Nghị định số 75

Xem 1-20 trên 147 kết quả Nghị định số 75
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawgd3 04-11-2009 199 33   Download

 • Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  pdf12p tadinhphong 23-10-2009 155 20   Download

 • Nghị định số 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng do Chính phủ ban hành

  pdf21p lawgtvt3 26-11-2009 74 6   Download

 • Nghị định số 75/CP về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 64 5   Download

 • Nghị định số 75/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 47 4   Download

 • Nghị định Số: 75/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 40 4   Download

 • Nghị định số 75-CP về việc thành lập thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 62 3   Download

 • Nghị định số 75/1998/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 57 3   Download

 • Nghị định số: 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 20 2   Download

 • Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf16p bachma46 02-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 44 5   Download

 • THÔNG TƯ Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2...

  pdf21p tapuaxinhdep 19-05-2013 49 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 68 3   Download

 • Nghị quyết số: 75/NQ-CP "Về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" quyết định phê duyệt Hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Là ngày 27 tháng 6 năm 2015.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 13 0   Download

 • Thông tư số: 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân; căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;...

  pdf11p codon_06 21-01-2016 29 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020.

  doc6p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf13p bachma47 22-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 75/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;...

  pdf116p bachma47 26-12-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản