intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động đầu tư tài chính

Xem 1-20 trên 3254 kết quả Hoạt động đầu tư tài chính
 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động đầu tư tài chính tại một số công ty sản xuất của Việt Nam nhằm trình bày lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của công ty. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại một số công ty sản xuất của Việt Nam. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty sản xuất ở Việt Nam.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 156 38   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức nhằm giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính.

  pdf14p wide_12 30-07-2014 76 12   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 6 "Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" nhằm giúp các bạn Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến các khoản đầu tư tài chính.

  pdf58p kyniemchieumua_09 14-12-2017 154 11   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p tieu_vu10 08-04-2018 36 3   Download

 • Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc doanh nghiệp đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận. Đầu tư tài chính ở doanh nghiệp là hoạt động dùng tiền vốn để mua cổ phiếu, trái phiếu, (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty, tín phiếu kho bạc) với mục đích hưởng lãi hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần, góp vốn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều hành công ty liên doanh, công ty cổ phần nhằm chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với doanh nghiệp khác.

  pdf23p lanxichen 04-05-2020 11 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p koxih_kothogmih2 23-08-2020 6 1   Download

 • Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (2019) trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf14p vitexas2711 03-11-2020 5 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển nêu một số vấn đề lý luận về công ty bảo hiểm và hoạt động đầu tư tài chính của công ty bảo hiểm, thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam, một số giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam.

  pdf99p fast_12 23-06-2014 159 48   Download

 • Lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của công ty. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam . Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam.

  pdf101p seven_12 12-03-2014 141 42   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các ngân hàng thương mại nhà nước', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p chipchip1122 16-03-2013 148 40   Download

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam nhằm nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Một số giải pháp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf123p next_12 17-04-2014 106 22   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, gồm: - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá bị tổn thất do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra. - Dự phòng tổn thất do giảm giá các...

  doc3p chikorita 03-12-2009 562 178   Download

 • Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với doanh nghiệp bảo...

  pdf42p muathulamebay 13-08-2010 376 169   Download

 • Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận. Đầu tư tài chính ở doanh nghiệp là hoạt động dùng tiền vốn để mua cổ phiếu, trái phiếu, (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty, tín phiếu kho bạc) với mục đích hưởng lãi hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần, góp vốn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều hành công...

  doc17p anhketnhok 24-09-2011 224 83   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p bambi8929 07-12-2011 219 61   Download

 • 1. Khái niện Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận. Đầu tư tài chính ở doanh nghiệp là hoạt động dùng tiền vốn để mua cổ phiếu, trái phiếu, (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty, tín phiếu kho bạc) với mục đích hưởng lãi hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần, góp vốn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều...

  doc17p anhketnhok 26-09-2011 159 57   Download

 • Chương 1 Kế toán các khoản đầu tư tài chính thuộc bài giảng kế toán tài chính nhằm giúp sinh viên nhận biết "Các khoản đầu tư tài chính” trong doanh nghiệp, tổ chức kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu, chi phí phát sinh của hoạt động đầu tư tài chính.

  pdf22p bad_12 03-07-2014 143 24   Download

 • Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

  pdf55p minhmuimui 28-10-2014 93 12   Download

 • (NB) Mục tiêu của Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 là Cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận dụng thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp, những khái niệm và phương pháp hạch toán nợ phải trả và vốn chủ sỡ hữu,...

  pdf278p convitdola 07-12-2017 95 9   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 là nhằm giúp cho các bạn có thể giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá; nắm được cách thức tổ chức kế toán hoạt động đầu tư tài chính; biết cách trình bày trên báo cáo tài chính những nội dung liên quan đến đầu tư tài chính

  pdf12p cocacola_07 07-11-2015 59 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động đầu tư tài chính
p_strCode=hoatdongdaututaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2