intTypePromotion=3

Giáo trình dẫn xuất hydrocacbone

Xem 1-20 trên 38 kết quả Giáo trình dẫn xuất hydrocacbone
 • 1.6.1 Phản ứng thế nucleophin ( thế ái nhân) SN a) Cơ chế : SN1 và SN2 + Đặc điểm cơ chế + Hóa lập thể b) Khả năng tham gia phản ứng SN1 và SN2 của các dẫn xuất halogen có bậc khác nhau 1.6.2. Phản ứng tách hydro halogenua (E) a) Cơ chế: Phản ứng tách cũng theo cơ chế đơn phân tử E1 và lưỡng phân tử E2 tương tự như thế SN b) Hướng của phản ứng tách: tuân theo qui tác Zaixep ( Zaytseft): trong phản ứng tách (E), phản ứng ưu tiên theo hướng X sẽ tách...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 153 44   Download

 • Chương 3: Dẫn xuất hydroxi (Ancol-Phenol-Ete) 3.1 Ancol 3.1.1 Định nghĩa- phân loại 1. Định nghĩa 2. Phân loại +Dựa vào cấu trúc của gốc hydrocacbon: ( thẳng, vòng, no, không no, thơm…) + Dựa vào bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH: ta có ancol bậc 1,2,3 +Dựa vào số lượng nhóm OH trong phân tử: ta có monoancol, diancol, poliancol…

  pdf5p artemis04 06-09-2011 105 33   Download

 • 4.1 Định nghĩa- Phân loại 4.1.1 Định nghĩa • Axit cacboxylic là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với gốc hydrocacbon. Hay nói cách khác axit cacboxxylic là dẫn xuất của hidrocacbon khi thay thế 1 hoặc một vài nguyên tử H bằng nhóm cacboxyl. 4.1.

  pdf5p artemis04 06-09-2011 110 26   Download

 • 1.5.3 Điều chế từ ancol Đây là phản ứng thường dùng nhất để điều chế dẫn xuất halogen a) Cho ancol tác dụng với hidro halogenua R-OH + HCl → R-Cl + H2O Vì đây là phản ứng thuận nghịch do đó để phản ứng dễ xãy ra, người ta cho thêm chất xúc tác là H2SO4, ZnCl2... • Về khả năng phản ứng HI HBr HCl Ancol bậc 3 R3C-OH ancol bậc 2 R2-CH-OH ancol bậc 1 R-CH2-OH

  pdf5p artemis04 06-09-2011 98 25   Download

 • 1 .Từ anken a.Hydrat hóa anken: Phản ứng xãy ra có xúc tác axit ( thường dùng axit sunfuric xt), hướng của phản ứng cộng tuân theo qui tắc Markovnikov b. Hydrobo oxi hoá: Phản ứng hydrobo hoá- ôxy hoá anken cho sản phẩm hydrat hoá ngược qui tắc Markovnikov ( thường được ancol bậc thấp). CH3-CH=CH2 1.B2H6 CH3-CH2CH2OH 2.H2O2, OH 2.

  pdf5p artemis04 06-09-2011 163 24   Download

 • 1.1. Định nghĩa- cách phân loại: • Dẫn xuất halogen có thể được coi là dẫn xuất thế một hoặc 1số nguyên tử H của hidrocacbon bằng halogen. + Phân loại: - Tùy thuộc vào bản chất của gốc hidrocacbon ở trong phân thử mà ta được dẫn xuất halogen no, không no, thơm… - Tùy thuộc bản chất của halogen mà ta có dẫn xuất florua, clorua, bromua hay iodua. - Tùy thuộc vào số lượng nguyên tử halogen ở trong phân tử mà ta có dẫn xuất nonohalogen, dihalogen...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 75 21   Download

 • 4.5.1 Phương pháp oxi hoá • Hidrocacbon (ankan, anken,ankin, aren) • Hợp chất hydroxi • Hợp chất cacbonyl 4.5.2 Phương pháp thuỷ phân • Gem-trihalogen • Nitrin, các dẫn xuất của axit

  pdf5p artemis04 06-09-2011 78 15   Download

 • 1.6.3 Phản ứng với kim loại. Tùy thuộc vào bản chất của kim loại mà phản ứng của dẫn xuất halogen với kim loại cho sản phẩm khác nhau a) Tác dụng với Mg: Hợp chất halogenua hữu cơ, có mặt trong nhiều cấu trúc alkyl, aryl và vinyl, phản ứng với kim loại Mg trong dung môi THF hoặc trong ete, cho hợp chất RMgX, sản phẩm có tên là tác chất Grignard.

  pdf5p artemis04 06-09-2011 96 15   Download

 • 3.6.2 Phản ứng thế nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl a) Phản ứng ngưng tụ với dẫn xuất một lần thế của amoniac + Với hydroxylamin O + NH2OH Cyclohexanon Hydroxylamin N-OH + H2O Cyclohexanon oxim

  pdf5p artemis04 06-09-2011 78 8   Download

 • • Đối với các andehit phức tạp hơn mà có nhóm –CHO gắn vào vòng, sử dụng tiếp vị ngữ : cacbandehit vào tên của hidrocacbon mạch vòng hoặc coi nó như là dẫn xuất của hidrocacbon , khi đó nhóm CHO gọi là nhóm fomyl CHO CHO

  pdf5p artemis04 06-09-2011 99 7   Download

 • 3.1. Khái niệm về hợp chất cacbonyl. • Hợp chất cacbonyl là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm cacbonyl C=O. Nhóm này còn gọi là nhóm oxo do đó hợp chất cacbonyl còn gọi là hợp chất oxo. • Phân loại + Nếu nhóm C=O có liên kết với nguyên tử H thì ta có andehit + Nếu nhóm C=O lên kết với 2 gốc hydrocacbon thì ta có hợp chất xeton + Tùy theo bản chất của gốc hydrocacbon là no, không no, thơm…mà ta có andehit hoặc xeton tương ứng + Tùy theo số...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 86 16   Download

 • 5.4 Tính chất vật lý • Trạng thái • Tính tan : C1-C3 hoà tan trong nước với bất kỳ tỉ lệ nào. Độ tan trong nước giảm dần khi M tăng • Nhiệt độ sôi và nóng chảy : tăng theo M, T0s của mạch thẳng cao hơn nhánh • T0nc của C chẵn cao hơn lẻ • T0s của axit cao nhất trong các hợp chất hữu cơ có cùng M 4.5 Phương pháp điều chế

  pdf5p artemis04 06-09-2011 62 14   Download

 • + Nếu các halogen khác nhau, chỉ số của nhóm thế phụ thuộc vị trí trên mạch C, nhưng theo thứ tự a,b,c… khi viết tên nhóm thế. + Nếu mạch chính có nhóm thế alkyl hoặc halogen, mà tổng số chỉ số nhóm thế đánh từ 2 đầu mạch đến như nhau thì đánh số bắt đầu ở nhóm thế gần halogen hoặc là ankyl, ưu tiên nhỏ nhất theo trình tự thứ tự a,b,c… của nhóm thế.

  pdf5p artemis04 06-09-2011 30 6   Download

 • • Đối với monoancol no chỉ có đồng phân cấu tạo ( đồng phân về mạch cacbon và đồng phân về vị trí của nhóm OH) • Đối với ancol không no có liên kết đôi C=C thì ngoài đồng phân cấu tạo có thể có đồng phân hình học 3.1.4 Tính chất vật lý • Trạng thái:Từ C1-C10 là chất lỏng, các ancol cao là chất rắn • Tos tăng theo theo M phân tử, ancol mạch thẳng cao hơn mạch nhánh, bậc 1 cao hơn bậc 2 và bậc 3 • Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn nhiều...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 87 26   Download

