Học thuyết anghen

Xem 1-20 trên 23 kết quả Học thuyết anghen
 • Đây là hai phát kiến vĩ đại của Mác và Ănghen mà sau này Lênin đã thừa kế và phát huy, lãnh đạo nhân dân lao động và giai cấp công nhân đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng và mở ra một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới, một hình thái xã hội mới: Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư".

  pdf14p huemanvdoc 26-11-2009 2614 335   Download

 • Tóm lại, khi xem xét xã hội với tư cách là một chỉnh thể toàn vẹn có cấu trúc phức tạp C.Mác & Ph.Anghen đề cập đến 3 yếu tố cơ bản nhất của nó là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng mỗt mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến mặt khác tạo lên sự vận động của cơ thể xã hội. Mối quan hệ giữa các nhân tố trên đây được phản ánh vào khái niệm học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa duy...

  pdf6p caott10 22-07-2011 44 10   Download

 • C.Mác (1818 - 1883) và F. Ănghen (1820 - 1895) là hai nhà tư tưởng vĩ đại đã có công sáng lập ra chủ nghĩa Mác, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Hai ông đã viết rất nhiều tác phẩm phân tích nền kinh tế TBCN, chỉ rõ những đặc điểm, những qui luật kinh tế, những xu hướng vận động, những ưu thế và hạn chế của nó, mà trong đó nổi tiếng nhất là bộ tư bản "tác phẩm kinh tế chính trị học nổi tiếng nhất của thế...

  pdf36p tengteng4 19-11-2011 161 41   Download

 • Như vậy theo PH. Anghen những nước lạc hậu, các nước tiền tư bản chủ nghĩa chứ không riêng gì nước Nga, đều có thể đi lên chủ nghĩa xã hộị bằng những con đường phát triển bỏ qua những điều kiện trên kiên quyết nhất định. Trong đó có điều kiện là cách mạng vô sản đã thành công ở Tây Âu.

  pdf7p bichtram8510 19-05-2011 62 7   Download

 • C.Mác (1818 - 1883) và F. Ănghen (1820 - 1895) là hai nhà tư tưởng vĩ đại đã có công sáng lập ra chủ nghĩa Mác, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai...

  pdf36p sunderland24 10-06-2011 39 7   Download

 • Giáo trình nói chung, “Gíáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” nói riêng phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về giá trị khoa học và tư tưởng; đối tượng và.Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại

  doc158p loiptc4 19-11-2009 36593 4545   Download

 • Học thuyết mác ra đời do Các-mac và Anghen sáng lập vào giữa thế kỉ XX, đây là thời kì lịch sử mà giai cấp tư sản đã giành được chình quyền , đã hoàn thành cuộc cách mạng chủ nghĩa . Đối tượng của kính tế chính trị là quan hệ sản xuất xã hội ,trong mối liên hệ chặt chẽ với tác động qua lại với lực luợng sản xuất và kiến trúc hạ tầng . kinh tế học chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất nhưng không phải nghiên cứu biểu hiện bên ngoàI các hiện...

  pdf13p caphe_123 17-07-2013 83 28   Download

 • Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 1. Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1] a. Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac, Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin; b. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; c. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bốc lột và tiến tới giải phóng con người; d.

  doc23p doanhung_dtvtk10 19-03-2013 98 25   Download

 • Đặt vấn đề Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa kế xuất sắc như Lê nin đã tiếp thu và phát triển thêm, tiến tới đoàn kết...

  pdf11p cnkbmt2 16-10-2011 66 16   Download

 • Triết học Mác - Lênin hay học thuyết Mác-Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Các Mác, Engels sáng lập vào thế kỷ thứ XIX, sau đó được Lênin và các nhà macxit khác phát triển thêm. Triết học Mác- Lê nin đời vào những năm 40 thế kỉ XIX và được phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong phong trào cách mạng công nhân.

  pdf42p banhxeoaphu 28-04-2011 75 14   Download

 • Chủ nghĩa Marx là hệ thống học thuyết về triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (1818–1883) và Friedrich Engels (1820–1895).

  pdf56p chaiendanhnobita 28-04-2011 37 12   Download

 • Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20.

  pdf38p banhxeoaphu 28-04-2011 38 8   Download

 • Phong trào Dân chủ Xã hội mà Chủ nghĩa Mác-xít Áo (Austromarxism) là một hình thức đặc biệt. Hiện nay các đảng dân chủ xã hội trong phần lớn các nước ở phương Tây đều tách rời khỏi học thuyết Marx.

  pdf45p chaiendanhnobita 28-04-2011 30 5   Download

 • Những người theo chủ nghĩa tân Mác-xít đặc biệt phủ nhận việc giáo điều hóa hệ tư tưởng Mác-xít như là thế giới quan vô sản, điều có thể nhận thấy trước nhất trong các học thuyết nhà nước của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

  pdf70p banhtrangphoisuong 28-04-2011 33 4   Download

 • Gần như tất cả những người phê bình không theo chủ nghĩa Marx đều phủ nhận các học thuyết của Marx là sự thật duy nhất và ít nhất là ủng hộ nhiều phần của phê bình từ trong nội bộ những người Mác-xít.

  pdf70p banhtrangphoisuong 28-04-2011 21 4   Download

 • Trong chủ nghĩa Marx ngày nay có nhiều khuynh hướng khác nhau mà một phần hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, hầu như toàn bộ các nguyên tố của học thuyết Mác-xít đều được tranh luận.

  pdf70p banhtrangphoisuong 28-04-2011 22 3   Download

 • Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa kế xuất sắc như Lê nin đã tiếp thu và phát triển thêm, tiến tới đoàn kết các giai cấp trong xã hội để xây dựng một nhà nước XHCN đầu tiên, không phải là không tưởng,

  pdf5p phuochau19 22-05-2011 26 2   Download

 • Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa kế xuất sắc như Lê nin đã tiếp thu và phát triển thêm, tiến tới đoàn kết các giai...

  pdf14p phuongtuongphu 26-02-2010 237 56   Download

 • Với tư cách một nhóm, những tác giả này đã được gọi là Trường phái Frankfurt. Trường phái tư tưởng của họ, được gọi là Lý thuyết Phê phán, đại diện cho một kiểu chỉ trích triết học và văn hoá Marxist có ảnh hưởng mạnh bởi Hegel, Freud, Nietzsche, và Max Weber.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 40 10   Download

 • Mác và Ănghen đã đưa ra nhiều lý luận, nhiều tư tưởng. Những lý luận tư tưởng cơ bản đó trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội chính là cơ sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay là phù hợp với qui luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại

  pdf8p phuoctam21 02-06-2011 46 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản