Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 8

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

246
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 8: CÙNG PHÁT THẬP TẢI PHIẾM QUI HÀNG Thắm thoát mười năm qua, Tha hương nay về nhà. Oán ân đâu đà dứt, Huynh đệ nay đành xa. Tạ Tốn chậm rãi nói: - Tình cảnh buổi tối hôm đó, đến nay ta vẫn còn nhớ thật rõ ràng. Ta ngồi trên giường trong khách điếm ám vận chân khí, đem pho Thất Thương Quyền ôn lại trong lòng một lượt. Ngũ đệ, người từ trước tới nay chưa biết đến Thất Thương Quyền, có muốn xem thử hay không? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 8

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 8 CUØNG PHAÙT THAÄP TAÛI PHIEÁM QUI HAØNG Taï Toán chaäm raõi noùi: - Tình caûnh buoåi toái hoâm ñoù, ñeán nay ta vaãn coøn nhôù thaät roõ raøng. Ta ngoài treân giöôøng trong khaùch ñieám aùm vaän chaân khí, ñem pho Thaát Thöông Quyeàn oân laïi trong loøng moät löôït. Nguõ ñeä, ngöôøi töø tröôùc tôùi nay chöa bieát ñeán Thaát Thöông Quyeàn, coù muoán xem thöû hay khoâng? Tröông Thuùy Sôn chöa kòp traû lôøi, AÂn Toá Toá ñaõ chen vaøo: - Chaéc haún laø thaàn dieäu voâ song, uy maõnh tuyeät luaân. Ñaïi ca, sao luùc ñoù ñaïi ca khoâng ñi kieám Toáng Vieãn Kieàu? Taï Toán mæm cöôøi, noùi: - Coâ sôï ta thöû quyeàn phaùp seõ laøm bò thöông oâng choàng cuûa coâ ö? Neáu nhö quyeàn löïc khoâng thu phaùt tuøy yù ñöôïc, thì sao coøn ñöôïc goïi laø Thaát Thöông Quyeàn? Noùi xong y ñöùng daäy, ñi ñeán caïnh moät caây lôùn, quaùt leân moät tieáng nhö tieáng saám, nghe buøng moät tieáng, moät quyeàn ñaõ ñaùnh ngay vaøo thaân caây. Cöù nhö coâng löïc cuûa y, quyeàn ñoù neáu khoâng ñaùnh gaõy ñoâi thaân caây, thì quyeàn ñ u aà cuõng ngaäp vaøo trong goã, naøo ngôø khi y thu quyeàn laïi, caây ñoù tuyeät nhieân khoâng toån haïi chuùt naøo, ngay caû caønh caây cuõng khoâng gaõy. AÂn Toá Toá trong loøng nhuû thaàm: “Ñaïi ca ôû treân ñaûo luoân chín naêm, voõ coâng taát caû ñeàu maát heát. Töø tröôùc tôùi nay khoâng thaáy ñaïi ca luyeän coâng, vieäc ñoù cuõng khoâng coù gì laøm laï”. Sôï Taï Toán thöông taâm, naøng vaãn lôùn tieáng khen ngôïi. Taï Toán noùi: - Nguõ muoäi, tieáng khen cuûa coâ nghe göôïng gaïo laém. Coâ nghó voõ coâng cuûa ta khoâng coøn baèng tröôùc, coù phaûi khoâng? AÂn Toá Toá noùi: - Taïi nôi ñaûo hoang cöïc baéc naøy, ñi qua ñi laïi cuõng chæ coù boán ngöôøi thaân, luyeän voõ ñeå laøm gì? Taï Toán hoûi: - Nguõ ñeä, ngöôi coù nhìn thaáy gì aùo dieäu khoâng? Tröông Thuùy Sôn noùi: http://hello.to/kimdung 260
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tieåu ñeä thaáy theá quyeàn cuûa ñaïi ca möôøi phaàn cöông maõnh, theá nhöng khi ñaùnh vaøo thaân caây, ñeán caùi laù cuõng khoâng lay ñoäng, ñieåm ñoù tieåu ñeä khoâng sao hieåu ñöôïc. Ñeán nhö Voâ Kî ñaùnh moät quyeàn, caønh caây cuõng coøn rung chuyeån nöõa laø. Voâ Kî keâu leân: - Con laøm ñöôïc. Y chaïy tôùi ñaám bình moät caùi vaøo thaân caây, quaû nhieân caønh caây rung rinh, döôùi aùnh traêng chieáu vaøo, boùng caây döôùi ñaát lay ñoäng khoâng ngöøng. Vôï choàng Tröông Thuùy Sôn thaáy con mình ñaùnh ra hôi coù söùc, trong loøng möøng rôõ, cuøng nhìn Taï Toán, ñôïi y giaûng giaûi ñaïo lyù beân trong. Taï Toán noùi: - Ba ngaøy nöõa, laù caây seõ vaøng vaø töø töø ruïng xuoáng, nöûa thaùng sau, caû caây seõ khoâ heùo. Quyeàn cuûa ta ñaõ ñaùnh ñöùt taát caû caùc thôù goã beân trong thaân caây roài. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá khoâng khoûi kinh haõi, bieát raèng y khoâng phaûi keû ñaïi ngoân, nhöõng lôøi ñoù aét khoâng phaûi giaû doái. Taï Toán caàm thanh ñao Ñoà Long ôû beân caïnh leân, ruù t ra khoûi voû, nghe soeït moät tieáng, cheùm xeùo vaøo thaân caây moät nhaùt, chæ nghe aàm moät tieáng, nöûa treân cuûa ñaïi thuï ñaõ ñoå xuoáng. Taï Toán thu ñao veà noùi: - Caùc ngöôi nhìn thöû xem uy löïc Thaát Thöông Quyeàn cuûa ta coù coøn nhö xöa khoâ ng? Ba ngöôøi ñeán nhìn veát ñao caét ngang thaân caây, thaáy loõi caây quaù nöûa thôù goã ñöùt ñoaïn, thôù thì xoaén laïi, thôù thì naùt nhöø, coù thôù ñöùt thaønh maáy khuùc, coù thôù choã ñöùt choã khoâng, hieån nhieân trong moät quyeàn ñoù bao haøm nhieàu kình löïc khaùc nhau. Tröông AÂn hai ngöôøi heát söùc thaùn phuïc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñaïi ca, hoâm nay quaû thöïc khieán cho tieåu ñeä môû maét. Taï Toán khoâng khoûi ñaéc yù, noùi: - Trong quyeàn cuûa ta bao goàm baûy kình löïc khoâng ñoàng ñeàu, cöông maõnh coù, aâm nhu coù, cöông trung höõu nhu coù, nhu trung höõu cöông coù, cheùm ngang coù, ñaùnh thaúng coù, eùp vaøo beân trong coù. Ñòch nhaân ñôõ ñöôïc kình löïc thöù nhaát, khoâng ñôõ ñöôïc kình löïc thöù hai, neáu ñôõ ñöôïc kình löïc thöù hai, ñeán kình löïc thöù ba laøm sao ñoái phoù? Ha ha, Thaát Thöông Quyeàn do ñoù maø thaønh teân. Nguõ ñeä, hoâm ngöôi cuøng ta ñaáu chöôûng löïc, neáu nhö ta ñaùnh Thaát Thöông Quyeàn ra, ngöôi khoâng sao ñôõ noåi. Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Ñuùng vaäy. Voâ Kî ñònh hoûi xem taïi sao cha noù laïi ñaáu chöôûng vôùi nghóa phuï, thaáy Toá Toá lieân tieáp xua tay, neân khoâng daùm hoûi, chæ noùi: http://hello.to/kimdung 261
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Nghóa phuï, cha daïy cho con Thaát Thöông Quyeàn ñöôïc khoâng? Taï Toán laéc ñaàu: - Khoâng ñöôïc. Voâ Kî coù veû thaát voïng, toan nhoõng nheõo naên næ, AÂn Toá Toá cöôøi noùi: - Voâ Kî, sao con ngoác theá? Moân voõ coâng tinh dieäu cuûa nghóa phuï con, neáu nhö khoâng coù noäi coâng thöôïng thöøa, laøm sao luyeän noåi? Voâ Kî ñaùp: - Phaûi roài, vaäy ñeå khi naøo con coù noäi coâng thöôïng thöøa roài seõ tính sau. Taï Toán vaãn laéc ñaàu: - Moân Thaát Thöông Quyeàn naøy khoâng luyeän laø hôn. Thaân theå chuùng ta ai ai cuõng aâm döông nhò khí, kim moäc thuûy hoûa thoå nguõ haønh. Tim thuoäc hoûa, phoåi thuoäc kim, thaän thuoäc thuûy, tì thuoäc thoå, gan thuoäc moäc, moät khi luyeän Thaát Thöông Quyeàn thì baûy boä phaän ñoù cuõng ñeàu bò toån thöông. Pho quyeàn ñoù moãi laàn luyeän coâng, noäi taïng trong ngöôøi laïi toån haïi theâm moät chuùt, neân môùi goïi laø Thaát Thöông, ñuùng laø toån thöông mình tröôùc, toån thöông ñòch sau. Neáu khoâng phaûi vì luyeän quyeàn phaùp naøy maø bò thöông taâm maïch, ta ñaâu coù thænh thoaûng noåi côn ñieân, khoâng caùch gì cheá ngöï. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá baây giôø môùi bieát, taïi sao y taøi söùc hôn ngöôøi, voõ coâng cao cöôøng, nhöng khi phaùt ñieân roài thì taâm trí ñeàu maát heát. Taï Toán noùi tieáp: - Giaù nhö neáu noäi löïc cuûa ta thöïc laø hoàn haäu chaéc chaén, ñöôïc baèng Khoâng Kieán ñaïi sö, hoaëc Voõ Ñöông Tröông chaân nhaân, roài haõy luyeän moân Thaát Thöông Quyeàn naøy, thì coù leõ khoâng bò toån thöông, hoaëc toån haïi chuùt ít, cuõng khoâng ñaùng ngaïi. Chæ vì hoài ñoù ta quaù noùng loøng baùo thuø, phaûi maát bao nhieâu taâm löïc môùi ñoaït ñöôïc trong tay phaùi Khoâng Ñoäng moät baûn sao Thaát Thöông Quyeàn Phoå, quyeàn phoå vöøa ñeán tay, laäp töùc ra tay luyeän ngay, chæ sôï quyeàn coâng chöa thaønh maø sö phuï ta ñaõ cheát, khoâng baùo thuø ñöôïc. Ñeán khi phaùt giaùc noäi taïng ñaõ bò toån thöông naëng thì khoâng coøn caùch naøo cöùu chöõa ñöôïc nöõa. Luùc ñoù ta khoâng nghó ra, phaùi Khoâng Ñoäng ñôøi ñôøi töông truyeàn baûn quyeàn phoå, nhöng sao laïi khoâng coù ai danh döông thieân haï veà moân coâng phu naøy. Ta cuõng thích loä quyeàn phaùp naøy vì khi xuaát quyeàn, hình thöùc cöông maõnh, oàn aøo raát coù lôïi theá. Nguõ muoäi, coâ coù hieåu ñöôïc caùi nguyeân do trong ñoù khoâng? AÂn Toá Toá traàm ngaâm, ñaùp: - Höø, phaûi chaêng quyeàn phaùp naøy vôùi coâng phu tích lòch gì ñoù cuûa sö phuï ñaïi ca khoâng khaùc nhau bao nhieâu? Taï Toán noùi: - Ñuùng theá. Sö phuï ta coù ngoaïi hieäu laø Hoãn Nguyeân Tích Lòch Thuû, chöôûng löïc chaúng khaùc gì saám seùt, uy löïc cöïc kyø gheâ gôùm kinh ngöôøi. Neáu ta kieám ñöôïc oâng ta, http://hello.to/kimdung 262
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính neáu duøng moân quyeàn Thaát Thöông naøy ñoái ñòch, oâng ta seõ cho raèng ñaây laø quyeàn phaùp chính oâng daïy cho ta, ñôïi ñeán khi truùng ñoøn, oâng ta bieát laø khoâng phaûi thì cuõng ñaõ muoän. Nguõ ñeä, ngöôi ñöøng traùch laø ta duïng taâm hieåm ñoäc, sö phuï ta beà ngoaøi troâng coù veû queâ muøa, nhöng laïi laø ngöôøi laém möu nhieàu keá. Neáu khoâng dó ñoäc coâng ñoäc, caùi ñaïi cöøu naøy khoâng caùch gì baùo ñöôïc … oâi, noùi ñeán chi tieát thì thaät quaù nhieàu maø vaãn chöa noùi ñeán Khoâng Kieán ñaïi sö. Trôû laïi hoâm ñoù ta ngoài vaän khí oân laïi ba löôït Thaát Thöông Quyeàn coâng, roài vöôït töôøng ra ngoaøi, ñònh ñi kieám Toáng Vieãn Kieàu. Ta vöøa nhaûy qua töôøng, thaân hình chöa rôi tôùi ñaát, boãng thaáy ñaàu vai bò ai voã nheï moät caùi. Ta giaät mình kinh haõi, cöù nhö voõ coâng cuûa ta luùc ñoù, moät ngöôøi naøo giô tay ñaäp vaøo ngöôøi maø khoâng ñôõ ñöôïc, laø ñieàu khoù maø töôûng töôïng. Voâ Kî, con nghó xem caùi voã ñoù nheï thoâi, neáu nhö ngöôøi ñoù ñem kình löïc vaøo chöôûng, coù phaûi ta ñaõ bò thöông naëng roài ö? Ta voäi vaøng quay laïi giô tay choäp, nhöng chæ choäp vaøo quaõng khoâng, laïi phaûn kích moät quyeàn, quyeàn ñoù cuõng khoâng truùng ai caû, chaân traùi vöøa chaïm ñaát, laäp töùc quay laïi, thì ngay luùc ñoù, löng ta laïi bò voã nheï moät chöôûng nöõa, roài ngöôøi sau löng ta thôû daøi noùi: “Khoå haûi voâ bieân, hoài ñaàu thò ngaïn”.1 Voâ Kî thaáy caâu chuyeän thaät thuù vò, baät cöôøi, noùi: - Nghóa phuï, ngöôøi ñoù ñònh ñuøa chôi vôùi cha haû? Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá cuõng ñaõ nghó ngay, ngöôøi ñoù haún phaûi laø Khoâng Kieán ñaïi sö. Taï Toán keå tieáp: - Luùc ñoù ta sôï ñeán laïnh caû ngöôøi, chaúng khaùc gì rôi xuoáng vöïc saâu. Ngöôøi ñoù voõ coâng nhö theá, muoán gieát ta thaät deã nhö trôû baøn tay. Oâng ta chæ noùi coù taùm chöõ “Khoå haûi voâ bieân, hoài ñaàu thò ngaïn” chæ trong moät giaây thoâi, nhöng trong gioïng noùi ñaày loøng töø bi, töøng chöõ moät loït vaøo tai ta thaät roõ raøng . Theá nhöng luùc ñoù trong buïng ta chæ toaøn laø kinh hoaøngï phaãn noä, quay ñaàu nhìn laïi, thaáy moät nhaø sö maëc aùo traéng ñöùng ñaèng xa khoaûng boán tröôïng. Khi ta quay mình, nghó buïng oâng ta chaéc chæ caùch ta chöøng ba thöôùc, naøo ngôø vöøa voã vai ta xong, ñaõ bay vuùt ra boán tröôïng, thaân phaùp nhanh nhö theá, boä phaùp nheï nhö theá, thöïc khoâng ai ngôø noåi. Luùc ñoù trong ñaàu ta chæ coù moät yù nieäm “Chaéc laø oan hoàn naøo bò ta gieát hieän ra ñoøi maïng ñaây”, coøn neáu laø ngöôøi soáng, laøm sao coù ai thaân phaùp nhanh nhö theá. Ta nghó ñoù laø ma, trong loøng thaáy can ñaûm trôû laïi, quaùt: “Yeâu ma quæ quaùi, cuùt ra cho xa, trôøi oâng khoâng sôï, ñaát oâng khoâng sôï, ñaâu coù leõ laïi sôï coâ hoàn daõ quæ?”. Nhaø sö aùo traéng chaép tay chaøo, noùi: - Taï cö só, laõo taêng Khoâng Kieán xin chaøo ngaøi. 1 Beå khoå khoâng coù choã cuøng, quay ñaàu laïi thì ñeán bôø ñöôïc. http://hello.to/kimdung 263
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ta nghe hai chöõ Khoâng Kieán, nghó ñeán treân giang hoà vaãn noùi ñeán hai caâu “Thieáu Laâm thaàn taêng, Kieán Vaên Trí Tính”. Oâng ta ñöùng ñaàu töù ñaïi thaàn taêng, heøn gì voõ coâng cao sieâu ñeán theá. Tröông Thuùy Sôn nghó ñeán vò Khoâng Kieán ñaïi sö naøy veà sau bò y ñaùnh möôøi ba quyeàn maø cheát, trong loøng caûm thaáy aùy naùy khoâng an. Taï Toán noùi tieáp: - Ta môùi hoûi: “Coù phaûi laø Khoâng Kieán thaàn taêng cuûa chuøa Thieáu Laâm ñaáy chaêng?” Nhaø sö ñaùp: “Hai chöõ thaàn taêng, quaû khoâng daùm nhaän. Laõo naïp2 chính laø Khoâng Kieán ôû chuøa Thieáu Laâm ñaây”. Ta noùi: “Taïi haï voán khoâng quen bieát ñaïi sö, sao laïi ñuøa rôõn nhö theá?” Khoâng Kieán noùi: “Laõo naïp naøo coù daùm ñuøa rôõn vôùi cö só ñaâu? Xin hoûi cö só, giôø naøy ñang ñònh ñi ñaâu?” Ta ñaùp: “Toâi ñi ñaâu, coù can heä gì ñeán ñaïi sö?”. Khoâng Kieán noùi: “Toái nay cö só ñònh ñi gieát ñaïi hieäp Toáng Vieãn Kieàu cuûa phaùi Voõ Ñöông, phaûi khoâng?”. Ta nghe oâng noùi ñuùng vieäc ta ñang ñònh laøm, laáy laøm laï luøng, laïi theâm sôï haõi. Oâng ta laïi noùi: “Cö só muoán coù moät vuï ñaïi aùn chaán ñoäng voõ laâm, khieâu khích Hoãn Nguyeân Tích Lòch Thuû Thaønh Coân ra maët, ñeå baùo thuø vieäc y gieát haïi toaøn gia …” Ta nghe oâng aáy noùi ñuùng teân sö phuï ta, laïi caøng sôï haõi. Neân bieát vieäc sö phuï ta gieát haïi caû nhaø, ta chöa heà heù raêng noùi vôùi moät ai. Vieäc xaáu xa doù sö phuï ta dó nhieân daáu kín, coøn baûn thaân ta cuõng khoâng noùi ra, laøm sao vò hoøa thöôïng Khoâng Kieán naøy laïi bieát ñöôïc? Luùc ñoù ta bò khích ñoäng maïnh, noùi: “Neáu nhö ñaïi sö cho bieát y ôû ñaâu, Taï Toán naøy xin cam nguyeän moät ñôøi laøm traâu laøm ngöïa cho ngaøy”. Khoâng Kieán thôû daøi noùi: “Chuyeän Thaønh Coân laøm quaû thaät toäi nghieät quaù lôùn, nhöng cö só vì côn giaän, laøm haïi bao nhieâu laø nhaân vaät voõ laâm, cuõng thöïc laø sai laàm”. Luùc ñoù ta ñònh noùi: “Vieäc ñoù coù lieân can gì ñeán oâng?” nhöng nghó laïi oâng ta vöøa hieån thò voõ coâng, ta khoâng phaûi laø ñòch thuû. Huoáng chi ta ñang muoán caàu xin oâng, neân ñaønh coá daèn côn giaän, noùi: “Taïi haï quaû thöïc theá chaúng ñaëng ñöøng, vì Thaønh Coân laån troán voâ aûnh voâ tung, boán beå meânh moâng, khieán toâi khoâng sao tìm y ñöôïc”. Khoâng Kieán gaät ñaàu noùi: “Ta cuõng hieåu trong loøng cö só chöùa ñaày oaùn ñoäc, khoâng coù caùch naøo phaùt tieát. Theá nhöng Toáng ñaïi hieäp laø thuû ñoà cuûa Tröông chaân nhaân phaùi Voõ Ñöông, neáu cö só ñònh gieát oâng ta, hoïa ñoù to lôùn khoâng bieát ñaâu maø löôøng”. Ta noùi: “Loøng toâi muoán gaây ra hoïa, hoïa caøng lôùn, caøng sôùm böùc baùch Thaønh Coân ra maët”. Khoâng Kieán noùi: “Taï cö só, neáu nhö oâng gieát haïi Toáng Vieãn Kieàu, thì Thaønh Coân quaû thöïc khoâng ra maët khoâng ñöôïc. Theá nhöng Thaønh Coân hoâm nay khoâng coøn laø Thaønh Coân ngaøy tröôùc, voõ coâng cuûa oâng coøn keùm y xa laém, moái huyeát haûi oan cöøu ñoù 2 Aùo cuûa nhaø sö chaép nhieàu maûnh l aïi maø thaønh goïi laø naïp (hay noät). Ñaây laø tieáng nhuùn mình cuûa nhaø sö. http://hello.to/kimdung 264
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính chöa baùo ñöôïc ñaâu”. Ta noùi: “Thaønh Coân laø sö phuï cuûa toâi, voõ coâng cuûa oâng ta ñeán ñaâu, toâi chaéc bieát roõ hôn ñaïi sö nhieàu”. Khoâng Kieán laéc ñaàu: “Y ñaõ ñöôïc moät minh sö nhaän laøm hoïc troø, ba naêm qua tieán boä khoâng ngôø, cö só tuy ñaõ luyeän ñöôïc Thaát Thöông Quyeàn cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, nhöng cuõng khoâng ñaû thöông ñöôïc y ñaâu”. Ta kinh ngaïc voâ cuøng, vò Khoâng Kieán hoøa thöôïng naøy ta chöa töøng gaë p bao giôø, nhöng nhaát cöû nhaát ñoäng, oâng ta bieát chaúng khaùc gì chính maét troâng thaáy. Ta laëng ngöôøi hoài laâu, hoûi laïi: “Sao ñaïi sö laïi bieát?” Oâng ta ñaùp: “Chính Thaønh Coân noùi cho laõo naïp nghe”. Khi nghe y noùi tôùi ñaây, hai vôï choàng Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá laãn Voâ Kî ñeàu cuøng “A” leân moät tieáng. Taï Toán noùi: - Caùc ngöôi luùc naøy nghe tôùi coøn kinh ngaïc, luùc ñoù ta nghe caâu naøy, nhaûy döïng leân, quaùt hoûi: “Laøm sao y laïi bieát ñöôïc theá?” Oâng ta chaäm raõi noùi: “Trong maáy naêm qua, y luùc naøo cuõng ôû beân caïnh cö só, coù ñieàu y luoân luoân caûi trang, neân cö só khoâng nhaän ra y ñaáy thoâi”. Ta noùi: “Höø, toâi khoâng nhaän ra oâng ta ö? Duø oâng ta coù bieán thaønh tro, toâi cuõng vaãn nhaän ra”. Khoâng Kieán noùi: “Taï cö só, oâng khoâng phaûi laø ngöôøi sô xuaát, voâ taâm, theá nhöng trong maáy naêm qua, oâng chæ lo vieäc luyeän voõ baùo thuø, nhöõng vieäc chung quanh khoâng ñeå yù tôùi. Oâng ôû ngoaøi saùng, y ôû trong boùng toái. Cö só khoâng nhaän ra y, maø duø coù gaëp cuõng khoâng nhaän ra y ñaâu”. Caâu noùi ñoù ta khoâng theå khoâng tin, huoáng chi Khoâng Kieán ñaïi sö laø moät cao taêng noåi danh trong thieân haï, leõ ñaâu ñeán ñeå noùi laùo ta laøm chi. Ta noùi: “Neáu nhö theá, sao oâng ta khoâng gieát toâi ñi, cho khoûi raéc roái?” Khoâng Kieán noùi: “Neáu y coù buïng haïi cö só, thì thaät chæ giô tay laø xong. Taï cö só, oâng ñaõ hai laàn tìm y baùo thuø, hai laàn ñeàu thua caû, neáu y muoán saùt haïi oâng, sao luùc ñoù khoâng haï thuû cho ñöôïc vieäc? Haõy noùi vieäc ñi laáy Thaát Thöông Quyeàn Phoå, cö só ñaõ ñaáu noäi löïc vôùi ba ñaïi cao thuû cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, theá coøn hai ngöôøi trong Khoâng Ñoäng nguõ laõo kia ñi ñaâu? Sao hoï khoâng ra vaây ñaùnh cö só? Neáu nhö caû nguõ laõo ñeàu xoâng leân, lieäu cö só coù toaøn tính maïng khoâng? Hoâm ñoù khi ta ñaû thöông Khoâng Ñoäng tam laõo roài, môùi phaùt giaùc ra hai ngöôøi kia cuõng bò troïng thöông, vieäc laï ñoù ta vaãn giöõ trong loøng, laø moät nghi vaán chöa giaûi thích ñöôïc. Hay laø phaùi Khoâng Ñoäng coù tranh chaáp laãn nhau? Hay laø coù cao thuû naøo ta chöa bieát teân ôû beân trong bí maät giuùp ta? Khi ta nghe Khoâng Kieán ñaïi sö noùi, trong buïng baøng hoaøng, hoûi laïi: “Khoâng leõ nhò laõo do Thaønh Coân ñaû thöông sao?” Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá nghe y noùi caøng luùc caøng thaáy laï kyø, tuy teân choán giang hoà coù bieát bao nhieâu chuyeän khuùc maéc, nhöng hai ngöôøi kieán vaên ñeàu quaûng baùc, chuyeän gì coå quaùi maáy cuõng ñaõ töøng nghe qua, nhöng caâu chuyeän Taï Toán ñang keå cho nghe thì khoâng sao töôûng töôïng ñöôïc. Hai ngöôøi ñeàu ngaàm hieåu raèng, Taï Toán http://hello.to/kimdung 265
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính laø moät ngöôøi kyø taøi, nhöng sö phuï cuûa y laø Hoãn Nguyeân Tích Lòch Thuû Thaønh Coân, veà voõ coâng cöõng nhö möu trí laïi coøn hôn y moät baäc. AÂn Toá Toá noùi: - Ñaïi ca, vaäy Khoâng Ñoäng nhò laõo quaû thöïc do sö phuï cuûa ñaïi ca ñöùng ngaàm beân trong ñaû thöông ö? Taï Toán noùi: - Luùc ñoù ta cuõng ñaõ môû mieäng hoûi, Khoâng Kieán ñaïi sö noùi: “Khoâng Ñoäng nhò laõo bò thöông ra sao, Taï cö só coù chính maét thaáy khoâng? Saéc maët hai ngöôøi nhö theá naøo?” Ta chæ ñöùng yeân khoâng traû lôøi, moät luùc sau, noùi: “Neáu nhö theá, quaû thöïc Khoâng Ñoäng nhò laõo ñaõ bò sö phuï toâi ñaû thöông roài”. Nguyeân lai khi ta thaáy hai ngöôøi trong phaùi Khoâng Ñoäng naèm döôùi ñaát, maët ñaày maùu laám chaám, hieån nhieân hai ngöôøi ñoù duøng aâm kình ñaùnh ngöôøi ta, bò cao thuû duøng Hoãn Nguyeân Coâng ñaåy trôû laïi. Caùi kieåu maët ñaày ban ñieåm ñoù, theo nhö ta bieát, neáu khoâng phaûi bò Hoãn Nguyeân Coâng ñaåy ngöôïc aâm kình trôû laïi, thì chæ coù bò beänh thöông haøn thoâi, nhöng hoâm ñoù khi ta môùi gaëp Khoâng Ñoäng nguõ laõo, caû naêm ngöôøi ñeàu bình thöôøng maïnh khoûe, khoâng theå naøo ñoät khôûi baïo beänh ñöôïc. Ñöông thôøi trong voõ laâm, tröø hai thaày troø ta ra, khoâng ngöôøi thöù ba naøo coù luyeän qua Hoãn Nguyeân Coâng caû. Khoâng Kieán ñaïi sö gaät ñaàu, thôû daøi noùi: “Sö phuï ngöôi uoáng röôïu roài laøm chuyeän voâ ñöùc, gieát haïi lôùn beù toaøn gia cö só, khi tænh laïi, xaáu hoå voâ cuøng, neân hai laàn cö só tìm y baùo thuø, y khoâng saùt haïi. Y thaäm chí cuõng khoâng muoán ñaû thöông cö só, nhöng caû hai laàn cö só ñeàu noåi ñieân toan thí maïng vôùi y, neáu khoâng ñaû thöông oâng, y khoâng theå naøo thoaùt thaân ñöôïc. Sau ñoù y bí maät theo doõi cö só, ba laàn oâng bò nguy nan, y ñeàu aùm trung giaûi cöùu”. Ta thaàm tính trong loøng, ngoaøi vuï Khoâng Ñoäng nguõ laõo ra, quaû nhieân coù ba laàn ñang cöïc kyø khoù khaên, trong côn nguy caáp, coâng theá cuûa ñòch nhaân töï nhieân môû ra. Khoâng Kieán ñaïi sö noùi tieáp: “Y bieát raèng toäi loãi quaù nhieàu, khoâng theå naøo xin cö só tha thöù ñöôïc, chæ mong sau moät thôøi gian, cö só seõ daàn daàn nguoâi ngoai. Naøo ngôø cö só caøng ngaøy caøng laøm döõ, gieát ngöôøi moãi ngaøy moät nhieàu. Hoâm nay cö só laïi ñònh ñi gieát Toáng Vieãn Kieàu Toáng ñaïi hieäp, tröôøng ñaïi hoïa ñoù khoâng theå naøo ñeå yeân ñöôïc.” Ta noùi: “Neáu ñaõ nhö theá, xin ñaïi sö goïi sö phuï toâi ra gaëp toâi, chuùng toâi thanh toaùn vôùi nhau, khoâng lieân quan gì ñeán ngöôøi ngoaøi caû”. Khoâng Kieán ñaïi sö noùi: “Sö phuï oâng khoâng maët muõi naøo gaëp oâng caû, cuõng khoâng daùm gaëp oâng. Hôn nöõa, Taï cö só, khoâng phaûi laõo naïp daùm coi thöôøng oâng, duø oâng coù gaëp y thì cuõng uoång coâng thoâi”. Ta noùi: “Ñaïi sö laø höõu ñaïo cao taêng, phaûi traùi ñen traéng, chaéc bieát roõ raøng. Khoâng leõ caùi huyeát cöøu toaøn gia cuûa toâi, ñaønh boû qua khoâng lyù ñeán hay sao?” Oâng ta noùi: “Thaûm http://hello.to/kimdung 266
