Kinh tế tư nhân mới nổi

Xem 1-20 trên 996 kết quả Kinh tế tư nhân mới nổi
 • Trong nền kinh tế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế như hiện nay thì nó cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nước ta. Để có thể thúc đẩy và phát triển kinh tế-xã hội nước ta, thực hiện chủ chương đường lối CNH-HĐH của Đảng và Nhà nước thì đòi hỏi lỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, các thành phần kinh tế và toàn dân. Trong đó phải kể đến vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, nó là một bộ phận không thể tách rời trong hệ...

  pdf38p hotmoingay5 19-01-2013 68 18   Download

 • Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; 2. Những đổi mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; 3. Thực tiễn quá trình đổi mới thể chế kinh tế. ...

  pdf27p mylan23 16-04-2013 41 6   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân" có nội dung gồm 3 phần: phần 1 quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam đến những năm đầu của thời kỳ đổi mới, phần 2 những vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân hiện nay, phần 3 tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân.

  doc42p galaxyhehe 23-06-2014 41 9   Download

 • Phát triển khu vực kinh tế tư nhân - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp bao gồm những nội dung về thực trạng phát triển khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua, những hạn chế và yếu kém trong phát triển kinh tế tư nhân,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p chuotchuot09 08-12-2015 31 5   Download

 • Bài viết "Một số suy nghĩ của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay" trình bày về một vài suy nghĩ của 151 chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân Hà Nội. Họ muốn có được một môi trường pháp lý an toàn cho các hoạt động của mình, cũng như làm sao các chính sách nhà nước thay đổi ít nhất có thể để họ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách ổn định lâu dài.

  pdf8p thuytct36 25-02-2016 17 1   Download

 • Trong hầu hết sự phát triển về kinh tế của các quốc gia trên thế giới hiện nay và trong tương lai đều có sự tham gia của các khu vực kinh tế thuộc Nhà nước, Tư nhân, và nước ngoài. và mỗi khu vực này này đều có những đóng góp nhất định đối với mỗi nền kinh tế cụ thể, tuy nhiên theo kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới thì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực có đóng góp quan trong trong thúc đẩy qua trình phát triển của họ,...

  pdf68p muathulamebay 16-08-2010 123 59   Download

 • Đối với mỗi quốc gia nói chung, mỗi địa phương nói riêng, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, và tỉnh Hòa Bình cũng không nằm ngoài số đó. Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp không nhỏ về tốc độ tăng GDP, tạo việc làm, đóng góp vào thu Ngân sách,…. và đang dần thể hiện vai trò, vị thế của mình so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế nước ngoài.

  doc88p pontriagin 25-06-2013 76 36   Download

 • Ở Việt Nam kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đó là một nội dung mới trong nhận thức hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam so với thời kỳ trước đổi mới. Nhưng hiện nay nhiều người chưa nhận thức đúng về bản chất và vai trò của kinh tế tư nhân. Tham khảo bài viết "Đổi mới nhận thức về kinh tế tư nhân" để biết thêm chi tiết.

  pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 12 6   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoàn thiện môi trường chínhsách để phát triển KTTN ở Nha Trang, đề tài góp phần tìm ra giải pháp và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Nha Trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p bautroibinhyen5 01-12-2016 6 3   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu kinh tế tư nhân ở thành phố Tuy Hòa, đề tài nghiên cứu góp phần khẳng định thêm vai trò của kinh tế tư nhân và tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p bautroibinhyen5 01-12-2016 1 1   Download

 • Nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân so với các thành phần kinh tế khác, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phần kinh tế này tại TP Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 14 1   Download

 • Các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh của Việt Nam. Với lợi thế này, rất nhiều nước Đông đã thu hút được những thành tựu rực rỡ và tạo nênc cái gọi là "điều kì diệu Đông". Để nối tiếp những thành công của các nước khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hoá nhanh chóng ở Việt Nam cần phải đi theo hướng mở hay định hướng xuất khẩu.

  pdf27p blue_dreams567 06-07-2009 297 67   Download

 • Các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh của Việt Nam. Với lợi thế nμy, rất nhiều nử ớc Đ ông á đã thu đử ợc những thμnh tựu rực rỡ vμ tạo nê n cái gọi lμ “điều kỳ diệu Đ ông á”. Đ ể nối tiếp những thμnh công của các nử ớc khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam cần phải đi theo hử ớng mở hay định hử ớng xuất khẩu.

  pdf27p francois 28-01-2011 149 40   Download

 • Báo cáo có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận về các thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân, tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế khu vực kinh tế tư nhân nước ta trong thời kỳ vừa qua; quan điểm, chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thức đẩy sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện sự phát triển đảm bảo công bằng xã hội.

  pdf207p tsmttc_009 26-07-2015 43 14   Download

 • Cùng nắm bắt kiến thức của tài liệu "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Hướng đi mới để phát triển khu vực tư nhân" thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau đây: khu vực kinh tế tư nhân và các chặng đường phát triển; kinh tế tư nhân, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p dienham63 10-12-2015 410 6   Download

 • Từ khi bước vào công cuộc đổi mới chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong đó phải nói đến vai trò của khu vực kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần đáng kể trong việc tạo ra công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách. Dự báo đúng được với xu thế vận động và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa...

  pdf44p huemanvdoc 26-11-2009 273 103   Download

 • Tiểu luận Kinh tế tư bản tư nhân .Lời nói đầu Trong quá trình chuy sang kinh tế thị trường theo định hướng ển XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đã cho thấy quan niệm như vậy là cực...

  pdf55p xuan2013 15-01-2013 71 22   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân" trình bày nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân, chương 2 đổi mới cơ chế chính sách để thúc đẩy khu vực kinh tế tư bản tư nhân phát triển, chương 3 các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư bản tư nhân trong giai đoạn mới.

  doc53p galaxyhehe 23-06-2014 42 10   Download

 • Một số suy nghĩ của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay Bài viết trình bày về một vài suy nghĩ của 151 chủ Doanh nghiệp kinh tế tư nhân Hà nội. Họ muốn có được một môi trường pháp lý an toàn cho các hoạt động của mình, cũng như làm sao các chính sách Nhà nước thay đổi ít nhất có thể để họ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách ổn định lâu dài. Qua đó tác giả tiên lượng về khả năng cạnh tranh hạn chế của...

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 24 2   Download

 • Đề tài hệ thống hóa về mặt lý luận liên quan đến phát triển KTTN; phân tích, thực trạng về phát triển KTTN của tỉnh Nghệ An; đề xuất giải pháp nhằm phát triển KTTN tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản