intTypePromotion=1
ADSENSE

Định hướng xã hội chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 2238 kết quả Định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Bài viết "Nghị quyết số 10-NQ/TW - Bước đột phá của đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân" làm rõ những quan điểm đột phá trong Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng triển khai và hiện thực hóa Nghị quyết để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 22 2   Download

 • Bài viết "Sự tham gia của kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam" đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tích cực tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài nghiên cứu "Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn" nhằm khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam" phân tích làm rõ tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay" trình bày kinh tế tư nhân hiện nay đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh quốc dân. Cùng với sự thừa nhận và mở rộng hành lang pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân, Đảng ta đã đưa ra nhiều quan điểm, chính sách phát triển kinh tế tư nhân kể từ khi đổi mới đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta" nghiên cứu về vai trò của kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là hết sức thiết thực. Từ đó, chúng ta có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực này để đạt được các mục tiêu vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về kinh tế tư nhân, sự đổi mới tư duy của Đảng qua các Đại hội, hội nghị Trung ương, đặc biệt là những quan điểm mới mang tính đột phá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Đây là những quan điểm mới, táo bạo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân, thành tựu và những rào cản thách thức" đưa ra những giải pháp hữu hiệu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của mình, để kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam vươn mình cất cánh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bên cạnh việc làm rõ một số vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp ở Hải Phòng, bài viết tập trung phân tích vai trò của đạo đức kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở Hải Phòng hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân và sự vận dụng của đảng ta hiện nay (Qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)" tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân và sự vận dụng của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân hiện nay qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày về Vingroup đã chứng tỏ được tầm nhìn đỉnh cao khi liên tục đầu tư vào thành phố Cảng những dự án lớn mang tầm vóc quốc gia, quốc tế như Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vineco và đặc biệt là Vinfast... và điều này đã ít nhiều làm thay đổi bộ mặt thành phố trong những năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết "Nhìn lại khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam và một số kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tư nhân tại Hải Phòng" trình bày sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay, một số kinh nghiệm cho các doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Khái quát về thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân tại Hải Phòng" đề cập tới thực trạng phát triển của nền kinh tế tư nhân tại Hải Phòng như những lợi thế, thành tựu mà kinh tế tư nhân đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu chỉ ra thực trạng của thành phần kinh tế tư nhân Hải Phòng, những đóng góp cũng như một số bất cập, khó khăn của kinh tế tư nhân Hải Phòng và nguyên nhân dẫn tới bất cập đó. Nghiên cứu đề ra một số giải pháp để khắc phục hạn chế và đưa kinh tế tư nhân Hải Phòng phát triển hơn nữa, góp phần cùng các thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết nêu lên cách hiểu về kinh tế tư nhân. Khái quát một số cột mốc quan trọng trong quá trình nhận thức và hoàn thiện cơ sở pháp lý của phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6-2017) về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, những cũng vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết đưa ra những giải pháp để kinh tế tư nhân tại thành phố Hải Phòng có thể phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo sự phát triển đột phá, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định hướng xã hội chủ nghĩa
p_strCode=dinhhuongxahoichunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2