Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 7

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

260
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 7: THÙY TỐNG BĂNG KHẢ LAI TIÊN HƯƠNG Trời xanh se một chữ duyên, Thiên Thai trước mặt, Đào Nguyên trong lòng. Theo chàng phận gái chữ tòng, Nguyện rằng sống chết sẽ cùng bên nhau. Trương Thúy Sơn tay trái vung ngân câu ra, móc vào băng sơn, mượn sức nhảy về, nghĩ bụng Ân Tố Tố ắt đã bị rơi vào tay Tạ Tốn, không ngờ dưới ánh trăng lạnh, chỉ thấy Tạ Tốn hai tay ôm mắt, rên rỉ còn Ân Tố Tố đang nằm phục trên mặt băng. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 7

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 7 THUØY TOÁNG BAÊNG KHAÛ LAI TIEÂN HÖÔNG Tröông Thuùy Sôn tay traùi vung ngaân caâu ra, moùc vaøo baêng sôn, möôïn söùc nhaûy veà, nghó buïng AÂn Toá Toá aét ñaõ bò rôi vaøo tay Taï Toán, khoâng ngôø döôùi aùnh traêng laïnh, chæ thaáy Taï Toán hai tay oâm maét, reân ræ coøn AÂn Toá Toá ñang naèm phuïc treân maët baêng. Tröông Thuùy Sôn voäi chaïy tôùi ñôõ naøng daäy, AÂn Toá Toá noùi nhoû: - Em … em baén truùng maét y … Caâu noùi chöa döùt, Taï Toán roáng leân moät tieáng, xoâng laïi. Tröông Thuùy Sôn oâm laáy AÂn Toá Toá cuøng laên luoân maáy voøng, traùnh ra choã khaùc, boãng nghe thaáy tieáng aàm aàm vang doäi, Taï Toán ñang giô lang nha boång ñaùnh vaøo baêng sôn. Y vöùt lang nha boång xuoáng, hai tay naâng moät khoái baêng lôùn öôùc chöøng hôn traêm caân, nghieâng ñaàu nghe ngoùng, roài neùm veà phía Tröông Aân hai ngöôøi. AÂn Toá Toá muoán ñöùng leân chaïy troán, nhöng Tröông Thuùy Sôn ñaõ ñaåy löng naøng, hai ngöôøi cuøng nuùp vaøo moät caùi hoác nöôùc ñaù, khoâng daùm thôû maïnh. Taï Toán neùm khoái baêng xong, ñöùng yeân khoâng ñoäng ñaäy, coá tìm nôi hai ngöôøi aån naùu. Tröông Thuùy Sôn thaáy maét y chaûy hai doøng maùu töôi, bieát raèng AÂn Toá Toá trong khi nguy caáp ñaõ baén ngaân chaâm, Taï Toán luùc ñoù thaàn trí hoân meâ khoâng kòp ñeà phoøng, hai maét truùng kim thaønh muø. Theá nhöng thính giaùc y cöïc kyø linh maãn, chæ caàn moät tieáng ñoäng nhoû, cuõng ñuû khieán y choàm tôùi, haäu quaû ra sao thaät khoù löôøng. Cuõng may treân bieån coøn coù soùng yø aàm, gioù laïi maïnh, theâm baêng ñaù chaïm nhau leng keng, neân hôi thôû cuûa hai ngöôøi bò aùt heát, neáu khoâng khoù maø thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa y. Taï Toán nghe ngoùng moät hoài, trong tieáng soùng, tieáng gioù, tieáng baêng chaïm nhau khoâng tìm ñöôïc choã hai ngöôøi ñang troá n, nhöng hai maét ñau nhöùc, tröôùc maét chæ moät maøu toái ñen, vöøa giaän döõ vöøa sôï haõi, daäm chaân keâu huù moät tieáng, tay ñaùnh chaân ñaù hoãn loaïn vaøo baêng sôn, roài caàm caùc taûng baêng neùm ra töù taùn, nghe bình bình lieân thanh, vang voï ng baát tuyeät. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá hai ngöôøi neùp vaøo vôùi nhau, sôï maët caét khoâng coøn hoät maùu, treân ñaàu voâ soá cuïc baêng bay veøo veøo, chæ truùng moät maûnh thoâi cuõng ñuû taùng maïng. Traän neùm ñaù cuûa Taï Toán tuy chæ chöøng nöûa giôø nhöng Tröông Aân hai ngöôøi töôûng chöøng keùo daøi moät naêm. Taï Toán neùm baêng khoâng hieäu quaû, boãng döng ngöøng tay, oân toàn noùi: http://hello.to/kimdung 227
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông töôùng coâng, AÂn coâ nöông, toâi nhaát thôøi hoà ñoà, beänh ñieân phaùt taùc, khieán cho maïo phaïm, xin hai vò tha loãi cho. Caâu ñoù thaät laø khieâm hoøa, leã ñoä trôû laïi thaàn thaùi bình thöôøng cuûa y. Y noùi xong, ngoài treân phieán baêng, chôø hai ngöôøi leân tieáng. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá trong tình caûnh naøy, ñaâu daùm traû lôøi. Taï Toán noùi maáy laàn, khoâng thaáy hai ngöôøi ñaùp laïi, lieàn ñöùng thaúng leân, thôû daøi moät tieáng, noùi: - Hai vò neáu khoâng tha thöù , toâi khoâng coøn caùch naøo khaùc. Noùi xong y hít maïnh moät hôi. Tröông Thuùy Sôn boãng giaät mình, nhôù laïi luùc y caát tieáng huù taïi Vöông Baøn Sôn ñaûo laøm moïi ngöôøi ngaõ guïc, tröôùc khi ra tay cuõng thôû maïnh moät hôi nhö theá naøy. Hai maét y tuy muø, tieáng huù cheá ngöï ñòch cuûa y naøo coù gì khaùc. Luùc naøy nguy cô ñeán ngay töùc thì, muoán xeù aùo nheùt kín hai tai, cuõng ñaõ muoän. Chaøng khoâng kòp nghó ngôïi, voäi oâm AÂn Toá Toá nhaûy uøm xuoáng beå. AÂn Toá Toá chöa roõ vieäc gì, tieáng huù cuûa Taï Toán ñaõ caát leân. Tröông Thuùy Sôn oâm naøng voäi vaøng laën xuoáng, nöôùc laïnh thaáu xöông ngaäp heát caû ñaàu, neân cuõng che kín luoân tai. Tay traùi Tröông Thuùy Sôn caàm ngaân caâu moùc vaøo baêng sôn, tay phaûi chaøng oâm AÂn Toá Toá, tröø baøn tay traùi thoø ra ngoaøi, toaøn thaân hai ngöôøi ñeàu chìm döôùi nöôùc. Tuy vaäy hai ngöôøi vaãn nghe vaêng vaúng tieáng huù cuûa Taï Toán. Baêng sôn vaãn tieáp tuïc troâi veà höôùng baéc, mang theo caû hai ngöôøi ôû beân döôùi. Tröông Thuùy Sôn thaáy mình vaãn coøn may, neáu nhö khoâng maát buùt theùp maø laïi maát ngaân caâu, daãu hai ngöôøi coù chaïy khoûi tieáng huù cuûa Taï Toán, thì cuõng cheát ñuoái trong bieån caû. Laâu laâu moät laàn, hai ngöôøi thoø mieäng ra ngoaøi maët nöôùc, hít moät hôi, nhöng hai tai vaãn chìm trong nöôùc, saùu baûy phen nhö theá, tieáng huù cuûa Taï Toán môùi ngöøng. Moãi laàn huù noäi löïc tieâu hao raát nhieàu, neân y thaáy ueå oaûi, khoâng coøn hôi söùc ñaâu maø tìm xem Tröông Aân cheát hay soáng, chæ coøn ngoài xuoáng döôùi maët baêng aùm ñieàu noäi töùc. Tröông Thuùy Sôn giô tay ra hieäu, hai ngöôøi laëng leõ troài leân baêng sôn, nhoå ít loâng haûi caåu treân maûnh da thuù, nheùt chaët vaøo trong tai, coát mong sao qua ñöôïc côn kieáp naïn. Tröông Aân bieát raèng neáu coøn ôû chung vôùi y treân cuøng moät baêng sôn, chæ caàn moät tieáng ñoäng nhoû, laäp töùc ñaï i hoïa ñeán ngay. Hai ngöôøi maët maøy ñaêm chieâu, nhìn veà höôùng taây thaáy maët trôøi ñoû nhö maùu vaãn chöa chìm xuoáng döôùi maët bieån. Hoï ñaâu bieát vuøng naøy gaàn keà Baéc Cöïc, thôøi tieát hoaøn toaøn thay ñoåi, nôi ñaây saùu thaùng laø ngaøy lieân tieáp, coøn saùu thaùng kia laø ñeâm toái voâ cuøng, chæ thaáy moïi söï ñeàu quaùi dò, nghó mình ñaõ ñeán nôi taän cuøng cuûa theá giôùi. AÂn Toá Toá toaøn thaân öôùt ñaãm, laïnh buoát thaáu xöông, chòu khoâng noåi run leân caàm caäp, hai haøm raêng ñaùnh vaøo nhau keâu laùch caùch. Taï Toán dó nhieân nghe thaáy, y laäp töùc http://hello.to/kimdung 228
