intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ cấu quyền lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cơ cấu quyền lực
 • Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các câp. Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp. Quyền lực của quốc hội được thể hiện khác nhau tại mỗi quốc gia.

  pdf125p lanlan38 02-04-2013 113 25   Download

 • sự cần thiết phải hoàn thiện quyền hành pháp trong cơ cấu quyền lực nhà nước việt nam hiện nay. Quyền hành pháp là một nhánh quyền trong cơ cấu quyền lực nhà nước Việt Nam, có chức năng rất quan trọng đối với đời sống xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy việc hoàn thiện quyền hành pháp trong cơ cấu quyền lực có nghĩa là hoàn thiện về tổ chức và thực hiện quyền này trong sự phân công phối hợp giữa các thiết chế quyền lực lập pháp , hành pháp và...

  pdf49p vaio1111 03-09-2012 177 52   Download

 • Từ yêu cầu cải cách hành chính hiện nay, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu Tài liệu Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam của Thạc sĩ Phạm Bính. Tài liệu gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung, Chương 2 - cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam, Chương 3 - Phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam.

  pdf83p lalala7 07-12-2015 72 8   Download

 • Hành pháp và Tư pháp là hai nhánh quyền cơ bản trong cơ cấu quyền lực Nhà nước. Ở Việt Nam, quyền hành pháp do các cơ quan hành chính nhà nước thực thi nhằm thực hiện chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật mà chính phủ là cơ quan đứng đầu.

  pdf6p viriyadh2711 19-12-2019 22 1   Download

 • Tài liệu Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam trình bày những vấn đề chung về quyền lực nhà nước và cơ cấu quyền lực trong hành chính nhà nước; nghiên cứu thực trạng cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam; đưa ra các quan điểm chỉ đạo, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf122p lalala7 07-12-2015 71 10   Download

 • Bài viết trình bày phân loại hệ thống quốc tế trong nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế dựa trên đặc điểm không gian địa lý; dựa trên lĩnh vực tương tác; dựa vào trạng thái, tính chất; dựa vào sự phân bố quyền lực hay cơ cấu quyền lực; sự phân chia hệ thống quốc tế của Morton Kaplan...

  pdf9p cothumenhmong 01-11-2019 52 5   Download

 • Nói chung, chúng ta không thể nào chịu nổi cái cảm giác rằng mình không có tí ti quyền lực n{o đối với những con người và sự kiện quanh ta. Ai cũng muốn có nhiều quyền lực hơn, không ai muốn nhường bớt. Tuy nhiên trong thế giới ngày nay, thật nguy hiểm khi để mọi người nhìn thấy mình quá khát khao quyền lực, hoặc quá lộ liễu trong việc mưu cầu quyền lực.

  pdf699p hienvahieu 15-01-2012 432 275   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo “một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc60p lelinh789 15-04-2010 252 125   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới toàn diện. Nghị quyết lần thứ 8 ban chấp hành TW Đảng khóa VII đề ra “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính”.Và nêu rõ mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển...

  pdf42p hotmoingay1 03-01-2013 543 108   Download

 • Trước yêu cầu “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”, Nhà nước chuyên nghiệp, Nhà nước nhân văn và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, “Nhà nước kiến tạo sự phát triển”(1), tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của Nhà nước trước thời kỳ mới, hiện đại hóa và hội nhập ở tầng cao mới, đòi hỏi phải xem xét và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước. Thực trạng quyền lực và cơ cấu, quan hệ quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay...

  pdf19p hoa_bachhop 26-02-2012 166 54   Download

 • Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu luận văn này là nhận diện được những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền trên cơ sở đó nhận thức được nhu cầu, thực tiễn, những quan điểm để tiếp thu vận dụng nó trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

  pdf59p truongtien_04 10-03-2018 131 43   Download

 • Bài giảng Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Quyền lực chính trị – khái niệm, cấu trúc, cơ chế thực thi; phương thức và cơ chế để hiện thực hóa quyền lực của giai cấp cầm quyền;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin chi tiết.

   

  doc12p meomun12340628 31-08-2015 196 39   Download

 • Mục tiêu chương 10: Trình bày những yếu tố xác định cơ cấu tổ chức, trình bày những đặc điểm của các dạng cơ cấu tổ chức, tìm ra tính tương phản giữa cơ cấu cơ học và cơ cấu hữu cơ, trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

  ppt44p depthat 12-03-2014 288 33   Download

 • Tham khảo bài viết 'lại bàn về nguyên tắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phân nhiệm giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p dontetvui 20-01-2013 140 31   Download

 • Với mong muốn đáp ứng nhu cầu tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống về lịch sử ra đời và phát triển của tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước cũng như sự thể hiện và áp dụng tư tưởng này trong thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf191p lalala7 07-12-2015 108 19   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Vai trò chính trị của báo chí – Một số vấn đề chung. Chương 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát quyền lực chính trị của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò giám sát quyền lực chính trị của báo chí.

  pdf16p truongtien_06 31-03-2018 110 20   Download

 • Tài liệu Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam của tác giả Lê Quốc Hùng có kết cấu gồm 3 chương, trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất,... Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf147p lalala7 07-12-2015 90 16   Download

 • Luận án phân tích những nội dung lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước, như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; trình bày một số kinh nghiệm có giá trị qua tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới. - Khái quát quá trình hình thành, phát triển thể chế pháp.

  pdf166p camtucau99 08-12-2019 51 17   Download

 • Bài viết Từ quan điểm của Ph. Ăng-Ghen, suy nghĩ tác động của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam dựa vào quan điểm của Ph. Ăng-Ghen luận về hai vấn đề đó là phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu ngành kinh tế quốc dân tại Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 60 9   Download

 • Tập đoàn Acer nổi danh thế giới không chỉ bởi máy tính xách tay mà còn bởi quá trình chuyển giao quyền lực ấn tượng người sáng lập ra tập đoàn này, Stan Shih. Để chuẩn bị cho thời điểm nghỉ hưu của mình, Shih đã vạch ra một kế hoạch kỹ lưỡng để có thể chuyển giao tập đoàn cho những người đáng tin cậy nhất. Và kế hoạch đó đã tạo cho Acer một cơ cấu lãnh đạo độc đáo với 2 đồng chủ tịch (J.T.Wang và Gianfranco Lanci) trọng trách khác nhau trong việc "chèo lái" Acer...

  pdf4p phiyen_1 04-04-2013 65 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ cấu quyền lực
p_strCode=cocauquyenluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2