intTypePromotion=1
ADSENSE

Cân bằng xã hội

Xem 1-20 trên 1256 kết quả Cân bằng xã hội
 • Có lẽ không cần phải chứng minh dài dòng rằng công bằng từ ngàn xưa đã là một trong những khát vọng lớn nhất, một trong những lý tưởng xã hội cao nhất của mọi con người. (Trong tiểu luận “Công bằng xã hội và kinh tế”, tôi đã trình bày khái quát về vấn đề này, xin được khỏi nhắc lại). Ðối với người Việt Nam, công bằng bao giờ cũng được coi là một thứ đạo lý sống của cộng đồng cũng như của mỗi cá nhân. “Công bằng là đạo người ta ở đời...”, nhiều người đã thuộc lòng câu này từ thời...

  doc15p goldsea2 04-08-2010 651 213   Download

 • Công bằng xã hội từng là mơ ước của nhân loại tiến bộ từ rất lâu đời. Trong thời đại ngày nay, công bằng xã hội đã trở thành một mục tiêu trực tiếp của sự phát triển lành mạnh và bền vững mà các quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Tuy nhiên,trên thực tế, đây là bài toán khó mà không phải nước nào cũng có thể tìm ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ, để biến mục tiêu đó thành hiện thực thì phải có hàng loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết, phải giải quyết nhiều mối...

  doc13p daiduydo90 01-12-2010 479 191   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích 6 vấn đề bức xúc cần chú ý trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Đó là, 1/ Phải quan tâm tới thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá của đất nước trong mối tương quan với các nước khác; 2/ Phải chú ý tới các hệ hình tư duy gắn với những lợi ích; 3/ Vấn đề gia tăng dân số và...

  pdf89p subtraction1122 27-04-2013 383 96   Download

 • Bài viết tập trung phân tích và luận chứng những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Cụ thể là: 1/ Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội; 2/ Để công bằng xã hội trở thành động lực phát triển, cần phải gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với hưởng thụ; 3/ Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh...

  pdf103p subtraction1122 27-04-2013 284 70   Download

 • Với tư cách Báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những đánh giá khái quát về thành tựu và hạn chế trong thực hiện công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội ở Việt Nam trước và trong những năm đổi mới đất nước; đồng thời, gợi mở những vấn đề cần thảo luận để việc thực thi công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội không chỉ là một mục tiêu phấn đấu, mà còn là một động lực mạnh mẽ...

  pdf18p bengoan369 09-12-2011 168 35   Download

 • Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Từ khi đổi mới và tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986

  pdf18p nobita_12 16-11-2013 122 27   Download

 • Phân tích những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đang mang lại cho cả cộng đồng nhân loại từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, nhất là tới tác động của nó trong việc thực hiện công bằng xã hội, tác giả đã khẳng định sự cần thiết phải tạo dựng một thế giới đoàn kết để thực hiện công bằng xã hội trên phạm vi toàn cầu. Và, khi chỉ ra những đóng góp của MISEREOR trong vấn đề, tác giả đã khẳng định, MISEREOR không chỉ luôn là tấm gương cho tình...

  pdf12p bengoan369 09-12-2011 68 9   Download

 • Bài viết nêu lên mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội còn biểu hiện gay gắt. Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, thì cần phải có những giải pháp thiết thực hơn nữa.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 117 9   Download

 • Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan và tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối cơ bản, các hình thức thu nhập cơ bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng xã hội trong phương pháp thu nhập cá nhân.

  ppt32p marssuoh 29-05-2014 92 6   Download

 • Trong các kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội qua từng thời kỳ đều thể hiện rất rõ quan điểm gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong bài toán phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu và chính sách cụ thể; cũng như đang tồn tại và nảy sinh nhiều vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. Mời các bạn tham khảo vấn đề này qua bài viết sau.

  pdf4p doibatcong123 10-05-2016 49 4   Download

 • Để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững cần phải giải quyết tốt vấn đề công bằng xã hội. Vì ở nhiều khía cạnh, công bằng xã hội có tác động trực tiếp đến vấn đề tăng trưởng kinh tế và tính bền vững của nó. Bình Dương là một trong những tỉnh đã giải quyết tốt vấn đề này, luôn đạt được tốc tộ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong thời gian dài. Bài viết này cung cấp một số minh chứng về tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương trong thời kỳ 1997-2006.

  pdf11p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 52 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở thành phố Cần Thơ nêu lên kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, quan điểm chỉ đạo của Đảng và NN về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội cùng một số nội dung khác.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 43 3   Download

 • Công bằng xã hội về kinh tế là một phạm trù lịch sử. Ở đó, hàm chứa nhưng nội dung như: công bằng xã hội trong phân phối thu nhập; công bằng xã hội trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển; công bằng xã hội về hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội. Đổi mới kinh tế là khâu đột phá cho quá trình đổi mới ở Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 74 3   Download

 • Trong quá trình đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục để có thể đáp ứng yêu cầu hội nhập như hiện nay, giáo dục Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp thiết. Một trong số đó là đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra những yêu cầu từ phía quản lý nhà nước nhằm xây dựng và phát triển một xã hội học tập để mọi trẻ em vùng dân tộc thiểu số đều bình đẳng trong cơ hội đến trường.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 43 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu một số quan điểm và hướng tiếp cận về công bằng xã hội, từ đó nhằm góp phàn hệ thống hóa, phân tích sự vận động của nội hàm khái niệm công bằng xã hội lên lát cắt khoa học và trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

  pdf8p kequaidan 07-10-2019 31 2   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về các cách tiến cận xã hội học khác nhau, vận dụng, ứng dụng xã hội học,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 54 1   Download

 • Mô hình phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam được xác định là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế thị trường là sự can thiệp của nhà nước và xã hội theo hướng nhằm tới sự phát triển không chỉ về kinh tế, mà cả về xã hội, văn hóa và môi trường. Thực hiện công bằng xã hội là một nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa đó.

  pdf4p sieunhansoibac2 07-04-2018 42 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những thành tựu và hạn chế của Việt Nam đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế từ sau khi đổi mới vào năm 1986 đến nay. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực cho Nhà nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận với cuộc sống ấm no hơn.

  pdf10p sansan2 26-05-2018 53 1   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và khuyến nghị một số chính sách thực hiện công bằng xã hội về kinh tế trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là một trong số ít quốc gia vừa thực hiện được tăng trưởng nhanh vừa thực hiện được công bằng xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập trong thực hiện công bằng xã hội và bất bình đẳng kinh tế đang gia tăng.

  pdf10p hoquehau 17-07-2020 59 1   Download

 • Công bằng xã hội là một phạm trù có tính lịch sử, được tiếp cận dưới rất nhiều góc độ khác nhau: 1- Từ góc độ đạo đức, pháp lý (tương ứng giữa giá trị cá nhân và chuẩn mực xã hội); 2- Từ góc độ kinh tế (sự tương xứng giữa lao động và thu nhập, giữa cống hiến và hưởng thụ); 3- Từ góc độ chính trị, xã hội (bình đẳng đối với các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ hội).

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cân bằng xã hội
p_strCode=canbangxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2