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính roáng leân, caàm lang nha boång ñaùnh xuoáng. Tröông Aân ñaõ phoøng bò, nhaûy qua traùnh neù, nghe bình moät tieáng, boång ñaõ ñaùnh vaøo baêng sôn. Löïc ñaïo cuù ñaùnh ñoù phaûi ít nhaát baûy taùm traêm caân laøm vôõ baûy taùm mieáng lôùn, vaêng caû xuoáng bieån. Hai ngöôøi nhìn nhau kinh haõi, thaáy Taï Toán vuõ ñoäng lang nha boång thaønh haøng nghìn ñaïo ngaân quang, töø töø eùp tôùi. Caùi lang nha boång ñoù daøi ñaõ hôn moät tröôïng, baây giôø muùa leân, uy löïc bao truøm phaûi boán naêm tröôïng chung quanh, hai ngöôøi tuy nhaûy nhoùt ñaõ nhanh, nhöng cuõng khoâng theå naøo chaïy thoaùt, chæ coùn caùch lieân tieáp luøi veà sau, luøi moät hoài ñaõ ñeán meùp cuûa baêng sôn. AÂn Toá Toá kinh haõi keâu leân: - Oùi chaø Tröông Thuùy Sôn caàm laáy tay naøng, hai chaân nhuùn moät caùi, nhaûy voït luoân xuoáng bieån. Hai ngöôøi coøn ñang ôû treân khoâng, nghe thaáy tieáng bình bình thaät lôùn, nhöõng maûnh baêng ñaõ baén tôùi sau löng, moät soá maûnh vaêng truùng neân caûm thaáy hôi ñau. Tröông Thuùy Sôn khi nhaûy ñaõ nhaém moät khoái baêng to baèng caùi baøn, tay traùi vung ngaân caâu ra, moùc luoân vaøo ñoù. Taï Toán nghe thaáy tieáng hai ngöôøi rôi xuoáng bieån, duøng lang nha boång ñaùnh vôõ baêng, caàm neùm theo. Nhöng hai maét y ñaõ muø, Tröông Aân hai ngöôøi treân bieån lieân tieáp bôi ñi, mieáng ñaàu khoâng truùng, nhöõng mieáng sau cuõng ñeàu ra ngoaøi caû. Baêng sôn treân bieån phaàn troài leân chæ laø moät phaàn nhoû cuûa toaøn khoái, döôùi nöôùc laø moät baêng theå thaät lôùn. Mieáng baêng Tröông Aân hai ngöôøi naèm phuïc treân ñoù laø moät maûnh baêng do Taï Toán ñaùnh vôõ ra, nhoû chöa baèng moät phaàn nghìn cuûa baêng sôn, vì theá theo doøng thuûy löu troâi thaät nhanh, caøng luùc caøng xa nuùi baêng nôi Taï Toán ñang ñöùng. Ñeán chieàu toái, quay ñaàu nhìn laïi, thaân hình Taï Toán chæ coøn laø moät caùi chaám nhoû, coøn ñaïi baêng sôn vaãn laáp laùnh phaùt quang. Hai ngöôøi baùm ñöôïc khoái baêng naøy chæ coát khoâng bò chìm, nhöng thaân mình ôû döôùi nöôùc khoâng theå naøo chòu ñöôïc laâu. May thay treân ñöôøng troâi veà phöông baéc, hoï laïi thaáy moät khoái baêng sôn nho nhoû xuaát hieän, hai ngöôøi voäi vaøng bôi ñeán gaàn baùm vaøo leo leân. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Cöù noùi laø trôøi khoâng ñöa mình vaøo tuyeät loä, nhöng sao mình phaûi chòu bieát bao nhieâu khoå sôû, em caûm thaáy theá naøo? AÂn Toá Toá noùi: - Tieác laø mình khoâng mang theo ñöôïc chuùt thòt haûi caåu naøo, anh khoâng bò thöông chöù? http://hello.to/kimdung 229
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hai ngöôøi noùi maø nhö cho mình nghe, chaúng hieåu beân kia noùi gì, chôït hieåu ra voäi moùc loâng haûi caåu trong tai. Thì ra hoï ra söùc ñaøo thoaùt, queân caû hai tai vaãn coøn bòt chaët. Hai ngöôøi thoaùt ñöôïc ñaïi naïn, nhu tình trong loøng laïi caøng taêng leân maõnh lieät. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Toá Toá, hai ñöùa mình coù cheát treân nuùi baêng ñoù, cuõng laø vónh baát phaân ly roài. AÂn Toá Toá ñaùp: - Nguõ ca, em coù caâu muoán hoûi, anh noùi thaät vôùi em nheù. Ví nhö hai ñöùa mình coøn ôû treân ñaát lieàn, khoâng traûi qua nhöõng nguy nan nhö baây giôø, neáu em vaãn nhaát taâm nhaát yù muoán laáy anh, anh coù baèng loøng laáy em khoâng? Tröông Thuùy Sôn ngaån ngöôøi, giô tay gaõi ñaàu, noùi: - Anh nghó raèng mình coù leõ khoâng thaân nhau sôùm ñeán theá ñaâu, laïi theâm … laïi theâm … nhaát ñònh seõ coù raát nhieàu trôû ngaïi, gian lao, hai ñöùa moân phaùi khoâng ñoàng … AÂn Toá Toá thôû daøi, noùi: - Em cuõng ñaõ nghó nhö theá. Cho neân hoâm anh cuøng Taï Toán ñaáu chöôûng, maáy laàn em ñònh phaùt xaï ngaân traâm trôï löïc, nhöng ngaàn ngöø maõi vaãn khoâng xuaát thuû. Tröông Thuùy Sôn laï luøng noùi: - Theá ö, theá laø taïi sao? Anh laïi töôûng em trong ñeâm toái nhìn khoâng roõ, sôï lôõ truùng anh. AÂn Toá Toá haï gioïng: - Khoâng phaûi ñaâu. Neáu luùc ñoù ñaû thöông ñöôïc y, hai ñöùa mình trôû veà luïc ñòa, em sôï anh seõ khoâng ôû beân em nöõa. Tröông Thuùy Sôn trong loøng boài hoài, keâu leân: - Toá Toá. AÂn Toá Toá noùi tieáp: - Coù theå anh seõ giaän em nhöng luùc ñoù em chæ mong ñöôïc maõi maõi beân anh, hai ñöùa ñeán moät caùi hoang ñaûo, soáng vôùi nhau. Taï Toán eùp boïn mình ñi theo y, chính hôïp vôùi taâm nguyeän cuûa em. Tröông Thuùy Sôn khoâng ngôø naøng laïi yeâu thöông mình saâu ñaäm ñeán theá, caûm kích voâ haïn, dòu gioïng noùi: - Anh khoâng giaän em ñaâu, traùi laïi coøn thöông em hôn vì em ñoái vôùi anh chaân tình nhö theá. AÂn Toá Toá ngaû ñaàu vaøo ngöïc Tröông Thuùy Sôn, ngöôùc leân nhìn vaøo maét chaøng, noùi: - Oâng trôøi ñöa mình ñeán nôi ñòa nguïc baêng giaù naøy, em khoâng nhöõng khoâng oaùn giaän, laïi caøng vui söôùng. Em chæ mong baêng sôn naøy khoâng quay veà nam, oà, neáu coù http://hello.to/kimdung 230
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ngaøy hai ñöùa mình veà laïi trung nguyeân, sö phuï anh chaéc gheùt em laém, coøn cha em khoâng chöøng laïi muoán gieát anh … Tröông Thuùy Sôn ngaïc nhieân: - Cha em? AÂn Toá Toá ñaùp: - Cha em laø Baïch Mi Öng Vöông AÂn Thieân Chính, töùc laø giaùo chuû saùng laäp ra Thieân Öng giaùo. Tröông Thuùy Sôn noùi: - OÀ, thì ra laø theá. Nhöng khoâng lo, anh vaø em seõ ñi vôùi nhau, cha em coù hung döõ caùch maáy, cuõng khoâng ñeán noãi gieát chaøng reå cuûa mình. AÂn Toá Toá ñoâi maét saùng leân, hai maù ñoû böøng, noùi: - Anh noùi theá coù thaät loøng khoâng? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Hai ñöùa mình keát thaønh vôï choàng nheù. Hai ngöôøi laäp töùc cuøng quì xuoáng ngay treân baêng sôn. Tröông Thuùy Sôn cao gioïng noùi: - Hoaøng thieân ôû treân, ñeä töû laø Tröông Thuùy Sôn hoâm nay cuøng AÂn Toá Toá keát thaønh vôï choàng, hoïa phuùc cuøng chung, tröôùc sau theà khoâng bao giôø phuï baïc nhau. AÂn Toá Toá cuõng kính caån khaán nguyeän: - Xin trôøi phuø hoä, cho hai ñöùa con ñöôïc soáng maõi maõi beân nhau laø vôï choàng. Ngöøng laïi moät chuùt, naøng tieáp: - Neáu sau naøy ñöôïc veà laïi trung nguyeân, tieåu nöõ seõ caûi taø qui chaùnh, saùm hoái toäi ñaõ qua, theo phu quaân laøm ñieàu thieän, quyeát khoâng gieát ai nöõa. Neáu vi lôøi theà, xin trôøi laãn ngöôøi cuøng tru dieät. Tröông Thuùy Sôn möøng laém, khoâng ngôø naøng laïi theà nguyeàn nhö theá, neân voøng tay qua oâm laáy AÂn Toá Toá. Hai ngöôøi tuy bò nöôùc bieån laøm öôùt ñaãm, nhöng trong loøng aám aùp phôi phôùi nhö gioù xuaân. Moät luùc laâu sau, caû hai môùi nhôù ra laø ngaøy hoâm nay chöa aên gì. Tröông Thuùy Sôn caàm ngaân caâu ñöùng rình taïi meùp baêng sôn, ñôïi caù bôi gaàn maët nöôùc thì moùc leân. Caù ôû nôi ñaây vì phaûi choáng laïnh neân thòt daøy, nhieàu môõ, tuy aên soáng hôi tanh, nhöng aên vaøo taêng khí löïc raát nhieàu. Hai ngöôøi ôû treân baêng sôn, khoâng coù hi voïng gì quay veà Trung Thoå, nhöng cuõng khoâng lo khoâng buoàn. Baây giôø ngaøy raát daøi maø ñeâm raát ngaén, thöïc khoâng bình thöôøng, neân khoâng coù caùch gì tính toaøn thôøi khaéc, cuõng chaúng bieát maët trôøi moïc hay laën bao nhieâu laàn. http://hello.to/kimdung 231
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Moät hoâm, AÂn Toá Toá troâng thaáy ngay chính höôùng baéc coù moät coät khoùi boác leân, sôï haõi maát vía, keâu leân: - Nguõ ca. Giô tay chæ coät khoùi ñen. Tröông Thuùy Sôn nöûa möøng nöûa lo, noùi: - Khoâng leõ nôi ñaây cuõng coù ngöôøi? Tuy hai ngöôøi nhìn thaáy khoùi bay leân, nhöng thöïc ra coøn caùch xa laém. Baêng sôn tieáp tuïc troâi theâm moät ngaøy nöõa, vaãn chöa ñeán gaàn, nhöng khoùi ñen boác leân caøng luùc caøng cao, ñeán sau troâng thaáy trong ñaùm khoùi coù thaáp thoaùng aùnh löûa. AÂn Toá Toá hoûi: - Caùi gì ñaây theá? Tröông Thuùy Sôn laéc ñaàu khoâng traû lôøi. AÂn Toá Toá run run noùi: - Thoâi hai ñöùa mình chaéc saép heát kieáp roài. Ñaây laø … laø cöûa ñòa nguïc ñoù. Tröông Thuùy Sôn trong loøng cuõng sôï haõi, nhöng coá traán an naøng: - Raát coù theå nôi ñaây coù ngöôøi ôû, chaéc ñang ñoát löûa treân nuùi. AÂn Toá Toá noùi: - Ñoát cuûi sao ngoïn löûa boác leân cao theá? Tröông Thuùy Sôn thôû daøi, noùi: - Thoâi mình ñaõ ñeán ñaây, moïi söï run ruûi do trôøi saép ñònh. Trôøi khoâng muoán mình cheát reùt, laïi muoán mình cheát thieâu, thì cuõng vui veû maø chòu. Noùi ra thaät laï, baêng sôn hai ngöôøi ñang ôû, laïi cöù thaúng ngoïn löûa maø troâi tôùi. Tröông AÂn hai ngöôøi khoâng hieåu roõ nguyeân do, chæ tin laø do trôøi saép xeáp, duø hoïa hay phuùc, thoâi ñaønh chieàu theo soá meänh. Hoï coù bieát ñaâu coät löûa kia laø moät ngoïn hoûa sôn gaàn Baéc Cöïc ñang hoaït ñoäng, löûa phun ra, laøm cho nöôùc bieån chung quanh noùng leân. Nöôùc noùng chaûy veà phía nam, dó nhieân cuoán caùc baêng sôn töø phöông nam laïi theá choã, vì theá nuùi baêng troâi ñeán caøng luùc caøng gaàn. Baêng sôn troâi theâm moät ngaøy moät ñeâm nöõa thì ñeán döôùi chaân nuùi löûa, chung quanh laø moät vuøng caây coái xanh töôi roäng meânh moâng, thì ra laø moät hoøn ñaûo thaät lôùn. Phía taây hoøn ñaûo laø vaùch ñaù vaø nhöõng ngoïn nuùi, hình thuø quaùi dò, Tröông Thuùy Sôn ñaõ ñi gaàn khaép moät nöûa trung nguyeân maø cuõng chöa thaáy bao giôø. Hai ngöôøi coù bieát ñaâu ñaây laø hoûa sôn, nhöõng ngoïn nuùi naøy ñeàu laø phuùn xuaát thaïch muoân vaïn naêm tích laïi keát thaønh. Phía ñoâng laø moät bình nguyeân roäng khoâng bieát ñaâu laø bôø laø beán, do buïi nuùi löûa rôi xuoáng, laáp bieån maø neân. Vuøng naøy tuy gaàn ngay Baéc Cöïc, nhöng nhoø coù hoûa sôn hoaït ñoäng töø xöa khoâng taét, treân ñaûo khí haäu vì theá cuõng gioáng nhö daãy nuùi Tröôøng Baïch hay Haéc Long giang. Treân nuùi cao coù baêng tuyeát nhöng döôùi ñoàng baèng thì caây http://hello.to/kimdung 232
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính coái xanh töôi, tuøng xanh baùch bieác, cao lôùn dò thöôøng, laïi coù ñuû loaïi kyø hoa dò thaûo maø Trung Quoác khoâng coù. AÂn Toá Toá ñöùng ngaém moät hoài laâu, ñoät nhieân nhaûy leân, hai tay oâm coå Tröông T y huù Sôn noùi: - Nguõ ca, hai ñöùa mình ñeán nuùi tieân roài. Tröông Thuùy Sôn trong loøng cuõng heát söùc vui söôùng, ngô ngô ngaån ngaån khoâng noùi neân lôøi. Laïi thaáy treân caùnh ñoàng, moät baày mai hoa loäc cuùi ñaàu aên coû. Chaøng nhìn boán beà, ngoaøi ngoïn nuùi löûa kia ra, taát caû ñeàu yeân tónh khoâng coù gì ñaùng sôï. Theá nhöng baêng sôn troâi ñeán gaàn ñaûo, bò nöôùc aám ñaåy ra neân laïi troâi ra ngoaøi. AÂn Toá Toá voäi keâu: - Chao oâi, chao oâi, ñaûo tieân laïi ñi xa roài. Tröông Thuùy Sôn thaáy tình hình khoâng xong, neáu khoâng leân ñaûo, baêng sôn seõ tieáp tuïc troâi ra ngoaøi, bieát bao giôø môùi ngöøng. Trong tình hình nguy caáp, chaøng vöøa chöôûng, vöøa caâu ñaùnh ra, nghe aàm moät tieáng ñaùnh vôõ ngay moät maûnh baêng lôùn. Hai ngöôøi oâm laáy taûng baêng, nhaûy toøm ngay xuoáng bieån, tay chaân quaït maïnh, moät hoài sau ñaõ leân ñöôïc ñaát lieàn. Baày mai hoa loäc thaáy coù ngöôøi ñeán, giöông maét nhìn, coù veû hieáu kyø, nhöng khoâng sôï haõi. AÂn Toá Toá roùn reùn ñeán gaàn moät con, giô tay vuoát löng noù maáy caùi, noùi: - Giaù coù theâm vaøi con haïc, em nghó ñaây haún laø Nam Cöïc tieân caûnh roài. Boãng maët ñaát rung rinh, naøng ngaõ laên ra. Tröông Thuùy Sôn kinh hoaûng keâu leân: - Toá Toá. Chaøng voäi chaïy laïi ñôõ naøng leân, nhöng maët ñaát vaãn lay ñoäng, ñöùng khoâng vöõng. Chæ nghe thaáy nhöõng tieáng aàm aàm, maët ñaát rung chuyeån, thì ra hoûa sôn laïi phun löûa. Hai ngöôøi ôû treân maët bieån troâi noåi maáy möôi ngaøy, soùng nhoài leân nhoài xuoáng suoát ngaøy ñeâm, nay vöøa leân bôø, döôùi chaân vaãn coøn boàng beành, maët ñaát vöøa rung ñoäng ñaõ ngaõ nhaøo xuoáng. Hai ngöôøi kinh hoaûng nhöng khoâng thaáy gì xaûy ra, môùi cuøng cöôøi hì hì ñöùng daäy. Hoâm ñoù hai ngöôøi meät laû, neân naèm ngay treân baõi coû, nguû moät giaác ñeán hôn boán giôø môùi daäy. Khi tænh daäy, maët trôøi vaãn chöa qua khoûi nuùi, Tröông Thuùy Sôn noùi: - Hai ñöùa mình ñi voøng quanh xem theá naøo. Tuy khoâng thaáy ngöôøi ôû nhöng bieát ñaâu chaúng coù ñoäc truøng maõnh thuù gì chaêng. AÂn Toá Toá noùi: - Chæ caàn xem ñaøn mai hoa loäc naøy hieàn töø nhö theá, ñuû bieát treân ñaûo tieân naøy thaät laø thaùi bình. http://hello.to/kimdung 233
