Chuyể dịch cơ cấu kinh tế

Xem 1-7 trên 7 kết quả Chuyể dịch cơ cấu kinh tế
 • Vaên kieän Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng ñaõ neâu: “Naêm 2010 toång saûn phaåm trong nöôùc (GDP) taêng ít nhaát gaáp ñoâi naêm 2000; chuyeån dòch maïnh cô caáu kinh teá, cô caáu lao ñoäng…”. [62] Veà phöông höôùng, nhieäm vuï keá hoaïch phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 5 naêm 2001-2005 trong baùo caùo ñaõ vieát: “Taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng, oån ñònh vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân.

  pdf199p cugiai1311 03-11-2012 80 37   Download

 • Luận văn thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lí luận và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở một số nước và ở nước ta, từ đó rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hoà; phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông ngh iệp ở Khánh hoà giai đoạn 1986 ...

  pdf132p dangthingocthuy96 11-01-2017 10 4   Download

 • Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách.

  pdf17p nhattruong 13-07-2009 1285 407   Download

 • Bài giảng Chương 3: Quản lý nhà nước về nông nghiệp và kinh tế Nông thôn tập trung trình bày các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt12p cuonghuyen0628 10-11-2015 31 8   Download

 • Bài giảng Chương 3: QLNN về NN và kinh tế nông thôn bao gồm những nội dung về các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nội dung chuyển dịch tổng thể; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

  ppt12p cocacola_08 16-11-2015 21 4   Download

 • .Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn V¨n Sïng LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá là bước phát triển tất yếu của mỗi dân tộc mỗi đất nước phải trải qua. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá nền kinh tế quốc dân ở nước ta, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó vốn là chìa khoá để thực hiện công nghiệp hoá.

  pdf112p chipmoon 01-09-2012 48 16   Download

 • Vài suy nghĩ về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của các đô thị vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra, nhiệm vụ quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chung và ở các đô thị nói riêng - nhất là các đô thị quy mô vừa và nhỏ của tỉnh - có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  doc4p vi0971 31-12-2015 22 3   Download

Đồng bộ tài khoản