intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 4

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

337
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 4: TỰ TÁC TANG LOẠN Ý BÀNG HOÀNG Tình sư đệ nghĩa anh em, Đau lòng nét bút càng thêm thần sầu. Trương Thúy Sơn lòng đầy đau thương, căm giận, không cách gì phát tiết, nằm trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ, chàng len lén trở dậy, quyết ý tìm bọn Đô Đại Cẩm đánh một trận cho bõ tức. Chàng e ngại đại sư huynh, tứ sư huynh ngăn cản, nên không dám gây tiếng động, rón rén đi ra. Đến đại sảnh, chàng thấy một bóng người hai tay chắp sau lưng, không ngừng đi qua đi lại. Ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 4

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 4 TÖÏ TAÙC TANG LOAÏN YÙ BAØNG HOAØNG Tröông Thuùy Sôn loøng ñaày ñau thöông, caêm giaän, khoâng caùch gì phaùt tieát, naèm traèn troïc hôn moät tieáng ñoàng hoà, chaøng len leùn trôû daäy, quyeát yù tìm boïn Ñoâ Ñaïi Caåm ñaùnh moät traän cho boõ töùc. Chaøng e ngaïi ñaïi sö huynh, töù sö huynh ngaên caûn, neân khoâng daùm gaây tieáng ñoäng, roùn reùn ñi ra. Ñeán ñaïi saûnh, chaøng thaáy moät boùng ngöôøi hai tay chaép sau löng, khoâng ngöøng ñi qua ñi laïi. Trong aùnh saùng moâng lung môø aûo thaáy ngöôøi ñoù thaân daøi löng roäng, böôùc chaân ngöng troïng, chính laø sö phuï. Tröông Thuùy Sôn naùu mình sau coät, khoâng daùm cöû ñoäng, tính thaàm phaûi quay veà phoøng ngay. Theá nhöng aét laø sö phuï seõ hay bieát, neáu bò tra hoûi, ñaønh phaûi noùi thöïc thì theå naøo cuõng bò traùch maéng. Chæ thaáy Tröông Tam Phong ñi laïi moät hoài, ngöûng ñaàu ngaãm nghó, boãng nhieân ñöa tay phaûi, taïi khoâng trung laøm buùt vieát leân thaønh chöõ. Tröông Tam Phong caû vaên laãn voõ ñeàu thoâng, ngaâm thô vieát chöõ, hoïc troø ñeàu bieát neân cuõng khoâng laáy laøm laï. Chaøng ø ù theo doõi neùt buùt ôû tay, hoùa ra oâng vieát ñi vieát laïi maáy laàn hai chöõ “tang loaïn1”, roài laïi vieát hai chöõ “ñoà ñoäc2”. Tröông Thuùy Sôn trong loøng rung ñoäng, nghó thaàm: “Sö phuï trong loøng ñang nghó ñeán “Tang Loaïn Thieáp”. Chaøng coù ngoaïi hieäu laø “Ngaân Caâu Thieát Hoaïch”, voán bôûi tay traùi söû duïng hoå ñaàu caâu baïc vuïn, tay phaûi söû phaùn quan buùt theùp roøng maø ra. Töø khi mang caùi teân ñoù roài, Thuùy Sôn e ngaïi danh quaù kyø thöïc, sôï giôùi vaên nhaân cheâ cöôøi, neân tieàm taâm hoïc pheùp vieát chöõ, chaân thaûo trieän leä, loaïi naøo cuõng taäp. Khi ñoù chaøng thaáy sö phuï duøng ngoùn tay laøm buùt, ñaït ñeán tình traïng “khoâng neùt naøo duoãi ra maø khoâng thu vaøo, khoâng neùt naøo ñi roài maø khoâng quay laïi” chính laø buùt yù cuûa Vöông Hi Chi trong Tang Loaïn Thieáp. Tang Loaïn Thieáp hai naêm tröôùc chaøng ñaõ taäp qua, bieát laø neùt buùt tuùng daät, maïnh meõ chaéc nòch nhöng khoâng baèng ñöôïc neùt chöõ trang nghieâm caån thaän, khí töôïng vöõng vaøng trong “Lan Ñình Thi Töï Thieáp”, hay “Thaäp Thaát Thieáp”. Luùc naøy, chaøng thaáy sö phuï ñöa tay vieát lieân tieáp: “Hi Chi ñoán thuû, tang loaïn chi cöïc, tieân moä taùi ly ñoà ñoäc, truy duy khaùo thaäm” möôøi taùm chöõ, moãi neùt, moãi chöõ ñeàu traøn ñaày uaát haän, bi phaãn, neân boãng caûm thoâng ñöôïc taâm tình Vöông Hi Chi khi vieát “Tang Loaïn Thieáp”. 1 tai naïn lôùn (catastrophe) 2 laøm thöông toån, phuïc ñoäc (to injure, to poison) http://hello.to/kimdung 123
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Vöông Hi Chi laø ngöôøi ñôøi Ñoâng Taán, luùc ñoù trung nguyeân ñang roái ren, roâi vaøo tay dò toäc. Hoï Vöông, hoï Taï laø nhöõng gia ñình coù theá löïc, nay phaûi di cö xuoáng mieàn Nam traùnh giaëc, trong caùi tai bieán ñoù, phaàn moä cuûa oâng cha cuõng bò daøy xeùo, khieán nhöõng ñau khoå trong loøng khoâng sao phaùt tieát ra cho heát, neân taát caû nhöõng uaát öùc ñeàu theå hieän trong baøi Tang Loaïn Thieáp. Tröông Thuùy Sôn ñang tuoåi thanh nieân, khoâng lo khoâng saàu, tröôùc ñaây laøm sao laõnh hoäi ñöôïc nhöõng thaâm yù trong baøi thieáp? Luùc naøy gaëp phaûi caùi caû nh ñaïi hoïa, khoâng bieát soáng cheát ra sao cuûa sö huynh môùi hieåu ñöôïc hai chöõ “tang loaïn”, hai chöõ “ñoà ñoäc”, hay boán chöõ “truy duy khaùo thaäm3”. Tröông Tam Phong vieát ñi vieát laïi maáy laàn, boãng thôû daøi moät tieáng, böôùc tôùi giöõa saân, ñöùng traàm ngaâm moät hoài roài ñöa ngoùn tay, laïi baét ñaàu vieát chöõ. Laàn naøy caùch vieát chöõ hoaøn toaøn khaùc haún. Tröông Thuùy Sôn theo neùt buùt thì thaáy chöõ ñaàu tieân laø chöõ “voõ”, roài ñeán chöõ “laâm”, tieáp tuïc hai möôi boán chöõ chính laø caâu ngöôøi thöôøng truyeàn tuïng”Voõ laâm chí toân, baûo ñao Ñoà Long. Hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng. YÛ Thieân baát xuaát, thuøy döõ tranh phong?” Döôøng nhö Tröông Tam Phong ñang tìm caùch suy nghó cho ra thaâm yù cuûa hai möôi boán chöõ naøy ñeå bieát vì côù gì Du Ñaïi Nham bò thöông? Vieäc naøy coù lieân heä gì ñeán hai moùn thaàn binh lôïi khí laø ñao Ñoà Long vaø kieám YÛ Thieân? Chæ thaáy oâng vieát moät laàn hai möôi boán chöõ roài vieát laïi laàn nöõa, neùt buùt moãi luùc moät daøi, nhöng ñöa tay moãi luùc moät chaäm, ñeán veà sau ngang doïc, ñoùng môû, chaúng khaùc gì thi trieån quyeàn cöôùc. Tröông Thuùy Sôn ngöng thaàn theo doõi, trong loøng vöøa möøng vöøa sôï, hai möôi boán chöõ maø sö phuï vöøa vieát kia hoùa ra laø moät pho voõ coâng thaät cao minh, moãi chöõ bao goàm nhieàu chieâu, moãi chieâu laïi bao goàm nhieàu caùch bieán hoùa. Chöõ long vaø chöõ phong nhieàu neùt, chöõ ñao, chöõ haï ít neùt. Theá nhöng nhieàu neùt maø khoâng röôøm raø, ít neùt cuõng khoâng thoâ laäu, luùc thu vaøo thì nhö con saâu co mình, luùc bung ra thì nhö con thoû vuoät chaïy, laâm ly saûng khoaùi, cöông kieän huøng hoàn. Neùt phoùng daät thì vi vu nheï nhaøng nhö tuyeát rôi laû taû, neùt naëng neà thì haäu troïng nhö voi ñi, uy nghi nhö hoå böôùc. Tröông Thuùy Sôn sau phuùt giaây thaûng thoát, voäi ñònh thaàn chuù taâm ghi nhôù. Hai möôi boán chöõ ñoù bao goàm hai chöõ baát, hai chöõ thieân, theá nhöng nhöõng chöõ ñoù vieát ra hình gioáng nhau maø yù khoâng ñoàng, khí töôûng gioáng maø thaàn khoâng gioáng, bieán hoùa aûo dieäu, quaû thaät laø moät coâng trình. Nhöõng naêm gaàn ñaây raát ít khi Tröông Tam Phong hieån thò voõ coâng, AÂn Leâ Ñình vaø Maïc Thanh Coác hai tieåu ñeä töû phaàn lôùn do Toáng Vieãn Kieàu vaø Du Lieân Chaâu thay thaà y truyeàn thuï, do ñoù Tröông Thuùy Sôn tuy tieáng laø ñeä töû thöù naêm cuûa Tröông Tam 3 ñau khoå cuøng cöïc http://hello.to/kimdung 124
