Nghị quyết luật tài nguyên môi trường

Tham khảo và download 15 Nghị quyết luật tài nguyên môi trường chọn lọc sau:
 • Tham khảo tài liệu 'luật bảo vệ môi trường 2005', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc79p nguyenhaohung1988 14-11-2010 525 232   Download

 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc53p tuquy1 18-01-2010 657 177   Download

 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc80p spring_0990 13-11-2010 576 262   Download

 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2008.

  doc21p nguyenhaohung1988 14-11-2010 346 106   Download

 • Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc hướng dãn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005, Nghị định số 80/2006/NĐ – CP, Nghị định số 91/2002/NĐ-CP, Quyết định số 16/2007/QĐ – TTg.

  doc17p lehuuloi 25-04-2010 184 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 42/2010/tt-btnmt', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kt1987 28-01-2011 85 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 18/2007/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc22p buikhacha 18-05-2010 91 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 02/2010/nđ-cp của chính phủ -', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p daumeoduoicop 30-03-2010 239 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 6485/qđ-bct của bộ công thương', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p daumeoduoicop 31-03-2010 98 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 90/2010/qđ-ubnd', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p kt1987 28-01-2011 81 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 0104/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p kt1987 28-01-2011 61 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lệnh số: 22/2009/l-ctn của chủ tịch nước', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p daumeoduoicop 31-03-2010 71 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 0540/qđ-bct', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 69 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 84/2009/tt-bnnptnt của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p daumeoduoicop 31-03-2010 134 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=nghi-quyet-luat-tai-nguyen-moi-truong

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode
Đồng bộ tài khoản