intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật đầu tư dự án

Xem 1-20 trên 2558 kết quả Luật đầu tư dự án
 • Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 532 37   Download

 • Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt) -------Số: ……../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 272 16   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Luật đầu tư" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm 3 chương sau: Những vấn đề chung về luật đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, các biện pháp đảm bảo và khuyến khích đầu tư.

  pdf34p lalala02 13-11-2015 126 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 55/tb-bgtvt về việc kết luận của thứ trưởng ngô thịnh đức tại cuộc họp với tư vấn jetro về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc bến lức – long thành do bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawdt2 02-12-2009 75 1   Download

 • Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

  doc32p ohmygod58132006 15-01-2010 456 263   Download

 • c) Theo tính chất và quy mô đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình trong nước được phân thành bốn loại dự án: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. Đặc trưng của mỗi loại được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 112/2006/NĐ–CP ngày 29/9/06 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  pdf21p artemis06 13-09-2011 197 63   Download

 • Việc xem xét quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, đô thị và pháp luật có liên quan khác. Sau khi được UBND cấp tỉnh lựa chọn là chủ đầu tư của dự án, chủ đầu tư phải tiến hành lập dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

  doc3p lanqiren 25-05-2020 18 1   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu II.2) được ban hành theo trường hợp cấp GCNĐKĐT mới -Điều 36, Điều 39, Luật đầu tư. Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  doc4p ocmo999 01-03-2021 0 0   Download

 • Khái niệm. Khuyến khích đầu tư là công cụ, chính sách nhằm thu hút đầu tư hoặc định hướng đầu tư theo những mục tiêu nhất định. Có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư như: miễn giảm thuế, trợ cấp, tín dụng, trợ cấp đầu tư…Các biện pháp này được áp dụng phổ biến trên thế giới và được các nước áp dụng một cách linh hoạt. Với tư cách là nhà đầu tư, họ quan tâm đến những lợi ích và và ưu đãi mà họ có thể thu được từ các dự án đầu tư mà họ...

  pdf10p meoconlaoca 25-06-2011 394 139   Download

 • Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc65p chuongvd 23-11-2010 267 106   Download

 • Công bố theo quyết định số 295/QĐ - BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây Dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011

  pdf39p thanlannho 01-06-2011 354 78   Download

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy định về ưu đãi đầu tư, quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  ppt64p thuytrang_8 21-09-2015 157 71   Download

 • Tổ chức, cá nhân đại diện trực tiếp cho chủ sở hữu vốn nhà nước, đại diện cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ và hoạt động theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước và Luật doanh nghiệp. Dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp cho dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu....

  pdf21p artemis06 13-09-2011 220 61   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và nghị định hướng dẫn trang bị cho các bạn những kiến thức về quyền đầu tư, kinh doanh; nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư và thủ tục đối với dự án đầu tư.

  pdf43p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 191 49   Download

 • Bài viết Tăng cường hiệu lực của hệ thống quản lý đầu tư công theo tinh thần Luật Đầu tư công tại Việt Nam được thực hiện nhằm tìm hiểu những giải pháp giúp tăng cường hiệu lực của hệ thống quản lý đầu tư công theo tinh thần Luật Đầu tư công tại Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 59 15   Download

 • Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

  doc1p tuuyen 17-08-2009 134 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, ĐẤT PHÈN, ĐẤT NGẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 63 7   Download

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 94 6   Download

 • Quyết định số 216/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An do Thủ tứơng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 51 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf19p duanon 20-12-2011 44 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật đầu tư dự án
p_strCode=luatdautuduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2