intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 168 kết quả Giáo trình cải cách hành chính
 • Lĩnh vực " quản lý và phát triển nguồn nhân lực " là một trong 5 nội dung chủ yếu trong khuôn khổ rà soát hành chính nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng một chiến lược cải cách hành chính của chính phủ

  pdf78p ntgioi120404 09-11-2009 373 150   Download

 • Nói đến cải cách là nói đến việc thay đổi cơ bản một trạng thái, một đối tượng, làm cho đối tượng đó có sự biến đổi phù hợp với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, làm cho nó tốt hơn theo nhu cầu của con người. Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam đã bắt đầu thực hiện từ nhiều năm trước đây nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơ chế hành chính hiện hành, làm cho nó thay đổi phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tất...

  doc5p neo_songhan 07-07-2010 737 309   Download

 • Quá trình phát triển của xã hội loài người cũng chính là quá trình phát sinh của phân công lao động xã hội. Theo đà phát triển đó, sản xuất và trao đổi hàng hóa từ chỗ chỉ là trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên

  pdf59p ntgioi120404 09-11-2009 158 50   Download

 • Các nội dung của bản tin gồm: làm rõ nguyên nhân phân cấp, phân quyền chưa đạt yêu cầu; nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa pháp lý cho cán bộ, công chức; chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ Ngân sách nhà nước; bất hợp lý khiến giáo viên bị thiệt thòi về tiền lương; tinh gọn, tinh giản, lực cản ở đâu; một số vấn đề về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

  pdf47p cuongcuncon 29-08-2019 23 0   Download

 • Tạp chí trình bày các nội dung như: tin cải cách hành chính; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay; chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế, cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam.

  pdf28p cuongcuncon 29-08-2019 17 0   Download

 • Công tác văn thư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan, tổ chức. Hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, các tổ chức một phần phụ thuộc vào công tác văn thư làm tốt hay không tốt. Cũng chính vì điều đó mà công tác văn thư trong Sở Giáo dục- Đào tạo, các tổ chức ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt trong công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, công tác văn thư là một trong những trọng tâm được...

  pdf202p leethanhbinhf 31-05-2010 380 181   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - Phương cách quản lý nhà nước được biên soạn với các nội dung cách thức quản lý nhà nước, các biện pháp bảo đảm hiệu quả trong quản lý nhà nước. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf113p nuber_12 26-08-2013 424 149   Download

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - Phương cách quản lý nhà nước được biên soạn với các nội dung cách thức quản lý nhà nước, các biện pháp bảo đảm hiệu quả trong quản lý nhà nước. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc122p phuocanhvthg 26-05-2013 257 68   Download

 • Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 20 năm kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng. Sự nghiệp cải cách hành chính Nhà nước được đánh dấu bằng Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII (1995) cũng nằm trong tiến trình của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Một trong ba nội dung quan trọng

  doc92p hongha1980 23-06-2010 153 63   Download

 • Chương 16: Cải cách hành chính Cải cách hành chính là một trong những nội dung cơ bản của khoa học nghiên cứu về hành chính nói chung và Hành chính nhà nước nói riêng. Cải cách hành chính là một vấn đề được quan tâm phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới nhằm làm đòn bẩy để nâng cao

  pdf37p samsara246 22-05-2011 169 52   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Do vậy, những di sản mà Người để lại về nền hành chính nhà nước là vô cùng quý báu mà càng đi sâu vào nghiên cứu, chúng ta càng thấy những chỉ dẫn của Người về nền cải cách hành chính công là thiết thực, mang tính thời sự cấp bách. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nền hành chính Nhà nước Có thể nói, riêng đối với lĩnh...

  pdf6p abcdef_37 11-10-2011 139 35   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của Giáo trình Điều khiển học kinh tế để có thêm thông tin về chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức, cán bộ lãnh đạo quản lý, thông tin kinh tế và quyết định quản lý kinh tế, phân loại thông tin kinh tế, các phương pháp dự báo kinh tế, phương pháp dự báo ngoại suy, đánh giá thông tin kinh tế, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế.  

  pdf84p cobetocxul9 16-05-2015 81 13   Download

 • Giáo trình với cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về đất đai, cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở; quản lý ngân sách địa phương...

  doc495p manhphuongduong 19-02-2020 66 8   Download

 • Giáo trình "Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)" bao gồm 4 chương với các nội dung: kiến thức chung; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng; yêu cầu, hướng dẫn viết tiểu luận tình huống và đi thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  pdf403p bocaplttl 09-06-2020 32 7   Download

 • Thoả thuận về quản lý tài chính và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm góp phần hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước VN giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Nâng cao năng lực đào tạo

  pdf9p lawgtvt7 26-11-2009 141 29   Download

 • Trên cơ sở những lý luận cơ bản về chất lượng cán bộ quản lý (nhân lực) cho hoạt động của các cơ quan trong thời đại ngày nay, đề tài tập trung nghiên cứu hiện trạng chất lượng cán bộ quản lý tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, tìm ra những tồn tại, khó khăn và thuận lợi để từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của cơ quan Sở chuẩn bị cho sự phát triển, hội nhập, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và thời đại trong giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf84p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 44 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf13p kuckucucu 17-05-2012 33 2   Download

 • rên cơ sở những lý luận cơ bản về chất lượng cán bộ quản lý (nhân lực) cho hoạt động của các cơ quan trong thời đại ngày nay, đề tài tập trung nghiên cứu hiện trạng chất lượng cán bộ quản lý tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, tìm ra những tồn tại, khó khăn và thuận lợi để từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của cơ quan Sở chuẩn bị cho sự phát triển, hội nhập, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và thời đại trong giai đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf3p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 36 2   Download

 • Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cải cách chọn lựa của nền kinh tế trong việc sử dụng nguồn tài nguyên có giới hạn để sản xuất các loại sản phẩm. Khái niệm kinh tế học o kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức vận hành của một nền kinh tế nói chung và cách ứng sử của từng thành viên nói riêng. Sự khác nhau giữa kinh tế vi...

  pdf93p ntgioi120403 05-11-2009 743 265   Download

 • SỰ CẦN THIẾT Luật thuế TNDN hiện hành 01/01/2004 thay thế Luật thuế TNDN (1997). TNDN góp phần cải thiện môi trường đầu tư,thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý thuế và thực hiện ưu đãi đầu tư; đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn Việt nam góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của NSNN: năm 2003: 36.305 tỷ; 2004: 42.798tỷ ; 2005: 60.153 tỷ ; 2006: 75.256 tỷ, tron g đó dầu thô chiếm 50%....

  ppt53p dongtien 08-03-2010 541 212   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình cải cách hành chính
p_strCode=giaotrinhcaicachhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2