intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn
  • Dưới đây là các bước hướng dẫn thủ tục hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên. Tham khảo tài liệu bên dưới sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian trong quá trình làm thủ tục.

    pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 87 5   Download

  • (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU, BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

    pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 117 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn
p_strCode=hotrovekinhphibaohiemtainan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2