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Phong, nhöng laïi ñích thöïc laø quan moân ñeä töû 4 do oâng thaân truyeàn. Tröôùc ñaây Tröông Thuùy Sôn hoïc chöa ñeán nôi ñeán choán neân nhieàu khi thaáy sö phuï thi trieån quyeàn kieám cuõng khoâng hieåu ñöôïc nhöõng choã baùc ñaïi tinh thaâm. Sau naøy voõ hoïc cuûa chaøng ñaïi tieán, ñaëc bieät toái hoâm nay hai thaày troø laïi taâm yù töông thoâng, tình chí hôïp nhaát, cuøng gaëp caûnh tang loaïn maø bi phaãn, gaë p caûnh ñoà ñoäc maø uaát öùc. Tröông Tam Phong tình ñeán maø ñem hai möôi boán chöõ dieãn thaønh moät pho voõ coâng. Luùc ñaàu vieát chöõ oâng khoâng coù yù ñoù, maø Tröông Thuùy Sôn naáp ôû ñaèng sau caùi coät cuõng laø cô duyeân xaûo hôïp. Caû thaày laã n troø hai ngöôøi taâm thaàn ñeàu meâ say, chìm ñaém vaøo caûnh giôùi thö phaùp keát hôïp vôùi voõ coâng, queân haún caû ngöôøi laãn ta. Pheùp vieát ñoù, Tröông Tam Phong dieãn ñi dieãn laïi, thoaùng caùi ñaõ hôn hai tieáng ñoàng hoà, ñeán luùc traêng leân ñeán ñænh ñaàu, oâng huù leân moät tieáng daøi, tay phaûi queùt töø treân thaúng xuoáng, nhö aùnh kieám vung ra, nhö muõi teân phoùng tôùi, saám chöa kòp reàn, ñieän chöa kòp xeït. Chieâu ñoù chính laø neùt soå sau cuøng trong chöõ “phong”. Tröông Tam Phong ngöûng ñaàu leân nhìn trôøi, hoûi: - Thuùy Sôn, ñöôøng thö phaùp ñoù con thaáy sao? Tröông Thuùy Sôn giaät mình kinh haõi, khoâng ngôø raèng mình aån ôû sau caây coät, sö phuï tuy khoâng quay ñaàu laïi, nhöng ñaõ bieát roài, voäi vaøng chaïy ra, noùi: - Ñeä töû coù phuùc ñöôïc coi leùn tuyeät kyõ cuûa sö phuï, thaät laø thoûa loøng. Ñeå con ñi goïi caùc vò sö ca ra ñeå cuøng ngöôõng moä, ñöôïc khoâng? Tröông Tam Phong laéc ñaàu: - Höùng cuûa ta ñaõ heát roài, coù dieãn laïi cuõng khoâng sao vieát ñöôïc ñeïp nhö theá. Boïn Vieãn Kieàu, Tuøng Kheâ khoâng bieát thö phaùp, daãu coù ñöôïc coi, cuõng hieåu bieát khoâng bao nhieâu. Noùi xong oâng phaát tay, quay vaøo noäi ñöôøng. Tröông Thuùy Sôn khoâng daùm ñi nguû, sôï sau moät giaác seõ queân nhöõng chieâu thöùc tinh dieäu môùi vöøa ñöôïc xem, laäp töùc ngoài xeáp baèng, moãi neùt moãi gaïch, moãi chieâu moãi thöùc coá gaéng nhôù thaät kyõ. Moãi khi noåi höùng chaøng laïi ñöùng daäy bieåu dieãn vaøi ñöôøng. Khoâng bieát qua bao laâu thôøi gian, chaøng môùi ghi nhôù heát nhöõng bieán hoùa cuûa hai möôi boán chöõ, bao goàm hai traêm möôøi laêm neùt ñoù. Chaøng ñöùng daäy, taäp laïi moät laàn, thaáy taát caû nhöõng neùt vöôn ra, naém baét chaúng khaùc gì chim nhaïn tung bay, chim ñieâu xoaûi caùnh, khi vöôn coå, luùc thu mình, theá nhö maây bay, toaøn thaân nheï nhaøng laõng ñaõng, chaúng khaùc gì ñaèng vaân giaù vuï. Chöôûng sau cuøng ñaùnh thaúng xuoáng, nghe phuïp moät tieáng ñaùnh raùch ngay chính aùo chaøng moät maûng lôùn. Tröông Thuùy Sôn vöøa sôï vöøa möøng, quay ñaàu laïi thaáy maët trôøi ñaõ chieáu ôû 4 Ñeä töû sau cuøng http://hello.to/kimdung 125
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính beân töôøng phía ñoâng. Chaøng giô tay duïi maét, chæ sôï mình nhaàm, ñònh thaàn cho kyõ, quaû nhieân ñaõ quaù tröa. Hoùa ra chaøng tieàm taâm luyeän coâng, voâ tình voâ yù, khoâng ngôø ñaõ maát hôn nöûa ngaøy trôøi. Tröông Thuùy Sôn giô tay aùo chuøi moà hoâi treân traùn, chaïy ñeán phoøng cuûa tam sö ca, thaáy Tröông Tam Phong song chöôûng ñang ñeø vaøo ngöïc vaø buïng Du Ñaïi Nham, vaän coâng chöõa beänh cho y. Chaøng hoûi ra môùi bieát Toáng Vieãn Kieàu, Tröông Tuøng Kheâ vaø AÂn Leâ Ñình ba ngöôøi ñaõ ra ñi töø saùng sôùm. Ai naáy thaáy chaøng tónh toïa, nhaäp ñònh, khoâng ñeán quaáy raày chaøng luyeän coâng. Boïn tieâu sö Long Moân tieâu cuïc cuõng ñaõ xuoáng nuùi. Luùc ñoù toaøn thaân Tröông Thuùy Sôn öôùt ñaàm moà hoâi, nhöng vì gaáp chuyeän traû thuø cho sö huynh, chaøng khoâng kòp taém röûa thay quaàn aùo, chæ mang theo binh khí vaø quaàn aùo tuøy thaân, laáy vaøi chuïc löôïng baïc, ñeán phoøng Du Ñaïi Nham, noùi: - Sö phuï, ñeä töû ñi ñaây. Tröông Tam Phong gaät ñaàu, mæm cöôøi, yù nhö khuyeán khích. Tröông Thuùy Sôn ñi ñeán beân caïnh giöôøng, thaáy Du Ñaïi Nham maët maøy xaùm xòt, quyeàn coát nhoâ leân, hai maù loõm xuoáng, maét nhaém nghieàn, ngoaïi tröø muõi coøn thôû nheø nheï, neáu khoâng chaúng khaùc gì ngöôøi ñaõ cheát. Chaøng thaáy trong loøng ñau ñôùn, ngheïn ngaøo noùi: - Tam ca, duø em coù phaûi tan xöông naùt thòt, cuõng seõ vì anh maø baùo thuø. Noùi xong chaøng quì xuoáng laïy sö phuï, oâm maët chaïy ra ngoaøi. Tröông Thuùy Sôn cöôõi con ngöïa thanh thoâng chaân daøi, phi nhanh xuoáng nuùi. Luùc ñoù ñaõ xeá chieàu neân chæ chaïy ñöôïc naêm möôi daëm thì trôøi ñaõ toái. Chaøng vöøa vaøo quaùn troï thì maây ñen vaàn vuõ, roài möa aøo aøo ñoå xuoáng nhö truùt nöôùc. Möa caøng luùc caøng to, maõi ñeán khuya vaãn khoâng ngöøng. Saùng hoâm sau, chaøng trôû daäy, thaáy boán beà môø mòt, tai chæ nghe tieáng möa laùch taùch. Chaøng goïi chuû quaùn mua moät boä aùo tôi, ñoäi möa ra ñi. Cuõng may laø con ngöïa thanh thoâng thaät laø thaàn tuaán, tuy trôøi möa, ñöôøng trôn nhö môõ, nhöng vaãn phoùng nhö bay. Ñi ñeán Laõo Haø Khaåu, qua soâng Haùn Thuûy thaáy nöôùc soâng ñuïc ngaàu, aøo aøo chaûy xuoâi, theá nöôùc thaät laø nguy hieåm. Khi qua Töông Phaøn, chaøng nghe treân ñöôøng ngöôøi ta khaùo nhau, beân döôùi haï löu ñeâ bò vôõ, ngöôøi bò thöông voâ soá keå. Hoâm ñoù ñi ñeán Nghi Thaønh, thaáy daân chuùng chaïy luït boàng beá nhau, tay xaùch naùch mang treân ñöôøng, trong khi trôøi möa chöa döùt, ai naáy öôùt nhö chuoät loät, tình caûnh thaät ñaùng thöông. Tröông Thuùy Sôn ñang ñi, thaáy tröôùc maët moät ñoaøn ngöôøi ngöïa, tieâu kyø döông cao, chính laø caùc tieâu sö cuûa Long Moân tieâu cuïc. Chaøng giuïc ngöïa chaïy leân, vöôït qua tieâu ñoäi, quay ñaàu laïi, chaën ngay giöõa ñöôøng. Ñoâ Ñaïi Caåm thaáy Tröông Thuùy Sôn ñuoåi ñeán, trong loøng kinh hoaûng, aáp uùng noùi: http://hello.to/kimdung 126
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông … Tröông nguõ hieäp coù ñieàu chi chæ daïy? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Nhöõng daân chuùng bò thuûy tai, Ñoâ toång tieâu ñaàu coù thaáy khoâng? Ñoâ Ñaïi Caåm khoâng ngôø chaøng laïi hoûi y caâu ñoù, ngaån ngöôøi, noùi: - Caùi gì? Tröông Thuùy Sôn cöôøi khaåy: - Yeâu caàu nhaân oâng môû loøng, ñem hoaøng kim ra cöùu teá daân chuùng. Ñoâ Ñaïi Caåm maët bieán saéc, noùi: - Chuùng toâi laø ngöôøi baûo tieâu, ñem maïng soáng mình ñeå treân ñöôøng ñao muõi kieám kieám côm aên, coù ñaâu tieàn baïc cöùu teá chaån tai? Tröông Thuùy Sôn haï gioïng: - Ngöôi mau boû hai nghìn laïng vaøng trong boïc ra, ñöa caû cho ta. Ñoâ Ñaïi Caåm tay caàm caùn ñao, noùi: - Tröông nguõ hieäp, phaûi hoâm nay oâng ñònh laøm khoù deã hoï Ñoâ naøy chaêng? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñuùng theá, ta cho ngöôi bieát tay. Chuùc Söû hai tieâu ñaàu cuõng ruùt binh khí ra, cuøng Ñoâ Ñaïi Caåm ñöùng ngang haøng. Tröông Thuùy Sôn chæ hai tay khoâng, cöôøi nhaït maáy tieáng, noùi: - Ñoâ toång tieâu ñaàu, ngöôi nhaän tieàn cuûa ngöôøi ta, phaûi laøm troøn vieäc ngöôøi ta giao chöù? Hai nghìn laïng hoaøng kim kia, oâng maët muõi naøo maø nhaän. Ñoâ Ñaïi Caåm maët maøy tím ngaét, noùi: - Du tam hieäp chaû leân tôùi nuùi Voõ Ñöông laø gì? Khi giao y cho chuùng toâi, y ñaõ bò troïng thöông, ñeán baây giôø cuõng chöa cheát. Tröông Thuùy Sôn giaän quaù, quaùt leân: - Ngöôi coøn giaø haøm, Du tam ca cuûa ta hoài ôû Laâm An chaân tay coù bò gaõy khoâng? Ñoâ Ñaïi Caåm laëng yeân khoâng ñaùp. Söû tieâu ñaàu xen vaøo: - Tröông nguõ hieäp, oâng quaû thöïc muoán gì, xin noùi thaúng ra. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ta muoán ñem xöông chaân xöông tay caùc ngöôi beû ra töøng taác moät. Caâu noùi ñoù vöøa xong, chaøng lieàn nhaûy xuoáng, phi thaân ñeán tröôùc. Söû tieâu ñaàu giô coân ñònh ñaùnh, Tröông Thuùy Sôn tay traùi vung ra choäp laáy, söû voõ coâng vöøa môùi hoïc, chính laø yeáu quyeát neùt phaåy trong chöõ thieân. Caây coân trong tay Söû tieâu ñaàu tuoät ra, y cuõng rôi xuoáng ngöïa. Chuùc tieâu ñaàu muoán luøi laïi, nhöng coøn laøm sao cho kòp? Tröông Thuùy Sôn thuaät tay söû yeáu quyeát neùt nhaán cuûa chöõ thieân, tay queùt ngang truùng ngang http://hello.to/kimdung 127
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính xöông söôøn y, nghe bình moät tieáng, haát y caû ngöôøi laãn yeân ra xa hôn moät tröôïng. Hoùa ra Chuùc tieâu ñaàu hai chaân quaëp chaët laáy yeân, maø kình ñaïo cuûa neùt queùt ñoù heát söùc maõnh lieät, caùi ñai buoäc yeân ngöïa cuõng bò ñöùt lìa, Chuùc tieâu ñaàu chaân vaãn coøn ôû trong ngaøm, neân ngaõ laên ra khoâng daäy noåi. Ñoâ Ñaïi Caåm thaáy chaøng ra tay nhanh nhö theá, sôï haõi, giöït cöông giuïc ngöïa chaïy leân. Tröông Thuùy Sôn quay ñaàu trôû laïi, tay traùi ñaám ra, chính laø neùt chaám trong chöõ haï, nghe biïch moät tieáng, truùng ngay haäu taâm y. Ñoâ Ñaïi Caåm thaân hình rung ñoäng, voõ coâng cuûa y so vôùi Chuùc Söû tieâu ñaàu cao hôn nhieàu, neân khoâng teù xuoáng ngöïa. Y nhaûy xuoáng toan giao ñaáu, boãng coå hoïng maèn maën, oïe moät tieáng, phun ra moät nguïm maùu töôi. Chaân y thaát theåu böôùc tôùi, voäi hít moät hôi, chæ thaáy trong ngöïc maùu noùng doàn leân, tuy coá giöõ nhöng khoâng chòu noåi, ñaàu goái nhuõn ra ngoài beät xuoáng ñaát. Trong tieâu haõng coøn ba thanh nieân tieâu sö vaø moät soá chaïy hieäu, troâng thaáy theá chæ bieát haù hoác moàm, trôïn maét ñöùng nhìn, khoâng ai daùm chaïy tôùi ñôõ. Tröông Thuùy Sôn luùc ñaàu löûa giaän böøng böøng, nhöõng töôûng muoán ñem chaân tay boïn Ñoâ Ñaïi Caåm töøng ngöôøi ñaùnh gaõy heát cho haû côn töùc. Theá nhöng chaøng thaáy mình thuaän tay moät quyeàn moät chöôûng, ñaõ ñaùnh cho ba teân tieâu sö boø leâ boø caøng, Ñoâ Ñaïi Caåm laïi bò troïng thöông, neân khoâng khoûi thaàm kinh dò, ñaâu ngôø hai möôi boán chöõ “YÛ Thieân Ñoà Long Coâng” laïi coù uy löïc gheâ gôùm ñeán theá. Trong loøng thaáy vui, chaøng khoâng coøn muoán ra tay taøn nhaãn, neân noùi: - Hoï Ñoâ kia, hoâm nay ta xuoáng tay löu tình, ñaùnh cho caùc ngöôi nhö theá cuõng ñaõ ñuû. Ngöôi boû heát soá tieàn hai nghìn löôïng vaøng trong tuùi ra, ñem ñi cöùu teá ngöôøi bò naïn. Ta ngaám ngaàm xem xeùt, neáu ngöôi giöõ laïi duø moät löôïng, taùm tieàn, ta seõ ñeán Long Moân tieâu cuïc gieát heát taát caû, con gaø con choù cuõng khoâng coøn. Caâu cuoái cuøng laø chaøng nghe Ñoâ Ñaïi Caåm thuaät laïi, baây giôø nghó laïi, thuaän mieäng noùi ra. Ñoâ Ñaïi Caåm töø töø ñöùng leân, nhöng thaáy löng ñau quaù, moãi laàn cöû ñoäng, laïi thoå ra moät nguïm maùu töôi. Söû tieâu ñaàu chæ bò thöông ngoaøi da thòt, bieát mình khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Tröông Thuùy Sôn, neân khoâng coøn maïnh mieäng noùi cöùng nöõa. Y noùi: - Tröông nguõ hieäp, chuùng toâi tuy nhaän tieâu kim cuûa ngöôøi ta, nhöng vì chuyeán naøy laøm khoâng neân vieäc, ñaønh phaûi ñem tieàn traû laïi. Hôn nöõa, tieàn baïc ñeå heát taïi tieâu cuïc ôû Laâm An, chuùng toâi thaân taïi nôi xa xoâi, laøm gì coù mang tieàn theo ñeå maø cöùu teá tai daân. Tröông Thuùy Sôn cöôøi nhaït noùi: - Boä ngöôi khinh ta laø ñöùa treû con sao? Long Moân tieâu cuïc caùc ngöôi bao nhieâu ngöôøi ñi heát, ôû phuû Laâm An ñaâu coøn tay haûo thuû naøo giöõ nhaø, soá hoaøng kim ñoù caùc ngöôi phaûi ñem theo chöù. http://hello.to/kimdung 128
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chaøng nhìn qua tieâu ñoäi, ñi tôùi moät coã xe lôùn, giô chöôûng leân ñaùnh moät caùi, nghe laùch caùch maáy tieáng, thuøng xe vôõ toang, rôi ra maáy chuïc löôïng vaøng. Boïn tieâu sö ai naáy bieán saéc, kinh haõi khoâng hieåu taïi sao chaøng laïi bieát ñöôïc choã hoï giaáu vaøng. Ñaâu bieát raèng Tröông Thuùy Sôn tuoåi tuy coøn treû, nhöng ñi theo caùc sö huynh haønh hieäp, chuyeän treân choán giang hoà chöùng kieán ñaõ nhieàu. Chaøng thaáy veát coã xe naøy luùn saâu vaøo buøn nhieàu hôn caû, ba teân tieâu sö treû thaáy Ñoâ Ñaïi Caåm bò thöông ngaõ xuoáng, khoâng chaïy laïi cöùu trôï, laïi ñeán coã xe naøy canh chöøng, bieát raèng trong xe phaûi chöùa vaät gì quí giaù. Thaáy hoaøng kim rôi ra ñaày ñaát, chaøng cöôøi khaåy maát tieáng, quay mình nhaûy leân ngöïa chaïy ñi. Tröông Thuùy Sôn thaáy chuyeän ñoù xaûy ra thaät laø thoáng khoaùi, lieäu raèng Ñoâ Ñaïi Caåm e sôï tính maïng giaø treû trong nhaø, khoâng daùm khoâng ñem hai nghìn löôïng vaøng ra cöùu teá ngöôøi bò naïn. Chaøng moät maët chaïy treân ñöôøng, moät maët nghó ñeán nhöõng bieán hoùa cuûa chieâu soá trong hai möôi boán chöõ. Toái hoâm ñoù hoïc ñöôïc pho voõ coâng naøy, chæ töôûng sö phuï ra chieâu bieán hoùa kyø dieäu thoâi, naøo ngôø moät khi thi trieån môùi thaáy thaät laø thaàn uy, trong buïng coøn vui gaáp möôøi laàn nhaët ñöôïc cuûa baùu. Theá nhöng chôït nghó ñeán Du Ñaïi Nham soáng cheát chöa bieát ra sao, chaøng khoâng khoûi thôû daøi moät tieáng. Trôøi möa lôùn lieân tieáp maáy ngaøy trôøi, con ngöïa thanh thoâng tuy traùng kieän, nhöng cuõng khoâng chòu noåi, ñeán ñòa giôùi tænh Giang Taây thì mieäng suøi boït traéng, thaân noùng böøng böøng. Tröông Thuùy Sôn thöông cho con vaät, neân chaïy chaäm laïi. Chaøng ñi moät maïch ñeán phuû Laâm An thì ñaõ ba möôi thaùng tö. Tröông Thuùy Sôn vaøo moät khaùch ñieám, nghó thaàm: - Ta ñi ñöôøng chaïy thaät chaäm, khoâng bieát boïn Ñoâ Ñaïi Caåm ñaõ veà ñeàn tieâu cuïc chöa? Nhò ca vaø thaát ñeä khoâng bieát baây giôø ôû choã naøo? Ta ñaõ laøm cho boïn tieâu sö bò maát maët, khoâng tieän ñeán gaëp hoï, toái nay mình ñeán tieâu cuïc thaùm thính xem sao. Aên côm toái xong, hoûi ngöôøi chuû quaùn ñöôøng ñi, bieát Long Moân tieâu cuïc naèm ôû bôø Taây Hoà. Chaøng leân phoá mua moät boä aùo khaên, theâm moät caùi quaït xeáp voán noåi danh cuûa ñaát Haøng Chaâu. Veà phoøng taém röûa saïch seõ, chaûi ñaàu goïn gheõ, thay boä quaàn aùo môùi, soi göông chaøng thaáy mình ñaõ thaønh moät coâng töû ñeïp trai, ñaâu coøn veû gì moät hieäp só uy chaán voõ laâm? Tröông Thuùy Sôn möôïn buùt möïc, ñònh ñeà leân treân quaït moät baøi thô, naøo ngôø caàm buùt leân, töï nhieân khoâng chuû yù maø vieát xuoáng hai möôi boán chöõ “YÛ Thieân Ñoà Long”, neùt naøo neùt aáy ñeàu nhö muoán xuyeân qua giaáy maø ñi. Vieát xong chaøng ñöa leân ngaém khoâng khoûi ñaéc yù, nghó thaàm: - Hoïc ñöôïc sö phuï pho quyeàn phaùp aáy, ngay caû thö phaùp5 mình cuõng ñaïi tieán. Chaøng phe phaåy quaït, thaûnh thôi ñi daïo nhaém höôùng Taây Hoà maø tôùi. 5 pheùp vieát chöõ Haùn http://hello.to/kimdung 129
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hoài ñoù nhaø Toáng ñaõ bò dieät, phuû Laâm An thuoäc veà ngöôøi Nguyeân. Laâm An voán laø kinh ñoâ cuõ cuûa nhaø Nam Toáng, ngöôøi Moâng Coå sôï daân chuùng coøn nhôù tieàn trieàu, löu luyeán chuùa cuõ, neân ñaët troïng binh traán aùp. Ñeå ra oai, nôi ñaây hoï coøn baïo ngöôïc hôn nhöõng nôi khaùc, neân möôøi nhaø thì chín boû troáng, ña soá daân chuùng dôøi ñi nôi khaùc. Moät traêm naêm tröôùc, phuû Laâm An nhaø naøo cuõng döông lieãu ruû, ñaâu ñaâu cuõng coù tieáng ñaøn tieáng saùo, nay ñaâu coøn nöõa. Tröông Thuùy Sôn thaúng ñöôøng ñi tôùi, thaáy ñaâu ñaâu cuõng ngoùi vôõ töôøng xieâu, caûnh vaät tieâu ñieàu, caùi thaønh quaùch moät thôøi phong thònh cuûa ñaát Giang Nam nay chæ laø hö pheá. Luùc ñoù trôøi chöa toái haún, nhöng nhaø naøo cuõng cöûa ñoùng then caøi, treân ñöôøng khoâng ai qua laïi, chæ thaáy kî binh Moâng Coå hoaønh haønh, tra hoûi, ñi tuaàn qua laïi. Tröông Thuùy Sôn khoâng muoán gaây theâm phieàn nhieãu, moãi khi nghe tieáng thieát kî quaân Nguyeân, lieàn naùu mình döôùi goùc töôøng hay heûm nhoû. Tröôùc ñaây cöù vöøa chaäp toái laø maët hoà ñaõ ñaày ñeøm ñoùm, baây giôø khi Tröông Thuùy Sôn chaïy ñeán maët ñeâ, chæ thaáy maët hoà ñen ngoøm, khoâng ai qua laïi. Chaøng theo lôøi chæ daån cuûa ngöôøi chuû quaùn, tìm ñeán truï sôû Long Moân tieâu cuïc. Tieâu cuïc ñoù laø moät daõy naêm caên nhaø lôùn, maët quay veà phía Taây Hoà, tröôùc cöûa coù moät ñoâi sö töû baèng ñaù traéng, khí töôïng uy voõ. Tröông Thuùy Sôn ñöùng töø xa nhìn tôùi, di chuyeån daàn laïi, thaáy ngay treân maët hoà ngay tröôùc tieâu cuïc, coù moät chieác du thuyeàn, ñaàu thuyeàn treo hai caùi ñeøn loàng baèng sa xanh, döôùi aùnh ñeøn coù moät ngöôøi ñang ngoài uoáng röôïu. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Ngöôøi naøy keå cuõng coù nhaõ höùng thaät!”. Laïi thaáy caùi loàng ñeøn lôùn treo beân ngoaøi tieâu cuïc cuõng khoâng ñeøn neán gì, caùnh cöûa coù voøng ñoàng sôn maøu ñoû kia cuõng ñoùng chaët, chaéc laø ngöôøi trong tieâu cuïc ñaõ ñi nguû caû roài. Tröông Thuùy Sôn chaïy ñeán tröôùc cöûa, nghó thaàm: “Moät thaùng tröôùc, coù ngöôøi ñöa tam ca qua caùnh cöûa naøy, khoâng bieát ngöôøi ñoù laø ai?”. Trong loøng buøi nguøi, boãng nghe sau löng coù tieáng ngöôøi thôû daøi. Tieáng thôû daøi ñoù trong ñeâm ñen tónh laëng nghe nhö tieáng ma keâu, Tröông Thuùy Sôn quay ñaàu laïi, thaáy sau löng khoâng coù ai caû, ñaûo maét nhìn quanh moät voøng, tröø ngöôøi khaùch ngoài moät mình treân chieác thuyeàn treân hoà kia, chung quanh naøo thaáy boùng ngöôøi. Tröông Thuùy Sôn hôi laáy laøm laï, nhìn ngöôøi khaùch kia, thaáy y aùo daøi xanh, muõ vuoâng, troâng gioáng heät mình, cuõng aên maëc ra daùng vaên nhaân, trong aùnh saùng môø môø khoâng nhìn roõ maët, chæ thaáy nhìn ngang maët y thaät xanh xao, aùnh ñeøn töø chieác ñeøn loàng phaát baèng bích sa chieáu vaøo, phaûn aûnh maøu nöôùc luïc, nöôùc laïnh thuyeàn ñôn, laïnh leõo theâ löông, troâng nhö khoâng phaûi ngöôøi traàn theá. Laïi thaáy y ngoài treân thuyeàn moät hoài laâu, tröø vieäc gioù thoåi vaøo quaàn aùo phô phaát, y tuyeät nhieân yeân laëng khoâng ñoäng ñaäy. http://hello.to/kimdung 130
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn ñaõ tính nhaân luùc toái trôøi seõ vöôït töôøng vaøo tieâu cuïc, nhöng thaáy coù ngöôøi treân thuyeàn, e raèng ñeâm hoâm laøm theá khoâng ñöôïc quang minh chính ñaïi, neân ñi ñeán tröôùc ñaïi moân cuûa tieâu cuïc, caàm caùi voøng ñoàng, goõ vaøo cöûa coong coong coong ba tieáng. Trong ñeâm vaéng, ba tieáng goõ ñoù keâu vang raát to, truyeàn ñi thaät xa. Ñôïi moät hoài, trong nhaø khoâng thaáy ai ra môû cöûa. Tröông Thuùy Sôn laïi goõ theâm ba tieáng nöõa, thanh aâm vaãn keâu raát to, chaøng laéng tai nghe, beân trong nhaø cuõng vaãn khoâng thaáy tieáng chaân ngöôøi. Chaøng laáy laøm laï, ñöa tay vaøo caùnh cöûa ñaåy moät caùi, cöûa laäp töùc môû ra khoâng moät tieáng ñoäng, hoùa ra cöûa khoâng caøi then. Chaøng tieán vaøo goïi lôùn: - Ñoâ toång tieâu ñaàu coù trong nhaø khoâng? Noùi roài tieán vaøo ñaïi saûnh. Ñaïi saûnh toái ñen nhö möïc, khoâng ñeøn ñuoác gì caû. Ngay luùc ñoù, boãng nghe bình moät tieáng, caùnh cöûa chính boãng ñoùng laïi. Tröông Thuùy Sôn laäp töùc hieåu ngay, voäi nhaûy ra ngoaøi phoøng, thaáy cöûa ñaõ ñoùng chaët, laïi coù caøi then, roõ raøng trong nhaø coù ngöôøi. Chaøng cöôøi khaåy maáy tieáng, nghó thaàm: “Caùc ngöôi laøm troø quæ gì ñaây?” Nghó theá chaøng laïi maïnh daïn tieán vaøo trong nhaø. Vöøa ñeán cöûa saûnh, boãng thaáy hôi gioù töø tröôùc sau, traùi phaûi thoåi tôùi, boán beà ñeàu coù ngöôøi cuøng xoâng vaøo taán coâng. Tröông Thuùy Sôn nghieâng ngöôøi nhaûy qua, trong boùng toái thaáy aùnh saùng hôi ñoäng, caû boán ngöôøi ñoù trong tay ñeàu coù binh khí. Chaøng xoay qua beân traùi, xoâng qua phía taây, höõu chöôûng töø traùi cheùm ngang qua phaûi, nghe chaùt moät tieáng, ñaùnh truùng huyeät Thaùi Döông cuûa moät ngöôøi, laäp töùc ngöôøi ñoù laên ra baát tænh. Tieáp theo tay traùi töø goùc phaûi treân ñaùnh cheùo xuoáng goùc traùi döôùi, ñaùnh truùng ngay maïng söôøn cuûa moät ngöôøi khaùc. Hai chieâu ñoù laø moät neùt ngang, moät neùt phaåy trong töï quyeát chöõ “baát”. Hai cuù ñaùnh vöøa xong, tay traùi gaït xuoáng, tay phaûi lieàn toáng ra, ñuû boán neùt cuûa chöõ baát ñaõ ñaùnh ngaõ taát caû boán ñoái thuû. Chaøng khoâng bieát boïn mai phuïc trong ñaïi saûnh ñeå taäp kích kia thuoäc haïng ngöôøi naøo, neân ra tay khoâng laáy gì laøm naëng, moãi chieâu chæ söû ñoä ba thaønh kình löïc. Ngöôøi sau cuøng bò cuù thoâi sôn phaûi lui veà sau maáy böôùc, nghe laùch caùch, ñaõ laøm gaõy moät chieác gheá baèng goã guï, quaùt leân: - Ngöôi taøn aùc nhö theá, ra tay quaû laø ñoäc ñòa, neáu nhö nam nhi haùn, ñaïi tröôïng phu thì ñeå laïi teân ñi. Tröông Thuùy Sôn cöôøi ñaùp: - Neáu ta thöïc söï ra tay ñoäc ñòa, lieäu ngöôi coøn soáng ñöôïc khoâng? Taïi haï laø Voõ Ñöông Tröông Thuùy Sôn ñaây. Ngöôøi ñoù “OÀ” moät tieáng töïa hoà quaù ö kinh ngaïc, noùi: http://hello.to/kimdung 131