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính hoïa maø Taï cö só gaëp phaûi, laõo naïp cuõng thaáy thöông taâm giuøm. Theá nhöng toân sö vì say röôïu maø laøm baäy, khoâng phaûi do baûn yù, huoáng chi y ñaõ thaønh taâm saùm hoái, chæ mong Taï cö só nghó ñeán tình thaày troø xöa, môû cho moät loái ñi”. Ta giaän nhö ñieân cuoàng, noùi : “Neáu toâi coù ñaùnh khoâng laïi, thì cuøng laém oâng ta moät chöôûng ñaùnh toâi cheát maø thoâi. Coøn moái thuø naøy khoâng baùo ñöôïc, toâi cuõng khoâng muoán soáng laøm gì”. Khoâng Kieán ñaïi sö traàm ngaâm hoài laâu, noùi: “Taï cö só, toân sö voõ coâng ngaøy nay khaùc xöa nhieàu laém, duø oâng luyeän xong Thaát Thöông Quyeàn roài, cuõng khoâng ñaû thöông ñöôïc y ñaâu. Neáu cö só khoâng tin, cöù ñaùnh laõo naïp vaøi quyeàn thì bieát”. Ta noùi: “Taïi haï vôùi ñaïi sö khoâng thuø khoâng oaùn, leõ naøo laïi laøm ñaïi sö bò thöông. Maëc duø voõ coâng taïi haï keùm coûi thaät, nhöng Thaát Thöông Quyeàn naøy khoâng phaûi deã daøng ñoái phoù ñaâu”. Oâng ta noùi: “Taï cö só, ta cuøng vôùi cö só ñaùnh cuoäc. Toân sö gieát caû nhaø cö só toång coäng möôøi ba maïng ngöôøi, vaäy cö só ñaùnh ta möôøi ba quyeàn. Neáu nhö ñaû thöông ñöôïc ta, laõo naïp seõ soõng tay khoâng can thieäp vaøo chuyeän naøy nöõa, toân sö seõ töï yù ra gaëp cö só. Neáu khoâng thì moái oan cöøu naøy coi nhö chaám döùt, ñöôïc khoâng?” Ta traàm ngaâm khoâng ñaùp, bieát raèng vò cao taêng naøy voõ coâng cöïc kyø cao thaâm, Thaát Thöông Quyeàn tuy lôïi haïi thaät, nhöng chöa chaéc gì ñaû thöông ñöôïc oâng ta, chaúng leõ moái thuø naøy khoâng traû hay sao? Khoâng Kieán ñaïi sö laïi noùi: “Noùi thöïc vôùi cö só, laõo naïp ñaõ nhuùng tay vaøo giaûi quyeát vieäc naøy, nhaát quyeát khoâng ñeå cö só gieát theâm nhöõng ñoàng ñaïo voõ laâm voâ toäi nöõa ñaâu. Neáu oâng coù yù höôùng thieän, thì neân phuûi tay, nhöõng chuyeän ñaõ qua coi nhö xong haún. Neáu khoâng cö só tìm ngöôøi baùo thuø, khoâng leõ gia nhaân ñeä töû nhöõng ngöôøi bò cö só gieát, khoâng bieát ñi tìm cö só baùo thuø hay sao?” Ta nghe oâng ta gioïng noùi coù veû nghieâm nghò, cuoàng tính noåi leân, quaùt lôùn: “Ñöôïc roài, ñeå toâi ñaùnh ñaïi sö möôøi ba quyeàn, neáu khi naøo oâng chòu khoâng noåi thì cöù noùi toâi seõ ngöøng tay. Ñaïi tröôïng phu noùi ra moät lôøi naëng nhö nuùi, luùc ñoù oâng phaûi goïi sö phuï toâi ra gaëp nhau.” Khoâng Kieán ñaïi sö mæm cöôøi noùi: “Môøi cö só phaùt quyeàn ñi”. Ta thaáy oâng aáy thaân hình gaày goø, nhoû beù, raâu mi traéng xoùa, khuoân maët töø bi trang nghieâm, khoâng nôõ ñaû thöông, quyeàn thöù nhaát chæ duøng coù ba thaønh söùc löïc, nghe bình moät tieáng ñaùnh truùng ngöïc nhaø sö. Voâ Kî keâu leân: - Chao oâi, nghóa phuï, cha söû duïng pho Thaát Thöông Quyeàn ñaùnh ñöùt gaân maïch caùi caây aáy ö? Taï Toán noùi: - Khoâng ñaâu. Quyeàn ñaàu tieân ta ñaùnh ra laø moân quyeàn sö phuï ta Thaønh Coân truyeàn thuï, töùc Tích Lòch Quyeàn. Quyeàn cuûa ta ñaùnh ra, thaân hình oâng ta laûo ñaûo, luøi http://hello.to/kimdung 267
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính laïi moät böôùc. Ta nghó thaàm quyeàn naøy môùi coù ba thaønh söùc löïc, oâng ta ñaõ luøi moät böôùc, neáu nhö thi trieån Thaát Thöông Quyeàn thì chæ ba quaû ñaám ñaõ ñaùnh cheát oâng ta roài. Thaønh thöû, quyeàn thöù hai ta gia taêng kình löïc, nhöng oâng ta cuõng chæ loaïng choaïng, luøi laïi moät böôùc. Quyeàn thöù ba ta duøng ñeán baûy thaønh löïc, oâng ta cuõng laéc lö moät caùi, luøi laïi moät böôùc. Ta hôi laáy laøm laï, quyeàn löïc cuûa ta ñaõ gia taêng gaáp boäi, nhöng ñaùnh truùng cuõng chæ coù theá. Cöù caùi thaân hình gaày goø cuûa nhaø sö, moät quyeàn cuûa ta cuõng ñaõ ñaùnh oâng ta ñöùt gaân gaõy xöông, nhöng thaân theå oâng ta cuõng khoâng phaùt sinh söùc löïc phaûn kích naøo, chæ chòu ba quyeàn maø döôøng nhö khoâng coù gì xaûy ra. Ta nghó, neáu muoán ñaùnh ngaõ oâng ta, khoâng theå khoâng ñem heát toaøn löïc, nhöng neáu ta duøng heát söùc, nhaø sö khoâng cheát cuõng bò thöông. Ta tuy taùc aùc ñaõ nhieàu, nhöng ñoái vôùi vò cao taêng xaû thaân mình cöùu ngöôøi khaùc, ñaày loøng töø bi naøy boãng thaáy trong loøng kính troïng, neân noùi: “Ñaïi sö khoâng traû ñoøn, toâi khoâng nôõ naøo ñaùnh tieáp. Taïi haï ñaùnh ba quyeàn roài, baèng loøng khoâng ñi kieám Toáng Vieãn Kieàu nöõa”. Oâng ta noùi: “Coøn moái oaùn thuø vôùi Thaønh Coân thì sao?”. Ta noùi: “Moái thuø naøy khoâng ñoäi trôøi chung, oâng ta khoâng cheát, thì toâi phaûi cheát”. Ta ngöøng laïi moät laùt, noùi tieáp: “Nhöng ñaïi sö ñaõ ra maët, Taï moã kính troïng ñaïi sö, töø giôø trôû ñi, chæ ñi kieám Thaønh Coân hay ngöôøi nhaø y, quyeát khoâng kieám ngöôøi ngoaøi khoâng lieân quan ñeán vieäc naøy nöõa”. Khoâng Kieán ñaïi sö chaép tay ñaùp: “Thieän tai, thieän tai. Taï cö só coù yù nhö theá, laõo naïp thay maët voõ laâm ñoàng ñaïo xin caûm taï. Coù ñieàu laõo naïp phaùt taâm hoùa giaûi tröôøng oan nghieät naøy, nay coøn laïi möôøi quyeàn, xin ñaùnh noát cho”. Ta trong buïng tính toaùn, chæ coøn caùch duøng Thaát Thöông Quyeàn ñaùnh cho oâng ta bò thöông, coù theá sö phuï ta môùi xuaát hieän. Ñöôïc caùi laø quyeàn kình cuûa Thaát Thöông Quyeàn coù theå thu phaùt theo yù muoán, ra tay coù chuaån möùc, neân noùi: “Nhö theá thì ñaønh ñaéc toäi vaäy”. Quyeàn thöù tö ta ñaùnh ra, laàn naøy duøng quyeàn kình Thaát Thöông Quyeàn. Quyeàn ñaùnh truùng ngöïc, ngöïc oâng ta hôi loõm vaøo, nhöng laïi tieán leân tröôùc moät böôùc. Voâ Kî noùi: - Caùi ñoù laï thaät, laàn naøy vò laõo hoøa thöôïng khoâng luøi laïi maø laïi tieán leân. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Caùi ñoù coù phaûi laø thaàn coâng Kim Cöông Baát Hoaïi Theå cuûa phaùi Thieáu Laâm chaêng? Taï Toán gaät ñaàu: - Nguõ ñeä kieán ña thöùc quaûng, ñoaùn khoâng sai chuùt naøo. Quyeàn ñoù ta ñaùnh ra, so vôùi ba quyeàn tröôùc khaùc nhau xa, treân thaân theå oâng ta sinh ra moät löïc phaûn kích, khieán ta chaán ñoäng treân ngöïc döôùi buïng, töôûng nhö ruoät gan ñeàu ñaûo loän heát. Ta bieát raèng oâng ta cöïc chaúng ñaõ phaûi söû duïng ñeán thaàn coâng ñoù, neáu khoâng seõ khoâng ñôõ noåi Thaát http://hello.to/kimdung 268
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Thöông Quyeàn cuûa ta. Ta ñaõ nghe danh Kim Cöông Baát Hoaïi Theå thaàn coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm laø moät trong naêm ñaïi thaàn coâng, luùc ñoù chính baûn thaân mình ñöôïc laõnh giaùo, quaû thöïc thaät laø gheâ gôùm. Vì theá quyeàn thöù naêm ta hôi chuyeån qua aâm nhu, oâng ta chæ tieán leân tröôùc moät böôùc, vaø luoàng aâm kình phaûn kích laïi ta cuõng deã daøng hoùa ï giaûi … Voâ Kî hoûi: - Nghóa phuï, vò laõo hoøa thöôïng noùi laø seõ khoâng traû ñoøn, nhöng sao coøn ñöa quyeàn kình cuûa cha phaûn kích trôû laïi? Taï Toán xoa ñaàu thaèng beù, noùi: - Ta ñaùnh ñeán quyeàn thöù naêm, Khoâng Kieán ñaïi sö môùi noùi: “Taï cö só, laõo khoâng ngôø uy löïc cuûa Thaát Thöông Quyeàn laïi gheâ gôùm ñeán theá, neáu nhö khoâng vaän noäi coâng phaûn hoài chaán ñoäng, thì chaéc haún khoâng theå naøo chòu noåi”. Ta noùi: “Ñaïi sö khoâng ra tay ñaùnh traû, toâi thaät caûm kích caùi thònh tình saâu xa ñoù”. Tieáp theo ta ra quyeàn nhö gioù, quyeàn thöù saùu, thöù baûy, thöù taùm, thöù chín moät hôi ñaùnh boán caùi lieàn. Nhöng vò Khoâng Kieán ñaïi sö naøy quaû thöïc baûn laõnh hôn ngöôøi, caû boán quyeàn ñoù ñaùnh truùng vaøo ngöôøi oâng ta ñeàu bò doäi laïi, cöông nhu phaân minh, töøng lôùp töøng lôùp caùi naøo ra caùi naáy. Ta trong buïng quaû thöïc kinh sôï, quaùt leân: “Caån thaän nheù!” Quyeàn thöù möôøi ta nheï nhaøng ñaùnh ra. Oâng ta hôi gaät ñaàu, khoâng ñeå cho quyeàn truùng vaøo ngöôøi, tieán leân hai böôùc, chæ trong chôùp maét ñoù ñaõ ñi tröôùc moät nöôùc. Voâ Kî dó nhieân khoâng hieåu hai böôùc ñoù coù caùi gì trong ñoù nhöng Tröông Thuùy Sôn bieát roõ khi cao thuû ñoái ñòch, chæ caàn bieát tröôùc ñoái thuû xuaát chieâu, thì quaû thöïc raát laø lôïi theá, thoâng thöôøng chæ caàn bieát tröôùc moät chieâu cuõng ñaõ coù theå thaéng roài, neân gaät ñaàu noùi: - Khoâng xong roài, khoâng xong roài. Taï Toán keå tieáp: - Quyeàn thöù möôøi ñoù ta chöa söû heát toaøn löïc, oâng ta tieán leân neân kình löïc doäi ngöôïc laïi tröôùc, khieán ta phaûi luøi veà hai böôùc. Tuy ta khoâng nhìn ñöôïc saéc maët mình theá naøo, nhöng cuõng töôûng töôïng ra, chaéc luùc ñoù maët ta phaûi traéng nhö tôø giaáy, khoâng coøn moät chuùt maùu. Khoâng Kieán ñaïi sö töø töø thôû ra moät hôi, noùi: “Quyeàn thöù möôøi moät cö só ñöøng ñaùnh voäi, haõy nghæ moät chuùt roài haõy ra tay”. Ta tuy vaïn phaàn yeâu cöôøng hieáu thaéng, nhöng trong ngöôøi troän traïo, quyeàn thöù möôøi moät quaû khoâng theå naøo ñaùnh ra ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn nghe tôùi ñoaïn naøy, trong loøng boàn choàn. Voâ Kî ñoät nhieân noùi: - Nghóa phuï, taát caû coøn ba quyeàn nöõa, cha khoâng ñaùnh nöõa thì hôn. http://hello.to/kimdung 269
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Taï Toán hoûi: - Sao vaäy? Voâ Kî ñaùp: - Vò laõo hoøa thöôïng ñoái xöû thaät toát buïng, neáu cha ñaùnh ñöôïc oâng ta, trong loøng seõ khoâng yeân, coøn neáu ñeå cho chính mình bò thöông, thì cuõng khoâng thích. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá hai ngöôøi nhìn nhau, trong buïng nghó thaàm con mình tuy tuoåi coøn nhoû, nhöng ñaõ coù kieán thöùc nhö theá, coù theå noùi khoâng phaûi deã. Tröông Thuùy Sôn laïi caøng yeân taâm, thaáy Voâ Kî taâm ñòa nhaân haäu, ñaõ bieát phaân bieät ñaâu laø phaûi ñaâu laø traùi. Chæ nghe Taï Toán thôû daøi moät tieáng, noùi: - Uoång cho ta soáng ñeán maáy möôi tuoåi, luùc ñoù trí tueä khoâng baèng ñöôïc ñöùa beù con. Luùc ñoù trong loøng ta ñaày nhöõng yù töôûng baùo thuø röûa haän, khoâng tìm ñöôïc sö phuï cuûa ta, thì khoâng chòu thoâi, neân bieát raèng coù ñaùnh theâm nöõa, moät trong hai ngöôøi phaûi coù moät ngöôøi cheát, nhöng ñaâu coù chòu suy nghó cho thaáu ñaùo. Ta vaän ñuû kình löïc, quyeàn thöù möôøi moät laïi ñaùnh ra. Kyø ñoù oâng ta khi tieán leân laïi öôõn ngöôøi, quyeàn ñoù thay vì ñaùnh truùng ngöïc, nhöng vì oâng ta öôõn ngöôøi neân quyeàn ñaùnh truùng ngay phía buïng treân. Oâng ta chau maøy, hieån nhieân raát laø ñau ñôùn. Ta hieåu ngay yù cuûa nhaø sö, neáu nhö duøng ngöïc ñeå ñôõ quyeàn cuûa ta, löïc phaûn hoài quaù lôùn, sôï ta chòu khoâng noåi, coøn buïng tuy phaûn löïc nheï hôn, nhöng baûn thaân oâng ta chòu laïi ñau nhieàu hôn. Ta ñöùng ngô ngaån moät hoài, noùi: “Sö phuï cuûa toâi toäi nghieät thaâm troïng, coù cheát cuõng ñaùng, thaân theå vaøng ngoïc cuûa ñaïi sö vieäc gì maø phaûi khoå sôû chòu thay oâng ta tai aùch naøy?”. Chæ thaáy Khoâng Kieán ñaïi sö ñieàu quaân hoâ haáp, cöôøi göôïng noùi: “Chæ mong chòu theâm hai quyeàn nöõa, theá … theá laø hoùa giaûi ñöôïc caùi kieáp naïn naøy”. Ta nghe oâng ta noùi hôi thôû khoâng ñöôïc lieân tuïc, ñoät nhieân nghó ra moät ñieàu: “Xem ra khi oâng ta vaän Kim Cöông Baát Hoaïi Theå thaàn coâng thì khoâng theå môû mieäng noùi naêng, sao ta khoâng duï cho oâng ta noùi, ñoät nhieân ñaùnh ra moät quyeàn” neân noùi: “Neáu nhö trong möôøi ba quyeàn toâi ñaû thöông ñöôïc ñaïi sö, ñaïi sö coù baûo ñaûm laø sö phuï toâi seõ ra cho toâi gaëp hay khoâng?” Oâng ta noùi: “Chính mieäng oâng ta noùi vôùi ta nhö theá …” Ngay luùc ñoù, ta khoâng ñôïi oâng ta noùi xong, vuø moät tieáng ñaùnh ngay moät quyeàn vaøo buïng Khoâng Kieán ñaïi sö. Quyeàn ñoù theá ñi thaät nhanh, choã ñaùnh laïi thaáp, coát ñeå oâng ta khoâng kòp vaän thaàn coâng hoä theå. Naøo ngôø Phaät moân thaàn coâng, tuøy taâm maø phaùt ra, quyeàn kình cuûa ta tuy truùng vaøo buïng, nhöng thaàn coâng cuûa oâng ta ñaõ traûi ra khaép moïi nôi. Ta chæ thaáy trôøi xoay ñaát chuyeån, tim phoåi döôøng nhö vôõ naùt, bò ñaåy lui ñeán baûy taùm böôùc, löng ñuïng vaøo moät caùi caây, môùi ñöùng laïi ñöôïc. http://hello.to/kimdung 270
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ta thaáy thaät thaát voïng, aùc nieäm naûy sinh, noùi: “Thoâi roài, thoâi roài. Moái thuø naøy thöïc khoù maø traû ñöôïc, Taï Toán naøy ñaâu coøn gì maø soáng treân theá gian naøy nöõa”. Giô tay leân, moät chöôûng nhaèm ngay thieân linh caùi ñaùnh xuoáng. AÂn Toá Toá keâu leân: - Dieäu keá, dieäu keá. Tröông Thuùy Sôn hoûi laïi: - Vì sao? Laäp töùc hieåu ngay, noùi: - OÀ, duøng caùch ñoù ñoái phoù vôùi moät vò höõu ñaïo cao taêng, chaúng ñoäc aùc quaù ö? Hoùa ra chaøng ñaõ nghó ñeán, Taï Toán ñaùnh xuoáng ñænh ñaàu chính mình, Khoâng Kieán ñaïi sö theå naøo chaúng keâu ngöøng laïi, chaïy tôùi cöùu. Taï Toán thöøa cô nhaø sö khoâng phoøng bò, ra tay taán coâng. Tröông Thuùy Sôn thoâng minh cô caûnh chaúng keùm gì vôï, nhöng bình thôøi khoâng bao giôø nghó tôùi nhöõng yù nghó gian traù, neân suy nghó vì theá chaäm hôn moät böôùc. Taï Toán buoàn baõ thôû daøi: - Ta ñaõ lôïi duïng taám loøng toát thöông ngöôøi cuûa vò laõo hoøa thöôïng, caùc em nghó khoâng sai, ta giô chöôûng ñaùnh ngay ñænh ñaàu mình, tuy coù daáu nguïy keá beân trong nhöng cuõng heát söùc nguy hieåm. Neáu chöôûng ñoù ñaùnh xuoáng xem khoâng ñuû maïnh, oâng ta coù theå thaáy ngay chuyeän giaû traù, seõ khoâng chaïy tôùi ngaên laïi. Möôøi ba quyeàn nay chæ coøn laïi moät quyeàn sau cuøng, Thaát Thöông Quyeàn tuy lôïi haïi, nhöng cuõng ñaâu coù phaù noåi hoä theå thaàn coâng cuûa nhaø sö? Neáu theá vieäc tìm kieám sö phuï ta ñeå baùo thuø coi nhö chaám döùt. Do ñoù chöôûng cuûa ta xuoáng ñaàu quaû thöïc duøng toaøn löïc ñaùnh xuoáng, neáu nhö oâng ta khoâng laïi cöùu, ta seõ chính mình ñaùnh vôõ soï mình cheát ngay, vì neáu khoâng traû ñöôïc thuø, cuõng chaúng muoán soáng laøm gì. Khoâng Kieán ñaïi sö thaáy vieäc baát ngôø xaûy ra, keâu leân: “Chôù coù ñaùnh, sao ngöôi laïi …” laäp töùc lao mình tôùi, giô tay chaën höõu chöôûng cuûa ta. Ngay luùc ñoù, tay traùi ta ñaùnh ra, nghe bình moät tieáng, ñaùnh truùng ngay buïng cuûa vò hoøa thöôïng. Quaû nhieân laàn naøy oâng ta khoâng moät chuùt ñeà phoøng, ngay caû yù nghó vaän thaàn coâng cuõng khoâng coù. Caùi thaân theå maùu thòt con ngöôøi, laøm sao chòu noåi moät quyeàn nhö theá? Laäp töùc noäi taïng naùt nhöø, ngaõ laên xuoáng ñaát. Ta ñaùnh quyeàn ñoù xong, tröôùc maét thaáy oâng aáy khoâng sao soáng ñöôïc, trong loøng thieân löông noåi daäy, naèm phuïc xuoáng beân caïnh nhaø sö khoùc loùc, keâu leân: “Khoâng Kieán ñaïi sö, Taï Toán naøy vong aân phuï nghóa, thaät khoâng baèng con choù con heo”. Tröông Thuùy Sôn caû nhaø ba ngöôøi laëng yeân, nghó ñeán vieäc Taï Toán duøng nguïy keá ñaùnh cheát moät cao taêng höõu ñöùc, trong loøng ai naáy ñeàu khoâng vui. Taï Toán noùi: http://hello.to/kimdung 271
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Khoâng Kieán ñaïi sö thaáy ta khoùc loùc, mæm cöôøi, an uûi ta raèng: :Coù ai khoâng cheát ñaâu? Cö só vieäc gì phaûi saàu ñau nhö theá? Sö phuï cuûa ngöôi saép ñeán ñaây baây giôø, ngöôi neân traán ñònh laïi, ñöøng neân loã maõng”. Moät lôøi cuûa oâng aáy khieán ta tænh ngoä, möôøi ba quyeàn vöøa roài hao phí bieát bao chaân löïc, tröôùc maét keû ñòch tôùi nôi, ñaâu coù theå khoùc loùc laøm toån thöông ñeán tinh thaàn? Theá laø ta ngoài xuoáng xeáp baèng toïa coâng, quaân ñieàu noäi töùc. Naøo ngôø sau moât hoài laâu, vaãn khoâng thaáy sö phuï ta ñeán. Ta trong loøng laï luøng, nhìn Khoâng Kieán ñaïi sö doø hoûi. Khi ñoù hôi thôû nhaø sö ñaõ yeáu laém roài, theàu thaøo noùi: “Ñaâu … ñaâu coù ngôø y … y khoâng giöõ lôøi … khoâng leõ … khoâng leõ coù ai ngaên trôû y sao?”. Ta noå i giaän, quaùt leân: “Oâng löøa toâi, oâng löøa toâi ñaùnh cheát oâng, maø sö phuï toâi khoâng chòu ra cho toâi gaëp”. Oâng ta laéc ñaàu: “Ta khoâng löøa doái ngöôi ñaâu, ñoái vôùi ngöôi quaû thaät khoâng phaûi”. Ta trong côn cuoàng noä, toan chöûi maéng, baát chôït nghó ra: “Oâng ta löøa ta ñaùnh oâng ta cheát thì ñaâu coù lôïi gì? Ta ñaùnh cheát oâng aáy maø oâng aáy coøn ngoû lôøi xin loãi”. Trong loøng thaät hoái haän, ta quyø xuoáng beân caïnh vò hoøa thöôïng khoùc noùi: “Ñaïi sö, ngaøi coù taâm nguyeä n gì, toâi xin heát söùc laøm troøn”. Oâng ta laïi mæm cöôøi, noùi: “Chæ mong töø nay veà sau, moãi khi cö só saép söûa ra tay gieát ngöôøi, nghó tôùi laõo naïp moät chuùt”. Vò cao taêng ñoù khoâng nhöõng voõ coâng tinh thaâm, maø coøn ñaïi trí ñaïi tueä, bieát roõ con ngöôøi ta laém. Oâng ta bieát ta khoâng theå naøo döùt ñöôïc loøng thuø haän, thay ñoåi ñeå thaønh ngöôøi toát ñöôïc, neân khoâng coù theå khuyeân giaûi ñieàu gì, chæ coøn caùch noùi traéng ra laø khi saép gieát ngöôøi thì nghó ñeán oâng ta. Nguõ ñeä, hoâm ñoù ôû treân thuyeàn ta cuøng ngöôi tæ thí chöôûng löïc, sôû dó ta khoâng laáy maïng cuûa ngöôi, cuõng chính vì baát chôït nghó ñeán Khoâng Kieán ñaïi sö. Tröông Thuùy Sôn khoâng sao ngôø ñöôïc tính maïng cuûa mình laïi do Khoâng Kieán ñaïi sö cöùu, trong loøng laïi caøng kính ngöôõng vò cao taêng naøy. Taï Toán thôû daøi: - Hôi thôû oâng ta moãi luùc moät theâm yeáu daàn, tay ta ñeå treân Linh Ñaøi huyeät cuûa nhaø sö, coá gaéng duøng noäi löïc keùo daøi tính meänh luùc naøo hay luùc naáy. Ñoät nhieân oâng hít maïnh moät hôi, hoûi laïi: “Sö phuï ngöôi chöa ñeán ö?”. Ta ñaùp: “Chöa ñeán”. Oâng ta noùi: “Vaäy thì y khoâng ñeán roài”. Ta noùi: “Ñaïi sö, xin ngaøi yeân taâm, toâi töø nay khoâng gieát ngöôøi böøa baõi nöõa, goïi oâng ta ra ñi. Duø toâi coù phaûi ñi khaép chaân trôøi goùc bieån, cuõng seõ tìm oâng ta cho baèng ñöôïc”. Oâng ta noùi: “Oâi, theá nhöng, voõ coâng cuûa ngöôi chöa baèng ñöôïc y ñaâu … tröø phi … tröø phi …”. Noùi ñeán ñaây, tieáng cuûa oâng ta moãi luùc moät nhoû, ta ñeå saùt tai vaøo mieäng oâng aáy, môùi nghe maáp maùy: “Tröø phi … kieám ñöôïc thanh ñao Ñoà Long, tìm ra … trong thanh ñao coù gì bí …”. Oâng ta noùi ñeán chöõ bí, hôi thôû döùt luoân, khoâng coøn soáng ñöôïc nöõa roài. http://hello.to/kimdung 272
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñeán giôø phuùt naøy, vôï choàng Tröông Thuùy Sôn môùi hieåu taïi sao Taï Toán coá gaéng suy nghó ñeå tìm cho ra caùi bí maät trong thanh ñao Ñoà Long, vì sao bình thôøi meàm moûng leã maïo, nhöng khi noåi côn ñieân thì chaúng khaùc gì daõ thuù, vì sao treân ngöôøi mang tuyeät theá voõ coâng, nhöng luùc naøo cuõng buoàn raàu khoå sôû … Taï Toán noùi: - Veà sau ta nghe ñöôïc tin töùc cuûa thanh ñao Ñoà Long, leân ñaûo Vöông Baøn Sôn ñoaït laáy. Nguõ muoäi, leänh toân tröôùc kia laø baïn tri giao cuûa ta, thaân thieát khoâng bieát chöøng naøo. Öng Vöông, Sö Vöông teân tuoåi cuøng haøng treân ñôøi, ñeán sau laïi trôû maët thaønh thuø nghòch. Chuyeän ñoù coù nhöõng ñaàu daây moái nhôï lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi khaùc, ta khoâng theå noùi cho hai em bieát ñöôïc. Tröôùc khi ta coù ñöôïc thanh ñao, traêm phöông nghìn keá ñi kieám cho baèng ñöôïc Thaønh Coân, theá nhöng sau khi ñöôïc ñao roài laïi sôï y kieám ñöôïc mình, cho neân phaûi ñi tìm moät nôi thaät kín ñaùo ñeå töø töø kieám cho ra bí maät trong thanh ñao. Vì sôï caùc ngöôi tieát loä haønh taøng, neân môùi phaûi cuøng nhau ñeán ñaây. Khoâng ngôø thaám thoaùt ñaõ möôøi naêm, Taï Toán ôi laø Taï Toán, moïi söï ngöôi vaãn chöa laøm ñöôïc gì”. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Khoâng Kieán ñaïi sö khi saép cheát, coù theå noùi chöa heát caâu, oâng ta noùi: “Tröø phi kieám ñöôïc thanh ñao Ñoà Long, tìm ra trong thanh ñao coù gì bí …” coù theå coù yù nghóa khaùc khoâng chöøng. Taï Toán noùi: - Trong möôøi naêm qua, moïi söï, moïi ñieàu ta ñaõ nghó ñeán caû roài, nhöng khoâng coù chuyeän gì phuø hôïp vôùi lôøi oâng ta caû. Trong thanh ñao nhaát ñònh phaûi coù caùi gì bí maät, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Theá nhöng ta ñaõ heát taâm heát söùc, vaãn khoâng tìm ra ñaàu moái. Töø sau cuoäc noùi chuyeän naøy, Taï Toán khoâng ñeà caäp gì ñeán vieäc ñoù nöõa, nhöng caøng thuùc eùp Voâ Kî luyeän coâng, trôû neân nghieâm nhaët dò thöôøng. Voâ Kî luùc naøy baát quaù môùi chín tuoåi ñaàu, tuy thoâng minh, nhöng trong moät thôøi gian ngaén laøm sao laõnh hoäi ñöôïc voõ coâng treân ñôøi hieám coù cuûa Taï Toán ñöôïc? Taï Toán laïi daïy cho noù caùch chuyeån hoaùn huyeät ñaïo, giaûi tröø caùc huyeät ñaïo bò ñoùng, laø coâng phu raát cao thaâm trong voõ hoïc. Voâ Kî ñeán huyeät ñaïo coøn chöa nhaän ra ñöôïc, laïi khoâng coù caên cô noäi coâng, sao hoïc cho noåi? Taï Toán vöøa ñaùnh vöøa la maéng, khoâng cho thaèng beù ñöôïc nghæ ngôi giaây phuùt naøo. AÂn Toá Toá thaáy treân ngöoøi con choã thì xanh, choã thì tím, thöông thaèng beù voâ haïn, noùi vôùi Taï Toán: - Ñaïi ca, thaàn coâng cuûa ñaïi ca caùi theá, trong voøng vaøi ba naêm, laøm sao Voâ Kî luyeän thaønh cho ñöôïc? Treân hoang ñaûo naøy thôøi giôø voâ haïn, sao ñaïi ca khoâng töø töø daïy cho chaùu? http://hello.to/kimdung 273
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Taï Toán noùi: - Höø, töøng chieâu töøng thöùc moät maø luyeän thì bieát bao giôø cho kòp? Ta chæ caàn noù nhôù, sao nhôù kyõ ñöôïc trong ñaàu laø ñuû. AÂn Toá Toá khoâng hieåu nguyeân do, nhöng bieát vò ñaïi ca naøy haønh söï khaùc ngöôøi, moïi söï tuøy mình maø laøm. Theá nhöng khi thaáy treân mình thaèng beù laèn ngang laèn doïc, chæ coøn nöôùc oâm con voã veà moät hoài. Theá nhöng Voâ Kî hieåu roõ nguyeân do, noùi: - Meï ôi, nghóa phuï muoán con gioûi, caøng ñaùnh nhieàu thì caøng nhôù kyõ ñoù. Cöù nhö theá ñoä giaø nöûa naêm. Moät buoåi saùng sôùm, Taï Toán boãng noùi: - Nguõ ñeä, nguõ muoäi, chæ coøn boán thaùng nöõa gioù seõ chuyeån sang höôùng nam, baây giôø mình chuaån bò ñoùng beø laø vöøa. Tröông Thuùy Sôn vöøa möøng vöøa sôï, hoûi laïi: - Ñaïi ca noùi laø ñoùng beø ñeå veà Trung Thoå ñaáy ö? Taï Toán laïnh luøng ñaùp: - Caùi ñoù cuõng coøn ñeå xem trôøi giaø coù toát buïng khoâng, vì “möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân”. Thaønh coâng thì veà ñöôïc, coøn khoâng thì vuøi thaây nôi bieån caû. Cöù nhö baûn taâm AÂn Toá Toá, ba ngöôøi cöù ôû treân caùi hoang ñaûo naøy, tieâu dao töï taïi, vieäc gì phaûi maïo hieåm quay veà laøm gì, theá nhöng khi nghó ñeán Voâ Kî lôùn leân laøm sao laáy vôï sinh con, moät ñôøi mai moät, naøng laïi vui veû khôûi coâng laøm beø. Treân ñaûo khoâng thieáu gì caây cao coå thuï, vì ôû choán laïnh leõo, thôù goã thaät beàn chaéc, cöùng nhö saét ñaù. Taï Toán vaø Tröông Thuùy Sôn hì huïc chaët caây, coøn AÂn Toá Toá thì teát daây, duøng da thuù may buoàm, coøn Voâ Kî chaïy qua chaïy laïi ñöa tin. Cuõng may Taï Toán vaø Tröông Thuùy Sôn voõ coâng tinh thaâm, AÂn Toá Toá cuõng khoâng phaûi laø loaïi phuï nöõ chaân yeáu tay meàm, nhöng coù ñieàu khoâng coù duïng cuï ñaày ñuû, thaønh thöû vieäc laøm beø maát nhieàu coâng lao maø thaønh töïu khoâng ñöôïc maáy. Ñeán khi laøm beø gaàn xong, Taï Toán baét Voâ Kî ôû beân caïnh mình, tra hoûi sôû hoïc voõ coâng. Baáy giôø Tröông AÂn khoâng coøn tò hieàm maø phaûi traùnh ra choã khaùc nöõa, nghe nghóa phuï, nghóa töû hai ngöôøi moät hoûi moät ñaùp, toaøn laø khaåu quyeát maø thoâi. Taï Toán thaäm chí coøn daïy caû ñao phaùp, kieám phaùp, nhöng cuõng toaøn baét Voâ Kî nhôù thuoäc loøng nhö kieåu ñoïc saùch. Caùi phöông phaùp “daïy voõ maø nhö hoïc vaên” naøy thaät laø laï kyø, khoâng nöûa lôøi giaûi thích, chaúng khaùc gì moät oâng thaày ñoà dôû muøa daïy treû, baét treû con ñoïc tuïng “thi vaân, töû vieát” nhö chaùo chaûy. AÂn Toá Toá ñöùng beân nghe thaáy, khoâng khoûi thöông thaèng beù, nghó buïng khoâng cöù gì treû con, duø cho ngöôøi lôùn tinh thoâng voõ hoïc, cuõng chöa chaéc ñaõ nhôù noåi bieát bao nhieâu chieâu thöùc, khaåu quyeát, laïi khoâng thi dieãn, chæ nhôù xuoâ ng trong ñaàu thì coù ích lôïi gì? Chaúng leõ chæ ñoïc vaøi caâu khaåu quyeát ñaõ coù theå thaéng ñòch hay sao? Huoáng chi Voâ Kî chæ ñoïc sai moät chöõ, laäp töùc Taï Toán giaùng http://hello.to/kimdung 274
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính cho moät baït tai ngay. Tuy y khoâng söû noäi kình, nhöng cuõng ñuû cho thaèng beù söng moät beân maù caû nöûa ngaøy trôøi. Caùi beø ñoù laøm maát hôn hai thaùng môùi xong, döïng theâm coät buoàm lôùn, coät buoàm nhoû laïi maát theâm hôn nöûa thaùng nöõa. Tieáp theo ñi saên baén, muoái thòt, may bao da chöùa nöôùc uoáng. Ñeán khi moïi vieäc ñaày ñuû thì ngaøy ñaõ thaät ngaén, ñeâm laïi thaät daøi, vaäy maø gioù vaãn chöa chuyeån höôùng. Ba ngöôøi laøm moät caùi leàu tranh ngay beân caïnh bôø beå ñeå che cho caùi beø, ñôïi gioù thoåi veà nam, laø cho beø xuoáng nöôùc. Luùc ñoù Taï Toán khoâng rôøi Voâ Kî moät böôùc, ñeán ñeâm nguû, cuõng baét thaèng beù nguû vôùi mình. Vôï choàng Tröông Thuùy Sôn thaáy ñoái vôùi con mình vöøa nghieâm khaéc vöøa thaân thieát nhö theá, chæ coøn caùch nhìn nhau cöôøi göôïng. Moät ñeâm khuya, Tröông Thuùy Sôn nöûa ñeâm tænh daäy, nghe thaáy tieáng gioù coù chieàu khaùc laï. Chaøng ngoài daäy, thaáy quaû nhieân gioù ñaõ töø phöông baéc thoåi xuoáng, voäi lay AÂn Toá Toá daäy, vui möøng noùi: - Em nghe kìa! AÂn Toá Toá coøn ñang nöûa tænh nöûa meâ chöa kòp traû lôøi, ñaõ nghe tieáng Taï Toán töø ngoaøi ñoäng noùi voïng vaøo: - Chuyeån sang gioù baéc roài, chuyeån sang gioù baéc roài. Trong gioïng noùi döôøng nhö coù tieáng ngeïn ngaøo, thoån thöùc, trong ñeâm khuya nghe thaät theâ löông, saàu khoå. Saùng hoâm sau, vôï choàng Tröông Thuùy Sôn vui veû khoâng bieát chöøng naøo, thu thaäp haønh trang. Theá nhöng ñaõ ôû treân ñaûo naøy möôøi naêm trôøi, nay phaûi ra ñi, loøng khoâng khoûi buøi nguøi quyeán luyeán. Cho ñeán khi moïi thöù ñeàu chuyeån leân treân beø xong thì ñaõ chính ngoï, ba ngöôøi hôïp löïc ñaåy beø xuoáng nöôùc. Voâ Kî laø ngöôøi nhaûy leân beø tröôùc tieân, keá ñoù laø AÂn Toá Toá. Tröông Thuùy Sôn naém tay Taï Toán, noùi: - Ñaïi ca, caùi beø caùch ñaây saùu thöôùc, hai ngöôøi mình cuøng nhaûy leân naøo. Taï Toán noùi: - Nguõ ñeä, anh em mình töø nay vónh bieät, mong caùc em baûo troïng laáy thaân. Tröông Thuùy Sôn baát giaùc giaät mình, chaúng khaùc gì bò ai ñaùnh moät quyeàn truùng ngöïc, keâu leân: - Ñaïi ca…. anh … Taï Toán noùi: - Nguõ ñeä taâm ñòa nhaân haäu, mong raèng phuùc traïch thaät daøy, coù ñieàu traùi phaûi, thieän aùc hôi coá chaáp, neân caån thaän. Voâ Kî buïng daï roäng raõi, xem ra sau naøy haønh söï xöû theá, so vôùi em seõ deã daøng hôn nhieàu. Nguõ muoäi tuy laø phaän nöõ nhi, nhöng khoâng chòu keùm ai. Ngöôøi maø ta lo hôn caû, chính laø hieàn ñeä ñoù. http://hello.to/kimdung 275
