong khi hai ngöôøi ngoân ngöõ chaâm choïc ñoái laïi vôùi nhau thì thanh ñao noùng höøng höïc aáy ñaõ chaùy heát thòt da, aên vaøo tôùi xöông oâng giaø ôû phía nam roài. Hai oâng giaø ôû phía ñoâng vaø phía taây vaãn khom mình thuû theá, ñang tìm cô hoäi ñoaït laïi thanh ñao. Ñoät nhieân nghe moät tieáng vuø, oâng giaø phöông nam laïi huy ñoäng ñôn ñao chaïy ra ngoaøi laàn http://hello.to/kimdung 78
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính nöõa. Y muùa ñao, tuy khoâng chuû yù cheùm ai nhöng Du Ñaïi Nham ñang ñöùng chaén loái, neân ñao ñoù cheùm chaøng tröôùc heát. Du Ñaïi Nham khoâng ngôø mình vöøa môùi cöùu oâng ta thoaùt cheát, nay y laïi ra tay ngay vôùi mình, voäi vaøng nhaûy leân traùnh khoûi ñöôøng ñao. Oâng giaø ñoù hai tay caàm thanh ñao nhö ñieân nhö cuoàng cheùm lung tung, vöôït ñöôïc ra ngoaøi. Gaõ aùo traéng vaø hai ngöôøi kia ñeàu sôï ñao theá hung hieåm khoâng ai daùm caûn, chæ luoân moàm keâu gaøo, ñuoåi theo sau. Oâng giaø caàm ñao loaïng choaïng chaïy ra khoûi cöûa, boãng thaáy chaân vaáp moät caùi ngaõ nhaøo veà tröôùc, chæ nghe moät tieáng keâu thaûm thieát, hình nhö ñoät nhieân bò troïng thöông. Gaõ aùo traéng vaø hai oâng giaø kia laäp töùc nhaûy tôùi, cuøng giô tay cöôùp thanh ñôn ñao, nhöng caû ba cuøng keâu leân moät löôït, töôûng nhö döôùi ñaát coù raén ñoäc, quaùi truøng gì caén phaûi. Gaõ aùo traéng chæ loaïng choaïng roài göôïng laïi ñöôïc, chaïy thaúng ra ngoaøi, coøn ba oâng giaø thì laên loän döôùi ñaát, khoâng sao ñöùng leân noåi. Du Ñaïi Nham nhìn thaáy thaûm traïng ñoù, toan nhaûy ra cöùu ngöôøi, boãng giaät mình, nhôù ñeán vieäc phaùi Haûi Sa raéc muoái ñoäc beân ngoaøi toøa nhaø, bieát laø chung quanh ñeàu laø ñoäc dieâm, mình khoâng coøn caùch gì chaïy ra ñöôïc. Chaøng nhìn quanh boán beà, thaáy beân trong caùnh cöûa coù döïng maáy chieác gheá daøi, voäi thoø tay döïng hai chieác, nhaûy leân moãi chaân moät beân duøng nhö caø kheâu ñi ra cöûa. Thaáy ba oâng giaø keâu la thaûm thieát, khoâng ngöøng laên qua loän laïi, Du Ñaïi Nham duøng moät mieáng gieû loùt tay, choäp vaøo haäu taâm oâng giaø caàm ñao, leânh kheânh chaïy ra höôùng ñoâng. Vieäc xaûy ra ngoaøi yù cuûa boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa, tuy troâng thaáy nhöng khoâng ngaên kòp, voäi töù taùn ñuoåi theo, keâu la om soøm, cöông tieâu tuï tieãn, cuøng khoaûng moät chuïc moùn binh khí khaùc ñeàu nhaém sau löng Du Ñaïi Nham neùm tôùi. Du Ñaïi Nham söû kình vaøo hai chaân, ñaåy maïnh vaøo hai chieác gheá, voït ra xa hôn moät tröôïng, aùm khí ñeàu rôi vaøo khoaûng khoâng. Hai chaân chaøng moùc vaøo hai chieác gheá thaønh thöû daøi theâm maáy thöôùc neân chæ chaïy boán naêm böôùc laø ñaõ boû boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa moät quaõng xa. Nghe thaáy tieáng ngöôøi raàm raäp ñuoåi theo, Du Ñaïi Nham moät maët nhaéc oâng giaø kia nhaûy leân, ñoàng thôøi ñaù maïnh hai chieác gheá voït veà phía sau. Chæ nghe hai tieáng bình bình, laïi coù ba boán ngöôøi keâu la, hieån nhieân ñaõ bò gheá vaêng truùng. Vì trôû ngaïi naøy, Du Ñaïi Nham chaïy theâm ñöôïc möôi tröôïng nöõa, trong tay tuy caàm theâm moät ngöôøi, nhöng caøng luùc caøng xa, phaùi Haûi Sa khoâng sao ñuoåi kòp. Du Ñaïi Nham chaïy moät hoài nghe thaáy tieáng soùng yø aøo, ñaèng sau khoâng coøn ai ñuoåi theo, môùi hoûi: - Oâng thaáy sao? Oâng giaø ñoù chæ höø moät tieáng nhöng khoâng traû lôøi, roài laïi reân ræ. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Ngöôøi y dính ñaày muoái ñoäc, phaûi röûa saïch y tröôùc ñaõ.” Chaøng chaïy xuoáng baõi http://hello.to/kimdung 79
