Giáo trình chọn giống cây trồng

Xem 1-20 trên 304 kết quả Giáo trình chọn giống cây trồng
 • Giáo trình Chọn giống cây trồng cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học ngành chọn giống cây trồng, nông nghiệp, làm vườn những nguyên lý và kiến thức cập nhật cơ bản của chọn giống. Giáo trình gồm 14 chương và được chia làm 3 phần. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf172p 123968574 20-06-2012 1163 451   Download

 • Chương 1: Chọn giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp Lịch sử chọn giống cây trồng Nông nghiệp trở thành một phương pháp sản xuất lượng thực thực phẩm khoảng 10000 năm trước. Là một bộ phận của nông nghiệp con người chuyển từ săn bắn

  pdf9p songsongcuoc 11-06-2011 356 109   Download

 • Chương 2: Nguồn gen thực vật trong chọn giống cây trồng Khái niệm nguồn gen thực vật và ý nghĩa của nguồn gen thực vật trong chọn giống Nguồn gen thực vật là một tập hợp vật liệu thực vật, có thể là các giống địa phương, các giống cải tiến, hay các loài hoang dại

  pdf14p songsongcuoc 11-06-2011 266 85   Download

 • Chương 4: Di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng Lập kế hoạch và thực hiện một chương trình chọn giống để cải tiến các tính trạng số lượng phụ thuộc rất lớn vào mức độ biến động di truyền của nguồn vật liệu chọn giống.

  pdf17p songsongcuoc 11-06-2011 201 84   Download

 • Chương 12: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng Chọn giống cây trồng là một quá trình sáng tạo liên tục để thỏa mãn nhu cầu thay đổi của con người. Cho tới một tương lai gần các phương pháp chọn giống thông thường vẫn là phương pháp phổ biến, trong đó tái tổ hợp giửa các kiểu gen

  doc12p songsongcuoc 11-06-2011 349 70   Download

 • Chương 13: Khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng Khái niệm về giống cây trồng: là một nhóm cây trồng có đặc điềm kinh tế, sinh học và các tính trạng hình thái giống nhau, cho năng suất cao, chất lượng tốt ở các vùng sinh thái khác nhau và điểu kiện kỹ thuật phù hợp.

  pdf14p songsongcuoc 11-06-2011 174 76   Download

 • Tham khảo sách 'di truyền phân tử những nguyên tắc chọn giống cây trồng', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf279p fpt_12 24-05-2013 203 103   Download

 • Chương 7: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính Nhiều loài cây trồng quan trọng sinh sản bằng con đường vô tính. Có thể phân chia các loài cây sinh sản vô tính thành các nhóm sau: Kết hạt bình thường nhưng nhân giống vô tính: các loài cây trồng trong nhóm này ra hoa, kết quả và hình thành hạt bình thường

  pdf24p songsongcuoc 11-06-2011 244 86   Download

 •  Giáo trình "Di truyền và chọn giống cây trồng: Phần 1" trình bày các nội dung của phần 1 - Cơ sở di truyền học  và phần 2 - Công tác giống cây trồng bao gồm: Đại cương về công tác giống cây trồng, Lai giống cây trồng và tạo giống cây trồng thuần chủng, chọn giống ưu thế lai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

  pdf244p tsmttc_002 20-05-2015 147 75   Download

 •  Giáo trình "Di truyền và chọn giống cây trồng: Phần 2" trình bày các nội dung của phần 3 – "Hướng dẫn thực hành" bao gồm: Quan sát tế bào và nhiễm sắc thể, thực hành lai hữu tính cây trồng, thực hiện một số kỹ thuật trong quy trình sản xuất lúa lai, đánh giá giống lúa trong phòng,... Phần phụ lục là một số quy phạm khảo nghiệm một số gióng cây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

   

  pdf109p tsmttc_002 20-05-2015 105 46   Download

 • Phần 1 giáo trình chọn giống trình bày nội dung các chương: Vật liệu khởi đầu trong chọn giống, chọn lọc đối với cây trồng, tính trạng số lượng và phương pháp thống kê trong chọn giống, những nguyên lý chọn giống động vật, di truyền miễn dịch trong chọn giống động vật.

  pdf41p uocvong11 02-11-2015 37 15   Download

 • Phần 2 giáo trình chọn giống trình bày nội dung các chương: Giao phối cận huyết, lai giống và ưu thế lai, tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, công nghệ sinh học. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf46p uocvong11 02-11-2015 43 10   Download

 • Chương 6: Phương pháp chọn lọc giữa cây giao phấn Giống ở cây giao phấn là quần thể bao gồm các cá thể giao phối ngẫu nhiên cùng chia sẻ một vốn gen chung. Khác với cây tự thụ phấn, chọn lọc cá thể không thể tạo ra giống dòng thuần đồng nhất do dị hợp tử và sự phân ly ở thế hệ con.

  pdf13p songsongcuoc 11-06-2011 281 101   Download

 • Chương 5: Phương pháp chọn lọc ở cây tự thụ phấn Cấu trúc di truyền của quần thể cây tự thụ phấn Các cá thể của quần thể tự thụ phấn thường đồng hợp tử. Dị hợp tử xảy ra ở một hay nhiều locut khi có đột biến hoặc lai hai bố mẹ đồng tử có alen khác nhau.

  pdf12p songsongcuoc 11-06-2011 188 79   Download

 • Chương 11: Tạo giống lai Ý nghĩa của giống lai Phương pháp lai trình bày ở phần trước (đối với cây tự thụ phấn) sử dụng sự tái tổ hợp các tính trạng hay các gen ở các bố mẹ khác nhau. Khác với phương pháp trên, giống lai sử dụng hiệu ứng lai quan trọng của con lai thế hệ F1

  pdf16p songsongcuoc 11-06-2011 161 71   Download

 • Chương 14: Sản xuất hạt giống Nhiệm vụ của sản xuất hạt giống Giống tốt là nền tảng của nền sản xuất nông, lâm nghiệp. Chọn tạo giống mới đòi hỏi công sức lâu dài, chi phí tài chính lớn cũng như kiến thức chuyên môn và kỹ thuật.

  pdf14p songsongcuoc 11-06-2011 159 53   Download

 • Mục đích nghiên cứu các phương pháp chọn tạo giống (lai, gây đa bội, gay dột biến, chuyển gen, nuôi cấy mô...). Khảo nghiệm giống. Các phương pháp đánh giá giống. Các phương pháp sản xuất nhân giống.

  pdf0p lengocln 12-11-2013 128 44   Download

 • Chương 3: Phương thức sinh sản, tính tự bất hợp và bất dục đực ở thực vật Phương thức sinh sản ở thực vật Thực vật có hai phương thức sinh sản chủ yếu: sinh sản hữu tính (bằng hạt) và sinh sản vô tính (bằng các bộ phân sinh dưỡng)

  pdf10p songsongcuoc 11-06-2011 236 84   Download

 • Chương 9: Lai xa Những ứng dụng của lai xa Lai xa là lai giữa hai loài cùng một chi (lai khác loài) hoặc lai giữa hai loài thuộc hai chi khác nhau (lai khác chi) nhằm chuyển các gen có ích từ loại này sang loại khác.

  pdf17p songsongcuoc 11-06-2011 174 70   Download

 • Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật" gồm có 3 chương: Chương 1 - khái niệm về giống cây trồng và chọn giống cây trồng; chương 2 - chọn vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật; chương 3 - cở sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật.

  pdf201p vhuyenthao 26-03-2018 15 5   Download

Đồng bộ tài khoản