intTypePromotion=1
ADSENSE

Methylobacterium

Xem 1-20 trên 22 kết quả Methylobacterium
 • Đề tài đƣợc thực hiện tại trại thực nghiệm – khoa Sinh học - trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên trên đối tƣợng là giống lúa VĐ20 và chủng vi khuẩn Methylobacterium sp. 1019. Tiến hành nhân sẹo, tạo chồi, tạo rễ từ mô sẹo của giống lúa VĐ20 bằng phƣơng pháp nuôi cấy in vitro, sau đó khảo sát ảnh hƣởng của chủng 1019 lên khả năng phát sinh cơ quan của mô sẹo bằng cách bổ sung những nồng độ khuẩn khác nhau vào môi trƣờng nuôi cấy với 34 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 3 lần...

  pdf101p canhchuon_1 20-06-2013 90 25   Download

 • Chi vi khuẩn Methylobacterium có khả năng kích thích sự sinh trưởng của thực vật, thông qua việc tiết các phytohormone. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Methylobaterium (M. thiocyanatum JCM 10863T (MT), M. radiotolerans JCM 2831T (MR), M. fujisawaense JCM 10890T (MJ), M. extorquens JCM 2802T (ME), M. oryzea 1021b, M. radiotolerans 1019 và M. fujisawaense 1024) lên sự nảy mầm của hạt giống (đậu đũa, đậu xanh, đậu cove và cà chua).

  pdf9p nhatro75 21-07-2012 58 9   Download

 • Methylobacterium là nhóm vi khuan có sac tô hông, dinh dư,ng methyl tùy ý (PPFM) [2]. Chúng hien dien ch yêu trên bê mat thc vat và có nh hưng tích cc ti s sinh trưng và phát trien ca thc vat thông qua quá trình tiêt các phytohormone (auxin, cytokinin), ACC deaminase (ñiêu hòa ethylene), Urease và cô ñnh nitơ [5], [8], [10], [11], [12]. Methylobacterium có kh năng gia tăng năng suât lúa, mía, hn chê benh hi cây ñau phong, cam, chanh và kích thích s phát sinh hình thái ca cây thuôc lá, cây hông và cây saintpaulia nuôi cây in vitro [1], [4]. Trong t nhiên, vi...

  pdf9p nhokheo10 04-05-2013 59 4   Download

 • Groundnut contributes 40% of the total oil seeds production in the country. Groundnut is a rainfed crop in kharif season with least productivity. Hence an attempt was made for improving the abiotic stress resistance of plants through seed bacterization with biological agents. The present study was undertaken to examine the impact of bacterization of Rhizobium and Methylobacterium radiotolerans to enhance groundnut germination rate and vigour index.

  pdf12p cothumenhmong3 22-02-2020 7 0   Download

 • PHB (poly--hydroxybutyrate), một loại nhựa sinh học chịu nhiệt, dễ phân hủy, đang được quan tâm như là một nguồn thay thế lý tưởng cho nhựa tổng hợp bởi nó có các tính chất tương tự nhựa tổng hợp. PHB được tích lũy trong tế bào nhiều loài vi sinh vật với hàm lượng khác nhau. Chủng Methylobacterium sp. (kí hiệu Mcd), được phân lập từ môi trường nuôi cấy mô cây chanh dây tạp nhiễm vi khuẩn màu hồng......

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 86 17   Download

 • Trong điều kiện nuôi cấy in vitro, sự bổ sung vi khuẩn Methylobacterium radiotolerans 1019 sẽ có tác dụng làm thay đổi quá trình phát sinh cơ quan ở thực vật, cụ thể: gia tăng khả năng tạo chồi từ mô lá của cây cà chua, thuốc lá và Saintpaulia trên môi trường MS có bổ sung cytokinin; hạn chế khả năng tạo mô sẹo ở cây cúc, cây thuốc lá nhưng lại kích thích sự hình thành phôi vô tính ở cây cúc và sự hình thành mô sẹo ở cây súp lơ. Đối với quá trình phát sinh...

  pdf6p xau_la 08-02-2012 85 12   Download

 • . Bên cạnh tính phổ biến và tồn tại lâu dài, còn nhiều bằng chứng cho thấy mặc dù PPFM thu nhận chất dinh dƣỡng từ cây chủ nhƣng không phải là mối quan hệ một chiều. Các vi khuẩn này sử dụng nguồn carbon và khoáng chất từ cây, đồng thời tham gia vào các quá trình sinh hoá và chuyển hoá quan trọng ở cây chủ. Methylobacterium sp. nổi bật vì nhiều đặc tính quan trọng nhƣ khả năng tổng hợp amino acid, PHB (Poly- -Hydrobutyrate); tổng hợp carotenoid, tăng cƣờng tạo hƣơng vị ở dâu tây...

  pdf34p zues04 20-06-2011 81 10   Download

 • NAD-dependent formate dehydrogenase (FDH1) was isolated from the a-proteobacterium Methylobacterium extorquensAM1 under oxic conditions. The enzyme was found to be a heterodimer of two subunits (a1b1)of107 and 61 kDa, respectively. The purified enzyme contained per mol enzyme5 mol nonheme iron and acid-labile sulfur, 0.6 mol noncovalently bound FMN, and1.8 mol tungsten.

  pdf9p tumor12 20-04-2013 18 1   Download

 • A total of 50 PPFM’s were isolated from rhizosphere soil and phyllosphere of direct seeded rice regions of Hyderabad-Karnataka. Samples of leaves and rhizosphere soils were collected from direct seeded rice grown in different location (Raichur district, Bellary district, Koppal district and Yadgir district). Thereafter, all the classical recommended methods used for identification of all the obtained isolates were carried out including, morphological, microscopical as well as biochemical characteristics. The results revealed that all the isolates were gram negative, rod shaped, motile.

  pdf12p trinhthamhodang3 12-02-2020 2 0   Download

 • Methylobacterium as a ubiquitous symbiont in phylloplane and its influence on crop growth at various stages. This Pink-pigmented facultative methylotrophic bacteria (PPFMs) strains isolated from the phylloplane of Echinochloa frumentacea. A field experiment was conducted to study the effect of Methylobacterium with combination of treatments viz., seed imbibition, soil application and phyllosphere spray in kudiraivali under dryland conditions. This treatment was imposed at 30 and 60 days after sowing.

  pdf7p angicungduoc6 22-07-2020 1 0   Download

 • Hình 4.2: Tế bào vi khuẩn trong thử nghiệm Gram vật kính 100X. 4.2.2. Mối quan hệ với oxy: Trong thí nghiệm khảo sát mối quan hệ với oxy của các chủng phân lập được. Trong tổng số 26 khuẩn lạc (chủng) vi khuẩn đều cho phản ứng catalase dương tính. Từ đó, có thể kết luận rằng các chủng vi khuẩn đã phân lập được là vi khuẩn hiếu khí. Ngoài ra, trong bốn chủng đại diện cho nhóm đều cho phản ứng oxydase dương tính cũng cho phép chúng tôi xác nhận một lần nữa các chủng này...

  pdf27p zues04 20-06-2011 102 20   Download

 • Cây lúa là cây lương thực chủ yếu của các nước châu Á và Việt Nam. Cùng với sự gia tăng dân số trên toàn thế giới thì nhu cầu về lương thực nói chung và nhu cầu lúa gạo nói riêng đang ngày một tăng lên. Vì vậy, một nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải gia tăng diện tích gieo trồng và năng suất lúa

  pdf27p zues04 20-06-2011 89 16   Download

 • Hình 4.13: Sự tái sinh rễ trên môi trƣờng MS bổ sung 1,5mg/l NAA và 1,5ml dung dịch vi khuẩn sau 4 tuần nuôi cấy (7.4) 4.8 Thí nghiệm 8: “ Ảnh hƣởng của chủng 1019 lên khả năng tăng sinh mô sẹo của giống lúa VĐ20” Bảng 4.9: Ảnh hƣởng của chủng 1019 lên sự tăng sinh mô sẹo sau 4 tuần nuôi cấy Nghiệm thức 8.1(Đ/C) 8.2 8.3 8.4 Vml dung dịch khuẩn 0 0,5 1 1,5 Số chồi trên mẫu 1,08c 0,83b 0a 0a Số rễ trên mẫu 5,41b 5,5b 6.25c 0,35a Đƣờng kính mô sẹo (cm)...

  pdf33p zues04 20-06-2011 82 10   Download

 • Cây lúa là cây lương thực chủ yếu của các nước châu Á và Việt Nam. Cùng với sự gia tăng dân số trên toàn thế giới thì nhu cầu về lương thực nói chung và nhu cầu lúa gạo nói riêng đang ngày một tăng lên. Vì vậy, một nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải gia tăng diện tích gieo trồng và năng suất lúa. Trong đó, việc gia tăng năng suất là chủ yếu. Để gia tăng năng suất lúa thì việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, việc sử dụng hóa chất...

  pdf81p canhchuon_1 20-06-2013 51 10   Download

 • 16 syringae là một ví dụ cụ thể cho trường hợp trên và chúng có thể gây bệnh cho nhiều loài thực vật khác nhau [9], [38]. Ngoài ra, có nhiều vi sinh vật gây bệnh khác cũng đã được ghi nhận trên nhiều loài thực vật khác nhau như: nấm Phytophthora, Xanthomonas,…[82]. Tuy nhiên, bên cạnh các vi sinh vật có hại cũng tồn tại nhiều vi sinh vật có lợi cho thực vật. Cơ chế tạo ra ảnh hưởng có lợi của vi sinh vật lên thực vật rất đa dạng. ...

  pdf27p zues04 20-06-2011 72 9   Download

 • The culture filtrates of endophytic bacterial isolates viz., EB16, EB18, EB19and EB3 significantly inhibited the egg hatching (93.36, 93.72, 91.08 and 85.80 per cent respectively), causing the juvenile mortality (95.67, 89.0, 82.67 and 77.33 per cent respectively) of root knot nematode, Meloidogyne incognita at 100% concentrations with 60h of exposure. All the four isolates significantly inhibited the mycelial growth of fungal pathogens viz., Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and Rhizoctonia solani in vitro. The four promising endophytic bacterial isolates viz.

  pdf9p nguaconbaynhay1 04-12-2019 6 0   Download

 • Eight endophytic Pseudomonas sp. isolates viz., EB1 to EB8 and ten endophytic Bacillus sp. isolates viz., EB9 to EB18 and one endophytic Methylobacterium sp. isolate EB19 were tested their plant growth promotion activity and biocontrol potential against root knot nematode, Meloidogyne incognita in tomato. On seed bacterization with nineteen endophytic bacterial isolates, eight isolates viz.

  pdf6p nguaconbaynhay1 04-12-2019 6 0   Download

 • A pot culture experiment was carried out at Department of Agricultural Microbiology, College of Agriculture Bhimarayanagudi, University of Agricultural Sciences, Raichur during 2017 to study the effect of pink pigmented facultative Methylotrophs on growth and yield of direct seeded rice. All the PPFM isolates were tested for a selective biochemical tests. All the isolates showed positive results for Oxidase test, Urease test, and Indole production. None of the isolates showed positive results for casein hydrolysis, MR and VP test, nitrate reduction test.

  pdf15p trinhthamhodang3 14-02-2020 3 0   Download

 • Field studies were conducted to study the role of native pink pigmented facultative methylotrophs (PPFMs) in plant growth promotion and anthracnose management in chilli. The efficient PPFM isolates were identified for field evaluation upon in-vitro functional characterization. Three selected isolates (PPFM6, PPFM170 and PPFM35) along with their consortium, the reference strain of PPFM (Methylobacterium extorquens AM1), chemical control (carbendazim) were included in field experiment.

  pdf9p caygaocaolon4 04-04-2020 5 0   Download

 • Experiment on effect of liquid bioinoculants on biomass production of Annual moringa (Moringa oleifera Lam.) var. PKM – 1 was carried out during October 2016- May 2017 at Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Periyakulam. Liquid biofertilizers viz.

  pdf8p chauchaungayxua5 05-05-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1174 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Methylobacterium
p_strCode=methylobacterium

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2