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính bieån, kieám moät choã nöôùc noâng nhuùng y xuoáng moät chaäp, ñang toan nhaéc leân, boãng ñaâu moät laøn soùng lôùn xoâ tôùi ñaåy oâng giaø leân treân maët caùt. Du Ñaïi Nham noùi: - Hieän giôø oâng ñaõ thoaùt hieåm, taïi haï coù vieäc caàn, khoâng theå giuùp oâng hôn ñöôïc nöõa, thoâi mình töø bieät nhau ôû ñaây. Oâng giaø ñoù nhoûm daäy, laép baép: - Ngöôi … ngöôi … khoâng cöôùp thanh baûo ñao ö? Du Ñaïi Nham cöôøi: - Baûo ñao coù quí, nhöng khoâng phaûi cuûa toâi, toâi laáy laøm gì? Oâng giaø ñoù trong loøng thaáy kyø quaùi, khoâng tin, noùi: - Ngöôi quaû thöïc trong buïng coù nguïy keá gì, ñònh löøa ta? Du Ñaïi Nham noùi: - Toâi vôùi oâng khoâng thuø khoâng oaùn, löøa oâng laøm gì? Ñeâm nay toâi voâ tình qua ñaây, thaáy oâng truùng ñoäc bò thöông neân ra tay cöùu thoâi. Oâng giaø noï laéc ñaàu, haèn hoïc noùi: - Tính meänh ta ôû trong tay ngöôi, muoán gieát thì cöù vieäc gieát. Coøn nhö muoán duøng ñoäc thuû ñeå gia haïi ta, duø ta coù cheát cuõng thaønh quæ söù khoâng tha ngöôi ñaâu. Du Ñaïi Nham bieát raèng y bò thöông roài, thaàn trí khoâng coøn tænh taùo, neân khoâng theøm chaáp, chæ mæm cöôøi, ñang toan böôùc ñi, moät laøn soùng lôùn nöõa laïi töø bieån xoâ tôùi. Oâng giaø ñoù laïi reân ræ, chæ naèm moïp trong nöôùc bieån maø run raåy. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Cöùu ngöôøi thì cöùu cho tôùi cuøng, oâng giaø naøy truùng ñoäc khoâng phaûi laø nheï, neáu mình boû y ôû ñaây, y theå naøo cuõng cheát chìm döôùi nöôùc.” Chaøng ñöa tay nhaéc oâng giaø leân moät caùi goø nhoû, nhìn quanh boán beà, thaáy phía ñoâng baéc coù moät moûm ñaù, treân ñoù coù moät caên nhaø, hình daùng döôøng nhö moät caùi mieáu, neân xaùch oâng ta chaïy ñeán ñoù. Chaøng nhìn leân bieån ngaïch, thaáy thaáp thoaùng ba chöõ “Haûi Thaàn Mieáu”, neân ñaåy cöûa böôùc vaøo, thaáy caùi mieáu naøy thaät laø sô saøi, neàn ñaày buïi ñaát, beân trong chaúng coù gì caû. Chaøng ñeå oâng giaø leân treân taám goã ñaèng tröôùc thaàn töôïng, laàn trong boïc thaáy ñoà ñaùnh löûa ñaõ bò nöôùc bieån laøm öôùt, moø quanh baøn thôø, tìm thaáy buøi nhuøi vaø ñaù löûa vaø moät caâ y neán thaép dôû. Ñoát neán leân, chaøng nhìn laïi oâng giaø thaáy y maët maøy tím ngaét, hieån nhieân truùng ñoäc raát naëng, voäi laáy trong boïc ra moät vieân “Thieân Taâm Giaûi Ñoäc Ñôn” noùi: - Oâng uoáng vieân thuoác giaûi ñoäc naøy ñi. Oâng giaø ñoù hai maét ñang nhaém nghieàn, thaáy chaøng noùi theá, môû choaøng ra nhìn tröøng tröøng noùi: - Ta khoâng uoáng thuoác ñoäc haïi ngöôøi cuûa ngöôi ñaâu. http://hello.to/kimdung 80
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Ñaïi Nham taâm tính thaät toát nhòn, nhöng cuõng khoâng chòu noåi, nhöôùng loâng maøy noùi: - Ngöôi coi ta laø haïng ngöôøi gì? Moân haï phaùi Voõ Ñöông khoâng leõ ñi haïi ngöoøi sao? Ñaây laø moät vieân thuoác giaûi ñoäc, chæ vì ngöôi truùng ñoäc raát naëng, vieân thuoác naøy chöa chaéc ñaõ giaûi cöùu ñöôïc ñaâu, nhöng ít nhaát cuõng giuùp ngöôi soáng theâm ñöôïc ba ngaøy. Ngöôi mau mau ñem thanh ñao naøy giao laïi cho phaùi Haûi Sa, ñoåi laáy thuoác giaûi ñoäc cuûa hoï. Oâng giaø ñoù boãng ñöùng leân, gay gaét noùi: - Caùi gì chöù laáy ñao Ñoà Long cuûa ta thì khoâng theå ñöôïc. Du Ñaïi Nham noùi: - Tính meänh cuûa ngöôi chaúng coøn, coù baûo ñao cuõng ñeå laøm gì? Oâng giaø ñoù quyeát lieät noùi: - Ta thaø cheát thì thoâi, chöù thanh ñao Ñoà Long naøy laø cuûa ta. Noùi roài y oâm thanh ñao leân, aùp maù vaøo soáng ñao, troâng heát söùc yeâu quí, tay kia caàm vieân thuoác “Thieân Taâm Giaûi Ñoäc” nuoát vaøo buïng. Du Ñaïi Nham thaáy hieáu kyø,toan hoûi vaøi caâu xem thöû thanh ñao naøy coù caùi gì quí giaù, nhöng nhìn laïi hai maét laõo giaø thaáy ñaày neùt tham taøn hung aùc, troâng nhö con thuù muoán voà ngöôøi aên thòt, boãng thaáy chaùn gheùt cuøng cöïc, xoay mình toan ñi ra. Boãng nghe oâng giaø haäm höïc noùi: - Ñöùng laïi, ngöôi ñònh ñi ñaâu theá? Du Ñaïi Nham cöôøi: - Ta ñi ñaâu vieäc gì ñeán ngöôi? Noùi roài chaøng caát böôùc ñi ra. Ñi ñöôïc vaøi böôùc nghe thaáy oâng giaø noï khoùc oøa leân, Du Ñaïi Nham quay ñaàu laïi, hoûi: - Ngöôi khoùc gì theá? Oâng giaø noùi: - Ta traêm cay nghìn ñaéng môùi laáy ñöôïc thanh ñao Ñoà Long naøy, nhöng chæ trong khoaûnh khaéc tính meänh cuõng khoâng coøn, coù baûo ñao ñeå laøm gì? Du Ñaïi Nham höø moät tieáng: - Tröø vieäc ngöôi ñem ñao ñoåi laáy thuoác giaûi ñoäc cuûa phaùi Haûi Sa ra khoâng coøn caùch naøo khaùc nöõa. Oâng giaø vaãn khoùc oøa: - Nhöng baûo ta boû noù thì khoâng ñöôïc, ta khoâng boû noù ñöôïc. Thaàn thaùi cuûa y trong c i sôï haõi coù theâm ba phaàn hoaït keâ. Du Ñaïi Nham muoán cöôøi aù nhöng khoâng cöôøi noåi, moät laùt sau môùi noùi: http://hello.to/kimdung 81
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ngöôøi hoïc voõ toaøn do coâng phu baûn thaân ñeå khaéc ñòch cheá thaéng, tröôïng nghóa haønh ñaïo, ñeå laïi tieáng thôm cho ñôøi sau. Baûo ñao baûo kieám chæ laø beân ngoaøi, ñöôïc cuõng chaúng ñaùng vui, maø maát cuõng chaúng ñaùng buoàn, laõo tröôïng vieäc gì phaûi lo laéng ñeán theá? Oâng giaø ñoù giaän döõ noùi: - Voõ laâm chí toân, baûo ñao Ñoà Long, hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng!1 Caâu noùi ñoù ngöôi ñaõ nghe tôùi bao giôø chöa? Du Ñaïi Nham khoâng nhòn ñöôïc cöôøi, hoûi laïi: - Caâu ñoù leõ dó nhieân toâi ñaõ nghe noùi tôùi, sau ñoù coøn hai caâu nöõa, gì gì “YÛ Thieân baát xuaát, thuøy döõ tranh phong?2” phaûi khoâng? Ñoù laø noùi veà chuyeän moät ñaïi söï kinh thieân ñoäng ñòa trong voõ laâm maáy möôi naêm tröôùc, chöù ñaâu phaûi noùi veà baûo ñao naøo ñaâu. Oâng giaø ñoù laïi hoûi: - Theá ñaïi söï kinh thieân ñoäng ñòa ñoù laø caùi gì? Du Ñaïi Nham noùi: - Ñoù laø chuyeän naêm xöa Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù gieát ñöôïc hoaøng ñeá Moâng Coå Moâng Kha, laøm haû côn giaän cho ngöôøi Haùn chuùng ta. Töø ñoù, Döông ñaïi hieäp ra leänh gì, anh huøng trong thieân haï “khoâng theå khoâng theo”. “Long” ñaây chæ hoaøng ñeá Moâng Coå, “Ñoà Long” coù nghóa laø gieát hoaøng ñeá Moâng Coå, chöù treân ñôøi naøy laøm gì coù con roàng thaät ñaâu? Oâng giaø cöôøi khaåy: - Ta hoûi ngöôi, naêm xöa Döông Quaù ñaïi hieäp duøng binh khí gì theá nhæ? Du Ñaïi Nham söõng ngöôøi, noùi: - Toâi nghe sö phuï noùi raèng, Döông ñaïi hieäp cuït moät caùnh tay, bình thôøi khoâng duøng binh khí naøo caû. Oâng giaø hoûi laïi: - Theá ö! Vaäy Döông ñaïi hieäp gieát hoaøng ñeá Moâng Coå baèng caùch naøo? Du Ñaïi Nham noùi: - Oâng aáy duøng ñaù neùm cheát Moâng Kha, thieân haï ai ai chaúng bieát chuyeän aáy. Oâng giaø thaät laø ñaéc yù, noùi: - Döông ñaïi hieäp bình thôøi khoâng duøng kinh khí, gieát hoaøng ñeá Moâng Coå thì duøng ñaù neùm, vaäy boán chöõ “baûo ñao Ñoà Long” kia ôû ñaâu ra? Caâu hoûi ñoù khieán cho Du Ñaïi Nham khoâng sao traû lôøi ñöôïc, moät hoài sau môùi noùi: 1 Cao quí nhaát trong voõ laâm laø baûo ñao Ñoà Long, ra leänh cho moïi ngöôøi khoâng ai khoâng tuaân theo. 2 YÛ Thieân neáu khoâng xuaát hieän, thì khoâng caùi gì coù theå ganh ñua ñöôïc. http://hello.to/kimdung 82
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caùi ñoù chaéc laø trong voõ laâm thuaän moàm maø noùi cho xuoâi, chöù chaúng leõ noùi “thaïch ñaàu Ñoà Long” ö, nghe choái tai laøm sao? Oâng giaø laïi cöôøi nhaït: - Cöôõng töø ñoaït lyù, noùi laáy ñöôïc thoâi. Ta hoûi ngöôi theâm, theá coøn “YÛ Thieân baát xuaát, thuøy döõ tranh phong” hai caâu ñoù giaûi nghóa theá naøo cho phaûi? Du Ñaïi Nham traàm ngaâm moät hoài, noùi: - Toâi khoâng bieát. YÛ Thieân coù leõ laø moät ngöôøi naøo ñoù chaêng? Nghe noùi Döông ñaïi hieäp hoïc voõ coâng töø baø vôï oâng aáy, chaéc YÛ Thieân laø teân cuûa phu nhaân, hay cuõng coù theå laø chæ Quaùch Tónh ñaïi hieäp töû thuû thaønh Töông Döông. Oâng giaø noùi: - Theá aø. Ta xem chöøng ngöôi khoâng bieát gì caû, chæ noùi nhaêng noùi cuoäi thoâi. Ñeå ta cho ngöôi hay, Ñoà Long laø teân thanh ñao, chính laø thanh ñao naøy. YÛ Thieân laø teân moät thanh kieám, goïi laø YÛ Thieân kieám. Saùu caâu ñoù yù nghóa nhö sau: “Trong voõ laâm vaät cao quí hôn caû laø thanh ñao Ñoà Long, ai coù ñöôïc thanh ñao ñoù, khoâng keå ra baát cöù leänh laïc gì, anh huøng haûo haùn trong thieân haï ñeàu phaûi nghe theo maø haønh ñoäng caû. Neáu nhö thanh kieám YÛ Thieân khoâng xuaát hieän, Ñoà Long ñao laø khí giôùi saéc beùn hôn heát.” Du Ñaïi Nham nöûa tin nöûa ngôø, noùi: - Oâng ñöa thanh ñao toâi xem, coù caùi gì thaàn kyø? Oâng giaø ñoù oâm chaët thanh ñôn ñao, cöôøi khaåy: - Boä ngöôi töôûng ta laø ñöùa treû leân ba ö? Ñònh löøa ta ñeå laáy ñao haû? Y sau khi truùng ñoäc voán dó thaàn suy löïc kieät, chæ nhôø uoáng vieân thuoác giaûi ñoäc Du Ñaïi Nham ñöa cho, neân môùi phaán chaán ñöôïc moät chuùt, luùc naøy laïi coá göôïng söùc neân laïi reân ræ luoân moàm. Du Ñaïi Nham cöôøi: - Khoâng cho toâi xem thì thoâi. Oâng coù baûo ñao Ñoà Long trong tay, nhöng coù ra leänh cho ai ñöôïc ñaâu? Chaúng leõ toâi thaáy oâng oâm thanh ñao ñoù laø toâi phaûi nghe leänh oâng sao? Nghe thaät laø töùc cöôøi, oâng ñang maïnh khoûe bình thöôøng, nghe nhöõng lôøi noùi vu vô ôû ñaâu, baây giôø saép cheát ñeán nôi, vaäy maø coøn meâ man khoâng tænh ngoä. Neáu oâng khoâng ra leänh cho toâi ñöôïc, ñuû bieát thanh ñao naøy chaúng coù choã naøo goïi laø kyø laï. Oâng giaø ñoù ngaån ngô moät hoài, khoâng noùi neân lôøi, moät luùc laâu sau môùi noùi: - Naøy laõo ñeä, hai ngöôøi mình ñính öôùc vôùi nhau, ngöôi cöùu maïng ta, ta seõ ñem nhöõng gì lôïi loäc thu ñöôïc töø thanh ñao naøy chia cho ngöôi moät nöûa. Du Ñaïi Nham ngöûng ñaàu cöôøi lôùn, noùi: - Laõo tröôïng, oâng xem thöôøng phaùi Voõ Ñöông chuùng toâi quaù. Cöùu khoån phoø nguy, ñoù laø boån phaän cuûa chuùng toâi, chöù ñaâu phaûi mong chuyeän baùo ñaùp? Treân ngöôøi http://hello.to/kimdung 83
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính oâng nhieãm ñaày muoái ñoäc, toâi cuõng khoâng bieát ñoäc döôïc ñoù laø loaïi gì, oâng neân ñi kieám phaùi Haûi Sa maø caàu cöùu. Oâng giaø noùi: - Thanh ñao naøy chính laø chuùng toâi aên caép cuûa phaùi Haûi Sa, hoï haän tôùi xöông tuûy, ñaâu coù chòu cöùu toâi? Du Ñaïi Nham noùi: - Thì oâng cöù giao hoaøn laïi thanh ñao, oaùn cöøu töï nhieân seõ côûi, boïn hoï coøn gieát oâng laøm gì? Oâng giaø noùi: - Ta xem ngöôi voõ coâng cao sieâu laém, haõy ñeán phaùi Haûi Sa laáy troäm thuoác giaûi ra ñaây cöùu ta. Du Ñaïi Nham noùi: - Moät laø toâi ñang coù vieäc gaáp, khoâng theå trì hoaõn, hai laø chính oâng ñi aên troäm cuûa ngöôøi ta, laøm ñieàu traùi tröôùc, leõ naøo toâi laïi ñieân ñaûo thò phi? Laõo tröôïng, oâng mau mau ñi kieám phaùi Haûi Sa ñi, ñöøng chaäm treã nöõa, ñoäc tính phaùt ra, khoâng cöùu kòp ñaâu. Oâng giaø ñoù thaáy chaøng laïi dôïm böôùc toan boû ñi, voäi noùi: - Khoan ñaõ, ñeå ta hoûi ngöôi theâm moät caâu, khi ngöôi xaùch ta leân, thaáy coù caùi gì khaùc thöôøng khoâng? Du Ñaïi Nham noùi: - Toâi thaáy coù ñieàu kyø quaùi, thaân theå oâng gaày yeáu oám o, nhöng phaûi naëng ñeán hai traêm caân, khoâng bieát vì duyeân côù gì, laïi cuõng khoâng thaáy oâng mang gì naëng treân ngöôøi caû. Oâng giaø ñoù boû thanh ñao xuoáng ñaát, noùi: - Baây giôø ngöôi thöû nhaéc ta leân xem naøo? Du Ñaïi Nham naém vai oâng ta nhaéc leân, thaáy tay nheï boãng, chæ ñoä chöøng taùm möôi caân laø cuøng, chôït hieåu ra: “Hoùa ra caùi thanh ñôn ñao nhoû beù naøy, laïi naëng tôùi hôn moät traêm caân, quaû thöïc laø coå quaùi, khoâng nhö nhöõng voõ khí thöôøng.” Chaøng ñaët oâng giaø xuoáng, noùi: - Thanh ñao naøy quaû thöïc laø naëng. Oâng giaø laïi oâm chaët thanh ñao vaøo ngöôøi, noùi: - Khoâng phaûi chæ naëng maø thoâi ñaâu. Naøy laõo ñeä, ngöôi hoï Du hay hoï Tröông? Du Ñaïi Nham ñaùp: - Toâi hoï Du, thaûo töï laø Ñaïi Nham, sao laõo tröôïng laïi bieát? Oâng giaø ñaùp: http://hello.to/kimdung 84
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông chaân nhaân cuûa phaùi Voõ Ñöông thu baûy ngöôøi ñeä töû, trong Voõ Ñöông thaát hieäp thì Toáng ñaïi hieäp phaûi khoaûng boán möôi, Aân, Maïc hai vò chöa ñeán hai möôi, coøn löôõng hieäp thöù hai, thöù ba hoï Du, löôõng hieäp thöù tö, thöù naêm hoï Tröông, trong voõ laâm ai ai cuõng bieát caû. Hoùa ra laø Du tam hieäp, thaûo naø o coâng phu cao sieâu ñeán theá. Voõ Ñöông thaát hieäp uy chaán thieân haï, hoâm nay ñöôïc gaëp, quaû thöïc danh baát hö truyeàn. Du Ñaïi Nham tuy tuoåi taùc chöa lôùn, nhöng lòch duyeät giang hoà ñaõ nhieàu, thaáy y giôû troø nònh noït, bieát raèng chæ vì muoán caàu mình giuùp ñôõ, trong loøng caøng theâm chaùn gheùt, hoûi laïi: - Laõo tröôïng toân tính ñaïi danh laø gì? Oâng giaø ñaùp: - Tieåu laõo nhi hoï Ñöùc, teân moät chöõ Thaønh. Baïn beø ôû Lieâu Ñoâng taëng cho toâi moät caùi ngoaïi hieäu, goïi laø Haû i Ñoâng Thanh. Haûi ñoâng thanh laø teân cuûa moät gioáng chim öng lôùn ngoaøi Lieâu Ñoâng, hung aùc laém, chuyeân baét caùc con thuù nhoû ñeå aên, laø moät maõnh caàm tröù danh ôû quan ngoaïi. Du Ñaïi Nham chaép tay: - Ngöôõng moä ñaõ laâu, ngöôõng moä ñaõ laâu. Noùi roài ngöûng ñaàu nhìn trôøi xem xeùt. Ñöùc Thaønh bieát chaøng muoán ñi, khoâng ñem ñaïi lôïi ra nhöû seõ khoâng nhôø cöùu meänh mình ñöôïc, neân noùi: - Ngöôi khoâng bieát nghóa saâu xa cuûa caâu”hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng”. Taù m chöõ ñoù khoâng phaûi chæ laø ai caàm thanh Ñoà Long ñao naøy môû mieäng ra leänh thì moïi ngöôøi phaûi nghe theo. Khoâng phaûi vaäy, khoâng phaûi vaäy, nghó theá laø hoaøn toaøn sai. Y vöøa noùi tôùi ñaây, Du Ñaïi Nham maët hôi bieán saéc, tay phaûi vaãy moät caùi, nghe moät tieáng phuïp nhoû, ngoïn neán treân baøn thaàn töôïng taét ngay, haï gioïng noùi nhoû: - Coù ngöôøi ñeán ñaáy. Ñöùc Thaønh noäi coâng so vôùi chaøng keùm nhieàu, neân khoâng nghe thaáy tieáng ñoäng naøo, coøn ñang truø tröø, boãng thaáy töø xa coù maáy tieáng coøi, laïi coù ngöôøi noùi lao xao, chaïy veà phía mieáu. Ñöùc Thaønh hoaûng sôï noùi: - Ñòch nhaân ñuoåi tôùi roài, mình mau mau theo loái sau chaïy ñi. Du Ñaïi Nham noùi: - Ñaèng sau cuõng coù ngöôøi roài. Ñöùc Thaønh noùi: - Chaúng bieát … Du Ñaïi Nham noùi: - Ñöùc laõo tröôïng, boïn ngöôøi ñeán ñaây laø phaùi Haûi Sa, oâng neân hoûi hoï thuoác giaûi ñoäc. Taïi haï khoâng muoán daây döa vaøo chuyeän naøy laøm gì. http://hello.to/kimdung 85
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñöùc Thaønh vöôn tay traùi ra chuïp laáy coå tay chaøng, run run noùi: - Du tam hieäp, oâng ñöøng boû toâi, ñöøng … Du Ñaïi Nham thaáy naêm ngoùn tay y laïnh nhö baêng, baáu chaët vaøo da thòt mình, neân xoay coå tay moät caùi, duøng nöûa chieâu “Cöûu Chuyeån Ñôn Thaønh”, voøng nöûa voøng, ñaõ thoaùt ra khoûi tay y. Baáy giôø nghe tieáng chaân ngöôøi raàm raäp, chaïy ñaõ ñeán beân ngoaøi mieáu. Nghe bình moät tieáng, coù ngöôøi ñaõ ñaù toang cöûa mieáu, keá ñoù nghe tieáng loaït soaït, trong ñeâm toái coù vaät gì nho nhoû neùm vaøo. Du Ñaïi Nham ruït ngöôøi, nhaûy vaøo sau töôïng haûi thaàn boà taùt. Chæ nghe Ñöùc Thaønh “A” leân moät tieáng nho nhoû, laïi nghe loaït soaït, aùm khí ñaõ truùng ngöôøi y, roài rôi xuoáng ñaát. Aùm khí ñoù heát löôït naøy ñeán löôït khaùc, lieân tieáp neùm vaøo khoâng ngôùt. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: - Ñaây laø muoái ñoäc cuûa phaùi Haûi Sa. Laïi nghe thaáy tieáng laùch caùch treân noùc nhaø, ñaõ coù ngöôøi nhaûy leân gôõ ngoùi ra, laïi neùm ñoäc dieâm töø treân xuoáng. Du Ñaïi Nham ñaõ thaáy ngöôøi aùo traéng cuøng Tröôøng Baïch Tam Caàm bò truùng muoái ñoäc, ngöôøi aùo traéng tuy voõ coâng cao cöôøng nhö theá, nhöng vöøa truùng ñoäc ñaõ phaûi keâu la thaûm thieát boû chaïy ngay, ñuû bieát loaïi naøy lôïi haïi nhö theá naøo. Trong caùi mieáu nhoû, ñoäc dieâm bay töù taùn, bieát raèng chæ trong giaây laùt, khoâng theå naøo khoâng truùng mình, trong tình hình nguy caáp, chaøng lieàn ñaám maáy caùi vôõ löng pho töôïng, co mình chui vaøo naèm beân trong buïng, laäp töùc thaønh moät caùi aùo daøy baèng ñaát, muoái ñoäc tuy nhieàu, nhöng khoâng sao truùng chaøng ñöôïc. Chæ nghe beân ngoaøi ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa baét ñaàu baøn