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn cöôøi: - Cuõng mong ñöôïc nhö theá. Vaäy hai ñöùa mình ñi baùi yeát nhöõng vò tieân ôû ñaây vaäy. Duø ôû treân baêng sôn, AÂn Toá Toá vaãn ñeå yù ñeán dung nhan phuïc söùc, quaàn aùo vaãn chænh teà, baây giôø leân ñaûo laïi caøng kyõ löôõng saêm soi beà ngoaøi. Naøng söûa laïi y trang, chaûi ñaàu cho Tröông Thuùy Sôn, sau ñoù môùi ñi ra ngoaøi xem xeùt phong caûnh. AÂn Toá Toá tay caàm tröôøng kieám, coøn Tröông Thuùy Sôn ñaõ maát thieát buùt neân chaët taïm moät caønh caây chaéc chaén thay vaøo. Hai ngöôøi thi trieån khinh coâng, chaïy töø nam leân baéc ñeán möôøi daëm. Maõi ñeán baây giôø môùi coù ñöôïc moät khoaûng ñaát roäng ñeå vuøng vaãy, hoï sung söôùng khoâng sao keå xieát. Khaép nôi, ngoaøi nhöõng goø thaáp vaø caây cao, taát caû ñeàu laø bình nguyeân, kyø hoa dò thaûo. Thænh thoaûng coù nhöõng loaøi chim ñeïp ñeõ, nhöõng con thuù nhoû, xem ra khoâng laøm haïi ñeán ngöôøi. Hai ngöôøi ñi qua moät khu röøng lôùn, thaáy ôû phía taây baéc coù moät ngoïn nuùi ñaù, döôùi chaân coù moät caùi hang. AÂn Toá Toá keâu leân: - Choã naøy thaät laø tuyeät. Voäi vaøng vöôït leân tröôùc chaïy ngay tôùi. Tröông Thuùy Sôn keâu leân: - Coi chöøng. Noùi chöa döùt caâu, nghe thaáy öøm moät tieáng, tröôùc maét ñaõ coù boùng thaáp thoaùng, moät con gaáu traéng töø trong ñoäng nhaøo ra. Con gaáu ñoù loâng daøi, to lôùn nhö moät con boø moäng. AÂn Toá Toá sôï haõi, voäi luøi laïi phía sau. Con gaáu choàm tôùi, giô chaân tröôùc, voà vaøo ñaàu AÂn Toá Toá, naøng voäi vung kieám leân ñaâm vaøo vai con thuù. Naøo ngôø ôû treân bieån laâu ngaøy, söùc löïc suy kieät, tay khoâng coøn söùc, kieám ñoù tuy ñaâm truùng vai con gaáu, nhöng chæ laøm noù bò thöông sô saøi, chieâu thöù hai vöøa tôùi, con gaáu nhaøo leân gaït ra, nghe caùch moät tieáng, thnh kieám ñaõ rôi xuoáng ñaát. Tröông Thuùy Sôn voäi keâu: - Toá Toá luøi ra ñi. Chaøng nhaûy tôùi vung caønh caây quaät ngang, ñaùnh truùng ngay khuyûu chaân tröôùc con vaät. Chæ nghe laùch caùch maáy tieáng, caønh caây ñaõ gaõy thaønh hai khuùc, nhöng con gaáu cuõng bò queø chaân. Con vaät bò thöông naëng, ñau quaù roáng leân, vang ñoäng caû sôn coác, hung haêng choàm tôùi taán coâng Tröông Thuùy Sôn. Tröông Thuùy Sôn hai chaân ñieåm moät caùi, söû duïng khinh coâng “Theâ Vaân Tuùng”, nhaûy voït leân cao caû tröôïng, söû duïng caùi moùc trong töï quyeát chöõ “tranh”, duøng ngaân caâu töø treân cao ñaùnh xuoáng, truùng ngay mang tai con gaáu. Chieâu ñoù kình löïc thaät maïnh, ngaân caâu moùc vaøo caû taác. Con gaáu roáng leân moät tieáng kinh thieân ñoäng ñòa, haát vaêng ngaân caâu trong tay Tröông Thuùy Sôn, laên ra daõy duïa maáy caùi, choång boán voù leân trôøi cheát töôi. http://hello.to/kimdung 234
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Toá Toá voã tay reo leân: - Khinh coâng ñeïp quaù, caâu phaùp thaät tuyeät. - Noùi chöa döùt caâu, boãng nghe Tröông Thuùy Sôn keâu leân: - Mau nhaûy laïi ñaây. AÂn Toá Toá nghe thaáy Tröông Thuùy Sôn coù veû kinh hoaûng, khoâng kòp hoûi theâm, voäi vaøng voït veà phía tröôùc, nhaûy ngay vaøo loøng chaøng, quay ñaàu laïi, khoâng khoûi keâu leân “Oâi chao” moät tieáng. Thì ra ngay ñaèng sau naøng laïi coù moät con gaáu traéng khaùc, nhe ï raêng giô vuoát, troâng thaät gheâ rôïn. Tröông Thuùy Sôn trong tay khoâng coù moùn binh khí naøo, voäi oâm AÂn Toá Toá nhaûy leân treân moät caây tuøng lôùn, con gaáu cöù ñi loøng voøng döôùi goác, thænh thoaûng laïi ngöûng ñaàu gaàm leân moät tieáng. Tröông Thuùy Sôn beû moät caønh tuøng, nhaém ngay maét phaûi con vaät phoùng xuoáng, nghe vuùt moät tieáng, caønh caây ñaâm ngay vaøo maét noù. Con gaáu ñau quaù keâu aàm leân, toan treøo leân caây. Tröông Thuùy Sôn tieáp laáy thanh tröôøng kieám trong tay AÂn Toá Toá, vaän kình phoùng xuoáng ñaàu daõ thuù, nghe soeït moät tieáng, thanh kieám ngaäp vaøo ñeán quaù nöû a, con vaät töø töø ngaõ ra, cheát ngay döôùi goác caây. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Khoâng bieát trong ñoäng coù coøn con gaáu naøo nöõa khoâng. Chaøng kieám maáy hoøn ñaù neùm vaøo trong hang, chôø moät laùt sau khoâng thaáy ñoäng tónh gì, môùi tieán vaøo tröôùc, AÂn Toá Toá theo saùt phía sau. Hai ngöôøi thaáy caùi hang ñoù thaät roäng raõi, saâu ñeán baûy, taùm tröôïng, beân treân noùc laïi coù moät caùi loã hoång aùnh saùng chieáu vaøo, chaúng khaùc gì moät caùi cöûa soå thieân nhieân. Trong ñoäng ñaày nhöõng ñoà aên coøn laïi cuûa hai con gaáu, xöông caù, ñaàu caù, tanh thoái voâ keå. AÂn Toá Toá bòt muõi noùi: - Nôi naøy toát thì coù toát, nhöng hoâi quaù. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Chæ caàn moãi ngaøy mình queùt doïn, chuøi röûa, möôøi ngaøy nöûa thaùng, thì seõ heát hoâi. AÂn Toá Toá nghó ñeán töø nay seõ cuøng chaøng ôû treân hoøn ñaûo naøy, thaùng naêm voâ taän, cho ñeán khi giaø cheát môùi thoâi, trong loøng heát söùc vui söôùng, nhöng cuõng thaät theâ löông. ï Tröông Thuùy Sôn ra ngoaøi beû caønh caây, laøm thaønh moät caùi choåi lôùn, baét ñaàu queùt doïn nhöõng ueá vaät trong ñoäng. AÂn Toá Toá cuõng giuùp chaøng taåy röûa, nhöng muøi hoâi vaãn khoâng heát. AÂn Toá Toá noùi: - Giaù gaàn ñaây coù choã naøo laáy nöôùc veà röûa moät phen thì toát bieát maáy. Nöôùc bieån thì nhieàu nhöng mình laïi khoâng coù thuøng ñeå xaùch. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Anh coù caùch laøm. http://hello.to/kimdung 235
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chaøng ñeán nhöõng vuøng laïnh leõo treân nuùi, oâm veà maáy taûng baêng lôùn, ñeå leân treân nhöõng choã cao trong hang. AÂn Toá Toá voã tay cöôøi: - Hay laém. Khoái baêng daàn daàn tan ra thaønh nöôùc, chaûy xuoáng nhöng coù ñieàu raát chaäm. Trong khi Tröông Thuùy Sôn ôû trong ñoäng chuøi röûa, AÂn Toá Toá ra ngoaøi duøng tröôøng kieám xeû thòt hai con gaáu traéng, caét ra thaønh töøng mieáng. Vuøng naøy tuy coù nuùi löûa, nhöng daãu sao cuõng laø cöïc baéc, thôøi tieát vaãn raát laïnh, thòt gaáu ñeå ñoù xem ra maáy thaùng cuõng khoâng hö. AÂn Toá Toá thôû daøi: - Con ngöôøi loøng khoâng bieát ñeán ñaâu môùi vöøa, ñöôïc voi ñoøi tieân, giaù nhö mình coù löûa, nöôùng maáy caùi baøn chaân gaáu maø aên thì ngon bieát maáy. Laïi noùi tieáp: - Chæ sôï nöôùc ñaù ñeå trong ñoäng maõi khoâng tan thì khoâng heát ñöôïc muøi hoâi. Tröông Thuùy Sôn ngöôùc leân nhìn löûa treân ngoïn hoûa sôn phun ra, noùi: - Löûa thì coù kia, nhöng löûa laïi quaù lôùn, ñeå thö thaû mình nghó caùch naøo laáy löûa ñem veà. Ñeâm hoâm ñoù, hai ngöôøi aên no thòt gaáu roài treøo leân caây naèm nguû. Hoï töôûng nhö mình vaãn coøn treân baêng sôn roâi daït treân bieån caû, nghe tieáng soùng yø aàm, nhaáp nhoâ leân xuoáng, thöïc ra chæ laø gioù thoåi vaøo lay ñoäng caønh caây. Hoâm sau, AÂn Toá Toá chöa môû maét ñaõ keâu leân: - Thôm quaù, thôm quaù. Naøng xoay ngöôøi nhaûy xuoáng, thaáy muøi thôm ngaùt töø moät vuøng ñaày nhöõng loaïi hoa khoâng bieát teân beân döôùi xoâng leân, vui möøng noùi: - Tröôùc cöûa ñoäng coù nhieàu höông hoa nhö theá naøy, thaät laø thuù vò. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Toá Toá, vieäc möøng ñeå sau, coù moät vieäc anh muoán noùi vôùi em tröôùc ñaõ. AÂn Toá Toá thaáy choàng saéc maët trònh troïng, khoâng khoûi lo aâu, hoûi: - Caùi gì vaäy? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Anh ñaõ tìm ñöôïc caùch coù löûa roài. AÂn Toá Toá möøng noùi: - OÀ, caùi anh chaøng naøy, vaäy maø laøm cho em töôûng coù chuyeän gì khoâng hay cô chöù. Caùch naøo ñaâu? Noùi em nghe, noùi cho em nghe naøo. Tröông Thuùy Sôn noùi: http://hello.to/kimdung 236
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Luûa treân mieäng hoûa sôn lôùn quaù, khoâng caùch gì ñeán gaàn ñöôïc, e raèng mình coøn caùch ñeán maáy chuïc tröôïng cuõng ñaõ cheát thieâu roài. Mình duøng voû caây teát thaønh moät sôïi thöøng daøi, phôi cho khoâ, sau ñoù … AÂn Toá Toá voã tay: - Caùch ñoù hay laém, hay laém. Sau ñoù mình buoäc moät cuïc ñaù vaøo ñaàu daây, neùm vaøo mieäng nuùi löûa, löûa chaùy vaøo daây, mình laáy ñem veà. Hai ngöôøi aên thòt soáng ñaõ laâu, muoán coù löûa ngay, noùi laø laäp töùc laøm lieàn. Phaûi maát ñeán hai ngaøy, hoï môùi beän ñöôïc moät sôïi daây thöøng daøi hôn traêm tröôïng, laïi phôi theâm moät ngaøy nöõa, ngaøy thöù tö môùi nhaém höôùng nuùi löûa maø ñi. Ngoïn hoûa sôn nhìn thì khoâng xa, nhöng ñi phaûi ñeán hôn boán chuïc daëm. Hai ngöôøi caøng tôùi gaàn caøng noùng, ñaàu tieân phaûi côûi aùo da haûi caåu, luùc sau chæ moät manh aùo ngoaøi maø cuõng vaãn coøn noùng. Ñi theâm moät daëm nöõa, hai ngöôøi mieäng khoâ löôõi böùc, moà hoâi ñaàm ñìa, chung quanh khoâng coøn caây coái hoa coû gì, chæ toaøn laø ñaù vaøng xeùm trô truïi. Tröông Thuùy Sôn treân vai vaùc cuoän daây, thaáy maáy sôïi toùc daøi cuûa AÂn Toá Toá bò noùng quaù ñaõ quaên caû laïi, trong buïng thöông xoùt, noùi: - Em ôû ñaây chôø anh, moät mình anh ñi cuõng ñöôïc roài. AÂn Toá Toá giaän noùi: - Anh maø coøn noùi nöõa, em seõ khoâng bao giôø ngoù ñeán anh ñaâu. Cuøng laém mình khoâng coù löûa, suoát ñôøi aên thòt soáng, chöù coù gì quan troïng ñaâu maø khoâng ñöôïc? Tröông Thuùy Sôn chæ mæm cöôøi. Laïi ñi theâm moät daëm nöõa, hai ngöôøi ñeàu thôû phì phoø nhö traâu. Tröông Thuùy Sôn tuy noäi coâng tinh thaâm, nhöng cuõng bò noùng ñeán maét noå ñom ñoùm, trong ñaàu keâu luøng buøng, noùi: - Ñöôïc roài, mình ñöùng ñaây quaêng sôïi daây leân, neáu khoâng baét löûa, thì ñaønh … ñaønh … AÂn Toá Toá cöôøi: - Thì ñaønh laø trôøi baét mình laøm moät ñoâi vôï choàng ñôøi thöôïng coå aên loâng ôû loã vaäy … Noùi ñeán ñaây, thaân hình laûo ñaûo, maét hoa leân phaûi voäi baùm vaøo vai choàng môùi ñöùng ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn nhaët döôùi ñaát moät cuïc ñaù, buoäc vaøo ñaàu daây, ñeà khí chaïy leân tröôùc vaøi tröôïng, quaùt leân moät tieáng “Ñi” heát söùc neùm tôùi. Chæ thaáy cuïc ñaù phoùng tôùi nhö teân baén, mang theo sôïi daây thaúng baêng, rôi xuoáng taän ñaèng xa. Theá nhöng vaøi chuïc tröôïng so vôi choã Tröông AÂn hai ngöôøi ñöùng coù noùng hôn thaät, nhöng vaãn coøn caùch mieäng nuùi löûa thaät xa, khoâng sao ñoát chaùy ñöôïc sôïi daây. http://hello.to/kimdung 237
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hai ngöôøi ñôïi moät hoài laâu, ngöôøi noùng ran, maét nhö muoán ñoå löûa, nhöng sôïi daây vaãn y nguyeân, khoâng thaáy chuùt khoùi naøo boác leân caû. Tröông Thuùy Sôn thôû daøi: - Ngöôøi xöa khoan goã, ñaùnh ñaù laáy löûa, cuõng ñeàu ñöôïc, thoâi hai ñöùa mình veà roài töø töø tìm caùch khaùc. Caùi caùch neùm daây laáy löûa naøy coi boä khoâng xong. AÂn Toá Toá noùi: - Caùi caùch naøy tuy khoâng xong nhöng sôïi daây ñaõ khoâ laém roài. Mình ñi kieám vaøi cuïc ñaù löûa, duøng kieám ñaùnh vaøo xem sao. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Em noùi ñuùng laém. Chaøng cuoän sôïi daây laïi, xeù töa ñaàu thaønh nhöõng sôïi nhoû nhö tô. Chung quanh hoûa sôn raát nhieàu ñaù löûa, chaøng laáy moät cuïc, duøng kieám ñaäp vaøo, toùe ra maáy ñoám löûa, baén vaøo buøi nhuøi, laøm khoaûng chuïc laàn thì ñöôïc löûa. Hai ngöôøi möøng rôõ oâm nhau maø reo hoø. Caùi thöøng ñoù giöõ löûa raát toát, hai ngöôøi maët maøy raïng rôõ caàm sôïi daây ñem veà hang. AÂn Toá Toá gom cuûi laïi gaày moät ñoáng löûa leân. Coù löûa roài, moïi vieäc ñeàu xong, töø naáu baêng thaønh nöôùc, ñeán saáy thòt cho khoâ. Töø khi thuyeàn ñaém ñeán nay, hoï chöa ñöôïc aên ñoà noùng soát, baây giôø laàn ñaàu coù moät mieáng thòt gaáu thôm tho, hoï nhai voäi vaøng töôûng nhö muoán nuoát luoân caû löôõi xuoáng buïng. Ñeâm hoâm ñoù, nôi hang gaáu, hoa höông ngaøo ngaït, aùnh löûa baäp buøng. T khi thaønh öø vôï choàng ñeán nay, ñeán luùc naøy hoï môùi höôûng caùi thuù ñoäng phoøng ñeâm xuaân aám aùp. Saùng sôùm hoâm sau, Tröông Thuùy Sôn ñi ra ngoaøi ñoäng, ñöa maét nhìn boán beà, trong loøng khoan khoaùi. Boãng thaáy töø ñaèng xa treân moät khoái ñaù ngay caïnh bôø bieån, moät boùng ngöôøi cao lôùn ñöùng ôû ñoù, chaúng phaûi Taï Toán thì ai? Tröông Thuùy Sôn sôï haõi khoâng ñeå ñaâu cho heát, nhöõng töôûng cuøng AÂn Toá Toá qua côn ñaïi naïn, töø nay hai ngöôøi seõ bình yeân soáng vôùi nhau treân hoøn ñaûo hoang naøy, naøo ngôø gaõ ma ñaàu cuõng ñeán ñöôïc. Trong nhaát thôøi, chaøng töôûng nhö bieán thaønh töoïng ñaù, ñöùng thaát thaàn khoâng daùm cöû ñoäng. Chaøng thaáy Taï Toán böôùc ñi laûo ñaûo, loaïng choaïng tieán vaøo ñaát lieàn. Haún laø töø khi maét bò muø, y khoâng caùch gì coù theå baét caù hay saên haûi caåu, neân chòu nhòn ñoùi tôùi nay. Y ñi ñöôïc vaøi tröôïng, vaáp moät caùi thaân hình boå nhaøo veà phía tröôùc, naèm phuïc döôùi ñaát. Tröông Thuùy Sôn quay veà hang, AÂn Toá Toá thaáy chaøng nuõng nòu noùi: - Nguõ ca, chaøng … Thaáy saéc maët chaøng trònh troïng, naøng noùi chöa thaønh caâu ñaõ ngöøng laïi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Gaõ hoï Taï ñaõ ñeán ñaây roài. AÂn Toá Toá giaät mình nhaûy döïng leân, hoûi nhoû: http://hello.to/kimdung 238
