Hydroxyl benzen

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hydroxyl benzen
  • Tại các nước, công nghiệp hoá học đã phát triển từ lâu và nó chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó là một ngành sống còn cho các ngành khác bởi vì nó tạo ra nguồn nguyên vật liệu cho các ngành khác đi vào sản xuất, và tạo ra một giá tri kinh tế rất lớn. Còn tại Việt Nam do yếu tố lịch sử nên công nghiệp hóa học còn lạc hậu chưa phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, gần đây chính phủ Việt Nam đã và đang đầu...

    doc101p ngoclamhd31 16-01-2013 74 26   Download

  • Several in vitro studies have shown that polyphenols are the major contributors with respect to the total antioxidant activity of the majority of fruits and vegetables. Over 8.000 polyphenolic molecules have been identified and can be classified into flavonoids and non- flavonoid phenolics. Certain authors consider (poly)phenols to be all secondary phytochemicals that have at least two phenol subunits.

    pdf876p wqwqwqwqwq 23-07-2012 36 9   Download

  • Hydrogen peroxide is particularly effective when it reacts with ferrous iron (Fe2+ ) to produce Fenton's Reagent. Ferrous iron may be naturally present in the subsurface soils and/or groundwater, or it can be added as a catalyst solution together with the hydrogen peroxide to produce this aggressive chemical reaction. Hydrogen peroxide in the presence of ferrous iron (Fe2+ ) reacts to form hydroxyl radicals (OH•), ferric iron (Fe3+ ), and hydroxyl ions (OH- ). The hydroxyl ions are very powerful oxidizers, and react particularly with organic compounds.

    pdf113p cao_can 29-12-2012 37 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản