In biểu mẫu báo cáo

Xem 1-20 trên 43 kết quả In biểu mẫu báo cáo
 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với khái niệm Report và cách sử dụng Report trong VB để in biểu mẫu báo cáo

  doc13p it_p0k3t 13-05-2011 237 41   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số : BC- 26 / HĐ Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 1783 236   Download

 • 37/ Mẫu Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai Mẫu BC01/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------BÁO CÁO NHẬN IN, CUNG CẤP PHẦN MỀM TỰ IN BIÊN LAI Kỳ Tên tổ chức nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai: Địa chỉ: STT 1 Tên tổ chức, cá nhân đặt in, tự in Mã số thuế 2 Tên 3 Địa chỉ 4 Hợp đồng Số 5 ngày 6 Ký hiệu mẫu biên lai 7 Tên biên lai 8 Ký hiệu biên lai...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 254 15   Download

 • MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI TRONG NƯỚC HỘP MỰC IN ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI SỬA CHỮA, LÀM MỚI HOẶC SẢN XUẤT LÀM MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BÁO CÁO NHẬP KHẨU THEO TỜ KHAI HẢI QUAN Tên doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: Ngày bắt đầu STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Ngày kết thúc Đơn vị tính Tờ khai nhập khẩu số, ngày ... Địa chỉ: ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 29 4   Download

 • Mẫu số 04: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng……(2) -----------------------Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ...

  pdf3p muananghe 01-08-2013 25 1   Download

 • Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------…(1)…., ngày …. tháng …. năm ….. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng…..(2)….

  pdf3p muananghe 01-08-2013 85 1   Download

 • Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ----------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Về thành tích xuất sắc đột xuất…..

  pdf2p muananghe 01-08-2013 77 1   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in) Tháng .....năm ..... Đơn vị sử dụng hóa đơn: ................................................................................................................................................................................................ Điện thoại: .................................................... Mã số Thuế: .................................... Địa chỉ: ...............................................................................................

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 1669 148   Download

 • 16/ Mẫu Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn ấn chỉ Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Mẫu ấn chỉ Chứng từ Số 1 Ngày tháng 2 Tồn đầu kỳ Kho Cục Tồn đầu kỳ ở Chi cục A ………….. Cộng tồn đầu kỳ (I) Phát sinh trong kỳ Nhập từ nhà in Nhập Chi cục A nộp lên Cấp cho Chi cục B Nộp lên cấp trên Nhập từ CQ thuế cấp trên Xuất hủy Báo cáo mất tại kho Cộng phát sinh trong kỳ (II) Cộng tồn đầu kỳ (I) Cộng lũy kế...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 459 32   Download

 • Mẫu số: Form No 10- MST GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION MÃ SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ FULL NAME OF TAXPAYER SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION SỐ, NG...

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 640 60   Download

 • SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ đăng ký văn bản đến phải được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ đăng ký văn bản đến (loại thường) được trình bày theo minh họa tại hình vẽ dưới đây.

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 219 15   Download

 • SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ đăng ký văn bản đi phải được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ được trình bày tương tự như bìa và trang đầu của sổ đăng ký văn bản đến, chỉ khác tên gọi là “Sổ đăng ký văn bản đi”.

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 451 15   Download

 • SỔ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ gửi văn bản đi bưu điện được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm hoặc 148mm x 210mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ được trình bày tương tự như bìa và trang đầu của sổ chuyển giao văn bản đến, chỉ khác tên gọi là “Sổ gửi văn bản đi bưu điện”. ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 180 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meomaythongminh 02-08-2010 64 7   Download

 • SỔ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐI (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ chuyển giao văn bản đi cho các cơ quan, tổ chức khác hoặc cho các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức nên in sẵn, kích thước:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 122 6   Download

 • Mẫu đề nghị cho thuê đất CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:

  pdf2p muananghe 01-08-2013 26 5   Download

 • Dành cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: Form No: 06-ĐK-TCT For tax office only Ngày nhận tờ khai: Date of receive TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM MÃ SỐ THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ Use for diplomatic, consulate, international organization 1. Tên cơ quan đại diện Name of Mission 2.

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 106 4   Download

 • 6/ Kế hoạch in ấn chỉ Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------KẾ HOẠCH IN ẤN CHỈ Năm ……… Ký hiệu mẫu ấn chỉ 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính 4 Tồn dầu năm Số lượng 5 Ước in cả năm Giá trị 8 Ước sử dụng Ước tồn cuối cả năm năm Kế hoạch Số Giá Số Giá sử dụng Slượng lượng trị lượng trị 9 10 11 12 13 14 KH in Đơn giá 15 Thành tiền 16 KH02/AC STT Giá Số trị lượng...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 44 4   Download

 • SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU (Kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định) 1. Mẫu sổ Sổ sử dụng bản lưu được in sẵn, kích thước: 210mm x 297mm. a. Bìa và trang đầu Bìa và trang đầu của sổ được trình bày tương tự như bìa và trang đầu của sổ chuyển giao văn bản đến, chỉ khác tên gọi “Sổ sử dụng bản lưu”.

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 32 4   Download

Đồng bộ tài khoản