intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình C

Xem 1-20 trên 91 kết quả Bài giảng Nhập môn lập trình C
 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 1 provide students with knowledge about analyze a problem statement, typically expressed as a word problem; express its essence, abstractly and with examples; formulate statements and comments in a precise language; evaluate and revise the activities in light of checks and tests;...

  ppt19p hanthienngao 15-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 2 provide students with knowledge about software categories: system software, application software; introduction to ‘C’ language: history, evolution, justification; development environment of ‘C’;...

  ppt8p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 4 provide students with knowledge about key words of C; memory; quadratic equation; discriminant; interesting problem; truncation due to integer division;...

  ppt14p hanthienngao 15-04-2022 2 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 5 provide students with knowledge about decision; If statement and If statement in C; relational operators; flow chart symbols; flow chart for if statement; logical operators;...

  ppt28p hanthienngao 15-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 25 provide students with knowledge about introduction to C++ language; C++ features; classes; object; default function arguments; inline functions; rules for structured programming; liberally comment the code;...

  ppt35p hanthienngao 15-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Introduction to Programming: Lesson 28 provide students with knowledge about how memory allocation is done in C++; how is it different from C style; advantages of memory allocation in C++; uses of memory allocation; Pointers to a data structure;...

  ppt33p hanthienngao 15-04-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về lập trình; các thành phần trong ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p caphesuadathemot 20-12-2021 8 1   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chung của hàm; Cách sử dụng hàm; Các hàm có sẵn; Biến toàn cục, biến cục bộ; Truyền tham số; Nạp chồng hàm; Hàm đệ quy; Mảng dữ liệu một chiều, hai chiều; Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu trong mảng; Xâu ký tự và các phép toán trên xâu; Truyền tham số là mảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p conbongungoc09 05-08-2021 6 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 1: Giới thiệu về máy tính và lập trình có nội dung xoay quanh các vấn đề như tổ chức máy tính, ngôn ngữ lập trình, các công việc trong lập trình, dữ liệu và giải thuật... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf30p xusong 05-07-2021 20 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 2: Cấu trúc và thành phần của chương trình C có nội dung xoay quanh các vấn đề chương trình C đơn giản, phong cách lập trình, rèn luyện việc xuất ra màn hình, đọc dữ liệu từ bàn phím, xử lý đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf27p xusong 05-07-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình với mục tiêu giúp sinh viên biết được tên và các thuộc tính của các kiểu dữ liệu cơ bản về số, ký tự, enum và logic (logic trong mở rộng của C, C++); nhập được giá trị của các biến từ bàn phím và xuất được giá trị của các biến ra màn hình... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf26p xusong 05-07-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 6: Hàm (Function) với mục tiêu giúp sinh viên biết xác định được thành phần của một hàm, hiện thực được giải thuật dưới dạng hàm, giải thích được các kiểu truyền tham số trong C, tổ chức được các chương trình lớn, gồm nhiều hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng,

  pdf19p xusong 05-07-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 8: Con trỏ (Pointer) với mục tiêu giúp sinh viên khai báo được con trỏ, truy xuất được dữ liệu qua con trỏ, giải thích được cách cấp phát bộ nhớ động, sử dụng được các phép toán trên con trỏ, dùng được con trỏ với kiểu cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf17p xusong 05-07-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn về lập trình - Chương 9: Sử dụng tập tin (file) với mục tiêu giúp sinh viên khai báo được kiểu tập tin, giải thích được các kiểu mở và đóng tập tin, giải thích được nguyên tắc làm việc với tập tin, hiện thực được bằng C để lấy dữ liệu từ tập tin hay để ghi dữ liệu vào tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf12p xusong 05-07-2021 16 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy lập trình trong nhà trường phổ thông và đưa ra giải pháp xây dựng một hệ thống bài tập và một công cụ E-learning đi kèm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p mucnang999 04-03-2021 37 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về máy tính và phần mềm máy tính, các khái niệm cơ bản về lập trình, các ngôn ngữ lập trình, giới thiệu bước đầu về ngôn ngữ C++, chương trình C++ và công cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf42p vitokyo2711 03-09-2020 29 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn lập trình, cấu trúc một chương trình, chương trình đơn giản, bộ từ vựng của C, quy tắc soạn thảo mã nguồn, các kiểu dữ liệu cơ bản và phép toán, các câu lệnh nhập, xuất ra màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf45p vitokyo2711 03-09-2020 22 1   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 14, sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm con trỏ, địa chỉ của biến và quản lý các biến trong C/C++. Sử dụng con trỏ trong lập trình, biết được một số thuật ngữ và tiếng Anh tương ứng.

  pdf93p phongphong321 05-07-2018 62 8   Download

 • Sau khi học xong buổi 14 người học có thể hiểu được cơ bản các nguyên lý cơ bản làm việc với tập tin, áp dụng các kỹ năng lập trình cơ bản với tập tin trên C++, mở rộng kỹ thuật thao tác với tập tin trên C++.

  pdf24p phongphong321 05-07-2018 30 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan máy tính và phần mềm máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về máy tính, các khái niệm cơ bản về lập trình, các ngôn ngữ lập trình, giới thiệu bước đầu về ngôn ngữ C++, chương trình C++ và công cụ, một số ví dụ minh họa về chương trình C++ và chạy thử, một số quy tắc cần nhớ khi viết chương trình.

  pdf42p phongphong321 05-07-2018 84 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nhập môn lập trình C
p_strCode=baigiangnhapmonlaptrinhc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2