Công ty công trình giao thông iii - hà nội

Xem 1-9 trên 9 kết quả Công ty công trình giao thông iii - hà nội
 • Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình.

  doc94p minhtri 21-07-2009 1706 363   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p kungfu_gautruc 22-07-2010 106 46   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc93p haiqtkdtm09 22-06-2011 94 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p chipmoon 19-07-2012 84 29   Download

 • Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường với sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì việc công nhân phải được đào tạo như thế nào để đảm bảo họ làm được tốt công việc được giao...

  pdf93p tengteng10 09-12-2011 47 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội" l', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf88p galdious89 26-02-2012 28 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p ruavanguom 19-09-2012 25 3   Download

 • Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2009 TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2009 Kính gởi : Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Căn cứ thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Báo cáo tài chính Qúi III/2009 của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình, lập ngày 16 tháng 10 năm 2009, Công ty chúng tôi giải trình như sau : Lợi nhuận sau thuế Quí III/2009 tăng 24% so với Quý trước do từ Quí này các Công con, Công...

  pdf1p anhhoangmeo1 20-11-2011 59 5   Download

 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN 1 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác IV. Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn khác 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3. Thuế và các khoản phải...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 49 3   Download

Đồng bộ tài khoản