Cơ sở lí luận về quy luật giá trị

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cơ sở lí luận về quy luật giá trị
  • Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị.bản nhất cuả sản xuất và trao đổi hàng hoá .Chừng nào còn sản xuất và trao đổi hàng hoá thì chừng đó còn quy luật giá trị. 1.1.2 Nội dung và sự vận động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản...

    doc0p tengteng2 12-11-2011 408 134   Download

  • Tiểu luận với đề tài "Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường" có nội dung gồm 2 chương: chương 1 cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường, chương 2 thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới.

    doc21p galaxyhehe 24-06-2014 77 30   Download

  • 2.2.Các đIều khoản: Với việc vận dụng một cách sáng tạo lí luận về địa tô của Mac ,nhà nước ta đã ban hành luật đất đai để quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người dân theo những điều khoản sau : Điều 1 : đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân , do nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế ,đơn vị vũ trang , nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội , hộ gia đình , cá nhân...

    pdf7p caott9 20-07-2011 156 41   Download

Đồng bộ tài khoản