Lược đồ usecase

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lược đồ usecase
  • Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông...

    pdf115p onlinecrm 17-08-2012 125 62   Download

  • Hình 5.15 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem sản phẩm mới ra mắt. Usecase Trợ giúp chọn sản phẩm Hình 5.16 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Trợ giúp chọn sản phẩm 46 Usecase Xem chi tiết Hình 5.17 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem thông tin chi tiết Usecase Thêm hàng vào giỏ Hình 5.18 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Thêm hàng vào giỏ Usecase Xem giỏ hàng Hình 5.

    pdf24p cnkbmt3 19-10-2011 94 20   Download

  • Công tác quản lý điểm (kết quả học tập) của sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của một khoa trong các trường đại học và cao đẳng. Bài toán Quản lý điểm đặt ra các vấn đề cơ bản như sau: Thể hiện được mô hình tổ chức quản lý sinh viên theo khóa, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; Quản lý các môn học của các lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên....

    pdf33p noodn01 13-05-2011 554 182   Download

Đồng bộ tài khoản