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Coù thöïc ngöôi laø Voõ Ñöông Tröông nguõ … Tröông nguõ … Ngaân Caâu Thieát Hoaïch Tröông Thuùy Sôn chaêng? Ngöôi khoâng maïo danh ñaáy chöù? Tröông Thuùy Sôn mæm cöôøi, thoø tay vaøo hoâng moø binh khí, tay traùi hoå ñaàu caâu baèng baïc vuïn, tay phaûi phaùn quan buùt baèng theùp roøng, hai moùn binh khí ñaùnh vaøo nhau, nghe coong moät tieáng, löûa baén ra tung toùe. Ñoám löûa ñoù chæ trong chôùp maét nhöng Tröông Thuùy Sôn ñaõ nhìn roõ boán ngöôøi ñeàu maëc taêng y maøu vaøng, hoùa ra hoï laø hoøa thöôïng. Trong boán nhaø sö coù hai ngöôøi ñoái maët vôùi chaøng, neân cuõng nhìn roõ töôùng maïo. Tröông Thuùy Sôn thaáy hai ngöôøi ñoù maët ñaày veát maùu, maét loeù ra ñaày veû oaùn ñoäc, töôûng nhö muoán aên thòt, loät da chaøng môùi haû, neân laáy laøm laï hoûi: - Boán vò ñaïi sö laø ai? Chæ nghe moät taêng nhaân keâu leân: - Moái huyeát haûi thaâm cöøu naøy, hoâm nay chöa traû ñöôïc, chaïy ñi thoâi! Noùi xong boán nhaø sö cuøng ñöùng daäy chaïy ra cöûa, trong ñoù coù moät ngöôøi chaân khaäp khieãng, ñöôïc vaøi böôùc ñaõ ngaõ laên ra ñaát, hình nhö bò truùng ñoøn naëng hôn caû. Hai nhaø sö quay laïi ñôõ leân, dìu y ra ngoaøi saûnh. Tröông Thuùy Sôn keâu lôùn: - Boán vò ôû laïi moät chuùt, caùi gì maø huyeát haûi … Noùi chöa döùt caâu, boán nhaø sö ñaõ vöôït töôøng chaïy maát. Tröông Thuùy Sôn thaáy chuyeän buoåi toái hoâm nay raát laø baát thöôøng, suy nghó giaây laùt, vaãn khoâng hieåu ñöôïc nguyeân do, taïi sao trong Long Moân tieâu cuïc laïi coù boán hoøa thöôïng mai phuïc? Mình vöøa böôùc chaân vaøo ñaõ taäp kích, laïi coøn noùi gì “huyeát haûi thaâm cöøu” ? Chaøng nghó thaàm: “Chuyeän naøy chæ hoûi nhöõng ngöôøi trong tieâu cuïc môùi coù theå giaûi ñöôïc nhöõng nghi nan naøy”. Chaøng cao gioïng goïi: - Ñoâ toång tieâu ñaàu coù nhaø khoâng? Ñoâ toång tieâu ñaàu coù nhaø khoâng? Ñaïi saûnh troáng khoâng, vang voïng tieáng chaøng doäi laïi, nhöng tuyeät nhieân khoâng coù ai traû lôøi. Chaøng nghó thaàm: “Nhaát ñònh khoâng phaûi hoï nguû say ñeán theá. Chaúng leõ hoï sôï mình neân troán heát roài chaêng? Leõ naøo moïi ngöôøi trong tieâu cuoäc ñeàu ñi caû, khoâng coøn moät ai?” Chaøng thoø tay vaøo boïc laáy ñoà ñaùnh löûa thaép leân, thaáy treân baøn coù ñeå moät caùi chaân neán beøn chaâm vaøo ñoù, ñi ra sau nhaø. Ñi chöa ñöôïc maáy böôùc thaáy döôùi ñaát coù moät ngöôøi ñaøn baø naèm phuïc xuoáng, khoâng ñoäng ñaäy. Tröông Thuùy Sôn goïi to: - Naøy chò kia, laøm sao theá? Ngöôøi ñaøn baø ñoù khoâng ñaùp, Tröông Thuùy Sôn caàm vai keùo leân soi ñeøn nhìn maët, khoâng khoûi keâu leân thaát thanh. http://hello.to/kimdung 132
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ngöôøi ñaøn baø ñoù maët nhö mæm cöôøi, nhöng baép thòt ñaõ cöùng, cheát töø laâu roài. Khi Tröông Thuùy Sôn caàm vai baø ta, ñaâu ngôø baø ta ñaõ cheát maø maët vaãn coøn cöôøi, luùc ñeâm hoâm nhìn thaáy, khoâng theå khoâng giaät mình. Chaøng ñöùng thaúng daäy, thaáy ôû tröôùc caùi coät beân traùi cuõng coù moät ngöôøi, ñeán gaàn nhìn xem, hoùa ra laø moät oâng giaø, quaàn aùo maëc theo kieåu ñaày tôù, maët cuõng cöôøi moät caùch ngoâ ngheâ, naèm cheát ôû ñoù. Tröông Thuùy Sôn trong loøng caûm thaáy kyø laï, tay traùi laáy hoå ñaàu caâu töø thaét löng ra, tay phaûi giô cao ngoïn neán, töøng böôùc töøng böôùc ñi xem xeùt, thaáy ñoâng moät ngöôøi, taây moät ngöôøi, beân trong beân ngoaøi, ñeán maáy chuïc maïng cheát ñaày maët ñaát, xem ra caû Long Moân tieâu cuïc khoâng moät ai soáng soùt. Chaøng haønh taåu giang hoà, sinh bình nhöõng caûnh gheâ gôùm thaáy cuõng ñaõ nhieàu, nhöng tröôùc caùi caûnh saùt dieät maõn moân ñang chöùng kieán, cuõng khoâng khoûi tim ñaäp thình thòch. Tröông Thuùy Sôn thaáy boùng mình treân töôøng cuõng laäp loøe, hoùa ra tay chaøng caàm ñeøn phaùt run, caây neán cuõng rung ñoäng neân boùng chaøng cuõng chuyeån theo. Chaøng thu moùc ñöùng laïi, nghó ñeán hai caâu : “Ñöôøng ñi neáu coù gì sai chaïy, ta seõ gieát Long Moân tieâu cuïc cuûa ngöôi ñeán con gaø con choù cuõng chaúng coøn”. Baây giôø thaáy Long Moân tieâu cuïc ai cuõng cheát caû, aét laø taïi vì hoä toáng Du Ñaïi Nham khoâng ñöôïc chu ñaùo. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Ngöôøi ta haï ñoäc thuû nhö theá naøy cuõng vì Du tam ca, haún phaûi laø moät haûo baèng höõu cuûa anh aáy. Ngöôøi naøy baûn laõnh so vôùi Ñoâ Ñaïi Caåm cao hôn nhieàu, laïi bieát raèng ñöôøng ñi theå naøo cuõng gaëp hung hieåm, sao y khoâng töï mình ñöa Du tam ca tôùi nuùi Voõ Ñöông? Tam ca nhaân haäu chính tröïc, gheùt keû aùc nhö keû thuø, sao laïi giao keát baïn beø vôùi keû loøng ñoäc nhö raén reát theá naøy?”. Chaøng caøng nghó nhöõng nghi vaán caøng nhieàu, neân töø caên nhaø phía taây caát böôùc ñi ra. Döôùi aùnh neán, thaáy hai taêng nhaân maëc aùo maøu vaøng, löng döïa vaøo töôøng, nhìn tröøng tröøng, nhe raêng cöôøi. Tröông Thuùy Sôn voäi vaøng luøi laïi hai böôùc, giô caâu ra chaën hoûi: - Hai vò ôû ñaây laøm gì theá? Hai nhaø sö ñoù naèm yeân khoâng ñoäng ñaäy, môùi hieåu ra raèng hoï cuõng cheát caû roài. Ñoät nhieân chaøng thaáy laïnh ôû tim, keâu leân: - Oái chao, khoâng ñöôïc roài, huyeát haûi thaâm cöøu, huyeát haûi thaâm cöøu … Baây giôø chaøng môùi hieåu taïi sao luùc tröôùc boán nhaø sö kia coù hoûi :” Ngöôi taøn aùc nhö theá, ra tay quaû laø ñoäc ñòa, neáu nhö nam nhi haùn, ñaïi tröôïng phu thì ñeå laïi teân ñi.” Laïi coøn noùi : “Moái huyeát haûi thaâm cöøu naøy, hoâm nay chöa traû ñöôïc” Xem ra moùn nôï maùu maáy chuïc maïng cuûa Long Moân tieâu cuïc, ñoå caû leân ñaàu mình roài. Khi ñoù mình khoâng bieát ñöôïc chuyeän naøy, ñaõ khoâng nhöõng chính mieäng noùi teân ra, laïi coøn loä ra caû moùn voõ khí thaønh danh ngaân caâu thieát hoaïch. Nhöng boán gaõ sö aùo vaøng ñoù lai lòch ra sao? http://hello.to/kimdung 133
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn ra tay quaù nhanh, chæ môùi söû boán neùt trong töï quyeát moät chöõ “baát” ñaõ ñaùnh ngaõ caû boán nhaø sö, khoâng kòp coi gia soá voõ coâng cuûa ñoái phöông, theá nhöng töù taêng khi xoâng vaøo ñeàu kình löïc cöông maõnh, hieån nhieân laø ñöôøng loái ngoaïi gia cuûa Thieáu Laâm. Ñoâ Ñaïi Caåm laø ñeä töû Thieáu Laâm neân nhöõng nhaø sö haún laø do y keâu goïi ñeán vieän thuû, khoâng bieát Du nhò ca vaø Maïc thaát ñeä giôø naøy ôû ñaâu, sö phuï ñaõ sai ñeán ñaây baûo hoä gia quyeán treû giaø cuûa Long Moân tieâu cuïc, vôùi khaû naêng cuûa nhò ca sao ñeán noãi ñeå ngöôøi ta haï thuû nhö theá naøy? Tröông Thuùy Sôn traàm ngaâm giaây laùt, hieåu roõ nguyeân do, nghó thaàm: “Neáu nhöõng nhaø sö naøy töø chuøa Thieáu Laâm ñeán, theå naøo phaùi Thieáu Laâm cuõng ñoå toäi leân ñaàu mình, daãu raèng sau naøy roài moïi vieäc cuõng ngaõ nguõ, hung thuû ñích thöïc laø ai, hai phaùi Thieáu Laâm Voõ Ñöông lieân thuû theå naøo cuõng phaûi tìm ra manh moái. Chuyeän naøy hieän giôø mình chöa theå laøm gì, toát nhaát laø ñi kieám nhò ca vaø thaát ñeä laø caàn kíp hôn caû”. Chaøng thoåi taét neán, chaïy ra bôø töôøng, nhaûy voït ra ngoaøi. Chaân chöa chaïm ñaát, boãng nhieân nghe vuø moät tieáng thaät lôùn, moät moùn binh khí naëng neà ñaùnh ngang qua thaét löng, laïi nghe moät ngöôøi noùi: - Tröông Thuùy Sôn, ngaõ naøy. Tröông Thuùy Sôn ñang ôû treân khoâng, khoâng caùch gì neù traùnh, cuù ñaùnh cuûa keû ñòch laïi vöøa ñoäc vöøa maïnh, trong côn nguy caáp, chaøng ñöa tay traùi ñeø vaøo binh khí cuûa ñòch, möôïn söùc, nheï nhaøng kheùo leùo nhaûy trôû laïi ñaàu töôøng. Chieâu ñoù chính laø neùt maùc trong töï quyeát chöõ voõ, thaät ñuùng laø “sai trì yeán khôûi, chaán toác hoàng phi, laâm nguy cheá tieát, trung hieåm ñaèng ki (cô)” 6, trong ñöôøng tô keõ toùc, chuyeån nguy thaønh an. Trong khi ñang ôû vaøo theá khoâng coøn caùch gì khaùc hôn, chaøng ñaâu ngôø raèng pho voõ coâng môùi hoïc khi naëng thì nhö ñaù lôû, khi nheï laïi nhö khoùi söông, khoâng toán moät chuùt hôi söùc giaûi ngay ñöôïc theá ñaùnh cuûa ñoái phöông. Chaân traùi chaøng ñaïp leân ñaàu töôøng, tay phaûi ruùt phaùn quan ra, bieát raèng ñoøn vöøa roài cuûa keû ñòch ñaùnh ngang hoâng, vöøa ñoäc ñòa, vöøa maõnh lieät, quaû laø moät haûo thuû khoâng theå coi thöôøng. Ngöôøi vöøa taäp kích thaáy Tröông Thuùy Sôn deã daøng traùnh ñöôïc theá cuûa mình, quaû thöïc ngoaøi döï ñònh, nhòn khoâng noåi phaûi “OÀ” moät tieáng, quaùt leân: - Haûo tieåu töû, ngöôi quaû khoâng phaûi tay vöøa. Tröông Thuùy Sôn tay traùi caàm caâu, tay phaûi caàm buùt, ñöa ra baûo veä maët tröôùc, ñaàu caâu vaø muõi buùt ñeàu höôùng veà phía ñoái phöông, chieâu naøy goïi laø “Cung Linh Giaùo Huaán” 7, laø moät caùch ñeå bieåu loä söï kính troïng khi ñoái ñòch vôùi moät baäc tieàn boái trong voõ laâm. Vöøa roài khi ñoái phöông ra tay taäp kích, neáu nhö Tröông Thuùy Sôn khoâng hoïc 6 con chim eùn bay ngang hoà, gaëp luùc con vòt trôøi cuõng bay leân, trong khi ñang nguy hieåm, voäi vaøng bay vuït leân (ngöôøi dòch chöa tìm ra nguoàn goác cuûa boán caâu naøy, quí vò naøo bieát xin chæ giaùo. Ña taï) 7 Cung kính nghe lôøi daïy baûo http://hello.to/kimdung 134
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñöôïc cuûa sö phuï pho voõ coâng hoùa xuaát töø thö phaùp ra thì aét laø ñaõ löng naùt, xöông gaõy, trong loøng tuy raát böïc töùc nhöng vaãn caån thuû sö huaán, khoâng daùm thaát leã vôùi moät cao ï thuû. Trong boùng ñeâm chaøng thaáy ñöùng hai beân hai nhaø sö maëc aùo vaøng, moãi ngöôøi caàm trong tay moät thanh thieàn tröôïng to chaéc. Taêng nhaân ôû beân traùi giô gaäy daäm xuoáng ñaát moät caùi, nghe aàm moät tieáng lôùn, noùi: - Tröông Thuùy Sôn, Voõ Ñöông thaát hieäp caùc ngöôi cuõng laø nhöõng ngöôøi ñaõ thaønh danh treân choán giang hoà, sao laïi haønh söï taøn aùc ñeán nhö theá? Tröông Thuùy Sôn nghe y goïi thaúng teân mình chöù khoâng goïi laø Tröông nguõ hieäp, cuõng khoâng goïi Tröông nguõ gia, trong buïng hôi giaän neân chæ laïnh luøng ñaùp: - Ñaïi sö chöa hoûi ñaàu ñuoâi, chöa noùi phaûi traùi, nuùp ôû döôùi chaân töôøng leùn leùn luùt luùt taäp kích, nhö theá laø haønh vi cuûa anh huøng haûo haùn chaêng? Toâi vaãn thöôøng nghe voõ coâng phaùi Thieáu Laâm trì danh thieân haï, naøo ngôø thuû ñoaïn aùm toaùn cuõng coù choã ñoäc ñaùo hôn ngöôøi. Nhaø sö ñoù giaän döõ gaàm leân moät tieáng, caàm ngang thieàn tröôïng nhaûy leân ñaàu töôøng, ngöôøi chöa haï xuoáng nhöng ñaàu tröôïng ñaõ ñaùnh tôùi. Tröông Thuùy Sôn thaáy moät laøn kình phong ñaâm thaúng vaøo ngöïc, lieàn vung hoå ñaàu caâu voøng leân, chaën thieàn tröôïng laïi, phaùn quan buùt laäp töùc ñieåm ra, nghe keng moät tieáng, buùt ñaõ ñieåm ngay vaøo thaân gaäy. Taêng nhaân ñoù thaáy caùnh tay chaán ñoäng, khoâng coøn ñöùng vöõng treân ñaàu töôøng ñöôïc, rôi phòch xuoáng ñaát. Theá nhöng hai beân giao qua moät chieâu, Tröông Thuùy Sôn cuõng thaáy hai tay teâ choàn, hoùa ra söùc caùnh tay cuûa taêng nhaân ñoù thaät maïnh, neân hoûi lôùn: - Hai vò laø ai, xin thoâng baùo phaùp hieäu? Nhaø sö ôû phía beân phaûi töø toán ñaùp: - Baàn taêng Vieân Aâm, coøn ñaây laø sö ñeä Vieân Nghieäp. Tröông Thuùy Sôn haï ñaàu caâu, ñaàu buùt xuoáng, cung kính noùi: - Hoùa ra laø hai vò ñaïi sö thuoäc haøng chöõ “Vieân” cuûa chuøa Thieáu Laâm, tieåu khaû8 töøng nghe teân ñaõ laâu, khoâng hieåu muoán daïy baûo chuyeän gì? Gioïng cuûaVieân AÂm xem chöùng nhö khoâng coù hôi söùc, thôû hoån heån, noùi: - Chuyeän naøy coù quan heä ñeán ñaïi söï cuûa hai phaùi Thieáu Laâm Voõ Ñöông, sö huynh ñeä baàn taêng chæ laø tieåu boái trong phaùi Thieáu Laâm, khoâng ñuû tö caùch ñeå noùi, nhöng hoâm nay chæ muoán hoûi moät caâu, Long Moân tieâu cuïc trai gaùi maáy chuïc ngöôøi, trong ño coù caû hai ngöôøi sö ñieät cuûa chuùng toâi, ñeàu cheát döôùi tay Tröông nguõ hieäp. Ngöôøi ñôøi 8 tieáng töï xöng nhuùn mình moät caùch khieâm toán (Töø Haûi tr. 944) http://hello.to/kimdung 135
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính thöôøng noùi laø “meänh con ngöôøi coù lieân quan ñeán trôøi, sao cho ñöôïc an laønh veà sau”, mong ñöôïc hoûi Tröông nguõ hieäp ñònh nhö theá naøo? Tuy y noùi coù veû khieâm hoøa nhöng moãi lôøi ñeàu coù yù keát toäi, xem ra ngöôøi naøy so vôùi Vieân Nghieäp coøn lôïi haïi hôn nhieàu. Tröông Thuùy Sôn cöôøi nhaït ñaùp: - Meänh aùn taïi Long Moân tieâu cuïc naøy do ai ra tay, chính tieåu khaû cuõng ñang laáy laøm laï. Ñaïi sö sao moät möïc cho laø ñoäc thuû cuûa tieåu khaû, phaûi chaêng chính maét ñaïi sö troâng thaáy? Vieân AÂm goïi: - Tueä Phong, ngöôi ra ñoái chaát vôùi Tröông nguõ hieäp. Sau nhöõng goác caây ñi ra boán nhaø sö maëc aùo vaøng, chính laø boán ngöôøi vöøa bò Tröông Thuùy Sôn duøng töï quyeát chöõ “baát” ñaùnh ngaõ. Nhaø sö coù phaùp danh Tueä Phong khom löng noùi: - Khaûi baåm sö baù, Long Moân tieâu cuïc maáy chuïc nhaân khaåu, trong ñoù coù caû Tueä Thoâng, Tueä Quang hai vò sö huynh, ñeàu bò … teân aùc taëc hoï Tröông haï ñoäc thuû. Vieân AÂm noùi: - Caùc ngöôi chính maét troâng thaáy khoâng? Tueä Phong ñaùp: - Quaû thöïc chính maét nhìn thaáy, neáu nhö boán ngöôøi ñeä töû chaïy khoâng nhanh, thì cuõng cheát döôùi tay teân aùc taëc naøy roài. Vieân AÂm noùi: - Ñeä töû nhaø Phaät khoâng ñöôïc noùi laùo, vieäc naøy coù lieân quan ñeán hai ñaïi moân phaùi Thieáu Laâm chuùng ta vaø phaùi Voõ Ñöông, nghìn vaïn laàn khoâng ñöôïc noùi naêng baäy baï. Tueä Phong quì ngay xuoáng ñaát, chaép tay noùi: - Coù Ñöùc Phaät ôû treân, ñeä töû Tueä Phong xin thöa raèng, quaû laø tình thöïc maø noùi, quyeát khoâng daùm löø a doái sö baù. Vieân AÂm noùi: - Ngöôi ñem tình hình maét ngöôi troâng thaáy, noùi laïi ñaàu ñuoâi xem naøo. Tröông Thuùy Sôn nghe ñeán ñaây, töø treân ñaàu töôøng nhaûy ngay xuoáng ñaát. Vieân Nghieäp töôûng raèng Tröông Thuùy Sôn ñònh gia haïi Tueä Phong, huy ñoäng thieàn tröôïng ngay ñaàu chaøng queùt ngang. Tröông Thuùy Sôn ruøn mình, laùch ngöôøi veà phía tröôùc, chuyeån ngay ra phía sau löng Tueä Phong. Vieân Nghieäp ñaùnh khoâng truùng, cöù ñuùng theo chieâu soá cuûa Phuïc Ma Tröôïng thì seõ chuyeån ñaàu ñaâm laïi vaøo vai Tröông Thuùy Sôn. Theá nhöng luùc naøy chaøng ñang ñöùng sau Tueä Phong, neáu nhö thieàn tröôïng hoài chuyeån, aét seõ ñaùnh vaøo Tueä Phong tröôùc, trong côn kinh hoaûng chæ coøn caùch coá giöõ tröôïng laïi, quaùt leân: http://hello.to/kimdung 136
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ngöôi ñònh laøm troø gì? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ta muoán caån thaän laéng nghe cho kyõ xem y keå laïi chuyeän ta gieát ngöôøi cuûa Long Moân tieâu cuïc nhö theá naøo. Tueä Phong thaáy Tröông Thuùy Sôn ñöùng ngay caïnh mình, caùch nhau khoâng ñaày hai thöôùc, binh khí trong tay chæ vung leân, laø mình seõ taùng meänh ngay laäp töùc daãu raèng coù hai vò sö baù ôû beân, muoán cöùu cuõng khoâng kòp. Theá nhöng y trong loøng phaãn noä neân vaãn ngang nhieân khoâng sôï, noùi lôùn: - Vieân Taâm sö thuùc ôû Giang Baéc nhaän ñöôïc thö caùo caáp cuûa Ñoâ Ñaïi Caåm sö huynh, neân laäp töùc phaùi Tueä Thoâng, Tueä Quang hai vò sö huynh ngaøy ñeâm chaïy ñeán cöùu nguy, sau laïi truyeàn hieäu leänh, sai ñeä töû cuøng ba ngöôøi sö ñeä, ñeán Long Moân tieâu cuïc. Chuùng con vöøa ñeán tieâu cuïc, Tueä Quang sö huynh ñaõ e ngaïi ñeâm nay seõ coù cöôøng ñòch ñeán, neân sai boán ngöôøi chuùng con phuïc taïi töôøng phía ñoâng ñeå chôø, laïi daën neân caån thaän ñöøng ñeå truùng keá ñieäu hoå ly sôn, khoâng ñöôïc töï yù ñi khoûi nôi ñaây. Vieân AÂm noùi: - Sau ñoù theá naøo? Noùi ta nghe. Tueä Phong noùi: - Trôøi vöøa toái khoâng laâu, boãng nghe Tueä Thoâng sö huynh leân tieáng chöûi maéng, cuøng ngöôøi ñoäng thuû ôû haäu saûnh, sau ñoù nghe y keâu leân thaûm thieát, töïa hoà ñaõ bò troïng thöông. Chuùng con chaïy ñeán thì thaáy … y …y ñaõ vieân tòch, teân aùc taëc hoï Tröông … Ñeán ñaây, y daäm chaân nghieán raêng chæ ngay vaøo maët Tröông Thuùy Sôn, noùi: - Chính maét ta thaáy ngöôi moät chöôûng ñaùnh Tueä Quang sö huynh vaêng vaøo töôøng ï cheát töôi. Ta töï bieát khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa teân aùc taëc, neân naèm phuïc ôû beân ngoaøi cöûa soå, thaáy ngöôi ñi ra haäu vieän gieát ngöôøi, sau ñoù taùm ngöôøi töø haäu vieän chaïy ra, ngöôi ñuoåi theo, duøng chæ ñieåm cheát töøng ngöôøi moät, ñeán khi giaø treû lôùn beù khoâng coøn moät ai, ngöôi môùi nhaûy qua töôøng ñi maát. Tröông Thuùy Sôn laëng yeân ñöùng nghe, Tueä Phong noùi ñeán nöôùc boït tung toùe, vaêng caû vaøo maët chaøng, chaøng cuõng khoâng neù traùnh, cuõng khoâng xuaát thuû, chæ laïnh luøng noùi: - Roài sau theá naøo? Tueä Phong phaãn uaát noùi: - Sau theá naøo ö? Veà sau ta trôû laïi töôøng phía ñoâng cuøng ba vò sö ñeä thöông löôïng, ñeàu thaáy ngöôi voõ coâng quaù cao, boán ngöôøi chuùng ta khoâng theå naøo ñòch noåi, chæ coøn caùch xem xeùt tình hình roài seõ tính sau. Naøo ngôø ñôïi chaúng bao laâu, ngöôi ñaõ phaù cöûa trôû vaøo, laàn naøy laïi coøn goïi ñích danh Ñoâ toång tieâu ñaàu ra noùi chuyeän. Boán ngöôøi boïn http://hello.to/kimdung 137
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ta bieát raèng ra laø cheát, nhöng cuõng cuøng ngöôi soáng maùi moät phen. Ta hoûi teân hoï ngöôi, ngöôi khoâng phaûi töï baùo danh hieäu, goïi laø “Ngaân Caâu Thieát Hoaïch Tröông Thuùy Sôn” ñaáy ö? Lucù ñaàu ta khoâng tin, nghó ngöôi laø moät trong Voõ Ñöông thaát hieäp leõ naøo laïi giôû troø gieát ngöôøi khoâng nhaù y maét, taøn aùc nhö theá, nhöng ñeán khi ngöôi töï loä binh khí, thì coøn giaû laøm sao ñöôïc? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ta töï baùo tính danh, loä xuaát binh khí, caùi ñoù thì quaû thaät khoâng phaûi laø giaû, boán ngöôøi boïn ngöôi chính ta ñaùnh ngaõ. Theá nhöng ngöôi noùi laïi ñi: “Maáy chuïc nhaân maïng trong tieâu cuïc naøy, caùc ngöôi chính maét troâng thaáy hoï Tröông naøy gieát haïi”. Ngay luùc ñoù, Vieân AÂm phaát tay aùo moät caùi, naém ngay laáy Tueä Phong keùo ra xa vaøi thöôùc, nghieâm nghò noùi: - Ngöôi noùi laïi moät laàn nöõa, ñeå cho vò Tröông nguõ hieäp danh chaán thieân haï naøy khoâng coøn caõi chaày caõi coái ñöôïc nöõa. Y duøng tay aùo ñaåy Tueä Phong ra xa coát y thaân khoâng coøn taïi nôi hieåm ñòa, ñeå Tröông Thuùy Sôn khoâng coù theå noåi giaän baát ngôø, ra tay gieát ngöôøi dieät khaåu, khoâng ai ñoái chaát. Tueä Phong noùi: - Toát laém, ñeå ta noùi laïi moät laàn, chính maét ta troâng thaáy ngöôi xuaát chöôûng ñaùnh cheát Tueä Quang, Tueä Thoâng hai vò sö huynh, chính maét ta thaáy ngöôi duøng chæ ñieåm cheát taùm ngöôøi cuûa tieâu cuïc. Tröông Thuùy Sôn laïi hoûi: - Ngöôi coù troâng roõ maët maøy ta khoâng? Ta maëc quaàn aùo theá naøo? Noùi roài ñaùnh löûa chaâm ñuoác, chieáu ngay vaøo maët mình. Tueä Phong giöông maét nhìn dieän maïo chaøng, haäm höïc noùi: - Chính ngöôi maëc boä quaàn aùo naøy, tröôøng baøo phöông caân, khoâng sai. Luùc ñoù tay traùi ngöôi caàm moät caùi quaït xeáp, caùi quaït ñoù, ngöôi ñang gaøi treân coå aùo kia kìa. Tröông Thuùy Sôn giaän quaù hoùa ñieân, khoâng hieåu taïi sao y laïi coá tình vu haõm mình nhö theá, giô cao ngoïn ñuoác, tieán leân hai böôùc, quaùt leân: - Ngöôi coù gan thì noùi laïi moät laàn ñi, keû gieát ngöôøi chính laø Tröông Thuùy Sôn, khoâng phaûi ai khaùc. Hai maét Tueä Phong ñoät nhieân phaùt ra moät thaàn saéc kyø dò, chæ vaøo maët chaøng noùi: - Ngöôi … ngöôi … ngöôi khoâng … Boãng döng ngaõ nhaøo xuoáng ñaát, naèm laên ra. Vieân AÂm vaø Vieân Nghieäp cuøng hoaûng hoát keâu leân, xoâng laïi ñôõ y daäy. Tueä Phong hai maét môû tröøng tröøng, ñaày veû kinh ngaïc sôï haõi, nhöng khí ñaõ tuyeät roài. http://hello.to/kimdung 138
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Vieân AÂm keâu leân: - Ngöôi … ngöôi ñaùnh cheát y roài ö? Bieán coá ñoù xaûy ra thaät mau, Vieân AÂm vaø Vieân Nghieäp dó nhieân vöøa sôï vöøa töùc, ñeán Tröông Thuùy Sôn cuõng khoâng sao löôøng ñöôïc, laäp töùc quay ñaàu laïi, chæ thaáy sau luøm caây coù caùi gì hôi ñoäng. Tröông Thuùy Sôn quaùt leân: - Ñöøng chaïy. Chaøng tung mình nhaûy tôùi, bieát raèng trong buïi coù ngöôøi aån phuïc, xoâng vaøo raát laø nguy hieåm, nhöng trong theá keït, neáu khoâng baét ñöôïc keû aùm tieãn thöông nhaân kia, baûn thaân mình khoâng sao thoaùt khoûi can heä. Naøo ngôø khi thaân chaøng coøn ñang ôû treân khoâng, laïi nghe thaáy hai tieáng vuø vuø ôû phía sau, hai caây thieàn tröôïng chia hai beân taû höõu ñaùnh tôùi, ñoàng thôøi nghe hai nhaø sö quaùt leân: - Aùc taëc ñöøng chaïy. Tröông Thuùy Sôn ñöa buùt vaø caâu xuoáng gaït ra, traû laïi hai ñoøn trong töï quyeát chöõa “ñao”, ngaân caâu moùc truùng thieàn tröôïng cuûa Vieân Nghieäp, phaùn quan buùt ñieåm vaøo thieàn tröôïng cuûa Vieân AÂm, thaân hình möôïn söùc nhaûy leân, nhaûy leân ñaàu töôøng, chaêm chuù nhìn vaøo buïi caây, chæ coøn thaáy taøn hôi rung ñoäng, coøn keû aån trong ñoù khoâng thaáy tung tích gì nöõa. Vieân Nghieäp lieân tieáp roáng leân, huy ñoäng thieàn tröôïng toan nhaûy leân ñaàu töôøng thí maïng. Tröông Thuùy Sôn quaùt leân: - Ñuoåi theo chính hung thuû laø caàn, hai vò ñöøng coù ngaên trôû. Vieân AÂm thôû hoån heån noùi: - Ngöôi … ngöôi ngay tröôùc maét boïn ta gieát ngöôøi, laïi coøn tính chuyeän baøi baây ö? Tröông Thuùy Sôn huy ñoäng hoå ñaàu caâu eùp cho Vieân Nghieäp khoâng sao nhaûy leân treân töôøng ñöôïc. Vieân AÂm noùi: - Tröông nguõ hieäp, chuùng toâi hoâm nay khoâng caàn phaûi laáy maïng cuûa ngöôi, caùc haï boû binh khí xuoáng, theo chuùng toâi veà chuøa Thieáu Laâm laø xong. Tröông Thuùy Sôn giaän döõ ñaùp: - Hai ngöôøi laøm vöôùng chaân vöôùng tay ñeå cho hung thuû chaïy maát, ñeán baây giôø cuõng coøn chöa bieát ñaàu ñuoâi. Ta theo caùc oâng veà chuøa Thieáu Laâm laøm gì? Vieân AÂm ñaùp: - Veà chuøa Thieáu Laâm ñeå cho phöông tröôïng baûn töï ñònh ñoaït. Ngöôi gieát haïi ba ngöôøi cuûa chuøa chuùng toâi, chuyeän naøy laø chuyeän lôùn, ta khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn cöôøi nhaït: http://hello.to/kimdung 139
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Uoång cho caùc oâng laø haûo thuû thuoäc haøng chöõ “Vieân” cuûa chuøa Thieáu Laâm, hung thuû ôû ngay tröôùc maét ñaøo taåu, vaäy maø khoâng bieát gì caû. Vieân AÂm noùi: - Thieän tai ! Thieän tai !9 Ngöôi laøm haïi maïng ngöôøi, nhaát ñònh ta khoâng theå ñeå ngöôi chaïy thoaùt. Tröông Thuùy Sôn thaáy y moät möïc ñoå cho mình laø thuû phaïm, trong loøng caøng böïc boäi theâm, moät maët ñaáu khaåu vôùi y, moät maët chieát chieâu vôùi Vieân Nghieäp khoâng cho y nhaûy leân ñaàu töôøng, caøng luùc ñaáu caøng maõnh lieät, neân cöôøi nhaït noùi: - Hai vò ñaïi sö coù baûn laõnh thì cöù baét toâi ñi ! Vieân Nghieäp giô thieàn tröôïng giaùng xuoáng ñaát moät caùi, möôïn söùc nhaûy voït leân, Tröông Thuùy Sôn cuõng nhaûy theo, khinh coâng cuûa chaøng so vôùi Vieân Nghieäp cao hôn nhieàu neân ñöùng töø cao ñaùnh xuoáng, nhanh chaúng khaùc gì ñang cöôõi gioù. Vieân Nghieäp giô ngang tröôïng ñònh ñôõ, hoå ñaàu caâu cuûa Tröông Thuùy Sôn laäp töùc chuyeån qua, nghe xoeït moät tieáng ñaõ moùc truùng vai, maùu chaûy tung toùe, khieán y keâu roáng leân, rôi trôû laïi ñaát. Cuù ñaùnh ñoù laø Tröông Thuùy Sôn coøn thuû haï löu tình, chöù neáu khoâng chæ ñi xeùo qua moät chuùt seõ moùc ngay vaøo yeát haàu cuûa Vieân Nghieäp, y khoâng khoûi cheát ngay taïi choã. Vieân AÂm keâu leân: - Vieân Nghieäp sö ñeä, bò thöông coù naëng khoâng? Vieân Nghieäp giaän döõ noùi: - Chaúng sao caû ! Sao sö huynh khoâng xuaát thuû maø cöù ñöùng ñoù leøm beøm gì nöõa? Vieân AÂm ho moät tieáng, giô tröôïng ñaùnh leân. Vieân Nghieäp vaãn raát huøng hoå, khoâng ñeå yù tôùi choã bò thöông treân ñaàu vai, muùa tröôïng nhö gioù cuoán, hai beân xaùp laïi taán coâng. Tröông Thuùy Sôn thaáy hai nhaø sö naøy tí löïc10 thaät laø maïnh meõ, söû moät loaïi binh khí thaät naëng neà, neáu ñeå hoï nhaûy leân ñöôïc treân töôøng, moät choáng hai muoán thaéng caøng theâm khoù khaên. Nghó theá chaøng thuû moân hoä thaät nghieâm nhaët, töø cao ñaùnh xuoáng, nhò taêng khoâng caùch gì coù theå ñaùnh leân. Ba nhaø sö haøng chöõ “tueä” voõ coâng keùm xa, thaáy hai vò sö baù ñaùnh ñaõ laâu maø chöa neân coâng caùn gì, muoán nhaûy vaøo töông trôï, nhöng khoâng coù caùch gì chen vaøo ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Hieän taïi khoâng coù caùch gì hay hôn laø phaûi ñieàu tra cho ra hung thuû, khoâng theå ñeå cho boïn hoï cöù luaån quaån quaáy raày mình maõi ñöôïc”. Chaøng beøn giô caâu vaø buùt ñan cheùo ra tröôùc maët ñeå chaën caùc theá taán coâng ñaùnh tôùi, huù leân moät tieáng, ñang ñònh nhaûy ñi, boãng nghe phía beân trong töôøng moät ngöôøi roáng leân 9 töø tieáng Phaïn Sa ñoä (sadhu) laø taùn thaùn töø nghóa laø “quí hoùa thay” thöôøng duøng ñeå ngôïi khen nhöng ôû ñaây ñöôïc duøng ñeå thay theá moät tieáng nieäm Phaät 10 söùc caùnh tay http://hello.to/kimdung 140
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính nhö saám, sau löng ñaõ thaáy moät luoàng löïc ñaùnh tôùi. Chaøng lieàn nhaûy xuoáng ñaát, thì thaáy moät taêng nhaân cao lôùn nhaûy qua töôøng, vöôn tay ra toan ñoaït binh khí cuûa chaøng. Trong boùng ñeâm khoâng nhìn roõ dieän maïo, nhöng möôøi ngoùn tay y nhö möôøi caùi moùc caâu, traûo cuõng cöùng maø caùch ñoaït cuõng maïnh, ñuùng laø moân Hoå Traûo Coâng cöïc kyø lôïi haïi cuûa phaùi Thieáu Laâm. Vieân Nghieäp keâu leân: - Vieân Taâm sö huynh, duø caùch naøo cuõng khoâng ñeå cho teân aùc taëc naøy chaïy thoaùt. Tröông Thuùy Sôn töø khi hoïc ngheä thaønh ñeán nay, ít khi gaëp ñòch thuû, nöûa thaùng tröôùc laïi ñöôïc theâm “YÛ Thieân Ñoà Long Coâng”, voõ coâng caøng cao. Luùc naøy chaøng thaáy caùc nhaø sö Thieáu Laâm cöïc kyø uy maõnh, laïi muoán choïc cho ñoái phöông noåi giaän, neân ñem hoå ñaàu caâu vaø phaùn quan buùt caøi laïi vaøo löng, keâu leân: - Hôõi ba ngöôøi cuûa chuøa Thieáu Laâm haõy taát caû xoâng leân, ta Tröông Thuùy Sôn ñaâu coù sôï gì? Thaáy tay traùi cuûa Vieân Taâm choäp tôùi, chaøng vöôn tay phaûi ra duøng chæ ñoái laïi, nghe soaït moät tieáng ñaõ xeù raùch moät maûnh tay aùo taêng baøo. Thuû traûo cuûa nhaø sö laïi toan choäp vaøo vai Tröông Thuùy Sôn, chaøng lieàn giô chaân traùi ñaù leân, truùng ngay ñaàu goái y. Naøo ngôø haï baøn coâng phu cuûa Vieân Taâm raát laø chaéc chaén, tuy ñaàu goái bò truùng moät cuù ñaù maïnh nhöng y chæ loaïng choaïng maø khoâng ngaõ. Y roáng leân nhö hoå gaàm, tay phaûi laïi choäp ra. Cuøng luùc ñoù, hai thieàn tröôïng cuûa Vieân AÂm, Vieân Nghieäp cuõng ñoàng thôøi ñaùnh tôùi, moät thoïc ngang hoâng, moät treân boå xuoáng. Vieân AÂm khi n i luoân luoân ho suø suï nhö ngöôøi bò beänh naëng, thöïc ra trong ba ngöôøi où y laø ngöôøi coù voõ coâng cao hôn caû. Caây thieàn tröôïng baèng ñoàng ñuùc naëng ñeán maáy chuïc caân maø y söû duïng chaúng khaùc gì moät moùn binh khí taàm thöôøng, ñaâm cheùm ñôõ gaït, nheï nhaøng nhö khoâng. Tröông Thuùy Sôn gaëp ñöôïc haûo thuû, nghó thaàm: - Phaùi Voõ Ñöông ta vaø phaùi Thieáu Laâm ít laâu nay cuøng noåi danh trong voõ laâm, theá nhöng beân naøo cao beân naøo thaáp, chöa bao giôø coù dòp so saùnh. Hoâm nay quaû laø moät dòp hay ñeå xem cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñeán ñoä naøo. Nghó theá chaøng thi trieån hai baøn tay khoâng, giöõa hai caây thieàn tröôïng vaø moät ñoâi hoå traûo tung hoaønh qua laïi, cheùm phaït choäp naém, chæ ñaâm chöôûng laùch, tuy moät ñòch ba, nhöng laïi daàn daàn chieám ñöôïc thöôïng phong. Thieáu Laâm vaø Voõ Ñöông hai beân ñeàu coù sôû tröôøng sôû ñoaûn, phaùi Voõ Ñöông coù ñöôïc moät vò caùi theá kyø taøi laø Tröông Tam Phong, trong khi Thieáu Laâm ñaõ coù hôn nghìn naêm söûa ñoåi truyeàn thuï, khoâng phaûi keùm coûi gì. Coù ñieàu luùc naøy Tröông Thuùy Sôn laø loaïi haûo thuû baäc nhaát cuûa phaùi Voõ Ñöông trong khi Vieân AÂm, Vieân Taâm, Vieân Nghieäp tuy http://hello.to/kimdung 141
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2