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Y coù nhìn thaáy anh khoâng? Naøng chôït nghó ra Taï Toán ñaõ muø caû hai maét, neân noãi kinh hoaøng laäp töùc bieán maát, noùi: - Mình hai ngöôøi maét saùng, khoâng leõ laïi thua moät ngöôøi muø? Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu, noùi: - Y ñoùi quaù naèm ngaát xæu roài. AÂn Toá Toá noùi: - Ñeå ra xem. Naøng xeù tay aùo ra boán maûnh vaûi, laáy hai maûnh nheùt vaøo tai Tröông Thuùy Sôn, coøn mình cuõng duøng hai maûnh nuùt chaët tai laïi. Tay phaûi naøng caàm tröôøng kieám, tay traùi thuû saün maáy caùi ngaân chaâm, hai ngöôøi cuøng ra ngoaøi ñoäng. Hai ngöôøi ñi ñeán coøn caùch Taï Toán chöøng baûy taùm tröôïng, Tröông Thuùy Sôn lôùn tieáng noùi: - Taï tieàn boái, coù muoán aên khoâng? Taï Toán baát ngôø nghe thaáy tieáng ngöôøi, vöøa vui möøng, vöøa sôï haõi, nhöng laäp töùc nhaän ra tieáng cuûa Tröông Thuùy Sôn, maët lieàn saàm xuoáng, moät luùc sau môùi gaät ñaàu. Tröông Thuùy Sôn quay veà ñoäng laáy moät mieáng thòt gaáu ñaõ nöôùng chín coøn laïi töø ñeâm qua, ñöùng xa xa neùm tôùi, noùi: - Xin ñoùn laáy. Taï Toán nhoûm daäy, nghe hôi gioù ñònh höôùng, giô tay baét, chaäm raõi ñöa leân aên moät mieáng. Tröông Thuùy Sôn thaáy y laø moät ñaïi haùn töïa nhö roàng coïp, nay vì ñoùi neân suy nhöôïc nhö theá, khoâng khoûi nhuû loøng thöông caûm. AÂn Toá Toá traùi laïi trong loøng laïi noåi leân moä t yù nghó: “Nguõ ca quaû thaät laø nhaân töø, sao khoâng ñeå cho y cheát ñoùi luoân, sau naøy ñôõ raéc roái? Laàn naøy cöùu soáng y, e raèng veà sau seõ phieàn naõo voâ cuøng, khoâng chöøng hai ngöôøi mình seõ maát maïng vaøo tay y”. Theá nhöng naøng chôït nghó mình ñaõ laäp troïng theä, quyeát yù ñi theo Tröông Thuùy Sôn ñeå thaønh ngöôøi toát, tuy trong loøng coù yù khoâng muoán cöùu ngöôøi, nhöng ñaâu daùm noùi ra. Taï Toán aên heát nöûa mieáng thòt roài, naèm phuïc xuoáng nguû khoø khoø, Tröông Thuùy Sôn ñoát cho y moät ñoáng löûa ôû beân caïnh. Taï Toán nguû hôn moät tieáng ñoàng hoà môùi daäy, hoûi: - Ñaây laø ñaâu theá? Tröông AÂn hai ngöôøi ñöùng canh beân caïnh, thaáy y nhoûm daäy môû mieäng hoûi, lieàn laáy maûnh gieû ôû beân tai phaûi ra, ñeå coù theå nghe y noùi, nhöng tay phaûi vaãn chæ ñeå caùch tay moät vaøi taác, neáu tình hình khoâng xong, laäp töùc bòt tai laïi, coøn maûnh vaûi beân tai traùi vaãn ñeå nguyeân. Tröông Thuùy Sôn noùi: http://hello.to/kimdung 239
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ñaây laø moät hoøn ñaûo hoang khoâng ngöôøi ôû nôi cöïc baéc. Taï Toán “OÀ” moät tieáng, ngay luùc ñoù trong ñaàu noåi leân voâ soá yù nieäm, thöø ngöôøi hoài laâu môùi noùi: - Neáu nhö theá thì mình khoâng sao veà laïi ñöôïc nöõa. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Caùi ñoù cuõng coøn tuøy ôû oâng trôøi. Taï Toán chöûi: - Caùi gì maø oâng trôøi, ñoà choù trôøi, ñoà giaëc trôøi, ñoà aên cöôùp trôøi thì coù. Roài y laàn moø ñeán ngoài treân moät phieán ñaù, tieáp tuïc aên noát mieáng thòt, hoûi: - Caùc ngöôi ñònh ñoái xöû vôùi ta ra sao? Tröông Thuùy Sôn ñöa maét nhìn AÂn Toá Toá, ñôïi naøng leân tieáng. AÂn Toá Toá ñöa tay ra hieäu, yù muoán noùi laø moïi söï tuøy choàng quyeát ñònh. Tröông Thuùy Sôn hôi traàm ngaâm, roài lôùn tieáng ñaùp: - Taï tieàn boái, vôï choàng chuùng toâi … Taï Toán gaät ñaàu: - OÀ, thaønh vôï choàng roài ñaáy. AÂn Toá Toá maët ñoû leân, nhöng khoâng khoûi coù chuùt ñaéc yù, noùi: - Thì coù theå noùi chính laø do tieàn boái laøm mai, neân cuõng xin ña taï ñaõ taùc thaønh cho chuùng toâi. Taï Toán höø moät tieáng, noùi: - Theá hai vôï choàng ñònh ñoái vôùi ta nhö theá naøo? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Chuùng toâi baén muø maét tieàn boái, quaû thaät muoân phaàn baát ñaéc dó, nhöng söï ñaõ nhö theá, muoân ngaøn lôøi cuõng khoâng coù ích gì. Baây giôø yù trôøi ñaõ cho mình soáng chung vôùi nhau treân ñaûo hoang naøy, xem ra cuõng khoâng chaéc coù dòp quay veà Trung Thoå, vaäy hai chuùng toâi seõ lieäu ñieàu phuïng döôõng tieàn boái töû teá. Taï Toán gaät ñaàu, thôû daøi: - Thì cuõng ñaønh nhö vaäy thoâi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Vôï choàng chuùng toâi tình saâu nghóa naëng, quyeát soáng cheát vôùi nhau, tieàn boái neáu nhö beänh ñieân taùi phaùt, haïi moät ngöôøi naøo trong hai vôï choàng toâi, ngöôøi kia quyeát khoâng soáng moät mình. Taï Toán ñaùp: - Coù phaûi ngöôi muoán noùi vôùi ta raèng, neáu caùc ngöôi cheát ñi, ta muø maét, ôû t eân r hoøn ñaûo hoang naøy cuõng khoâng soáng ñöôïc chöù gì. http://hello.to/kimdung 240
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Ñuùng theá. Taï Toán ñaùp: - Neáu ñaõ nhö theá, sao tai beân traùi caùc ngöôi coøn nheùt gieû laøm chi? Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá nhìn nhau cöôøi, laáy gieû trong tai ra, trong loøng ñeàu sôï thaàm: “Ngöôøi naøy maét tuy muø, tai laïi raát thính, aét coù theå duøng tai thay maét khoâng chöøng. Y laïi thaät thoâng minh cô trí, lieäu söï nhö thaàn, neáu khoâng phaûi ôû treân hoøn ñaûo nôi cöïc baéc, chöa chaéc ñaõ caàn ñeá n mình nuoâi döôõng”. Tröông Thuùy Sôn xin Taï Toán ñaët teân cho hoøn ñaûo naøy. Taï Toán noùi: - Neáu ñaûo naøy coù baêng khoái vaïn naêm, laïi coù ngoïn nuùi löûa muoân ñôøi khoâng taét, thì goïi noù laø Baêng Hoûa ñaûo. Töø ñoù ba ngöôøi soáng treân Baêng Hoûa ñaûo, moïi söï khoâng coù gì xaûy ra. Caùch hang gaáu chöøng nöûa daëm cuõng coù moät caùi sôn ñoäng nho nhoû. Tröông AÂn hai ngöôøi saép xeáp thaønh moät nôi ôû, ñöa Taï Toán ñeán ñoù. Hai vôï choàng baét caù saên thuù xong coøn dö thì giôø, nung ñoà söù thaønh cheùn baùt, ñaép ñaát thaønh loø, caùc loaïi ñoà duøng tuy thoâ sô nhöng cuõng ñaày ñuû. Taï Toán cuõng khoâng noùi chuyeän vôùi hai ngöôøi, chæ ngoài oâm thanh ñao Ñoà Long, cuùi ñaàu suy nghó. Tröông AÂn thaáy y ñaùng thöông, khuyeân ñöøng suy nghó bí maät trong thanh ñao nöõa laøm gì, Taï Toán ñaùp: - Sao ta laïi khoâng bieát laø duø coù tìm ra bí maät trong thanh ñao naøy, thì ôû treân hoang ñaûo cuõng coù laøm ñöôïc gì? Theá nhöng khoâng coù vieäc gì laøm, sao cho heát ngaøy giôø ñaây? Hai ngöôøi thaáy y noùi coù lyù, neân khoâng khuyeân can nöõa. Thaám thoaùt ñaõ ñöôïc vaøi thaùng, moät hoâm hai vôï choàng daét tay nhau du ngoaïn leân maïn baéc cuûa hoøn ñaûo. Hoùa ra hoøn ñaûo naøy chu vi cöïc lôùn, traûi daøi ra taän phía baéc khoâng bieát ñeán ñaâu, ñi ñeán hôn hai möôi daëm, thaáy moät khu röøng raäm, caây cao vuùt, che phuû heát maët trôøi. Tröông Thuùy Sôn ñònh ñi vaøo röøng thaùm hieåm, nhöng AÂn Toá Toá laïi sôï, noùi: - Thoâi lôõ trong röøng coù caùi gì coå quaùi, mình ñi veà laø hôn. Tröông Thuùy Sôn hôi laáy laøm laï, nghó thaàm: “Toá Toá tröôùc nay hieáu söï, sao ñoä naøy coù veû ueå oaûi, noùi chuyeän gì cuõng cöù gaït ñi laø sao?” Nghó nhö theá, chaøng hôi lo, hoûi laïi: - Em coù sao khoâng? Coù gì khoâng ñöôïc khoûe thì phaûi? AÂn Toá Toá ñoät nhieân maët ñoû böøng, noùi nhoû: - Ñaâu coù sao. http://hello.to/kimdung 241
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn thaáy naøng coù ñieàu khaùc laï, gaëng hoûi maõi. AÂn Toá Toá cöôøi nöûa mieäng ñaùp: - Oâng trôøi thaáy mình tòch mòch quaù, neân sai moät ngöôøi xuoáng, ñeå cho mình ñöôïc vui ñaáy maø. Tröông Thuùy Sôn söõng ngöôøi, vui möøng quaù, keâu leân: - Em coù con phaûi khoâng? AÂn Toá Toá chaën laïi: - Noùi kheõ thoâi. Ngöôøi ta nghe thaáy baây giôø. Noùi ñeán ñaây, naøng boãng baät cöôøi khanh khaùch. Choán hoang sôn naøy laøm gì coøn ngöôøi thöù ba naøo. Thôøi tieát bieán ñoåi, ngaøy moät ngaén laïi, ñeâm daøi daàn ra. Ñeán sau, moãi ngaøy chæ coøn ñoä hai tieáng, khí haäu cuõng ngaøy theâm laïnh leõo. AÂn Toá Toá töø khi coù mang cuõng löôøi bieáng hôn, nhöng vaãn coá gaéng naáu nöôùng, may vaù vaø laøm caùc vieäc nhaø. Hoâm ñoù, möôøi thaùng mang thai ñaõ gaàn maõn, trong hang gaáu ñoát löûa leân, hai vôï choàng töïa vaøo nhau noùi chuyeän. AÂn Toá Toá noùi: - Chaøng nghó xem mình seõ sinh con trai hay con gaùi? Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Con gaùi thì gioáng em, con trai thì gioáng anh, trai gaùi gì cuõng toát caû. AÂn Toá Toá ñaùp: - Khoâng, em thích mình coù ñöùa con trai. Anh löïa cho con mình moät caùi teân ñi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - ÖØ. Moät hoài laâu, khoâng noùi naêng gì. AÂn Toá Toá noùi: - Maáy hoâm nay anh coù ñieàu gì lo laéng? Em thaáy anh döôøng nhö cöù nghó ñaâu ñaâu aáy. Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Coù gì ñaâu. Coù leõ saép leân laøm boá, sung söôùng quaù neân ñaâm ra hoà ñoà ñaáy maø. Caâu noùi ñoù khoâng phaûi chaøng noùi ñuøa maø ñaàu maøy khoùe maét, aån aån neùt öu tö. AÂn Toá Toá dòu daøng noùi: - Nguõ ca, anh noùi doái em, chæ laøm cho em theâm lo. Anh thaáy coù caùi gì khoâng oån phaûi khoâng? Tröông Thuùy Sôn thôû daøi, noùi: - Chæ mong laø anh quaù ña nghi thoâi. Anh xem Taï tieàn boái maáy hoâm nay thaàn saéc coù veû khoâng ñöôïc bình thöôøng. AÂn Toá Toá “A” leân moät tieáng, noùi: http://hello.to/kimdung 242
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Em cuõng ñaõ thaáy roài. Maët maøy oâng ta caøng ngaøy caøng hung döõ, döôøng nhö laïi muoán phaùt ñieân. Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu noùi: - Coù leõ vì oâng ta suy nghó veà bí maät trong thanh ñao Ñoà Long khoâng ra, do ñoù trong loøng buoàn böïc maø neân. AÂn Toá Toá nöôùc maét röng röng, noùi: - Hai ñöùa mình voán dó muoán cuøng vôùi y cheát moät löôït, caùi ñoù cuõng khoâng sao. Coù ñieàu … coù ñieàu … Tröông Thuùy Sôn caàm vai naøng, an uûi: - Em noùi khoâng sai, baây giôø mình coù con, khoâng theå cuøng cheát chung vôùi y ñöôïc. Y töû teá thì thoâi, neáu haønh hung taùc aùc, mình chæ coøn caùch gieát y ñi. Y daãu sao cuõng ñaõ muø hai maét, khoâng laøm gì mình ñöôïc ñaâu. AÂn Toá Toá töø khi mang thai, khoâng hieåu sao,ñoät nhieân trôû neân nhaân töø. Tröôùc ñaây khi coøn con gaùi, moät laàn gieát caû chuïc ngöôøi naøng cuõng khoâng coi vaøo ñaâu, giôø ñaây gieát moät con thuù naøng cuõng caûm thaáy khoâng nôõ. Coù laàn Tröông Thuùy Sôn baét ñöôïc moät con höôu meï, con höôu con ñi theo ñeán taän ñoäng, AÂn Toá Toá lieàn ñem con meï thaû ra, khieán moïi ngöôøi phaûi aên traùi caây daïi heát hai ngaøy. Baây giôø nghe Tröông Thuùy Sôn ñònh gieát Taï Toán, naøng khoâng khoûi run leân. Naøng ñang töïa vaøo loøng Tröông Thuùy Sôn, neân khi run, chaøng nhaän thaáy ngay. Tröông Thuùy Sôn nhìn thaàn saéc oân nhu cuûa naøng, noùi: - Chæ mong y ñöøng phaùt ñieân. Mình tuy khoâng coù buïng haïi ngöôøi, nhöng phaûi coù buïng phoøng ngöôøi. AÂn Toá Toá noùi: - Ñuùng theá, neáu nhö y laïi phaùt ñieân, thì mình coù caùch naøo cheá ngöï khoâng? Hay laø khi mình cho y aên, mình boû thuoác ñoäc vaøo … khoâng, khoâng chöa chaéc y ñaõ phaùt ñieân ñaâu, coù theå chæ vì mình quaù ña nghi ñaáy thoâi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Anh coù moät caùch. Töø ngaøy mai trôû ñi, mình dôøi vaøo saâu trong ñoäng, beân ngoaøi ñaøo moät caùi raõnh saâu, treân maët traûi da vaø ñaát meàm. AÂn Toá Toá ñaùp: - Keá ñoù hay tuyeät, nhöng ngaøy ngaøy anh phaûi ñi ra ngoaøi saên baét, neáu y haønh hung … Tröông Thuùy Sôn noùi: - Anh moät mình deã daøng chaïy troán, chæ thaáy tình hình khoâng oån, laø chaïy leân treân nhöõng bôø vaùch ñaù. Y muø hai maét, laøm sao ñuoåi kòp anh ñöôïc? http://hello.to/kimdung 243
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hoâm sau saùng sôùm, Tröông Thuùy Sôn ñaõ ra ñaøo tröôùc hang moät caùi raõnh saâu. Coù ñieàu vì khoâng coù cuoác xeûng, chæ coù caùch ñi tìm caây goã naøo duøng taïm nhö caùi mai, thöïc laø laøm nhieàu maø chaúng ñöôïc bao nhieâu. Cuõng may chaøng noäi löïc thaâm haäu, cöïc nhoïc baûy ngaøy lieàn, cuõng ñaøo ñöôïc caùi hoá saâu ba tröôïng. Tröôùc maét thaáy Taï Toán ngaøy caøng coù veû baát thöôøng, thænh thoaûng laïi laáy ñao Ñoà Long muùa may nhö ñieân. Tröông Thuùy Sôn caøng ra söùc ñaøo hoá, ñònh seõ ñaøo saâu khoaûng naêm tröôïng, döôùi ñaùy caém choâng goã. Hoá ñoù döôùi nhoû treân roäng, neáu y khoâng tieán vaøo thì thoâi, neáu böôùc vaøo hang, khoâng theå khoâng rôi xuoáng. Beân caïnh hoá chaøng cuõng chaát nhieàu ñaù lôùn, ñeå khi y sa baãy chaøng seõ duøng ñaù ñoù neùm xuoáng. Xeá tröa hoâm ñoù, Taï Toán ôû beân ngoaøi ñoäng chöøng vaøi tröôïng ñi qua ñi laïi. Tröông Thuùy Sôn khoâng daùm tieáp tuïc ñaøo, e y nghe thaáy tieáng, ñaâm ra nghi ngôø. Chaøng cuõng khoâng daùm ra ngoaøi saên thuù, chæ thuû beân caïnh ñoäng, xem ñoäng tónh theá naøo. Chæ nghe Taï Toán luoân moàm chöûi bôùi, töø Trôøi ñoå xuoáng, keá ñeán Taây Phöông Phaät toå, Ñoâng Haûi Quan Aâm, Ngoïc Hoaøng treân trôøi, Dieâm Vöông döôùi ñaát. Sau ñoù y laïi chöûi ñeán Tam Hoaøng, Nguõ Ñeá, Nghieâu Thuaán Vuõ Thang, Taàn Hoaøng, Ñöôøng Toâng, vaên thì caû Khoång Maïnh, voõ thì ñeán Quan Nhaïc1 baát keå thaùnh hieàn anh huøng naøo cuõng ñeàu bò y chöûi khoâng coøn soùt moät ai. Taï Toán cuõng laø moät ngöôøi töông ñoái coù hoïc, cho neân khi y chöûi bôùi, Tröông Thuùy Sôn nghe cuõng coù chieàu vaên veû. Ñoät nhieân, Taï Toán chöûi tôùi caùc nhaân vaät voõ laâm, baét ñaàu töø Hoa Ñaø saùng taïo Nguõ Caàm Hí, tôùi Ñaït Ma toå sö cuûa phaùi Thieáu Laâm, Nhaïc Voõ Muïc thaàn quyeàn taùn thuû, ñeàu bò y coi khoâng ra gì. Coù ñieàu khoâng phaûi y chæ chöûi xuoâng, maø moãi nhaø moãi phaùi y ñeàu vaïch nhöõng khuyeát ñieåm, choã naøo sai soùt, ñaâu ra ñaáy. Y ñi töø ñôøi Ñöôøng xuoáng ñôøi Toáng roài chöûi tôùi nhöõng ngöôøi ñôøi cuoái Nam Toáng nhö Ñoâng Taø, Taây Ñoäc, Nam Ñeá, Baéc Caùi, Trung Thaàn Thoâng 2, roài tôùi Quaùch Tónh, Döông Quaù, roài sau cuøng tôùi toå sö phaùi Voõ Ñöông Tröông Tam Phong. Y nhuïc maï ngöôøi khaùc thì khoâng sao, baây giôø laïi chöûi ñeán caû aân sö, Tröông Thuùy Sôn nhòn laøm sao noåi? Chaøng ñang toan môû mieäng ñaùp laïi, ñoät nhieân Taï Toán roáng leân: - Tröông Tam Phong ñaõ chaúng ra quaùi gì, thì ñeä töû cuûa y laø Tröông Thuùy Sôn cuõng ñaâu coù vaøo ñaâu, ñeå ta boùp coå vôï noù xem noù laøm gì ta. Y tung mình nhaûy tôùi, vöôït qua beân caïnh Tröông Thuùy Sôn, chaïy vaøo trong ñoäng. Tröông Thuùy Sôn ñuoåi theo, nghe aàm moât tieáng, Taï Toán ñaõ rôi xuoáng hoá. Theá nhöng ñaùy hoá chöa ñeå choâng, y tuy ngaõ xuoáng nhöng khoâng bò thöông, chæ vì baát ngôø neân cuõng kinh hoaûng. Tröông Thuùy Sôn thuaän tay caàm ngay caønh caây chaøng duøng ñeå ñaøo 1 Quan Vuõ, Nhaïc Phi 2 Nhöõng nhaân vaät kieät xuaát trong boä Anh Huøng Xaï Ñieâu http://hello.to/kimdung 244
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính hoá, thaáy Taï Toán töø döôùi hoá toan nhaûy leân, neân cuùi xuoáng ñaùnh maïnh xuoáng ñaàu y. Taï Toán nghe ñöôïc hôi gioù, tay traùi quô leân, ñaõ choäp ñöôïc caønh caây, duøng söùc giöït maïnh moät caùi. Tröông Thuùy Sôn caàm khoâng chaéc, caønh caây tuoät khoûi tay. Caùi giöït ñoù kình löïc thaät maïnh khieán hoå khaåu Tröông Thuùy Sôn raùch ra, loøng baøn tay cuõng bò söôùc, maùu chaûy roøng roøng. Taï Toán bò söùc loâi cuõng ngaõ phòch trôû xuoáng ñaùy hoá. Luùc ñoù AÂn Toá Toá ñang trôû daï, ñau buïng ñaõ nöûa ngaøy roài. Luùc ñaàu naøng thaáy Taï Toán ñi laïi tröôùc ñoäng khoâng rôøi, khoâng daùm noùi cho choàng bieát, e ngaïi Taï Toán nghe thaáy seõ bôùt ñi moät phaàn uùy kî, laøm khoù vôï choàng naøng sôùm hôn. Baây giôø thaáy tình theá nguy caáp, maëc duø buïng ñau nhö xeù, naøng vaãn göôïng caàm thanh tröôøng kieám beân caïnh neùm cho Tröông Thuùy Sôn. Tröông Thuùy Sôn chuïp ñöôïc thanh kieám, nghó thaàm: “Ngöôøi naøy voõ coâng cao hôn ta nhieàu quaù, neáu y nhaûy leân, ta duøng kieám cheùm xuoáng, theå naøo kieám cuõng bò y ñoaït maát”. Trong côn nguy caáp, ñoät nhieân nghó ra: “Hai maét y ñaõ muø, sôû dó y ñoaït ñöôïc binh khí toaøn laø do tieáng gioù töø binh khí maø nhaän ra höôùng cuûa chieâ u theá”. Chaøng nghó ra leõ ñoù, nghe Taï Toán cöôøi ha haû, laïi tung mình nhaûy leân. Tröông Thuùy Sôn nhaém chính xaùc ñöôøng ñi cuûa y, ñeå muõi kieám ñuùng ngay nôi ñaàu naõo, giöõ nguyeân khoâng ñoäng ñaäy. Taï Toán vöøa phoùng mình leân, theá nhaûy thaät maïnh, lao ñaàu vaøo ñuùng ngay muõi kieám ôû treân. Vì tröôøng kieám khoâng di chuyeån neân voõ coâng y duø cao cuõng khoâng sao bieát ñöôïc. Chæ nghe soeït moät tieáng, Taï Toán keâu roáng leân thaät to, tröôøng kieám ñaõ ñaâm vaøo traùn y, vaøo saâu caû taác. Tuy nhieân y öùng bieán thaät nhanh, kieám vöøa ñaâm vaøo ñaàu, laäp töùc ngaû ñaàu ra phía sau, ñoàng thôøi söû duïng coâng phu Thieân Caân Truïy rôi trôû laïi xuoáng hoá. Neáu y bieán chieâu chaäm moät tí, muõi kieám seõ ñaâm thaúng vaøo oùc, cheát ngay laäp töùc. Tuy theá, ñaàu y cuõng bò thöông naëng, maùu chaûy ra ñaày maët, tröôøng kieám caém treân traùn, khoâng ngöøng lay ñoäng. Taï Toán giöït thanh kieám ra, xeù vaït aùo ñeå buoäc veát thöông, y thaáy ñaàu vaùng maét hoa, bieát mình bò thöông khoâng nheï, beänh ñieân noåi leân, ruùt töø löng ra thanh ñao Ñoà Long muùa leân vuø vuø, baûo veä ñænh ñaàu, laïi nhaûy leân laàn thöù ba. Tröông Thuùy Sôn vaùc nhöõng taûng ñaù, lieân tieáp nhaém y neùm xuoáng, nhöng ñeàu bò thanh ñao gaït ra. Chæ thaáy thanh ñao quay troøn nhö tuyeát rôi, haøn quang laáp laùnh, Taï Toán ñaõ nhaûy ñöôïc leân bôø, tieán thaúng vaøo ñoäng. Tröông Thuùy Sôn töøng böôùc, töøng böôùc luøi laïi, loøng ñau nhö caét, nghó ñeán hoâm nay cuøng AÂn Toá Toá hai ngöôøi taùng maïng, khoâng ñöôïc nhìn thaáy ñöùa con chöa kòp chaøo ñôøi. Taï Toán sôï Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá coù theå len leùn ñi ngang mình chui ra khoûi hang, ra ñeán ngoaøi thì khoâng sao ñuoåi kòp, neân tay phaûi caàm ñao, tay traùi caàm kieám, http://hello.to/kimdung 245
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2