intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế quốc tế nâng cao

Xem 1-20 trên 3075 kết quả Kinh tế quốc tế nâng cao
 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 2: Nâng cao khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp nhằm trình bày về đánh giá năng lực của doanh nghiệp, phân tích chuỗi giá trị, cu trúc VRIO, ứng dụng cho chiến lược, một công ty bao gồm một nhóm các nguồn lực sản xuất và khả năng.

  pdf36p small_12 11-06-2014 426 40   Download

 • Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của Bà Rịa – Vũng Tàu vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và với phần còn lại của thế giới. Bộ chỉ số nghiên cứu áp dụng là một hệ thống thang đo lường chung được xây dựng “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của Báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

  pdf107p ngochan112013 20-04-2015 154 40   Download

 • Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế địa phương với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phƣơng”. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi địa phương, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp.

  pdf219p ngochan112013 20-04-2015 124 39   Download

 • Báo cáo nghiên cứu “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Bình Dương: Tầm nhìn và Triển vọng” đánh giá thực trạng hội nhập kinh tế của tỉnh Bình Dương với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Phương pháp được sử dụng là mô hình “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế phát triển. Mục tiêu chính của Báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp.

  pdf137p ngochan112013 20-04-2015 127 35   Download

 • Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế Quảng Ninh với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.

  pdf156p ngochan112013 20-04-2015 113 25   Download

 • Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Hải Phòng 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế địa phương với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp.

  pdf134p ngochan112013 20-04-2015 92 20   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 2: Số liệu Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức về ý nghĩa và thước đo các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất: Tổng sản phẩm quốc nội, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p bautroibinhyen11 03-01-2017 61 13   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 3: Thu nhập quốc gia - Nguồn thu và chi" cung cấp cho người học các kiến thức: yếu tố quyết định tổng sản lượng/thu nhập quốc gia, cách xác định giá cả các yếu tố sản xuất tổng sản lượng được phân bố như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p bautroibinhyen11 03-01-2017 62 11   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 5: Nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức về: Đồng nhất thức tài khoản quốc dân cho nền kinh tế mở, mô hình kinh tế nhỏ mở cửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bautroibinhyen11 03-01-2017 58 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 2 - Thị trường quốc tế của TS. Nguyễn Minh Đức cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường cầu nội địa, đường cung nội địa, cân bằng thị trường, thị trường quốc tế,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 58 9   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 4 - Lợi ích từ thương mại làm rõ các nguồn lực cho sản xuất, đường giới hạn sản xuất, thương mại của một quốc gia, lợi ích thương mại, tỷ lệ chuyển đổi cận biên,... Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf12p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 53 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 1 - Giới thiệu do TS Nguyễn Minh Đức biên soạn sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế, khái niệm kinh tế quốc tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 36 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 3 - Lý thuyết thương mại với chi phí cơ hội của sản xuất không đổi cung cấp cho các bạn những kiến thức về Adam Smith và lý thuyết thương mại, Ricardo và lý thuyết thương mại, Ricardo và lý thuyết sản xuất với chi phí sản xuất không đổi (constant cost theory và một số nội dung khác.

  pdf11p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 52 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 9 - Cán cân thanh toán của TS. Nguyễn Minh Đức cung cấp cho các bạn những nội dung về sự cân bằng thương mại; giá xuất, giá nhập khẩu và BGS; cán cân thanh toán.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 41 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản chỉ ra tình hình di chuyển lao động và vốn tư bản cũng như phương pháp tính toán sự di chuyển lao động và vốn tư bản. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 97 6   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khái quát về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng về năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội.

  pdf103p fast_12 23-06-2014 1775 698   Download

 • Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Việt Nam đặt ra mục tiêu về cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, giai đoạn tăng tốc công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH), trong đó khu vực công nghiệp giữ một vai trò quan trọng. Bài viết đề cập đến một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khu vực công nghiệp trong bối cảnh nước ta đã trở thành thành viên của Tổ...

  pdf6p 09cqd8 08-11-2010 351 155   Download

 • Trong những năm vừa qua, FDI đã đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội như: các dự án FDI góp phần tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vãng lai của quốc gia, là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ, phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, đưa nền kinh tế Việt Nam, hội nhập với nền...

  pdf98p dell1122 06-09-2012 202 71   Download

 • TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp kinh tế tại công ty khách sạn JISK .Lời nói đầu Ngày nay khi điều kiện kinh tế.chính trị văn hoá ,của xã hội được nâng cao thì nhu cầu du lịch của con người ngày càng phát triển. Thế giới càng hiện đại thì nhu cầu du lịch xã hội càng phát triển Du lịch ngày nay đã trở thành phổ biến với mọi người. Từ khi mối quan hệ thân thiết hoà bình, hợp tác giữa các quốc gia được thiết lập. Trong những năm gần đây xu thế hội nhập của nền kinh tế...

  pdf42p chopchop1122 19-03-2013 150 36   Download

 • Việt Nam trong công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Chúng ta có được những thành công rực rỡ ấy là nhờ rất nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Song nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển...

  pdf19p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 87 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế quốc tế nâng cao
p_strCode=kinhtequoctenangcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2