baïc vôùi nhau: - Teân ñoù khoâng nghe tieáng gì, chaéc meâ man roài. - Teân treû tuoåi kia tay chaân ñaùng ngaïi laém, chi baèng chôø theâm moät choác, vieäc gì phaûi gaáp gaùp? - Sôï raèng gaõ ñaõ ñi maát ñaâu roài khoâng coøn trong haûi thaàn mieáu nöõa. Chæ nghe moät ngöôøi keâu leân: - Naøy, teân choù cheát kia, mau mau ra ñaàu haøng ñi. Trong khi ñang hoãn loaïn, boãng nghe töø xa coù tieáng voù ngöïa, chöøng möôi con khoaùi maõ ôû ñaâu chaïy tôùi. Trong tieáng chaân ngöïa, boãng nghe coù ngöôøi lôùn tieáng noùi: - Nhaät nguyeät quang chieáu, öng vöông trieån sí.3 3 Maët trôøi, maët traêng chieáu saùng, vua loaøi chim öng giöông ñoâi caùnh ra. Trong chöõ Haùn, chöõ nhaät vaø chöõ nguyeät gheùp laïi thaønh chöõ minh, yù noùi ñaây laø moät chi löu cuûa Minh giaùo. http://hello.to/kimdung 86
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ngöôøi phaùi Haûi Sa ôû beân ngoaøi mieáu laäp töùc im laëng khoâng moät tieáng ñoäng, moät laùt sau, coù tieáng run run: - Ñaây laø Thieân …. Thieân Öng giaùo, boïn mình chaïy mau … Noùi chöa döùt lôøi, voù ngöïa ñaõ ngöøng ngay tröôùc mieáu. Phaùi Haûi Sa coù ngöôøi ruït reø: - Chaïy khoâng kòp ñaâu. Nghe thaáy iteáng chaân raàm raäp, maáy ngöôøi ñaõ chaïy vaøo trong mieáu. Du Ñaïi Nham aån beân trong buïng pho töôïng, thaáy hình nhö coù aùnh saùng, ñoaùn chöøng ngöôøi ñi vaøo mang theo ñeøn loàng. Moät laùt sau, coù ngöôøi hoûi: - Caùc ngöôi coù bieát boïn ta laø ai khoâng? Trong phaùi Haûi Sa coù maáy ngöôøi cuøng ñaùp: - Bieát, bieát, caùc vò laø baèng höõu trong Thieân Öng giaùo. Ngöôøi kia laïi noùi: - Vò naøy laø Thieân Thò Ñöôøng Lyù ñöôøng chuû trong Thieân Öng giaùo. Laõo nhaân gia laâu nay khoâng ra ngoaøi, hoâm nay caùc ngöôi vaän soá may maén laém, môùi gaëp ñöôïc. Lyù ñöôøng chuû hoûi caùc ngöôi, Ñoà Long ñao ôû ñaâu, mau mau ñöa ra, Lyù ñöôøng chuû môû loøng töø bi, boïn ngöôi seõ khoâng maát maïng. Nghe thaáy moät ngöôøi trong phaùi Haûi Sa ñaùp: - Chính y … y aên troäm ñem ra ñaây, chuùng toâi ñuoåi vöøa tôùi, Lyù … ñöôøng chuû … Ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo laïi noùi: - Höøm, thanh ñao Ñoà Long ñaâu? Caâu hoûi ñoù hieån nhieân laø hoûi Ñöùc Thaønh. Ñöùc Thaønh khoâng traû lôøi, boãng nghe moät tieáng huîch, coù ngöoøi ngaõ xuoáng ñaát. Maáy ngöôøi khaùc keâu leân: - Oùi chaø. Ngöôøi Thieân Öng giaùo noùi: - Y cheát roài, mau tra xeùt trong ngöôøi y xem. Laïi nghe coù tieáng aùo quaàn loaït soaït, tieáng thaân ngöôøi laät qua laïi. Ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo noùi: - Baåm baùo ñöôøng chuû, trong thaân gaõ naøy khoâng coù gì laï. Teân ñaàu lónh cuûa phaùi Haûi Sa run run noùi: - Lyù ñöôøng … ñöôøng chuû, roõ raøng laø gaõ naøy aên troäm baûo ñao … chính y …, chuùng toâi quyeát khoâng daùm daáu dieám … ø Nghe gioïng cuûa y, hieån nhieân y bò nhaõn quang cuûa Lyù ñöôøng chuû uy hieáp, sôï quaù neân khoâng coøn hoàn vía naøo. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Thanh ñao ñoù roõ raøng Ñöùc Thaønh oâm ôû trong tay, sao laïi khoâng thaáy nhæ?” Chæ thaáy gaõ trong Thieân Öng giaùo noùi tieáp: http://hello.to/kimdung 87
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caùc ngöôi noùi laø y aên troäm thanh ñao ñem ra ñaây, sao khoâng thaáy ñaâu caû? Chaéc laø chuùng bay ñaõ leùn daáu ñi roài. Neáu ñaõ theá, ngöôøi naøo noùi thaät ra, Lyù ñöôøng chuû seõ tha cho ngöôøi ñoù. Trong caû boïn caùc ngöôi, chæ moät ngöôøi ñöôïc soáng thoâi, ai noùi tröôùc, ngöôøi ñoù khoûi cheát. Trong mieáu laëng yeân, moät hoài sau, teân ñaàu lónh phaùi Haûi Sa môùi noùi: - Lyù ñöôøng chuû, quaû thaät chuùng toâi khoâng bieát, neáu nhö Thieân Öng giaùo ñaõ ñoøi, chuùng toâi ñaâu daùm giöõ … Lyù ñöôøng chuû chæ “höø” moät tieáng, khoâng traû lôøi. Gaõ haï thuoäc laïi noùi: - Ai traû lôøi tröôùc, ngöôøi ñoù ñöôïc soáng. Laïi theâm moät laùt nöõa, trong phaùi Haûi Sa khoâng ai noùi gì. Boãng nhieân moät ngöôøi keâu leân: - Chuùng toâi tôùi tröôùc ñeå ñoaït ñao, nhöng coøn ñöùng beân ngoaøi chöa vaøo, caùc oâng ñaõ ñeán roài. Chính caùc oâng Thieân Öng giaùo vaøo trong mieáu tröôùc, laøm sao chuùng toâi coù ñao ñöôïc? Neáu caùc oâng khoâng tin, ñaèng naøo cuõng cheát, hoâm nay quyeát thí maïng. Vaät ñoù coù phaûi cuûa Thieân Öng giaùo ñaâu, sao laïi eùp uoång baù ñaïo, xem ra … Noùi chöa döùt lôøi, nghe moät tieáng bòch, hình nhö y ñaõ cheát roài. Laïi nghe moät ngöôøi run raåy ñaùp: - Coù moät teân chöøng ba möôi tuoåi, cöùu laõo giaø naøy ra, ngöôøi ñoù khinh coâng raát cao, baây giôø khoâng bieát ñi ñaâu, baûo ñao coù leõ y cöôùp ñi roài. Lyù ñöôøng chuû noùi: - Xeùt treân ngöôøi boïn chuùng xem sao. Maáy ngöôøi cuøng leân tieáng ñaùp, chæ nghe thaáy trong ñieän coù tieáng soät soaït, coù leõ laø tieáng ñoäng do boïn Thieân Öng giaùo ñang xeùt ngöôøi phaùi Haûi Sa. Lyù ñöôøng chuû noùi: - Coù leõ gaõ ñoù laáy maát thaät roài. Thoâi mình ñi. Laïi nghe thaáy tieáng böôùc chaân boïn ngöôøi Thieân Öng giaùo ra khoûi mieáu, roài nghe tieáng voù ngöïa ñi veà phía ñoâng baéc moãi luùc moät xa hôn. Du Ñaïi Nham khoâng muoán aån thaân trong buïng thaàn töôïng chaät heïp naøy laâu hôn nöõa, chæ chôø phaùi Haûi Sa ñi khoûi laø chui ra. Theá nhöng moät luùc laâu sau vaãn khoâng nghe ñoäng tónh gì, töôûng chöøng caû boïn phaùi Haûi Sa boãng döng bieán maát. Chaøng töø sau thaàn töôïng thoø ñaàu ra thaêm doø, thaáy hôn hai chuïc teân dieâm kieâu ñöùng söøng söõng khoâng ñoäng ñaäy, coù leõ ñaõ bò ngöôøi ta ñieåm truùng huyeät ñaïo. Chaøng töø trong buïng töôïng ñaát nhaûy ra, luùc aáy nhöõng ngoïn ñuoác döôùi ñaát cuõng coøn chaùy laäp loøe neân beân trong mieáu vaãn coøn saùng, nhöng Du Ñaïi Nham thaáy nhöõng ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa maët maøy thaät deã sôï, nghó thaàm: http://hello.to/kimdung 88
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Thieân Öng giaùo naøy khoâng bieát laø giaùo phaùi naøo, sao mình chöa töøng nghe ñeán? Boïn phaùi Haûi Sa voán dó cuõng ñaâu phaûi hieàn laønh gì, sao vöøa gaëp ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo ñaõ bò troùi chaân troùi tay, quaû thöïc ñuùng laø voû quít daøy gaëp moùng tay nhoïn. Chaøng thoø tay voã vaøo huyeät Hoa Caùi cuûa ngöôøi ñöùng keá beân ñeå giaûi huyeät cho y. Naøo ngôø chaøng duøng löïc khaù maïnh nhöng ngöôøi ñoù vaãn ñöùng trô trô, voäi ñöa tay thaêm muõi y thì khoâng coøn thôû nöõa, hoùa ra ñaõ bò ñieåm vaøo töû huyeät. Chaøng ñi soaùt quanh moät voøng, hôn hai chuïc ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa ñeàu cheát ñöùng, chæ coøn moä t ngöôøi naèm coøng queo döôùi ñaát, thôû hoån heån, laø ngöôøi noùi sau cuøng, ñaõ ñöôïc tha cho khoûi cheát. Du Ñaïi Nham vöøa kinh hoaøng, vöøa nghi ngaïi: “Khi Thieân Öng giaùo haï ñoäc, khoâng thaáy tieáng ñoäng gì caû, thuû phaùp ñoù quaû thöïc quaùi dò aâm ñoäc.” Chaøng ñôõ gaõ dieâm kieâu chöa cheát kia leân, hoûi: - Thieân Öng giaùo laø giaùo phaùi naøo theá? Giaùo chuû cuûa hoï laø ai? Hoûi luoân maáy caâu, ngöôøi ñoù chæ trôïn traéng maét ra, thaàn saéc ñôø ñaãn. Du Ñaïi Nham voäi caàm tay y, chæ thaáy maïch chaïy taùn loaïn, bieát raèng tính meänh tuy khoâng cheát, nhöng ñaõ bò ngöôøi ta duøng troïng thuû ñaùnh ñöùt moät soá kinh maïch, thaønh ngöôøi ngôù ngaån. Luùc naøy chaøng khoâng coøn sôï maø trôû neân giaän döõ, nghó thaàm: “Boïn Thieân Öng giaùo naøy sao haï ñoäc quaù ö taøn nhaãn?” Nhöng nghó ñoái phöông voõ coâng cöïc cao, mình chæ coù moät thaân, khoâng theå naøo ñòch laïi, chi baèng tröôùc laø veà laïi nuùi Voõ Ñöông baåm laïi sö phuï xin yù kieán, xeùt cho roõ lai lòch cuûa boïn Thieân Öng giaùo roài seõ tính sau. Du Ñaïi Nham thaáy maët ñaát ñaày nhöõng muoái ñoäc traéng xoùa nhö tuyeát, nghó thaàm: “Sôùm muoän gì cuõng coù daân chuùng vaøo ñaây, voâ tình khoâng bieát theå naøo cuõng bò tai öông. Doïn deïp muoái ñoäc vaø choân caát nhöõng xaùc cheát naøy