 • 5.2.3 Điều chế Sự điều chế muối diazoni thơm từ arylamin còn gọi là sự diazo hóa. • Phản ứng được thực hiện khi cho axit nitro tác dụng với amin thơm, ở t0 = 0-5oC. • Muối diazonium bị phân huỷ ở nhiệt độ thấp do đó dung dịch muối điều chế được sử dụng ngay.Thông thường vì axit nitro không bền, nên người ta tiến hành phản ứng điazo hóa amin thơm bậc 1 với hỗn hợp NaNO2 + HCl Ar-NH2 + NaNO2 + 2HCl ...

  pdf6p artemis04 06-09-2011 440 20   Download

 • Chương 5: AMIN-MUỐI DIAZONI 5.1 AMIN 5.1.1 Khái niệm. • Amin là hợp chất thu được khi thay thế nguyên tử H trong NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon. + Tuỳ vào số lượng nguyên tử H bị thay thế, ta có các amin có bậc khác nhau. Amin bậc 1 RNH2, bậc 2 R2NH, bậc 3 R3N. CH3 CH3 C NH2 CH3 tert-Butylamin (amin 1o) H CH3 N CH3 Dimetylamin (amin baäc 2o) H3C N CH3 CH3 Trimetylamin

  pdf6p artemis04 06-09-2011 121 17   Download

 • Khử este và axit cacboxylic. • NaBH4 chỉ khử este chậm và không khử được axit. Este và axit cacboxylic thường khử với tác chất LiAlH4(lithium aluminium hydrua). Tất cả các nhóm chức, bao gồm: este, axit, xeton và andehyd khi khử bằng LiAlH4 cho sản phẩm ancol hiệu suất cao. Ngoài ra có thể khử este bằng H2 có xúc tác CuCrO4 • Ví dụ O CH3CH2 CH CH C OCH3 2. H3O Metyl 2-pentenoat O 1. LiAlH4, Eter CH3(CH2) 6CH2 CH CH(CH )6CH2 C OH 2 2. H3O Acid 9-Octadecenoic CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 CH2OH 2 Acid 9-Octadecen-1-ol (87%) ...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 147 17   Download

 • 4.6.3. Phản ứng khử. • Axit cacboxylic thì bị khử bằng những tác chất khử: LiAlH4 litialumin hydrua, nhưng không bị khử bởi NaBH4 cho ancol bậc 1. Phản ứng tiến hành khó do đó thường nung nóng và trong dung môi THF. O CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 C OH 2 Acid oleic 1. LiAlH4,THF 2. H3O CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 CH2OH 2 cis-9-Octadecen-1-ol (87%)

  pdf5p artemis04 06-09-2011 97 15   Download

 • 3. Phản ứng đehydro hoá và oxi hoá a. Phản ứng đehydro hoá Khi cho hơi ancol đi qua kim loại như Cu, Fe, Zn…ở nhiệt độ từ 200-3000C, thì có phản ứng tách hydro. Từ ancol bậc 1 tạo thành andehit, còn ancol bậc 2 loại hydro cho xeton

  pdf5p artemis04 06-09-2011 72 15   Download

 • 2. Phân loại - Tùy theo đặc điểm cấu tạo của gốc aryl mà ta có loại phenol tương ứng ví dụ naphtalen ta có loại naphtol… - Tùy thuộc vào số lượng nhóm OH trong phân tử là 1, 2, 3… mà ta có monophenol, điphenol….poliphenol tương 3.2.3 Tính chất vật lý Các phenol ở điều kiện thường là những chất rắn, khó tan trong nước, có mùi đặc trưng, có tác dụng sát trùng . Phenol tan nhiều trong rượu, benzene….Nhiệt độ sôi cao của phenol do tồn tại liên kết hydro.

  pdf5p artemis04 06-09-2011 75 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giáo trình dẫn xuất hydrocacbone
p_strCode=giaotrinhdanxuathydrocacbone

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản