Hạch toán ghi sổ kế toán

Xem 1-20 trên 168 kết quả Hạch toán ghi sổ kế toán
 • Có rất nhiều khái niệm khác nhau về kế toán; tuy nhiên cần nhận thức rằng kế toán vừa là một môn khoa học vừa là một nghề nghiệp quản lý để hiểu kế toán. Theo một số tác giả nước ngoài thì:- “Kế toán là một diễn trình ghi chép đo lường và báo cáo các tài liệu tài chính liên quan đến hoạt động kinh tế của một số tổ chức để dùng vào điều hành quyết định”.- “Kế toán là việc tập hợp những hoạt...

  pdf157p namde01 14-03-2013 171 85   Download

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán Kế toán: Phần 1 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp, giải thích nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp, và nhiều mẫu biên bản, chứng từ,... ngành Kế toán.

  pdf157p qlngoc 16-05-2014 74 25   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân được nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp được thực hiện bằng cách xem xét đánh giá trình tự hạch toán các nghiệp vụ liên quan cũng như việc lập các chứng từ, ghi chép sổ sách trong quá trình xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

  pdf62p a_kieu1985 05-12-2016 118 49   Download

 • 1. Nguyên tắc,đặc trưng cơ bản Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "chứng từ ghi sổ". Quá trình ghi sổ kế toán tách rời 02 quá trình : + Ghi theo trình tự thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. + Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. 2. Các loại sổ kế toán chủ yếu Chứng từ ghi sổ Sô đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái - Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết ( lưu ý: DN phát sinh sử dụng bao nhiêu TK thì...

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 278 48   Download

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ .Lời mở đầu Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, tổ chức kế toán có vai trò cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài chính của đơn vị hạch toán thông qua hệ thống ghi chép, tổng hợp trên chứng từ, sổ tài khoản và biểu mẫu báo cáo nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý. Trên cơ sở tìm hiểu tổ chức kế toán trong thực tế...

  pdf66p inspiron1212 01-11-2012 83 19   Download

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái quát hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ; phương pháp tài khoản và ghi sổ kép; phương pháp tính giá; phương pháp tổng hợp cân đối.

  ppt85p cocacola_04 18-10-2015 28 7   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

  pdf15p dolalatien 30-11-2017 4 2   Download

 • Trường hợp bị lỗ, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . (Số tiền nhận về) Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số lỗ) Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con 6. Khi thu hồi, thanh lý, nhượng bán các khoản vốn đầu tư vào công ty con mà có phát sinh lỗ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Đối với các khoản lỗ đầu...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 74 19   Download

 • Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính. Đây là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp.

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 62 17   Download

 • Thu nhập khác (Phần lãi hoãn lại do bán TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện. - Trong kỳ kế toán sau, khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán thành phẩm, hàng hoá cho bên thứ ba độc lập bên tham gia góp vốn liên doanh ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ....

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 72 12   Download

 • Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi: - Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán: Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4313) (Giá trị còn lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã hao mòn) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). - Đồng thời phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312) Có TK 333 - Thuế và...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 57 11   Download

 • + Trình tự ghi chép kế toán trong hình thức Nhật Ký Chung: Bứơc 1: Hàng ngày chứng từ gốc, định khoản ghi trực tiếp vào Nhật Ký Chung theo thứ tự thời gian, định khoản những nghiệp vụ có liên quan đến đối tượng cần hạch toán chi tiết. Bước 2: Định kỳ từ Nhật Ký Chung ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái theo tài khỏan liên quan, còn đối với Nhật ký đặc biệt là cuối kỳ lấy sổ tổng cộng ghi vào sổ cái . Bước 3: Cuối kỳ căn cứ vào...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 51 10   Download

 • Song song với phòng kế toán ở kho cũng mở thẻ kho để theo dõi và đối cheieú hàng tháng, hàng ngày hay định kỳ, thủ kho giao nhận chứng từ xuất, nhập đưa về phòng kế toán. Kế toán kiểm tra đối chiếu chứng từ ghi đơn giá tính ra số tiền để ghi vào thẻ vật liệu cuối tháng cộng và đối chiếu thẻ. THẺ KHO Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp tại Quảng Nam Số 1411TC/CĐK Ngày 1/12/1995 của BTC TT Chứng từ Ngày tháng Diễn giải Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất ...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 41 9   Download

 • Khi chuyển hàng tồn kho thành BĐS đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi: Nợ TK 217 - BĐS đầu tư Có TK 156 - Hàng hoá (1567 - Hàng hoá BĐS). 6. Khi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐS đầu tư, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 217 - BĐS đầu tư Có các TK 111, 112, 315,...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 51 8   Download

 • Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 07 Ngày 30/3/2004 TT Diễn giải Nợ 1 SHTK Số tiền Có Nợ Có 627 214 11.269.811 11.269.811 Ghi chú Khấu hao TSCĐ ở bộ phận SX Tổng cộng 11.269.811 Người lập biểu 11.269.811 Kế toán trưởng Đơn vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 09 - Ngày 30/6/2004 TT Nợ 1 Diễn giải Có Nợ SHTK Số tiền Có 627 334 14.434.500 Ghi chú Tiền lương phải trả cho CNQL phân xưởng 14.434.500 Tổng cộng 14.434.

  pdf6p caott10 28-07-2011 40 6   Download

 • Khi phản ánh vào TK 111 "Tiền mặt" số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên nợ TK 111 "Tiền mặt" mà ghi vào bên nợ TK 113 "Tiền đang chuyển".

  pdf356p hichlehg 08-06-2010 659 460   Download

 • căn cứ vào chứng từ hóa đơn số tiền đã thu hoặc phải thu của người mua ghi

  doc3p thaobong91 06-10-2009 515 106   Download

 • Là một nghề nghiệp thì kế toán chính là nghệ thuật ghi chép, tính toán và phản ánh bằng con số mọi hiện tượng kinh tế, tài chính phát sinh trong một đơn vị nhằm cung cấp các thông tin toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình huy động và sử dụng vốn trong đơn vị. phòng tài chính, lập kế hoạch tiền mặt, nhu cầu về vốn và lập kế hoạch về lợi nhuận, qua đó có thể chỉ ra phương án khả thi và hiệu quả nhất.

  doc80p leoanhhumg 14-12-2011 188 94   Download

 • Công tác hạch toán kế toán là khâu quan trọng nhằm bảo tồn vốn trong toàn công ty. Công ty đã sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau trong công tác kế toán nhưng trong nghiệp vụ kế toán thuế GTGT thì chủ yếu sử dụng các loại sổ như sau: NHẬT KÝ CHUNG NĂM 2001 ĐƠN VỊ TÍNH : nghìn đồng Ngày tháng ghi sổ Số 1 Ngày 2 3 4 Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Nợ Có 5 6 7 Số phát sinh Tháng 2/11 01251 2/11 Mua 5 xe Wave - HĐVN nhập kho trả bằng Tiền gửi...

  pdf7p caott10 28-07-2011 110 61   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, kế toán được các nhà kinh tế, các nhà quản lý kinh doanh coi như " một ngôn ngữ kinh doanh " như " nghệ thuật " để ghi chép, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua các báo cáo tài chính giúp cho các doanh nghiệp, các cổ đông, các nhà quản lý thấy rõ thực chất quá trình sản xuất kinh doanh bằng những số liệu cụ thể, chính xác, khách quan, khoa học....

  doc93p nhaquantritaiba 15-06-2011 113 59   Download

Đồng bộ tài khoản