Kinh phíí

Xem 1-20 trên 23 kết quả Kinh phíí
 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, GIAO KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ

  pdf13p buomgiay 09-12-2011 34 5   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56/2007/TT-BTC NGÀY 08/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC; TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH 2% TRÊN SỐ TIỀN THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÁT HIỆN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 40 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC 62 HUYỆN NGHÈO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/QĐ-TTG NGÀY 26/01/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC THỦY SẢN NĂM 2011

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NHẬP, XUẤT, BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA VÀ PHÍ XUẤT CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CHO CÁC HỘ NGHÈO TỈNH YÊN BÁI - NĂM 2011

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

  pdf11p buomgiay 09-12-2011 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 142 15   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NH À NƯỚC NĂM 2012 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 61 14   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 49 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 37 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 24 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN thẩm quyền giải quyết của

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 26 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3545/QĐ-BNN-TC NGÀY 31/12/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VAY NỢ VÀ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CỦA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 36 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản