Dịch vụ trong ngn

Xem 1-20 trên 99 kết quả Dịch vụ trong ngn
 • Hạn chế của Mạng Viễn Thông hiện tại: Chỉ truyền các dịch vụ độc lập với nội dung; Thiếu mềm dẻo; Kém hiệu quả trong sử dụng tài nguyên, bảo dưỡng, vận hành; Kiến trúc tổng đài độc quyền làm giảm tính cạnh tranh và khả năng mở rộng mạng; ...

  ppt48p kimthong 17-01-2011 512 243   Download

 • CHƯƠNG 3: DỊCH VỤ TRONG NGN 3.1 Giới thiệu chung về dịch vụ Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực mạng thông tin cũng như mạng viễn thông đang diễn ra trong những năm gần đây. Khi sự cạnh tranh gia tăng

  pdf16p kimku1 29-08-2011 45 17   Download

 • Dễ dàng nhận thấy rằng việc tăng thêm các dịch vụ sẽ làm cho lợi nhuận tăng lên, nhưng việc thực hiện các mạng lưới có cấu trúc phức tạp để người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ thống khác nhau (như mạng thuần IP để cung cấp các dịch vụ IP cơ bản như IP VPN, bức tường lửa để ngăn chặn sự phá hoại từ bên ngoài, và mạng ATM để cung cấp các dịch vụ lớp 2 như truyền số liệu và thoại...) đã là một bài học đắt giá trong quá khứ.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 51 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng next generation network : dịch vụ trong ngn part 1', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues09 08-07-2011 58 13   Download

 • Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, các ngành hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cũng không ngừng lớn mạnh và Bưu Chính Viễn Thông là một trong những ngành đó. Tổng kết trong thời gian vừa qua cho thấy Bưu Chính Viễn Thông đã góp phần quan trọng vào sự vươn mình đi lên của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong đóng góp đó không thể không kể tới vai trò quan trọng của bộ phận viễn thông......

  doc119p kimthong 17-01-2011 615 341   Download

 • Xu hư¬ớng phát triển công nghệ chuyển mạch Giải pháp của các hãng Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ của các tổng đài đa dịch vụ. Phương án tổng thể triển khai các tổng đài đa dịch vụ Tổ chức mạng báo hiệu cho NGN

  ppt0p hallo 01-03-2009 628 268   Download

 • NGN không phải là mạng hoàn toàn mới, mạng này dựa trên cơ sở chuyển mạch và truyền dẫn gói IP và phương hướng là MPLS. Tuy nhiên bên cạnh những ưu thế nổi bật, một yêu cầu đặt ra đối với mạng NGN là đảm bảo chất lượng truyền tải âm thanh và giữ liệu. Đây thật sự là một thách thức khó khăn vầ mặt công nghệ, vì các dịch vụ khác nhau có các yêu cầu về chất lượng dịch vụ khác nhau. Do vậy song song với tiến trình xây dựng mạng NGN thì việc triển...

  pdf113p cancer23 20-08-2012 136 80   Download

 • Bài giảng về NGN gồm 8 chương trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới, cấu trúc mạng NGN, chuyển mạch mềm SoftSwitChing, báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN, dịch vụ trong mạng NGN, các vấn đề liên quan đến dịch vụ,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf176p nobita_12 18-11-2013 135 52   Download

 • Các nhà quản lý mạng viễn thông đang hướng tới một mạng thế hệ sau với sự tích hợp tất cả các mạng, dạng dữ liệu và dịch vụ trên toàn cầu vào một mạng duy nhất. Với mạng thế hệ sau (NGN) này, người sử dụng có thể sử dụng tất cả các dịch vụ viễn thông mà chỉ phải đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các dạng dữ liệu: thoại, fax, video, dữ liệu máy tính….

  doc118p sangnk112 17-11-2012 89 41   Download

 • Môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh và phức tạp hơn bao giờ hết. Trong đó chất lượng dịch vụ là chìa khoá để có thể dẫn tới thành công. Song song với xu thế này, công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin phát triển cũng có nhiều ảnh hưởng đến mạng viễn thông, đòi hỏi mạng viễn thông phải hội tụ được nhiều loại hình dịch vụ khác nhau

  pdf113p tangtocmuathi 24-05-2013 63 23   Download

 • Trong thời điểm hiện tại do nhu cầu dịch vụ tại Việt Nam chưa cao đối với nhiều loại hình dịch vụ và cũng do một phần mạng NGN đang trong quá trình xây dựng nên chưa thể cung cấp toàn bộ các dịch vụ trên NGN được.

  pdf20p kimku1 29-08-2011 60 18   Download

 • BAØI GIAÛNG NGN Chöông 5: Dòch vuï trong NGN V. KIEÁN TRUÙC DÒCH VUÏ THEÁ HEÄ SAU Hình 5-5 Caáu truùc maïng ña dòch vuï (töø goùc ñoä maïng) Söï hieåu bieát caáu truùc dòch vuï maïng theá heä môùi seõ giuùp laøm saùng toû caùc yeâu caàu ñoái vôùi moãi phaùt haønh veà coâng ngheä NGN. Xeùt treân lôùp öùng duïng dòch vuï, coù hai thaønh phaàn chöùc naêng ñöôïc theâm vaøo caáu truùc maïng theá heä sau: chöùc naêng server öùng duïng vaø chöùc naêng media server.

  pdf6p zues09 08-07-2011 41 13   Download

 • Chấy lượng dịch vụ (QoS) luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà khai thác mạng viễn thông trên toàn thế giới. Trong xu thế Mạng thế hệ mới (Next Generation Network), với đặc trưng là sự hội tụ giữa thoại và số liệu, đang được triển khai mạnh mẽ như hiện nay thì các yêu cầu về chất lượng dịch vụ trong mạng truyền tải (hay mạng lõi) càng trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.

  pdf4p uocvongxua10 18-09-2015 20 3   Download

 • Dịch vụ định tuyến và tính cước linh hoạt là một loại hình dịch vụ của mạng thông minh được ứng dụng trong mạng NGN mà nó làm cho quá trình định tuyến, điều khiển và thiết lập cuộc gọi được thực hiện một cách tự động với quá trình tính cước và định tuyến hết sức linh hoạt.

  pdf0p suatuoi_thomngon 31-07-2011 126 50   Download

 • 3.1 Kiến trúc dịch vụ NGN Sự hiểu biết cấu trúc dịch vụ mạng thế hệ mới sẽ giúp làm sáng tỏ các yêu cầu đối với mỗi phát hành về công nghệ NGN.

  pdf19p kimku1 29-08-2011 39 14   Download

 • Sự phát triển của các dịch vụ truyền thông hiện nay sẽ hướng tới việc các nhà cung cấp dịch vụ phải có sự mềm dẻo, linh hoạt để phục vụ được cả thị trường lớn và nhỏ. Các quyết định về việc cung cấp dịch vụ của họ có thể gặp nhiều vấn đề phải giải quyết như giá cả, việc đóng gói, tiếp thị cũng như sự tiện ích của dịch vụ thực tế khi cung cấp.

  pdf6p zues09 08-07-2011 30 9   Download

 • Bài viết này nêu ra một ví dụ về những dịch vụ mới có thể đề xuất cho khách hàng sử dụng gateway nội trú (Residential gateway) trong mạng NGN. Một trong những dịch vụ có thể được mạng NGN bao gồm MGC, Access Gateway và Residental Geteway cung cấp là Internet call waiting.

  pdf4p uocvongxua10 18-09-2015 9 2   Download

 • Sự ra đời và áp dụng mạng NGN được đánh giá là hỗ trợ rất tốt cho việc triển khai nhanh chóng một loại những dịch vụ viễn thông. Một trong những dịch vụ sẽ được triển khai trong mạng NGN mà đã được biết đến từ mạng IN là Click-to-Dial. Đây là một dịch vụ cho phép người sử dụng có thể thực hiện kết nối cuộc gọi giữa máy tính và máy điện thoại một cách linh hoạt. Bài viết này trình bày những nét cơ bản về dịch vụ Click-to-Dial (C2D).

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 15 2   Download

 • Bài báo giới thiệu về vai trò của cam kết SLA đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông thời gian tới trên mạng NGN, một số khuyến nghị với các bên liên quan trong việc hướng đến triển khai các cam kết SLA.

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 16 2   Download

 • VNPT đã xây dựng và phát triển một mạng PSTN cung cấp dịch vụ thoại truyền thống chất lượng tốt cho khách hàng. Tuy nhiên cùng với thời gian mạng PSTN bộc lộ một số hạn chế, các tổng đài chuyển mạch kênh đã khai thác hết năng lực và trở nên lạc hậu so với nhu cầu của khách hàng hiện nay

  pdf38p ptitd04_vt 07-08-2010 315 180   Download

Đồng bộ tài khoản