intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty đại chúng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Công ty đại chúng
 • Theo Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau: một là, công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; hai là, công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK hoặc TTGDCK; ba là, công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên. Tính đến ngày 14/3/2008, có 902 công ty đủ điều kiện...

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 209 62   Download

 • Khi giá cổ phiếu liên tục giảm, nhiều công ty đại chúng đã đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ với mục đích chính là ngăn đà suy giảm, qua đó đẩy giá chứng khoán lên. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng được phép thực hiện việc này. Điều kiện mua lại cổ phiếu - Có nghị quyết của ĐHCĐ thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% nhưng không quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành hoặc nghị quyết của HĐQT thông qua đối với trường hợp...

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 215 43   Download

 • Đề tài Quy định pháp luật về công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính: quy định chung về công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ công ty đại chúng, quy định về quản trị công ty đại chúng.

  pdf34p canon_12 31-03-2014 246 41   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng + Bổ sung các tài liệu hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) ...

  doc2p minhthanh 17-08-2009 129 17   Download

 • Đề tài Tổ chức bộ máy quản lý của công ty đại chúng công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính như: : mô hình tổ chức công ty cổ phần, mô hình tổ chức công ty đại chúng.

  pdf17p canon_12 29-03-2014 78 14   Download

 • Chiến lược phát triển của công ty đại chúng, nhất là công ty niêm yết, phức tạp hơn hẳn các công ty khác. Do các công ty này phải giải quyết hài hòa động lực và lợi ích giữa ba đối tác chính trong công ty là ban lãnh đạo, cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư (người cấp thêm vốn). Với những công ty không phải là công ty đại chúng, chiến lược phát triển thường chỉ thuần túy xét đến yếu tố kinh doanh, tức là về thương hiệu, vị thế, năng lực, đối thủ cạnh tranh, triển...

  pdf4p bibocumi4 20-09-2012 86 13   Download

 • Hiện nay, quản trị công ty (QTCT) là một chủ đề nóng đối với chính phủ, các công ty đại chúng và các nhà nghiên cứu ở cả nước ngoài và Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào lý thuyết nền tảng của QTCT là lý thuyết đại diện. Lý thuyết này làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng vấn đề đại diện, cụ thể là cấu trúc hội đồng quản trị (HĐQT) của các công ty đại chúng niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE của Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 102 13   Download

 • Đại chúng hóa? Theo xu hướng chung, phần lớn các doanh nghiệp đại chúng hóa như một yêu cầu tối thiểu của quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ngoại trừ các doanh nghiệp đã niêm yết thành công và giả sử đang hưởng lợi từ việc niêm yết, còn gần 1.000 doanh nghiệp đã chuyển từ doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước sang công ty đại chúng. Có bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự chuyển đổi để tận dụng các lợi ích tiềm năng của một công ty đại chúng...

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 85 9   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung: Tình hình và đặc điểm của công ty đại chúng, quản trị công ty, hoạt động kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, định hướng phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf57p hpnguyen11 16-05-2018 59 9   Download

 • Nội dung của luận án gồm 4 chương với các nội dung tổng quan tình hình nghiên cứu; cơ sở khoa học nghiên cứu quản trị Công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán; thực trạng Quản trị công ty tại các Công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội; đề xuất các chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng Quản trị công ty tại các Công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.

  pdf233p caygaocaolon7 17-09-2020 26 8   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

  pdf19p truongtien_08 03-04-2018 46 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf175p teanas 06-11-2019 58 5   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản về quản trị công ty đại chúng theo pháp luật, đặc biệt là những nội dung có nhiều bất cập, đang gây cản trở, làm giảm hiệu quả của hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Pháp luật về quản trị công ty đại chúng được tạo thành bởi nhiều quy định pháp luật nằm rải rác ở các văn bản pháp luật khác nhau, vì vậy luận án tiếp chọn cách tiếp cận để nghiên cứu pháp luật về quản trị công ty đại chúng dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật có liên quan khác.

  pdf162p kethamoi5 29-05-2020 27 4   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng báo cáo Tài chính của các công ty đại chúng trình bày đánh giá của cơ quan quản lý, cũng như thực tiễn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho thấy, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của các công ty đại chúng đang bộc lộ khá nhiều hạn chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p dangthitrangtrang 07-05-2018 60 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về giám sát công ty đại chúng từ phía nhà nước; Phân tích hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam.

  pdf145p nguyenthungan1976 24-05-2017 45 2   Download

 • Bài viết Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp trình bày phân tích kết quả khảo sát dựa trên dữ liệu năm 2011 của 107 công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết theo bộ chỉ số Gov-Score cho thấy chất lượng quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam đang trải qua một quá trình cải thiện chậm chạp và không có sự khác biệt rõ rệt giũa các nhóm doanh nghiệp cho dù chúng có quy mô khác nhau và niêm yết hay giao dịch tại các sở giao dịch khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p vangthibaoyen1907 15-05-2018 37 2   Download

 • Luận án hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến quản trị công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán; đồng thời, thông qua nghiên cứu đánh giá thực trạng Quản trị công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội theo Mô hình thẻ điểm Quản trị công ty của OECD, luận án đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty.

  pdf27p caygaocaolon7 17-09-2020 58 2   Download

 • Nghiên cứu thực hiện với dữ liệu bảng không cân bằng từ 400 công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) từ năm 2011 đến năm 2017. Mục đích chính của nghiên cứu nhằm đánh giá về hành vi quản trị lợi nhuận của nhà quản lý và xác định tác động từ các nhóm nhân tố cơ cấu sở hữu, cơ cấu vốn và đặc điểm công ty đến các công ty UPCOM, vốn chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu sử dụng đồng thời mô hình Jones (1991) và Roychowdhury (2006) để đo lường quản trị lợi nhuận.

  pdf18p viwyoming2711 14-12-2020 9 1   Download

 • Khi dùng “quản trị công ty” để dịch cho “corporate governance” ta đã bỏ quản trị (management), cái mà chúng ta đang còn yếu! Trong bối cảnh nước ta hiện nay, khi bàn về đề tài trên thì có câu hỏi là: quản trị nào? - Xin cùng tìm hiểu Quản trị công ty tại các nước phát triển: Tại các nước này, khi nói đến việc điều khiển công ty thì có ba lĩnh vực: 1. Luật công ty ấn định cơ cấu quyền lực trong công ty . Đó là trách nhiệm và quyền hạn của đại hội cổ...

  pdf5p butanyc 24-08-2010 240 77   Download

 • CTĐC chúng là Cty Cổ phần thuộc một trong ba loại sau : Công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK hoặc TTGDCK. Công ty có = 100 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ VNĐ trở lên.

  ppt10p namhung49 18-10-2010 119 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công ty đại chúng
p_strCode=congtydaichung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2