Common language runtime

Xem 1-20 trên 31 kết quả Common language runtime
 • Ebook .NET Toàn tập: Tập 2 - C# và .NET Framework (Lập trình Visual C# thế nào?) do Dương Quang Thiện biên soạn tiếp nối những gì chưa nói hết trong tập I vì tập I chỉ tập trung xoáy sâu vào ngôn ngữ C#, phần căn bản nhất. Tập II nâng cao hơn, sẽ chỉ cho bạn biết cách viết chương trình .NET trên các ứng dụng Windows và Web cũng như cách sử dụng C# với .NET Common Language Runtime. Đọc xong bài tập này, về mặt cơ bản bạn đã nắm vững phần nào ngôn ngữ Visual C#.

  pdf607p muaxuan102 26-02-2013 396 234   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 114 22   Download

 • Trung tâm của .NET framework là môi trường thời gian chạy, gọi là Common Language Runtime (CLR) hoặc .NET runtime. Mã của các điều khiển trong CLR thường là mã có quản. Tuy nhiêu, trước khi được thực thi bởi CLR, mã được phát triển trong C# (hoặc các ngôn ngữ khác) cần phải được biên dịch.Quá trình biên dịch trong .NET xảy ra theo hai bước:

  pdf9p cachuadam 21-05-2011 81 15   Download

 • Bài giảng Tổng quan .Net Framework do Trần Anh Tuấn A biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về ý nghĩa .Net; bộ khung .Net Framework; Common Language Runtime (CLR); Common Type System (CTS); Gabage Collector (GC); Framework Class Library - FCL và một số kiến thức khác.

  ppt15p cocacola_08 21-11-2015 20 3   Download

 • Chapter 1: Undertanding the .NET Framework overview .NET Framework; understanding the common language runtime; understanding the managed excution process; understanding assemblies and the global assembly cache; cogfiguration and security; application domains and run times hosts.

  pdf35p cocacola_09 23-11-2015 9 1   Download

 • Giúp bạn có cái nhìn tổng quan và có thể xây dựng 1 Web asp đơn giản. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

  pdf238p haihttt 27-02-2010 395 227   Download

 • ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.

  pdf80p nguyen4 16-11-2009 223 133   Download

 • Published just in time for the first release of Visual Basic Studio .NET, Programming Visual Basic .NET is a programmer's complete guide to Visual Basic .NET. Starting with a sample application and a highlevel map, the book jumps right into showing how the parts of .NET fit with Visual Basic .NET. Topics include the common language runtime Windows Forms, ASP.NET, Web Forms, Web Services, and ADO.NET.

  pdf398p maiphuong 12-08-2009 251 99   Download

 • In this chapter, you will explore the distributed object system called .NET Remoting that is built into the .NET Framework. The short description of .NET Remoting is that it enables you to interact with software objects that are running under the Common Language Runtime on a remote host on the network as if it were a local software object running in the same Common Language Runtime.

  pdf53p laquang 29-08-2009 189 83   Download

 • Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime). ...

  pdf11p augi14 07-02-2012 155 74   Download

 • Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để thiết kế website, phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime). ...

  pdf127p bluesky_12 19-12-2012 83 34   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 155 32   Download

 • Giới thiệu Microsoft.NET. Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework là cốt lõi quan trọng nhất của môi trường .NET. IDE chỉ là công cụ để phát triển trên nền tảng đó. Trong .NET cả C++, C#, Visual Basic đều dùng chung 1 IDE. NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework .

  ppt12p thanh_k8cntt 02-04-2012 75 29   Download

 • Theo quan điểm của người lập trình, NET có thể hiểu như môi trường thực thi mới và thư viện lớp cở sở cải tiến. Môi trường thực thi là: Common language Runtime-CLR. Vai trò chính CLR: cocate, load, manage.Net types...

  pdf0p trantam876 27-09-2012 58 26   Download

 • Microsoft .NET · · · · · · · Tổng quan Kiến trúc .NET Framework Common Language Runtime (CLR) Thư viện .NET Framework Phát triển ứng dụng client

  pdf7p suadaunanh 21-07-2010 76 16   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lập trình Window trình bày các nội dung về tổng quan Microsoft, .Net Platform là gì, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu thêm về chương 1 của bài giảng.

  ppt24p hoa_dai91 20-06-2014 48 11   Download

 • Common Language Runtime Trung tâm của .NET framework là môi trường thời gian chạy, gọi là Common Language Runtime (CLR) hoặc .NET runtime. Mã của các điều khiển trong CLR thường là mã có quản. Tuy nhiêu, trước khi được thực thi bởi CLR

  pdf5p sieukidvn 15-08-2010 54 9   Download

 • The .NET Framework enables you to create robust and scalable applications. The .NET Framework consists of Common Language Runtime, Common Language Specification, and the Just-In-Time compiler. Before you can use Visual Studio .NET for creating a console-based application, you need to understand the .NET Framework and the Visual Studio .NET Integrated Development Environment. This chapter introduces the features and components of the .NET Framework.

  pdf22p tienphuoconline 03-05-2011 62 9   Download

 • A major feature of the .NET Framework common language runtime is that the runtime automatically handles the allocation and release of an object’s memory resources. In most cases, automatic memory management enhances code quality and developer productivity without negatively impacting expressiveness or performance.

  pdf62p daokim 10-08-2009 59 6   Download

 • Dig deep and master the intricacies of the common language runtime (CLR) and the .NET Framework 4.0. Written by a highly regarded programming expert and consultant to the Microsoft® .NET team, this guide is ideal for developers building any kind of application-including Microsoft® ASP.NET, Windows® Forms, Microsoft® SQL Server®, Web services, and console applications. You'll get hands-on instruction and extensive C# code samples to help you tackle the tough topics and develop high-performance applications....

  pdf896p rose_12 06-12-2012 58 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản