intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu quy chế công ty cổ phần

Xem 1-20 trên 42 kết quả Mẫu quy chế công ty cổ phần
 • Tham khảo tài liệu 'quy chế họat động của ban kiểm sóat công ty cổ phần XYZ' dưới đây để hiểu rõ hơn về các thủ tục hành chính, quy định trong công ty để làm việc có hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

  doc13p hkquoc 12-08-2010 1354 566   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần XYZ.

  doc15p hkquoc 06-09-2010 695 273   Download

 • Hoạt động chính của công ty: -Chế tạo các sản phẩm cơ khí, chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị hoặc cụm thiết bị. -Luyện và đúc các sản phẩm kim loại đen và kim loại màu. -Chế tạo kết cấu và xây lắp Công nghiệp. -Kinh doanh máy móc thiết bị và các loại vật tư, nguyên vật liệu, vật liệu trong ngành cơ khí luyện kim. -Xử lý các phế liệu kim loại. Sản xuất và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Pháp luật......

  doc51p hiendvkt 22-06-2010 518 185   Download

 • Bản Quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi tuyển để tuyển dụng các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty Cổ phần XYZ từ cấp Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đến cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc tại Công ty, để thay thế các nhân sự đang đảm nhiệm các chức vụ có liên quan chuẩn bị rời khỏi chức vụ do được miễn nhiệm, bị cách chức hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; hoặc để bổ sung nhân sự vào chức vụ có liên...

  doc5p hkquoc 12-08-2010 301 141   Download

 • Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010422 ngày 26/12/2006 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Tư vấn XDCTGT2 được phép cung cấp dịch vụ tư vấn điều tra, khảo sát thiết kế, lập dự án đường bộ, nút giao thông, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, kiểm định chất lượng thi công, tư vấn giám sát chất lượng các công trình về giao thông và điện,..vv, với những nội dung cụ thể sau...

  doc31p danuct 02-07-2013 183 23   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 95) hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ điều hành khác của Công ty.

  pdf28p lanxichen 17-04-2020 29 0   Download

 • (Ban hành kèm theo Quyết định số : .........../ QĐ/HĐQT ngày .... tháng ..... năm .....của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ................) Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Quy chế hoạt động của Ban giám đốc Công ty cổ phần ......... (Sau đây gọi tắt là “Quy chế”) được xây dựng trên cơ sở Điều lệ của Công ty nhằm quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của Ban Giám đốc, quyền hạn và nhiệm vụ của từng thành viên Ban Giám đốc; 1.2 Quy chế này được áp dụng...

  pdf11p longtuyenthon 29-01-2010 914 398   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính theo quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính theo quý gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính quý 2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính theo quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf8p lanwangji 12-02-2020 10 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính tổng hợp đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính tổng hợp gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2019 - Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính tổng hợp theo quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf35p lanwangji 12-02-2020 26 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính năm đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính tổng hợp gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 - Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính. Chúc các bạn thành công!

  pdf29p lanwangji 12-02-2020 18 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính theo quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính theo quý gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 1 năm 2019 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 16 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính năm đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính năm gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 - Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính năm. Chúc các bạn thành công!

  pdf45p hanguangjun 18-02-2020 14 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính quý gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 - Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Địa ốc NoVa được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf69p hanguangjun 18-02-2020 15 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính quý gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf24p hanguangjun 18-02-2020 13 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính năm gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Công ty mẹ) được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf41p hanguangjun 18-02-2020 18 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính riêng theo quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính năm gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019 - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf37p hanguangjun 18-02-2020 16 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính theo quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính năm gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf74p hanguangjun 18-02-2020 13 0   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp ……… (tên Tổ chức phát hành) được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán..............(tên TTGDCK)/ công ty chứng khoán…(tên công ty chứng khoán).

  doc14p lananh 15-07-2009 364 59   Download

 • lợi ích lớn nhất của ĐHCĐ trực tuyến là doanh nghiệp có thể kiểm soát được có bao nhiêu NĐT sẽ đến tham dự ĐHCĐ để có thể chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ và tránh được việc phải tổ chức đại hội nhiều lần. Với các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ EzGSM giúp họ thực thi quyền của mình không bị hạn chế về thời gian, không gian hay số lượng cổ phần, … Hiện nay, quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông...

  pdf4p bibocumi7 02-10-2012 72 4   Download

 • Hiện nay phần lớn các Doanh nghiệp nước ta đều quan tâm tới các vấn đề sau: làm thế nào để thu hút, có được lực lượng lao động với năng suất,chất lượng, hiệu quả cao. Nhưng trong quản lý Nhà nước về lao động tiền lương còn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế trả lương cũng như chưa có tài liệu nào để cập đến các mô hình trả lương mẫu để các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh vận dụng....

  doc70p vnzoomvn 17-06-2011 1061 456   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu quy chế công ty cổ phần
p_strCode=mauquychecongtycophan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2