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn caøng nghe caøng kinh hoaûng khoâng tin noåi, run run noùi: - Ñaïi ca noùi sao? Ñaïi ca khoâng cuøng … khoâng cuøng ñi vôùi gia ñình tieåu ñeä ö? Taï Toán noùi: - Maáy naêm tröôùc ñaây, ta ñaõ töøng noùi vôùi hieàn ñeä roài, khoâng leõ ngöôi queân roài ö? Maáy caâu ñoù loït vaøo tai Tröông Thuùy Sôn chaúng khaùc gì tieáng saám, baáy giôø môùi nhôù laïi, hoài ñoù Taï Toán ñaõ töøng noùi seõ khoâng rôøi hoøn ñaûo naøy, nhöng veà sau khoâng ñeà caäp ñeán, Tröông AÂn hai ngöôøi vì theá khoâng ñeå taâm. Ngay caû khi ñoùng beø, Taï Toán cuõng khoâng heà loä ra moät tí gì döï ñònh seõ moät mình ôû laïi, naøo ngôø ñeán phuùt khôûi haønh, baáy giôø môùi noùi ra. Tröông Thuùy Sôn voäi noùi: - Ñaïi ca, moät mình ñaïi ca ôû ñaây tòch mòch theâ löông coù gì laø vui thuù, mau nhaûy xuoáng beø ñi. Noùi roài tay söû kình, duøng söùc loâi y leân. Nhöng thaân hình Taï Toán chaúng khaùc gì moät caây ñaïi thuï moïc reã xuoáng ñaát, khoâng heà lay chuyeån. Tröông Thuùy Sôn keâu leân: - Toá Toá, Voâ Kî, mau leân trôû laïi ñi. Ñaïi ca noùi laø khoâng ñi vôùi mình ñaâu. AÂn Toá Toá vaø Voâ Kî nghe noùi theá ñeàu giaät mình kinh haõi, cuøng nhaûy leân bôø. Voâ Kî noùi: - Nghóa phuï, sao cha khoâng ñi? Cha khoâng ñi con cuõng khoâng ñi. Tuy trong loøng Taï Toán khoâng muoán rôøi ba ngöôøi chuùt naøo, vì ñaõ ra ñi laø quyeát khoâng bao giôø coù dòp gaëp laïi, coøn y seõ leânh ñeânh coâ khoå treân hoang ñaûo, thöïc laø soáng maø nhö cheát. Theá nhöng y vôùi Tröông Thuùy Sôn, AÂn Toá Toá ba ngöôøi keát nghóa kim lan, y lo laéng cho hai ngöôøi coøn hôn ñoái vôùi baûn thaân nöõa. Ñoái vôùi ñöùa con nuoâi Voâ Kî, y yeâu noù coøn hôn con ruoät. Taï Toán suy nghó laâu nay, bieát mình coù nôï maùu vôùi nhieàu ngöôøi, treân giang hoà baát luaän laø danh moân chính phaùi hay luïc laâm haéc ñaïo, khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi muoán gieát y, huoáng chi thanh ñao Ñoà Long laïi ôû trong tay, vieäc ñoù khoù maø khoâng tieát loä ra ngoaøi. Giaù nhö ngaøy xöa, y hieân ngang naøo coù sôï gì ai, nhöng baây giôø hai maét ñaõ muø, quyeát khoâng sao choáng ñôõ noåi moät soá ñoâng keû thuø cuøng vi coâng, maø Tröông AÂn hai ngöôøi aét chaúng coù theå thoõng tay khoâng can thieäp, cho neân neáu nhö tranh chaáp xaûy ra, duø mình cheát ñi thì caû boïn cuõng khoâng moät ai soáng soùt. Neáu nhö trôû veà ñaïi luïc, e raèng boán ngöôøi khoâng soáng ñöôïc quaù nöûa naêm, moät naêm. Theá nhöng nhöõng suy nghó ñoù y khoâng theå noùi tröôùc cho hai ngöôøi bieát, neân ñaønh ñôïi ñeán phuùt cuoái cuøng môùi noùi ra caùi yù ñònh seõ ôû laïi. Y nghe Voâ Kî noùi maáy lôøi thaät chaân tình, neân boàng noù leân, dòu daøng noùi: - Voâ Kî, con ôi, con nghe nghóa phuï noùi. Nghóa phuï naêm nay tuoåi ñaõ cao roài, maét laïi muø, ôû ñaây thaät laø sung söôùng, veà laïi Trung Nguyeân e raèng moïi nôi moïi choán ñeàu khoâng quen, hoùa ra laïi khoâng khoaùi hoaït. http://hello.to/kimdung 276
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Voâ Kî noùi: - Veà ñeán Trung Nguyeân roài, haøi nhi ngaøy ngaøy haàu haï cha, khoâng rôøi cha nöûa böôùc. Cha muoán aên gì uoáng gì, con ñem tôùi ngay, thì cuõng chaúng khaùc gì ôû ñaây sao? Taï Toán laéc ñaàu ñaùp: - Khoâng ñöôïc ñaâu. Ta thích ôû ñaây hôn. Voâ Kî noùi: - Con cuõng thích ôû ñaây nöõa. Cha, meï, hay taát caû ñöøng ñi nöõa, ôû ñaây toát hôn. AÂn Toá Toá noùi: - Ñaïi ca coù ñieàu gì lo laéng, xin noùi roõ ra. Taát caû boïn mình cuøng thöông löôïng tính toaùn. Coøn ñeå ñaïi ca moät mình ôû ñaây thì khoâng theå ñöôïc. Taï Toán nghó thaàm: “Ba ngöôøi naøy ñoái vôùi ta tình saâu nghóa naëng, neáu noùi hoï boû ta maø ñi thì e coù noùi ñeán raõ löôõi, cuõng khoâng xong. Nhöng mình phaûi tìm caùch naøo baét hoï phaûi ñi baây giôø?”. Tröông Thuùy Sôn boãng noùi: - Ñaïi ca, ñaïi ca sôï keû thuø quaù nhieàu, laøm lieân luïy ñeán chuùng toâi, phaûi khoâng? Boán ngöôøi mình veà ñeán Trung Nguyeân roài, kieám choã hoang vaéng naøo ñoù maø soáng, khoâng ñeå cho ngöôøi ngoaøi lai vaõng, nhö theá khoâng coøn lo gì nöõa. Toát nhaát laø taát caû mình leân nuùi Voõ Ñöông ôû, ai maø nghó raèng Kim Mao Sö Vöông laïi ôû treân ñoù. Taï Toán kieâu ngaïo ñaùp: - Höù, ñaïi ca cuûa ngöôi tuy chaúng baèng, nhöng cuõng ñaâu ñeán noãi phaûi döôùi maùi cuûa toân sö Tröông chaân nhaân che chôû. Tröông Thuùy Sôn hoái haän mình ñaõ lôõ lôøi, voäi noùi: - Voõ coâng ñaïi ca cuõng ñaâu keùm gì sö phuï cuûa ñeä, naøo coù caàn phaûi che chôû. Hoài Cöông, Taây Taïng, hay mieàn sa maïc cöïc baéc, nôi ñaâu maø chaúng coù choã cho boán ngöôøi mình töï taïi tieâu dao? Taï Toán laéc ñaàu: - Neáu tìm nôi hoang tích ñeå ôû, treân thieân haï coøn coù choã naøo hôn chính nôi ñaây? Caùc ngöôi coù ñi hay khoâng thì baûo? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñaïi ca khoâng ñi, ba ngöôøi chuùng toâi cuõng nhaát quyeát khoâng ñi. AÂn Toá Toá vaø Voâ Kî cuøng noùi: - Neáu oâng khoâng ñi, moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu ôû laïi. Taï Toán thôû daøi: - Ñöôïc roài, taát caû ñeàu ôû laïi. Ñôïi khi naøo ta cheát roài, caùc ngöôi haõy ñi cuõng chöa muoän. Tröông Thuùy Sôn noùi: http://hello.to/kimdung 277
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ñuùng theá, mình ñaõ ôû ñaây möôøi naêm roài, ñaâu coù gaáp gaùp gì. Taï Toán lôùn tieáng quaùt: - Sau khi ta cheát ñi, caùc ngöôi chaéc khoâng coøn gì löu luyeán, phaûi khoâng? Ba ngöôøi coøn ñang ngaïc nhieân, thaáy y ñöa tay ra, soaït moät tieáng, ruùt phaét thanh ñao Ñoà Long, ñöa leân coå caét ngang. Tröông Thuùy Sôn kinh haõi, keâu leân: - Ñöøng caét truùng Voâ Kî. Chaøng bieát vôùi voõ coâng cuûa mình, khoâng theå naøo caûn trôû nghóa huynh hoaønh ñao töï taän, trong côn nguy caáp keâu y ñöøng caét truùng Voâ Kî. Taï Toán quaû nhieân khöïng laïi, thu ñao, quaùt: - Caùi gì? Tröông Thuùy Sôn thaáy y cöông quyeát nhö theá, ngheïn ngaøo noùi: - Ñaïi ca neáu quyeát yù nhö theá, tieåu ñeä ñaønh phaûi baùi bieät. Noùi roài quì xuoáng laïy maáy laïy. Voâ Kî lôùn tieáng noùi: - Nghóa phuï khoâng ñi, con cuõng khoâng ñi. Nghóa phuï töï taän, con cuõng töï taän. Ñaïi tröôïng phu noùi sao laøm vaäy, cha vung ñao cöùa coå, con cuõng vung ñao cöù a coå. Taï Toán quaùt leân: - Treû con chæ noùi baäy noùi baï. Noùi roài naém coå thaèng beù, caàm noù neùm leân treân beø, lieàn theo hai tay chuïp Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá vöùt theo, lôùn tieáng noùi: - Nguõ ñeä, nguõ muoäi, Voâ Kî, leân ñöôøng thuaän gioù, mong caùc ngöôøi bình an, sôùm veà Trung Thoå. Laïi noùi: - Voâ Kî, khi con veà ñeán Trung Thoå roài, neân töï xöng laø Tröông Voâ Kî, ba chöõ “Taï Voâ Kî” chæ neân ñeå trong buïng, tuyeät ñoái ñöøng coù noùi ra. Voâ Kî khoùc oøa leân: - Nghóa phuï, nghóa phuï. Taï Toán vung ñao leân doïa: - Caùc ngöôi maø coøn leân bôø, thì tình nghóa töø ñaây ñoaïn tuyeät. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá thaáy nghóa huynh taâm yù kieân quyeát, khoâng theå naøo ñoåi ñöôïc, chæ coøn nöôùc gaït leä giô tay töø bieät.Baáy giôø haûi löu lay ñoäng beø goã, töø töø troâi ra, thaáy hình boùng Taï Toán môø daàn, töø töø nhoû laïi. Moät luùc thaät laâu sau, maõi ñeán khi khoâng coøn thaáy thaân hình y, ba ngöôøi môùi quay ñaàu laïi. Voâ Kî naèm phuïc trong loøng meï, khoùc ñeán khi heát hôi, roài nguû thieáp ñi. Chieác beø troâi treân bieån, quaû nhieân töø ñoù ñeàu laø gioù baéc, thoåi chieác beø veà phöông nam. Trong bieån caû meânh moâng, khoâng nhaän bieát phöông höôùng, nhöng thaáy moãi http://hello.to/kimdung 278
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2