quaû thöïc khoù khaên, chi baèng ñoát luoân caùi mieáu haûi thaàn naøy cho khoûi haäu hoïa.” Nghó theá chaøng keùo ngöôøi bò chaán ñoäng kinh maïch ra ngoaøi, roài quay trôû vaøo thaáy hôn hai möôi ngöôøi cheát ñöùng ñaày trong ñieän, hình daùng thaät laø kyø bí, laïi thaáy beân caïnh baøn thôø coù moät ngöôøi phuû phuïc, treân löng coù veát maùu chaûy. Du Ñaïi Nham hôi kyø quaùi, naém coå aùo ngöôøi ñoù ñònh keùo ra xem, thaáy khaùc thöôøng ñeán noãi ñaåy chaøng ngaõ veà phía tröôùc. Chaøng töï hoûi sao thaân hình y cuõng chæ bình bình, khoâng to beùo gì, sao laïi naëng neà nhö theá? Nhìn kyõ hôn, thaáy treân löng y coù moät veát thöông daøi, Du Ñaïi Nham ñöa tay vaøo veát thöông xem thöû, thaáy laïnh nhö baêng, loâi ra moät thanh ñao, naëng ít nhaát cuõng phaûi hôn moät traêm caân. Ñoù chính laø ñao Ñoà Long maø bao nhieâu ngöôøi tranh ñoaït ñeán maát maïng. Chaøng chæ suy nghó moät tí bieát ngay nguyeân do: Ñöùc Thaønh khi saép cheát ñaõ caû ñao laãn ngöôøi ngaõ xuoáng, cheùm ngay vaøo löng moät teân dieâm kieâu phaùi Haûi Sa. Thanh http://hello.to/kimdung 89
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñao ñoù vöøa naëng vöøa saéc beùn, chæ rôi xuoáng ñaõ ñaâm luùt vaøo trong cô theå. Thieân Öng giaùo khi tra xeùt ngöôøi boïn phaùi Haûi Sa ñaõ khoâng tìm thaáy. Du Ñaïi Nham choáng ñao ñöùng nhìn boán beà, caûm thaáy baâng khuaâng, nghó thaàm: “Con ñao naøy coù thöïc söï laø voõ laâm chí baûo hay khoâng, khoù maø bieát ñöôïc, nhöng xem ra laø moät vaät chaúng laønh, Haûi Ñoâng Thanh Ñöùc Thaønh cuøng bao nhieâu ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa cuõng vì noù maø taùng maïng. Tröôùc maét chæ coøn caùch ñem veà trình cho sö phuï ñeå xem laõo nhaân gia ñònh ñoaït theá naøo.” Nghó theá chaøng nhaët moät moài löûa döôùi ñaát chaâm leân maùi nhaø, ñôïi ñeán luùc löûa ñaõ beùn leân môùi ra khoûi mieáu. Chaøng lau saïch thanh Ñoà Long ñao, beân aùnh löûa xem laïi cho kyõ. Thanh ñao ñoù ñen sì, chaúng phaûi saét cuõng khoâng phaûi vaøng, khoâng bieát baèng kim loaïi gì, tröôùc ñaõ bò Tröôøng Baïch Tam Caàm nung nhö theá nhöng khoâng heà suy suyeån, quaû laø dò vaät. Du Ñaïi Nham laïi nghó: “Thanh ñao naøy naëng neà nhö theá khi ñoái ñòch laøm sao coù theå thi trieån chieâu thöùc? Quan vöông gia4 thaàn löïc hôn ngöôøi, nhöng Thanh Long yeån nguyeät ñao cuõng chæ naëng taùm möôi moát caân.” Chaøng goùi ñao vaøo boïc, höôùng veà phía thi theå Ñöùc Thaønh khaán thaàm: - Ñöùc laõo tröôïng, toâi khoâng phaûi laø tham thanh ñao naøy, nhöng ñao naøy laø moät dò vaät trong thieân haï, neáu rôi vaøo tay keû aùc, coù khaùc gì huøm theâm caùnh, aét laø di hoïa cho ngöôøi ñôøi. Sö phuï toâi voán laø ngöôøi chí coâng, laõo nhaân gia aét seõ coù caùch xöû trí cho toát ñeïp. Chaøng buoäc bao leân löng, raûo böôùc veà höôùng baéc, chæ trong nöûa tieáng ñaõ ñeán bôø soâng. Döôùi aùnh traêng môø, maët nöôùc long lanh, laáp loaùng töôûng nhö sao ruïng ñaày soâng. Chaøng nhìn quanh moät voøng khoâng thaáy moät boùng thuyeàn naøo. Nöôùc soâng xuoâi veà höôùng nam, chaøng ñi theo doøng ñoä chöøng moät böõa côm, thaáy tröôùc maët coù aùnh ñeøn laáp laùnh, moät chieác thuyeàn chaøi ñaäu caùch bôø chöøng vaøi tröôïng ñang giaêng caâu. Du Ñaïi Nham keâu lôùn: - Anh ñaùnh caù ôi, laøm ôn giuùp toâi qua soâng, toâi xin haäu taï. Theá nhöng chieác thuyeàn ñoù caùch bôø quaù xa, ngöôøi treân thuyeàn döôøng nhö khoâng nghe thaáy, neân khoâng ñoäng tónh gì. Du Ñaïi Nham hít moät hôi, vaän söùc keâu leân, tieáng chaøng vang ra thaät xa. Moät luùc sau, boãng thaáy töø treân thöôïng löu moät chieác thuyeàn nhoû xuoâi doøng, gheù vaøo bôø. Ngöôøi laùi ñoø keâu leân: - Khaùch quan muoán qua soâng phaûi khoâng? Du Ñaïi Nham möøng ñaùp: - Chính theá, phieàn anh cheøo ñoø giuùp cho. 4 Töùc Quan Vuõ hay Quan Coâng, em keát nghóa cuûa Löu Bò ñôøi Tam Quoác. http://hello.to/kimdung 90
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2