Chi phí nợ vay trước thuế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chi phí nợ vay trước thuế
 • * Chi phí nợ vay trước thuế Kd Chi phí nợ vay trước thuế Kd được tính trên cơ sở lãi suất nợ vay (lãi suất danh nghĩa trong hợp đồng vay tiền) hoặc trái tức (tính lãi suất danh nghĩa ghi trên trái phiếu) so với số tiền thực sự huy động được

  ppt30p coc_xanh 15-01-2013 122 32   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, chi phí của nợ vay trước thuế và sau thuế, chi phí của vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn trung bình.

  ppt27p hoangthuyfc 21-08-2014 240 71   Download

 • Đây là tài liệu bài tập môn tài chính về cách tính nhu cầu vốn vay, lập trình trả nợ, tính phí vốn vay trước và sau thuế, tính phí tổn vốn bình quân dự án... Mời các bạn tham khảo

  doc2p hieunamhai 11-10-2013 98 14   Download

 • Đối với chi phí sử dụng nợ vay: -Phần thanh toán lãi vay giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một phần thuế. - chi phí nợ trước thuế tính bằng lãi vay i - chi phí nợ sau thuế tính bằng lãi vay i trừ đi khoản tiết kiệm thuế nhờ lãi vay i xt và bằng: i x (1-t).Hệ số beta càng thấp càng chứng tỏ dự án ít nhạy cảm với rủi ro thị trường = rủi ro hệ thống càng thấp và tỷ lệ lợi tức yêu cầu càng thấp (trong trường hợp đa dạng hóa rủi ro phi hệ thống)....

  pdf9p viendanbac36 12-04-2013 149 32   Download

 • Nợ 111 131 156 142 211 214 311 331 411 421 511 632 642 642 Tiền mặt Khoản phải thu Hàng tồn kho Chi phí (tiền) trả trước Thiết bị Khấu hao tích lũy Vay ngắn hạn Khoản phải trả Vốn góp Lãi giữ lại Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý (thuê nhà) Chi phí quản lý (khấu hao) Tổng cộng 150 10 1 771 283 250 8 50 19

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 203 73   Download

Đồng bộ tài khoản