intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô hình tổng cung

Xem 1-20 trên 2416 kết quả Mô hình tổng cung
 • Phần 1 cuốn sách "Lập mô hình tài chính" do tác giả TS. Bùi Hữu Phước, ThS Phạm Đức Huy biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về excel; mô hình ứng dụng thời giá tiền tệ; mô hình quản trị tài sản trong doanh nghiệp; mô hình thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p khanhchi2560 17-05-2024 6 0   Download

 • Cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát kinh tế học vĩ mô; đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản; tổng cầu và chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Dịch vụ xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về dịch vụ xã hội; sự hình thành và phát triển dịch vụ xã hội tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Đề cương bài giảng Kinh tế vĩ mô gồm có những nội dung: Chương I: khái quát về kinh tế vĩ mô, chương II: cách tính sản lượng quốc gia, chương III: lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia, chương IV: chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương, chương V: tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, chương VI: mô hình IS-LM, chương VII: mô hình tổng cung tổng cầu, chương VIII: lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p zizaybay1101 09-05-2024 5 0   Download

 • Bài báo "Đề xuất mô hình toán học phục vụ phân tích động lực học cho rô bốt đàn hồi" trình bày một mô hình toán học mới để phân tích động lực học cho các rô bốt đàn hồi dựa trên phương pháp Phần tử hữu hạn – Lagrangian. Cụ thể, các ma trận khối lượng suy rộng và ma trận độ cứng của cơ hệ được xác định bằng tổng tất cả các ma trận khối lượng và ma trận độ cứng phần tử có cùng kích thước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Phân tích ứng xử chịu lực của bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp trường pha" nhằm mục đích đề xuất mô hình mô phỏng mới xác định ứng xử chịu lực của bê tông cốt sợi thép phân tán, có tính đến miền tiếp xúc giữa bê tông và sợi thép. Ứng xử phá hoại của bê tông cốt sợi thép được mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên lý thuyết trường pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong nghiên cứu này lý thuyết đàn hồi, lý thuyết uốn vênh và lý thuyết ống thành mỏng Bres’t được sử dụng để đánh giá sự làm việc ở giai đoạn đàn hồi và mô hình SMM đơn giản khi không xét đến sự làm việc chịu kéo của bê tông để đánh giá ứng xử đàn dẻo của dầm BTCT chịu xoắn. Ngoài ra, kết quả tính toán được so sánh với các tính toán của tiêu chuẩn hiện hành, các nghiên cứu lý thuyết tính toán cũng như kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho mô men xoắn nứt và mô men xoắn cực hạn nhằm đánh giá độ tin cậy của mô hình sử dụng.

  pdf13p vicarlos 16-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Tổng quan về Hành vi tổ chức, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định tầm quan trọng của các kỹ năng tương tác cá nhân ở nơi làm việc định nghĩa được Hành vi Tổ chức; nhận ra giá trị của nghiên cứu hệ thống với hành vi tổ chức; nhận ra các thách thức và cơ hội mà nhà quản trị có thể áp dụng các khái niệm của hành vi tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Phòng chống tấn công mạng: Chương 3 - Hệ thống tường lửa (FIREWALL)" trình bày những nội dung chính sau đây: Tổng quan về tường lửa; Kiến trúc của tường lửa; Các mô hình triển khai hệ thống tường lửa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p gaupanda031 20-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Phát triển hệ sinh thái Fintech cho Việt Nam" tổng hợp những kiến thức cơ bản về Fintech, xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ở Việt Nam. Từ đó, bài báo đưa ra những khuyến nghị giải pháp để phát triển hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam. Sự ra đời của Fintech đã mở ra những xu hướng và mô hình kinh doanh mới trong ngành tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm Kinh tế lượng; Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng; Phương pháp luận của Kinh tế lượng; Phân tích hồi quy; Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu; Sai số ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên tổng chi tiêu dự kiến, bao gồm: Các thành tố của tổng chi tiêu, và vai trò tổng chi tiêu trong xác định sản lượng của nền kinh tế; Cơ chế tác động của chính sách tài khoá đối với tổng chi tiêu nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô; Các vấn đề thường gặp trên thực tế của chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu sự phá hủy của cấu kiện bê tông chịu nén và dầm bê tông chịu uốn 3 điểm dựa trên mô phỏng số, sử dụng phương pháp phần tử rời rạc (DEM)" sử dụng phương pháp phần tử rời rạc (Discrete Element Method DEM) để mô hình hóa cấu kiện vật liệu bê tông chịu nén và và dầm bê tông có xẻ rãnh chịu uốn 3 điểm. Qua đó, nghiên cứu và phân tích ứng xử cơ học, cũng như cơ chế phá hủy của vật liệu trong các trường hợp chịu lực khác nhau.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Nghiên cứu định tính, cung cấp những kiến thức như Tổng quan về nghiên cứu định tính; Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu định tính; Quy trình nghiên cứu định tính; Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu một cách tổng quan nhất về mối quan hệ giữa biến động ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế. Đầu tiên, chúng tôi tìm hiểu cơ sở lí thuyết, khái niệm và các thước đo biến động ngắn hạn, các quan điểm và thực trạng mối quan hệ này trên thế giới. Sau đó, bài viết trình bày tóm tắt các mô hình nghiên cứu thực nghiệm khi nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế tại các nước trên thế giới và Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 6: Khuôn khổ phân tích chính sách thuế, cung cấp cho người học những kiến thức như Thuế và sự phân phối thu nhập; Thuế và hiệu quả kinh tế; Phân tích thuế tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt55p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Hạch toán tổng sản phẩm trong nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế; Tổng sản phẩm trong nước; Các mô hình kinh tế; Các chỉ tiêu khác về thu nhập; Giá cả của các chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu và sản lượng cân bằng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng cầu; Các mô hình tổng cầu; Tính sản lượng cân bằng; Số nhân tổng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và kinh tế - Chương 7: Hồi quy và tương quan, cung cấp cho người học những kiến thức như Mô hình tuyến tính; Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy tổng thể; Hồi quy mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 1 Tổng quan về kinh tế lượng và dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm Kinh tế lượng; Giới thiệu về mô hình kinh tế lượng; Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và một số môn khoa học; Phân loại dữ liệu; Phương pháp luận của Kinh tế lượng; Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2530 06-05-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2